Na vsebino
EN

018-009/2014 Narodni dom Maribor

Številka: 018-009/2014-4
Datum sprejema: 7. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata in Boruta Smrdela in Sonje Drozdek - Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.2.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 17.12.2013 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja«, v zvezi s katerim je na portalu javnih naročil 8.10.2013 objavil predhodno informativno obvestilo o naročilu (JN12751/2013). Predhodno informativno obvestilo je bilo 11.10.2013 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije, pod št. 2013/S 198-342221. Naročnik je nato dne 11.10.2013 na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (JN12944/2013), dne 16.10.2013 pa še v Uradnem listu Evropske unije, pod št. 2013/S 201-348023.

Dokument »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« je naročnik izdal dne 4.12.2013, pod št. JN 5/2013-ob (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila). V odločitvi o oddaji naročila je naročnik javno naročilo oddal ponudniku Panhygia d.o.o., Arja vas 101, Petrovče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 17.12.2013. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavita celoten razpis za izvajanje storitve Okolju prijaznih storitev čiščenja. Vlagatelj hkrati zahteva, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe. Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev 80. člena ZJN-2 (izločitev ponudb), kršitev 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti), 9. člena ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) in 14. člena ZJN-2 (metode za izračun ocenjene vrednosti).

Izbrani ponudnik se ni izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 9.1.2014 izdal Sklep, št. JN 5/2013 – sklep_revizija, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Vlagatelj se v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN ni opredelil do navedb naročnika v tem sklepu.

Naročnik je dne 15.1.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 29.1.2014 vlagatelja z dopisom »Poziv za doplačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek«, št. 018-009/2014-3 (v nadaljevanju: poziv za doplačilo takse), pozvala na doplačilo takse v višini 3.315,59 EUR. Vlagatelj v treh delovnih dneh od prejema poziva ni odgovoril na poziv in doplačal takse oziroma posredoval potrdila o doplačilu takse.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 31. člena ZPVPJN po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN.

ZPVPJN v 15. členu našteva obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo. Med obveznimi sestavinami zahtevka za revizijo zakon izrecno zahteva, da vlagatelj zahtevku za revizijo priloži potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega in tretjega odstavka 71. člena tega zakona (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je pri preverjanju obveznih sestavin zahtevka za revizijo ugotovila, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal takso v višini 1.657,79 EUR, ki je bila navedena v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj je v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, zato se za določitev zneska takse uporabi drugi odstavek 71. člena ZPVPJN, saj v konkretnem primeru ne gre za zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo (prvi odstavek 71. člena ZPVPJN) oziroma niso podane izjeme iz tretjega odstavka istega člena zakona (storitve iz Seznama storitev B, posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema oziroma javni natečaj).. Na podlagi drugega odstavka 71. člena ZPVPJN se taksa v konkretnem primeru odmeri v višini dveh odstotkov cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR.

V zvezi z ugotavljanjem cene najugodnejše popolne ponudbe Državna revizijska komisija navaja, da je iz odločitve o oddaji naročila razvidno, da je naročnik javno naročilo oddal izbranemu ponudniku za vrednost 82.889,48 EUR skupaj z DDV. Naročnik je v pravnem pouku navedel, da mora vlagatelj ob vložitvi predrevizijskega zahtevka plačati takso v višini 1.657,79 EUR, kar predstavlja dva odstotka od vrednosti 82.889,48 EUR skupaj z DDV. Državna revizijska komisija na podlagi razpisne dokumentacije, izbrane ponudbe in ponudb ostalih ponudnikov ugotavlja, da predstavlja vrednost 82.889,48 EUR skupaj z DDV letno ponudbeno ceno. Iz Sklepa o začetku postopka, št. JN 5/2013-S, z dne 8.10.2013, obvestila o naročilu (točka II.3) dne 11.10.2013 objavljenega na portalu javnih naročil in dne 16.10.2013 objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, razpisne dokumentacije (1.1. točka) in iz 13. člena vzorca pogodbe (OBR-15) pa izhaja, da se bo po oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom sklenila pogodba za obdobje treh let. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da znaša skupna ponudbena cena izbranega ponudnika trikratnik letne ponudbene cene tj. 248.668,44 EUR skupaj z DDV, kar predstavlja tudi vrednost, od katere je treba odmeriti takso. Potrebna taksa za predrevizijski in revizijski postopek v konkretnem primeru tako znaša 4.973,37 EUR.

Četrti odstavek 72. člena ZPVPJN določa, da kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila plača napačno višino takse, mora vlagatelja pozvati k doplačilu ali ministrstvu, pristojnemu za finance, naložiti vračilo preveč plačane takse. Kot je bilo ugotovljeno, je vlagatelj plačal takso, ki jo je naročnik v pravnem pouku odmeril od letne ponudbene cene izbranega ponudnika, zato je Državna revizijska komisija vlagatelja dne 29.1.2014 na podlagi četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala, da v treh delovnih dneh od prejema poziva doplača takso v višini 3.315,59 EUR in predloži Državni revizijski komisiji potrdilo o doplačilu takse, sicer bo Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla.

ZPVPJN v četrtem odstavku 31. člena (med drugim) določa, da v primeru, če vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v roku treh delovnih dni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh po poteku roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je bil vlagatelju poziv Državne revizijske komisije za doplačilo takse vročen v četrtek, 30.1.2014. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, ki se uporabljajo tudi v predrevizijskem in revizijskem postopku, se je v obravnavanem primeru rok za plačilo takse iztekel v torek, dne 4.2.2014. Iz spisa izhaja, da vlagatelj Državni revizijski komisiji do 4.2.2014 ni predložil potrdila o doplačilu takse. Iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke pa je razvidno, da je vlagatelj v zvezi s konkretnim zahtevkom za revizijo od 1.12.2013 pa do 7.2.2014 plačal le takso v znesku 1.657,79 EUR in da takse skladno s pozivom ni doplačal.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega zahtevka za revizijo, po izrecnem pozivu Državne revizijske komisije, v roku treh delovnih dni ni dopolnil s potrdilom o doplačilu takse v zahtevani višini (3.315,59 EUR), zato je na podlagi četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopku priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo revizijskih stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 7.2.2014


mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
- Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
- Panhygia d.o.o., Arja vas 101, 3301 Petrovče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran