Na vsebino
EN

018-020/2014 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-020/2014-4
Datum sprejema: 14. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata in mag. Mateje Škabar ter Sonje Drozdek – Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Operacijska miza«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MOLLIER, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 2. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 7. 1. 2014 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Operacijska miza«, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 26. 11. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN15003/2013, in popravka dne 13. 12. 2013, pod številko objave JN5794/2013, ter dne 27. 12. 2013, pod številko objave JN16324/2013.

Dne 7. 1. 2014 je vlagatelj, pred potekom roka za predložitev ponudb, pri naročniku pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v popravljeni razpisni dokumentaciji, kjer je spremenil tehnične zahteve za razpisano opremo in deloma spremenil zahteve za dodatno opremo, ponudnike postavil v neenak položaj. Vlagatelj kot sporno označuje naročnikovo zahtevo, da mora biti operacijska miza kompatibilna z obstoječimi deli OP mize ali imeti še dodatno opremo: A. imeti napravo podobnih funkcionalnih karakteristik kot ali biti kompatibilna z MAQUET napravo za spinalne operacije 1007.22A0; B. imeti hrbtno ploščo za ramenske operacije podobnih funkcionalnih karakteristik kot MAQUET hrbtna plošča za artroskopije 1180.34A0 ali biti kompatibilna s to ploščo; C. imeti ekstenzijski dodatek podobnih funkcionalnih karakteristik kot MAQUET 1180.19A0 ali biti kompatibilna z njim, če ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti ponujene opreme z naštetimi tremi obstoječimi deli OP mize Maquet (pod A, B in C), pa mora ponuditi še te dele OP mize. Vlagatelj navaja, da je iz zapisanega razvidno, da gre za točno specificirano opremo proizvajalca Maquet, ki je kompatibilna le z operacijskimi mizami Maquet, te pa na slovenskem trgu ekskluzivno zastopa podjetje MEDICOENGINEERING, d. o. o., ki je bil tudi izbrani ponudnik v že izpeljanem postopku oddaje javnega naročila v letu 2011 dobavljenih operacijskih miz proizvajalca Maquet. Vlagatelj navaja, da to pomeni, da morajo vsi ponudniki, ki ne ponujajo operacijskih miz proizvajalca Maquet, ponuditi več opreme, kot jo bo ponudil in cenovno vkalkuliral v svojo ponudbo ponudnik Medicoengineering, d. o. o., s tem pa so vsi ostali ponudniki postavljeni v neenakopraven položaj. Vlagatelj zatrjuje, da je nemogoče primerjati ponudbe, ki vsebujejo različne sestavine, ene brez dodatne opreme in druge z zahtevano dodatno opremo, glede na merilo, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna ponudbena vrednost. Dodatna oprema, ki jo morajo v svoje ponudbe vključiti vsi ponudniki, ki ne ponujajo operacijskih miz Maquet, namreč bistveno vpliva na končno ponudbeno vrednost, zato vlagatelj trdi, da je s tem naročnik že prejudiciral izbor točno določenega ponudnika, ki bi lahko zaradi diskriminatorno zapisanih pogojev ponudil ponudbo z znatno nižjo ceno kot drugi ponudniki. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) zagotoviti takšne pogoje, da bi lahko raznovrstni usposobljeni ponudniki predložili primerljive ponudbe ter zahteva, da naročnik razveljavi postopek javnega naročila oziroma črta zahtevano opremo pod točkami A, B in C in zagotovi izvajanje temeljnih načel javnega naročanja za predmetno javno naročilo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov plačane takse.


Naročnik je s sklepom številka JN-10-02-01/2013 z dne 17. 1. 2014 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, posledično je zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. V njem naročnik v celoti zavrača vlagateljeve navedbe, da so zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na dodatno opremo, ki jo morajo ponuditi vse ponudniki, katerih operacijska miza ni kompatibilna z v specifikacijah navedeno opremo, diskriminatorne, po vlagateljevih navedbah pa so postavljene tako, da neutemeljeno in neupravičeno omejujejo konkurenco med ponudniki oziroma že v izhodišču omogočajo prednost za pridobitev posla samo enemu proizvajalcu ali ponudniki. Naročnik poudarja, da je skladno z določili ZJN-2 avtonomen pri postavljanju tehničnih zahtev, upoštevaje standarde ter potrebe naročnika, kar ga utrjuje v prepričanju, da navedena zahteva ni neupravičeno omejujoča. Naročnik se je odločil za navedeno zahtevo po kompatibilnosti z že obstoječimi deli operacijske mize, saj so omenjeni deli prenosljivi in uporabni tudi pri drugih operacijskih mizah, ki niso nujno identične, vendar pa morajo biti kompatibilne. Naročnik namreč teh delov ne potrebuje vedno na vseh operacijskih mizah, ampak jih glede na naravo in organizacijo dela lahko prenaša, na ta način pa doseže optimalni izkoristek in racionalizacijo stroškov pri opravljanju svoje dejavnosti zgolj s pravilno organizacijo dela, brez kakršnihkoli negativnih učinkov na delovne procese. Nadalje naročnik navaja, da s postavljenimi pogoji in specifikacijami javnega naročila ne diskriminira nobenega ponudnika, temveč zgolj sledi namenu in optimizaciji javnega naročila, pri čemer so tako naročnik kot ponudniki vezani na zatečeno stanje, ne glede na razloge, zaradi katerih je prišlo do tega stanja. Naročnik poudarja, da dopušča dobavo katerekoli operacijske mize, ki ustreza namenu, vendar mora biti dobavljena z opremo, ki jo naročnik potrebuje, le-te pa ni treba predložiti, če ponudnik ponudi operacijsko mizo, za katero naročnik opremo že ima, ob tem pa dodaja, da bi bilo njegovo ravnanje enako, če bi naročnik razpolagal z opremo nekega drugega proizvajalca. Glede na navedeno naročnik navedbe vlagatelja v celoti zavrača in navaja, da je pri pripravi specifikacij s tega vidika avtonomen in ni le upravičen, ampak tudi dolžan pri oddaji javnih naročil slediti namenu in organizaciji dela. Naročnik zaključuje, da specifikacije predmetne razpisne dokumentacije ne morejo biti v nasprotju z zakonom, ker jih je pripravil na način, da ne omejujejo ali izkrivljajo konkurence, in obstaja na trgu več ponudnikov in več kot en proizvajalec, ki ponujajo opremo, ki ustreza zahtevam. Ker po njegovem mnenju predmetni postopek javnega naročanja v celoti temelji na gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki ter transparentnosti javnega naročila, je naročnik kot neutemeljenega zavrnil tako zahtevek za revizijo, kot tudi zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 1. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 1. 2014, skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V njej vztraja pri navedbi, da so zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na dodatno opremo, ki jo morajo ponuditi vsi ponudniki, katerih miza ni kompatibilna z v specifikacijah navedeno opremo, diskriminatorne in onemogočajo zagotavljanje konkurence med ponudniki. Vlagatelj dodaja, da navedena dodatna zahteva razpisne dokumentacije nedvoumno dovoljuje predložitev variantnih ponudb, čeprav v skladu z naročnikovimi navodili te niso bile dopustne. Vlagatelj ponavlja zahtevo naročnika in navaja, da ponudniku, katerega ponujena operacijska miza je kompatibilna z dodatki pod točkami A, B in C: A. imeti napravo podobnih funkcionalnih karakteristik kot ali biti kompatibilna z MAQUET napravo za spinalne operacije 1007.22A0; B. imeti hrbtno ploščo za ramenske operacije podobnih funkcionalnih karakteristik kot MAQUET hrbtna plošča za artroskopije 1180.34A0 ali biti kompatibilna s to ploščo; C. imeti ekstenzijski dodatek podobnih funkcionalnih karakteristik kot MACQUET 1180.19A0 ali biti kompatibilna z njim, teh dodatkov ni potrebno ponuditi, medtem ko mora ponudnik, katerega oprema ni kompatibilna z navedenimi dodatki, dodatno ponuditi opremo pod točkami A, B, in C. Po vlagateljevem mnenju je naročnik s tako oblikovanimi strokovnimi zahtevami onemogočil pripravo medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb in bi moral v takem primeru dopustiti predložitev variantnih ponudb, za dopustnost predložitve variantnih ponudb pa morajo biti v skladu z zakonom kumulativno izpolnjeni pogoji: a. merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, b. naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti, da dopušča predložitev variantnih ponudb in c. razpisna dokumentacija mora biti ustrezno pripravljena na način, da naročnik v razpisni dokumentaciji navede minimalne zahteve, ki jih je potrebno v variantnih predlogih upoštevati. Vlagatelj trdi, da je iz zapisa strokovnih zahtev naročnika razvidno, da gre za variantne ponudbe, ki bi jih moral naročnik dopustiti, pri čemer bi moral kot merilo določiti ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ker je naročnik kot merilo za izbor določil najnižjo končno ponudbeno vrednost, je ravnal v nasprotju z 38. členom ZJN-2. Vlagatelj ponovno navaja, da mora naročnik pri opredelitvi tehničnih specifikacij varovati temeljna načela javnega naročanja, med drugim načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročniku pa očita, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelju oziroma ponudnikom, ki morajo ponuditi dodatno opremo, dejansko izničil možnost, da bi bili v postopku oddaje javnega naročila izbrani kot najugodnejši ponudnik. V potrditev navedenega vlagatelj izpostavlja dejstvo, da je ponudba izbranega ponudnika, čigar operacijska miza je kompatibilna z zgoraj naštetimi dodatki, bistveno ugodnejša od vlagateljeve ponudbe, katerega operacijska miza ni kompatibilna z dodatki, ki jih zahteva naročnik, zaradi česar mora le-ta ponuditi več opreme. Vlagatelj zaključuje, da je ponudba neenakopravno obravnavanega ponudnika (tj. njega samega) neprimerljiva in nekonkurenčna, poudarja pa še, da sta se ista ponudnika srečala že v postopku oddaje javnega naročila za enak predmet v letu 2011, kjer je bila vlagateljeva ponudba ugodnejša. V posledici navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev postopka javnega naročila oziroma črtanje zahtevane opreme pod točkami A, B, in C v razpisni dokumentaciji, podredno pa, naj se razpisna dokumentacija spremeni tako, da bo zagotavljala enakopravno obravnavo ponudnikov ter bodo lahko konkurenčne ponudbe oddali tudi drugi ponudniki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija dejstev, ki jih je vlagatelj dodatno navajal v vlogi z dne 23. 1. 2014 (Opredelitev neizbranega ponudnika do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo »Operacijska miza« št. JN-10-02-01/2013 z dne 17. 1. 2014) in ki se nanašajo na domnevne kršitve glede variantnih ponudb, pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala iz razloga, ker v vlogi, s katero se opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagatelj (na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj v vlogi namreč dodatno navaja, da bi moral naročnik glede na postavljene strokovne zahteve dopustiti predložitev variantnih ponudb, posledično pa kot merilo namesto najnižje cene uporabiti merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, s tem pa naj bi naročnik kršil 38. člen ZJN-2. Navedeno po vsebini predstavlja neupoštevna nova dejstva v smislu (prekluzije iz) petega odstavka 29. člena ZPVPJN. Vlagatelj v konkretnem primeru namreč ni dokazal, da novih dejstev brez svoje krivde ni mogel navesti (že) v predrevizijskem postopku (v zahtevku za revizijo).

Med vlagateljem in naročnikom tako obstaja spor o tem, ali je naročnik tehnične specifikacije za predmetno javno naročilo določil diskriminatorno in pri tem nedopustno omejil konkurenco med ponudniki.

Izhodišče za presojo revizijskih navedb predstavlja določba drugega odstavka 37. člena ZJN-2, ki določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. V skladu z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, pri čemer se pri takem sklicevanju navede besedo "ali enakovredni".

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala v svojih odločitvah, iz navedene določbe izhaja, da mora naročnik tehnične specifikacije določiti na način, da nedopustno ne omejuje konkurence med ponudniki in zagotavlja njihovo enakopravno obravnavo (7. in 9. člen ZJN-2). Vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Zagotavljanje enakopravnega dostopa ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na upoštevnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih zahtev, tudi tehničnih specifikacij, ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in zato lahko sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Navedeno pomeni, da v kolikor naročnik, ne glede na dejstvo, da določeno zahtevo morebiti lahko izpolni le določen krog potencialnih ponudnikov oziroma posamezni ponudnik zaradi določene zahteve ne more konkurirati, uspe izkazati, da so zahteve objektivno opravičljive, mu ravnanja v nasprotju z zakonom še ni mogoče očitati.

Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 21 v točki C) SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA za predmet javnega naročila Operacijska miza zapisal, da mora operacijska miza z mobilnim nosilnim stolpom omogočati izvedbo različnih ortopedskih operacij, npr.:
- operacije kolka pri pacientu v hrbtnem položaju ali na boku, z možnostjo namestitve ekspanzijskega aparata in izvedbo mini invazivnih operacij ter osteosintez stegnenice, z možnostjo operacij v abdukcijskem položaju spodnjih okončin
- operacije kolenskega sklepa s spuščeno spodnjo okončino v različnih kotih upogiba kolenskega sklepa z gibljivim naslonom goleni, z nameščanjem posebnega stojala za artroskopske posege na kolenu, v abdukciji in upogibu spodnjih okončin
- operacije ledvene hrbtenice in spodnje torakalne hrbtenice z možnostjo namestitve pacienta v klečečem položaju na operacijski mizi, v položaju na trebušni strani z možnostjo premika OP plošče v kranialni in kavdalni smeri do vsaj 135 cm od stolpa, da tako omogoča uporabo RTG ojačevalca v radiusu 360º, in z možnostjo pozicioniranja pacienta na posebnem priključnem okvirju za hrbtenične operacije, da tako omogoča optimalno radioskopijo, nastavitve višine in možnost spreminjanja lumbalne lordoze med posegom
- operacije na ramenskem sklepu, ki se izvajajo v sedečem ali pol sedečem položaju pacienta, z možnostjo odvzema dela hrbtne ploskve, kar omogoča prosto gibljivost ramenskega sklepa med posegom.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 23 podal še zahtevo, da mora biti operacijska miza kompatibilna z obstoječimi deli OP mize ali imeti še dodatno opremo:
- A. Imeti napravo enakih tehničnih karakteristik kot ali biti kompatibilna z MAQUET napravo za spinalne operacije 1007.22A0
- B. Imeti hrbtno ploščo za ramenske operacije enakih karakteristik kot MAQUET hrbtna plošča za artroskopije 1180.34A0 ali biti kompatibilna s to ploščo
- C. Imeti ekstenzijski dodatek tehničnih karakteristik kot MAQUET 1180.19A0 ali biti kompatibilna z njim.
Naročnik določa, da če ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti ponujene OP mize z naštetimi tremi obstoječimi deli OP mize Maquet (pod A, B, in C), mora ponuditi še te dele OP mize.

Po opozorilu ponudnika na portalu javnih naročil, da naročnik s tako določenimi tehničnimi specifikacijami med drugim krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, je naročnik z odgovorom na portalu z dne 27. 12. 2013 navedene tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji med drugim spremenil na sledeč način:
»Operacijska miza z mobilnim nosilnim stolpom mora omogočati izvedbo različnih ortopedskih operacij, npr.:
- operacije kolka pri pacientu v hrbtnem položaju ali na boku, z možnostjo namestitve ekspanzijskega aparata in izvedbo mini invazivnih operacij ter osteosintez stegnenice, z možnostjo operacij v abdukcijskem položaju spodnjih okončin
- operacije kolenskega sklepa s spuščeno spodnjo okončino v različnih kotih upogiba kolenskega sklepa z gibljivim naslonom goleni, z nameščanjem posebnega stojala za artroskopske posege na kolenu, v abdukciji in upogibu spodnjih okončin
- operacije ledvene hrbtenice in spodnje torakalne hrbtenice z možnostjo namestitve pacienta v klečečem položaju na operacijski mizi, v položaju na trebušni strani z možnostjo premika OP plošče v kranialni in kavdalni smeri, da tako omogoča uporabo RTG ojačevalca v radiusu 360º, in z možnostjo pozicioniranja pacienta na posebnem priključnem okvirju za hrbtenične operacije, da tako omogoča optimalno radioskopijo, nastavitve višine in možnost spreminjanja lumbalne lordoze med posegom
- operacije na ramenskem sklepu, ki se izvajajo v sedečem ali pol sedečem položaju pacienta, z možnostjo odvzema dela hrbtne ploskve, kar omogoča prosto gibljivost ramenskega sklepa med posegom.

Operacijska miza mora biti kompatibilna z obstoječimi deli OP mize ali imeti še dodatno opremo:
- A. Imeti napravo podobnih funkcionalnih karakteristik kot ali biti kompatibilna z MAQUET napravo za spinalne operacije 1007.22A0
- B. Imeti hrbtno ploščo za ramenske operacije podobnih funkcionalnih karakteristik kot MAQUET hrbtna plošča za artroskopije 1180.34A0 ali biti kompatibilna s to ploščo
- C. Imeti ekstenzijski dodatek podobnih funkcionalnih karakteristik kot MAQUET 1180.19A0 ali biti kompatibilna z njim.
Če ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti ponujene OP mize z naštetimi tremi obstoječimi deli OP mize Maquet (pod A, B, in C), mora ponuditi še te dele OP mize.«

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da naročnikove dodatne zahteve, s katerimi zahteva kompatibilnost z obstoječimi deli OP mize ali pa morajo ponudniki ponuditi še te dele OP mize, predstavljajo kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov in so diskriminatorne, saj so ponudniki, ki ne ponujajo OP miz proizvajalca Maquet, le-te pa so bile naročniku dobavljene v postopku oddaje javnega naročila v letu 2011, v slabšem položaju kot ponudnik omenjenega proizvajalca, kateremu dodatne opreme ne bo potrebno ponuditi, saj so njegove operacijske mize z zahtevanimi dodatnimi deli kompatibilne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da je predmet oddaje javnega naročila v predmetnem postopku dobava operacijske mize, ki mora omogočati izvedbo različnih ortopedskih operacij. Med strankama je nesporno tudi, da naročnik že razpolaga s tremi deli operacijske mize proizvajalca Maquet, to so naprava za spinalne operacije, hrbtna plošča za artroskopije ter ekstenzijski dodatek, od ponudnikov operacijske mize pa naročnik zahteva kompatibilnost z navedenimi obstoječimi deli opreme, v nasprotnem primeru pa dobavo le-teh. Vlagatelj taki naročnikovi zahtevi očita diskriminatornost in neenakopravno obravnavo ponudnikov, naročnik pa nasprotno zatrjuje, da je tehnične specifikacije pripravil ob upoštevanju temeljnih načel ZJN-2, zahteva po kompatibilnosti (nove) operacijske mize z že obstoječimi deli opreme pa je objektivno utemeljena, saj so navedeni dodatni deli opreme prenosljivi in se nameščajo na različne operacijske mize v skladu s potrebami in z namenom optimizacije delovnega procesa. Naročnik navaja, da se je za navedeno zahtevo po kompatibilnosti z že obstoječimi deli operacijske mize odločil, ker so omenjeni deli prenosljivi in uporabni tudi pri drugih operacijskih mizah, ki niso nujno identične, vendar pa morajo biti kompatibilne. Vlagatelj tej navedbi naročnika ne nasprotuje, zato je iz nje moč sklepati, da so omenjeni deli (že) uporabni ne le pri identičnih operacijskih mizah (istega proizvajalca), ampak tudi pri drugih operacijskih mizah, ki pa morajo biti (oziroma so) kompatibilne. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne nasprotuje navedbi, da so dodatni deli opreme operacijske mize, s katerimi že razpolaga naročnik in s katerimi kompatibilnost operacijskih miz je zahtevana, kompatibilni tudi z operacijskimi mizami proizvajalcev, ki niso Maquet. Vlagatelj namreč izpostavlja predvsem dejstvo, da je ponudnik proizvajalca dodatnih delov opreme, ki jih že ima naročnik, v boljšem položaju od ostalih ponudnikov, zaradi česar naj ponudniki ne bi bili obravnavani enakopravno. Vlagateljev očitek diskriminatornega ravnanja naročnika in neenakopravne obravnave ponudnikov gre tako razumeti na način, da mora vlagatelj, ker (očitno) ne ponuja operacijske mize, ki bi bila kompatibilna z navedenimi dodatnimi deli naročnikove opreme, posledično ponuditi tudi te, vendar pa to ne pomeni, da operacijske mize drugih proizvajalcev z dodatnimi deli opreme ne bi bili kompatibilni, kot je predhodno že navedel naročnik, vlagatelj pa tej navedbi ni oporekal, ravno tako pa vlagatelj tudi ni nasprotoval naročnikovi trditvi, da na trgu obstaja več ponudnikov in več kot en proizvajalec, ki ponujajo opremo, ustrezno naročnikovim zahtevam. Državna revizijska komisija ugotavlja, da predstavlja dejstvo, da naročnik že razpolaga z dodatno opremo operacijskih miz točno določenega proizvajalca, objektivno okoliščino, ki je neločljivo in neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Okoliščine izvedenih preteklih postopkov oddaje javnih naročil, ki vzrokujejo dejanskemu stanju (in narekujejo opremo operacijskih miz, s katero kompatibilnost operacijske mize zahteva naročnik), so za odločanje v predmetnem sporu brezpredmetne. Naročnik je prvotno zahtevane tehnične specifikacije oziroma osnovne strokovne zahteve s spremembo razpisne dokumentacije spremenil na način, da omogočajo enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne ustvarjajo ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom, kar sicer ni predmet spora. Ker pa je s spremembo razpisne dokumentacije zahteval tudi kompatibilnost ponujene operacijske mize z že obstoječo dodatno opremo ali dodatno dobavo te opreme, pa glede na ugotovljeno dejstvo, da razpolaganje z dodatno opremo operacijskih miz, ki je prenosljiva in jo naročnik uporablja tudi na drugih operacijskih mizah (ne nujno identičnih) za pravilno organizacijo delovnega procesa z namenom optimalnega izkoristka, tej naročnikovi zahtevi ni mogoče pripisati nevezanosti na njegove objektivne potrebe in zahteve. Tako tudi ni mogoče ugotoviti, da naročnikove zahteve po kompatibilnosti ponujene operacijske mize z že obstoječo dodatno opremo operacijskih miz, s katero razpolaga naročnik, niso posledica razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku pri pripravi tehničnih specifikacij, upoštevaje dejanske okoliščine naročnika, da z določenimi (prenosljivimi) deli operacijskih miz, katerih funkcionalnost in smotrnost uporabe je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, že razpolaga, ni mogoče očitati diskriminatornega ravnanja in neenakopravne obravnave ponudnikov.

S tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti tako ni mogoče priznati.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati, da je naročnik pri pripravi tehničnih specifikacij, upoštevaje dejanske okoliščine naročnika, povezane s predmetom javnega naročila, ravnal v neskladju z določili ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 7. 1. 2014 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 14. 2. 2014Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran