Na vsebino
EN

018-058/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Številka: 018-058/2014-4
Datum sprejema: 4. 3. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Priprava Izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most - Celje« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.3.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Priprava Izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most - Celje«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30.1.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Priprava Izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most - Celje«, ki je bilo dne 1.10.2013 (JN12410/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil spremenjeno z objavami dne 4.10.2013 (JN12637/2013), dne 22.10.2013 (JN13451/2013) in dne 28.10.2013 (JN13778/2013). Obvestilo o naročilu je bilo dne 4.10.2013 (2013/S 193-332821) objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije in naknadno spremenjeno z objavami dne 9.10.2013 (2013/S 196-338595), dne 25.10.2013 (2013/S 208-360382) in dne 30.10.2013 (2013/S 211-365986).

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-90/2013/25 z dne 9.12.2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik kot najugodnejšo ponudbo izbral skupno ponudbo ponudnika Tiring inženiring d.o.o., Motnica 11, Trzin kot vodilnega partnerja in soponudnika Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana. Naročnik popolnosti vlagateljeve ponudbe ni ugotavljal, ampak jo je kot dražjo zavrnil.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 30.1.2014, ki je predmet revizijskega postopka.
Naročnik je dne 18.2.2014 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo št. 430-90/2013/40, s katero je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov vlagatelju zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 26.2.2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je dne 27.2.2014 Državni revizijski komisiji posredoval Zahtevek za vračilo takse in Umik zahtevka za revizijo, ki ju je posredoval tudi naročniku.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 4.3.2014
Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
- Tiring inženiring d.o.o., Motnica 11, 1236 Trzin
- Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- Finančna služba, tu
- v spis zadeve, tu

Natisni stran