Na vsebino
EN

018-011/2014 Mestna knjižnica Ljubljana

Številka: 018-011/2014-3
Datum sprejema: 7. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek-Šinko kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Čiščenje prostorov Mestne knjižnice Ljubljana«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Valfat d.o.o., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.2.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 20.11.2013 se v delu, v katerem mu naročnik v predrevizijskem postopku ni ugodil, zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev pritožbenih stroškov se zavrne.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Čiščenje prostorov Mestne knjižnice Ljubljana«, katerega obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 25.9.2013 (JN12172/2013) in dne 15.10.2013 (JN13098/2013). Obvestilo o naročilu je bilo dne 28.9.2013 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 189-326275 in dne 17.10.2013, pod št. objave 2013/S 202-349728.

Iz Zapisnika odpiranja ponudb, št. 330-5/2013-18, z dne 5.11.2013 izhaja, da je naročnik izvedel odpiranje ponudb dne 5.11.2013 in da ponudb dveh ponudnikov ni odprl, ker nista bila prisotna na obveznem ogledu prostorov, ki je bil pogoj za predložitev ponudb. Naročnik je ponudnikoma vrnil neodprti ponudbi, kasneje pa je ugotovil, da ponudbe ponudnika Nada Malić s.p. (v nadaljevanju: ponudnica) neupravičeno ni odprl. Vlagatelj je ponudnikom posredoval Obvestilo o ponovnem odpiranju ponudb z dne 13.11.2013 in v njem določil, da bo 18.11.2013 izvedel ponovno odpiranje ponudb. Vlagatelj je po prejemu navedenega obvestila dne 15.11.2013, pisno po elektronski pošti, izrazil nestrinjanje s ponovnim odpiranjem ponudb. Naročnik je kljub temu, dne 18.11.2013, izvedel ponovno odpiranje ponudb in odprl še neodprto ponudbo ponudnice.

Vlagatelj je zoper ravnanje naročnika, ker je izvedel ponovno odpiranje ponudb, na katerem je odprl še eno ponudbo, pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 20.11.2013, v katerem navaja, da ima aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo in da ZPVPJN za situacijo, kakršna je v predmetni zadevi (vložitev zahtevka za revizijo po roku za oddajo ponudb in pred odločitvijo o oddaji javnega naročila) ne določa plačila takse. V nadaljevanju vlagatelj očita naročniku kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-2), načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), načela enakopravne obravnave ponudnikov, kršitev spreminjanja razpisne dokumentacije po poteku roka za prejem ponudb (tretji odstavek 71. člena ZJN-2) in kršitev določb o objavah (58. in 61. člen ZJN-2). Hkrati predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil navedene določbe ZJN-2 ter zahtevku ugodi, tako »da v celoti razveljavi predmetno javno naročilo« in da naročnik vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 26.11.2013 sprejel Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 330-5/2013-29, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker skladno z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN vlagatelj k zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse. Vlagatelj je zoper navedeni sklep vložil pritožbo z dne 2.12.2013, Državna revizijska komisija je pritožbi vlagatelja s sklepom, št. 018-407/2013-5, z dne 18.12.2013 ugodila in razveljavila odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je naročniku naložila, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o revizijskem zahtevku odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija je odločitev o stroških pritožbe, ki jih je vlagatelj priglasil v pritožbi, pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 7.1.2014 odločil o zahtevku za revizijo in z odločitvijo, št. 330-5/2013-35 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), delno ugodil zahtevku za revizijo ter razveljavil postopek javnega naročila v sklopu 5, ker je izvedel ponovno odpiranje ponudbe, ki je bila predložena v tem sklopu. Po mnenju naročnika ponovno odpiranje ponudbe, ki je bila predložena za sklop 5, ne vpliva na postopek oddaje javnega naročila v preostalih sklopih, zato postopka oddaje javnega naročila v tem delu ni razveljavil.

Vlagatelj je naročniku pravočasno posredoval Predlog za začetek revizijskega postopka z dne 10.1.2014, v katerem je navedel, da vztraja pri razveljavitvi javnega naročila v celoti in da med naročnikom in njim ni sporno, da je do kršitve prišlo, saj je naročnik kršitev z razveljavitvijo postopka v 5. sklopu neposredno priznal. Vlagatelj se ne strinja z naročnikom, da je kršitev storjena samo in izključno v sklopu 5, saj je že v revizijskem zahtevku zatrjeval, da ni jasno, ali je ponudnik, katerega ponudba je bila odprta naknadno, v resnici na prvotni javni razpis oddal ponudbo samo v tem sklopu. Po mnenju vlagatelja je naročnik tisti, ki mora dokazati, da v ostalih štirih sklopih ni prišlo do kršitve.

Naročnik je dne 17.1.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je kršitev naročnika (ponovno odpiranje ponudbe v sklopu 5), ki mu jo očita vlagatelj, vplivala na postopek oddaje javnega naročila tudi v ostalih sklopih predmetnega javnega naročila, saj je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo razveljavil le postopek oddaje javnega naročila v sklopu 5, medtem ko v ostalih sklopih, v katerih je vlagatelj prav tako oddal ponudbo, postopka ni razveljavil.

Navedeno kršitev je potrebno presojati na podlagi 76. člena ZJN-2, ki določa, da odpiranje ponudb izvede naročnik na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema (prvi odstavek). V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti: naziv ponudnika ali šifro, če je bil razpis anonimen, variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami, ponudbeno ceno ter morebitne popuste. V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb, če tako odloči naročnik (drugi odstavek). V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb, ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem ponudnikom (tretji odstavek).
Naročnik je v Navodilih za izdelavo ponudbe in druge informacije (v nadaljevanju: navodila), v točki 7. »Ogled objektov«, med drugimi tudi zapisal, da je ogled obvezen, prisotnost se evidentira in je pogoj za predložitev ponudb. V navodilih, v točki 13. »Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb«, je naročnik tudi zapisal, da mora naročnik ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje 4.1.2013 do 10. ure na naslov: Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana. Enak datum je razviden iz obvestila o naročilu. V točki 15. »Način, mesto in rok odpiranja ponudb«, je naročnik določil, da bo javno odpiranje ponudb 4.11.2013 ob 10.30 uri v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova 2/III. Nadstropje, Ljubljana. Enak termin je razviden iz obvestila o naročilu.

Na podlagi navedb vlagatelja in naročnika ter vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je naročnik z ravnanjem, ko je dne 18.11.2013 ponovno izvedel odpiranje ponudbe v sklopu 5 postopka oddaje javnega naročila, na katerem je odprl še neodprto ponudbo ponudnice (ki bi jo moral odpreti že na odpiranju ponudb dne 4.11.2013, saj se je ponudnica udeležila ogleda, ki je bil pogoj za predložitev ponudb), kršil določila navedene razpisne dokumentacije in določila ZJN-2. Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeno ravnanje naročnika predstavlja kršitev določil 76. člena ZJN-2. Iz spisovne dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik določil termin za ponovno odpiranje ponudb (dne 18.11.2013 ob 9.00 uri v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana), ki ni bil objavljen v obvestilu o naročilu in razpisni dokumentaciji oziroma njunih spremembah, zaradi česar je naročnik izvedel ponovno javno odpiranje ponudb v nasprotju s 76. členom ZJN-2. Navedeno potrjuje tudi naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je delno ugodil zahtevku za revizijo in razveljavil postopek oddaje javnega naročila v sklopu 5, v katerem je, kot je razvidno iz Zapisnika ponovnega odpiranja ponudb, št. 330-5/2013-24, z dne 18.11.2013 (v nadaljevanju: zapisnik ponovnega odpiranja ponudb) ponudbo oddala tudi ponudnica. Upoštevajoč šesti odstavek 28. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija ugotavlja, da je odločitev naročnika v delu, v katerem je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil, postala pravnomočna.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverjala navedbe vlagatelja, da je očitano kršitev naročnika mogoče odpraviti le z razveljavitvijo celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik, kljub temu, da je dokumente (obvestilo o ponovnem odpiranju ponudb in zapisnik ponovnega odpiranja ponudb) poimenoval na način, da je bilo mogoče razumeti, da bo ponovno odpiral vse ponudbe, dejansko in po vsebini ponovil odpiranje ponudb le v sklopu 5 predmetnega javnega naročila. Naročnik torej novih ponudb v ostalih sklopih tega javnega naročila ni odpiral, zato je navedena kršitev lahko vplivala le na postopek oddaje javnega naročila in posledično na oddajo javnega naročila v sklopu 5. Navedbe vlagatelja, da se je ponudnica imela možnost seznaniti z vsebino ostalih ponudbenih cen in nato spremeniti svojo ponudbo za novo javno odpiranje, je naročnik že saniral z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila v sklopu, v katerem se je izvedlo ponovno odpiranje ponudb. Trditve vlagatelja, da je ponudnica prvotno oddala ponudbo tudi v ostalih sklopih in naknadno spremenila ponudbo, pa ugotovljeno dejansko stanje ne potrjuje. Iz zapisnika ponovnega odpiranja ponudb namreč izhaja, da je ponovno odpiranje ponudb potekalo 18.11.2013 ob 9.00 uri, ker je bila pritožba ponudnice upravičena, saj je bila prisotna na ogledu in bi moral naročnik na prvem odpiranju ponudb odpreti tudi njeno ponudbo. Naročnik je 14.11.2013 vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, poslal po elektronski pošti in po pošti obvestilo o ponovnem odpiranju ponudb, v katerem je pojasnil vzrok ponovnega odpiranja in jih povabil, da se tega udeležijo. Ponudnica je na odpiranju ponudb predala še neodprto ponudbo, ki jo je oddala 30.10.2013 ob 10.20 uri (pred rokom za oddajo ponudb), kar je razvidno iz žigosanega obrazca, prilepljenega na ovojnici ponudbe (priloga B - označba ponudbe). Naročnik jo je sprejel in pokazal predstavniku vlagatelja, potem pa odprl in prebral. Naročnik je ugotovil, da ponudba ni speta ali kako drugače zvezana. Naročnik je pojasnil, da se je kljub nasprotovanju vlagatelja odločil za ponovno odpiranje ponudb, saj ta vpliva na postopek samo v primeru, da je ponudnica oddala ponudbo, ki je popolna in najugodnejša in bi bila izbrana za izvedbo naročila. Iz nadaljevanja zapisnika je razvidno, da je ponudnica oddala ponudbo samo za sklop 5 predmetnega javnega naročila, medtem ko naročnik novih ponudb v ostalih sklopih javnega naročila ni niti prejel niti odpiral. Iz navedenega izhaja, da je naročnik izvedel ponovno odpiranje ponudbe le v sklopu 5.

Državna revizijska komisija odloča v revizijskem postopku na podlagi trditveno – dokaznega bremena, ki izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.: v nadaljevanju ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil. Glede na to, da iz spisovne dokumentacije izhaja drugačno dejansko stanje, kot ga s svojimi navedbami predstavlja vlagatelj, bi moral vlagatelj (ne pa naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, kot to navaja vlagatelj) v zahtevku za revizijo natančno navesti dejstva, ki bi izkazovala nastanek kršitev določil razpisne dokumentacije in določb ZJN-2 tudi v ostalih sklopih predmetnega javnega naročila in zanje predložiti tudi dokaze, ki bi ta dejstva dokazovala. Ker vlagatelj tega ni storil, je Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja, da je ponudnica prvotno oddala ponudbo tudi v ostalih sklopih tega javnega naročila in kasneje ponudbo spremenila, zavrnila kot neutemeljene. Vlagatelj namreč svojih navedb ni v ničemer dokazal, medtem ko iz spisovne dokumentacije izhaja, da je kršitev nastala le v postopku oddaje javnega naročila za sklop 5, ki je sicer del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto, vendar ga je mogoče oddati ločeno (31. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ker je sklop mogoče oddati ločeno, je mogoče neodvisno od postopkov oddaje ostalih sklopov razveljaviti tudi postopek oddaje posameznega sklopa.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik s ponovnim odpiranjem ponudbe v sklopu 5 ni kršil določil razpisne določbe in določb 76. člena ZJN-2 na način, da bi to vplivalo na zagotavljanje konkurence med ponudniki oziroma da bi naročnik zaradi njih neenakopravno obravnaval ponudnike ali kršil načelo preglednosti tudi v ostalih sklopih predmetnega javnega naročila, saj ponudba ponudnice ne konkurira ponudbam v ostalih sklopih tega javnega naročila.

Naročnik je po presoji Državne revizijske komisije z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila v sklopu 5 odpravil vse pravnorelevantne posledice ponovnega odpiranja ponudbe v tem sklopu, zato je Državna revizijska komisija zavrnila navedbe vlagatelja, da so posledice očitane kršitve takšne narave, da jih je mogoče odpraviti le z razveljavitvijo celotnega postopka.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo v delu, v katerem mu naročnik v predrevizijskem postopku ni ugodil, ni uspel izkazati, da je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije in določbe ZJN-2, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo z dne 20.11.2013 v tem delu kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi z dne 2.12.2013 priglasil stroške za pripravo pritožbe v višini 120,00 EUR in DDV. Državna revizijska komisija si je s sklepom št. 018-407/2013-5 z dne 18.12.2013 na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN pridržala odločitev o pritožbenih stroških, ki jih je priglasil vlagatelj, do odločitve o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN do odločitve Državne revizijske komisije o pritožbi ni opredeljeno navedel pritožbenih stroškov, za katere zahteva povračilo, temveč je zgolj navedel, da priglaša strošek dela za pripravo te pritožbe v višini 120,00 EUR ter DDV. Glede na to, da vlagatelj ni predložil pooblastila, da je zastopan po odvetniku (niti po katerem drugem pooblaščencu), kateremu se nagrada za postopek pred Državno revizijsko komisijo odmeri na podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s sprem.), Državna revizijska komisija ugotavlja, da brez posebne obrazložitve stroškov, ki bi jo moral vlagatelj podati do odločitve o pritožbi, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN ni mogoče ugotoviti potrebnih stroškov, ki so vlagatelju nastali v pritožbenem postopku. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev pritožbenih stroškov, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj stroškov povezanih z revizijskim postopkov skladno s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ni opredeljeno navedel oziroma jih sploh ni navedel, zaradi česar Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN ne more ugotoviti višine potrebnih stroškov, ki so nastali vlagatelju v predrevizijskem in revizijskem postopku. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 7.2.2014

Sonja Drozdek – Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Valfat d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana
- Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran