Na vsebino
EN

018-024/2014 Občina Rogaška Slatina

Številka: 018-024/2014-4
Datum sprejema: 3. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Mladinski kulturni center Rogaška Slatina – Multimedijska oprema«, na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj ELEX ELEKTRONIKA, Miran Starman, s. p., Goričane 12A, Medvode, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) v zvezi s predlogom naročnika Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb, dne 3. 2. 2014

odločila:

Predlog naročnika z dne 27. 1. 2014 za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja javno naročilo »Mladinski kulturni center Rogaška Slatina – Multimedijska oprema«, ki ga je objavil na portalu javnih naročil dne 8.11.2013, pod št. objave JN 14246/2013 in dne 9. 12. 2013, pod št. objave JN 15551/2013 ter v Uradnem glasilu Evropske Unije dne 13.11.2013, pod št. objave 2013/S 220-382794.

Vlagatelj je dne 18. 12. 2013 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 18. 12. 2013 dopolnil. Vlagatelj naročniku očita kršitev določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) o sorazmernosti pogojev, ki bi morali biti sorazmerni s predmetom javnega naročila ter ne bi smeli biti diskriminatorni.

Naročnik je dne 20. 12. 2013 s sklepom vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov pa zavrnil, v obrazložitvi pa navedel, da je vlagatelj zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo vložil prepozno, očital pa mu je tudi pomanjkanje aktivne legitimacije na podlagi 14. člena ZPVPJN v povezavi s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je po prejemu naročnikovega sklepa, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, dne 8. 1. 2014 pravočasno vložil pritožbo zaradi nepravilne ugotovitve dejanskega stanja ter nepravilne uporabe materialnega prava, naročnik pa je dne 13. 1. 2014 Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 9. 1. 2014, skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPVPJN, odstopil pritožbo, skupaj z dokumentacijo o postopku javnega naročanja.
Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 18. 12. 2013 (sklep št. 430-0067/2013, z dne 20. 12. 2013) ter naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN, pri čemer se odločitev o stroških pritožbe pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 28. 1. 2014 prejela naročnikov predlog, da izda sklep, na podlagi katerega se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb v postopku predmetnega javnega naročila. Naročnik navaja, da o vlagateljevem zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, kot mu nalaga sklep Državne revizijske komisije št. 018-004/2014-4 z dne 22. 1. 2014, še ni odločil, ne glede na obveznost sprejema odločitve in morebitni nadaljnji postopek na podlagi ZPVPJN pa bo naročnik postopek javnega naročanja zaključil z zavrnitvijo vseh ponudb, saj je dne 24. 12. 2013 prejel sklep Ministrstva za kulturo z vsebino, da se vloga za sofinanciranje projekta Mladinski kulturni center Rogaška Slatina zavrne. Naročnik je skladno s prvim členom Navodil za pripravo ponudbe in s tretjim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) sprejel odločitev, da se predmetni postopek javnega naročila zaključi z zavrnitvijo vseh prejetih ponudb, saj naročnik ne bo začel novega postopka za oddajo javnega naročila. Naročnik predlaga Državni revizijski komisiji, da se sprejem predstavljene odločitve dovoli že kadarkoli med predrevizijskim in revizijskim postopkom, saj slednje ne prinaša nikakršnih škodljivih posledic v smislu četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je v skladu z drugim odstavkom 20. člena ZPVPJN pravočasno, z vlogo z dne 28. 1. 2014, podal mnenje o naročnikovem predlogu za zavrnitev vseh ponudb, v katerem je navedel, da se s predlogom ne strinja, saj po njegovem mnenju za izdajo takšnega sklepa ne obstajajo razlogi, ki izhajajo iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN, naročnik pa predloga tudi ni v zadostni meri podkrepil z obrazložitvijo, ki bi narekovala njegovo ugoditev.

Naročnik je dne 29. 1. 2014 na Državno revizijsko komisijo posredoval dokument Dopolnitev predloga za izdajo sklepa, na podlagi katerega se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb. V njem dodatno pojasnjuje razloge, zaradi katerih naj se njegovemu predlogu ugodi, in navaja, da bi bilo dejstvo, da ugoditev predlogu ne bi prinesla nikakršnih škodljivih posledic, že zadostno za sprejem take odločitve, kljub temu pa v nadaljevanju poudarja pozitivne posledice, ki bi jih prinesla takojšnja zavrnitev vseh ponudb. Med pozitivne učinke take sprejete odločitve naročnik prišteva možnost, da ponudnikom vrne predložene originale garancij za resnost ponudbe, s čimer bi prispeval k nižjim stroškom in izboljšanju kreditnega potenciala sodelujočih ponudnikov, poleg navedenega pa naročnik izpostavlja tudi javni interes, ki je povezan z razpolaganjem z lastnimi sredstvi naročnika na proračunski postavki za projekt »Mladinski kulturni center Rogaška Slatina«, ki zaradi odločitve Ministrstva za kulturo, da omenjenega projekta ne sofinancira, ne bo realiziran, do formalnega zaključka postopkov, ki tečejo v povezavi s projektom, pa naročnik s sredstvi ne more razpolagati.

Po proučitvi predloga naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, in sicer v primerih ter pod pogoji, ki so taksativno navedeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, ter v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija dovoli sklenitev pogodbe, ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Pri tem ZPVPJN izrecno določa, da zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom. ZPVPJN hkrati določa, da Državna revizijska komisije naročnikov predlog zavrne, če izvedba naročila ni nujna ali se razlogi za nujnost lahko pripišejo naročnikovemu ravnanju in bi jih bilo mogoče predvideti.

Ker predstavlja možnost iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN izjemo glede na strogo pravilo o prepovedi sklenitve pogodbe, ustavitve postopka javnega naročanja, zavrnitve vseh ponudb ali začetka novega postopka javnega naročanja, izjeme pa je treba interpretirati ozko (exceptiones non sunt extendae), je treba ugotoviti, da je možnost zavrnitve vseh ponudb pridržana le za izjemne in glede na konkretne okoliščine posameznega primera posebej utemeljene primere, pri čemer je naročnik tisti, ki mora predlog za izdajo sklepa ustrezno obrazložiti in dokazati, da je izdaja sklepa o zavrnitvi vseh ponudb nujna in objektivno upravičena. Pri odločanju o tem, ali lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo, ki ga mora naročnik po zavrženju, pritožbi in sklepu Državne revizijske komisije, vsebinsko obravnavati, mora Državna revizijska komisija zato ugotavljati ne samo obstoj javnega interesa za zavrnitev vseh ponudb, temveč mora ugotavljati tudi posebne okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev in ki kažejo na dejansko nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost njene preprečitve.

Okoliščine, ki jih lahko Državna revizijska komisija upošteva pri presoji izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, morajo biti objektivne, izredne in nepredvidljive. Okoliščine, ki jih s svojim ravnanjem povzroči sam naročnik, ali okoliščine, ki bi jih naročnik pri skrbnem poslovanju moral predvideti, ne morejo biti upoštevne. Prav tako pri izdaji sklepa Državna revizijska komisija glede na izrecno določbo zakona ne more upoštevati zgolj ekonomskih interesov naročnika, ki se npr. kažejo v tem, da bo naročnik z zavrnitvijo vseh ponudb pridobil možnost razpolaganja s finančnimi sredstvi, katerih porabo je prvotno načrtoval v okviru izvedenega predmeta postopka oddaje javnega naročila. Pri presoji utemeljenih okoliščin mora Državna revizijska komisija tudi upoštevati, da mora biti nastanek škodljivih posledic gotov in ne le verjeten, dovolitev zavrnitve vseh ponudb pa mora biti edini možni ukrep za preprečitev škode. Za ugoditev predlogu za zavrnitev vseh ponudb mora naročnik izkazati višjo stopnjo intenzivnosti škodljivih posledic, kot jih s pravilom o prepovedi zavrnitve vseh ponudb iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN predvideva že sam zakon, saj v nasprotnem primeru to pravilo ne bi imelo nobenega pomena. Šele v primeru, kadar obseg škodljivih posledic preseže tisto mejo, ki je že sicer vključena v pravilo iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, je možno zaključiti, da ne gre več za običajne oziroma pričakovane škodljive posledice, temveč za škodljive posledice, kjer je intervencija Državne revizijske komisije v smislu izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN nujna.

Kot je bilo že zapisano, je možnost zavrnitve vseh ponudb kljub vloženemu zahtevku za revizijo pridržana za posebne primere, kjer obstajajo objektivne, izredne in nepredvidljive okoliščine, ki kažejo na dejansko nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost njene preprečitve. Državna revizijska komisija ugotavlja, da sklep Ministrstva za kulturo, ki ga je naročnik prejel 24. 12. 2013, da ne bo sofinanciralo projekta Mladinski kulturni center Rogaška Slatina, sicer predstavlja objektivno okoliščino, ki ni nastala zaradi naročnikovega ravnanja ali njegove opustitve dolžnega ravnanja. Izvedena posledica navedenega sklepa se kaže v naročnikovi odločitvi, da zavrne vse predložene ponudbe, vezane na projekt Mladinski kulturni center Rogaška Slatina, ter da novega postopka za oddajo javnega naročila za isti predmet ne začne. Ne glede na ugotovljen obstoj posebnih objektivnih okoliščin, zaradi katerih naj naročnik predmetnega javnega naročila (sledeč njegovim navedbam) ne bi nameraval oddati, pa je potrebno ugotoviti, da naročnik ni izkazal, da bo zaradi predrevizijskega ali revizijskega postopka oz. nezavrnitve vseh ponudb (že pred zaključkom tem postopkov) nastala nepopravljiva škoda, ki bi jo bilo moč odvrniti le na način, da Državna revizijska komisija ugodi naročnikovemu predlogu, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo zavrne vse ponudbe. Upoštevaje naročnikovo navedbo, da za isti predmet postopka oddaje javnega naročila ne bo začel, ne obstajajo zakonske omejitve, ki bi naročniku preprečevale, da ponudnikom vrne ponudbe oziroma bančne garancije za resnost ponudbe. Enako velja za omejitev razpolaganja s finančnimi sredstvi, katerih porabo je naročnik predvidel v zvezi s predmetnim javnim naročilom in s katerimi naročnik utemeljuje javni interes. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi naročniku, v kolikor njegovemu predlogu za dovolitev zavrnitve vseh ponudb ne bi bilo ugodeno, nastala nepopravljiva škoda. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da je mogoče razumeti naročnika, ki se mu odločanje o vloženem revizijskem zahtevku vlagatelja zdi brezpredmetno ob sprejeti odločitvi, da zaradi nepridobljenih sredstev sofinanciranja predmetnega postopka javnega naročila ne izvede. Vendar pa je treba opozoriti, da mora naročnik obravnavati zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil v času, ko mu razlog za nezmožnost izvedbe predmeta javnega naročila še ni bil znan, in sicer (vsaj) zaradi odločanja o upravičenosti povrnitve stroškov, ki so vlagatelju nastali v predrevizijskem in pritožbenem postopku.

Ker naročnik v predlogu ni navedel takih argumentov, ki bi izkazovali, da v obravnavanem primeru obstajajo izredne in nepredvidljive okoliščine oz. da grozi resna in nepopravljiva škoda, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 3. 2. 2014mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina;
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran