Na vsebino
EN

018-418/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-418/2013-9
Datum sprejema: 31. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek - Šinko, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Nakup platnenih delov za šotor; MORS 24/2013-JNMV«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja A.D. ACOVIA DESIGN d.o.o., Tržaška cesta 47, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetnik Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.1.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-33 z dne 8.11.2013.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.500,40 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. V presežku se stroškovna zahteva vlagatelja zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti »Nakup platnenih delov za šotor; MORS 24/2013-JNMV«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 1.3.2013, pod št. objave NMV503/2013. Naročnik je dne 6.6.2013, pod št. 430-37/2013-23, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je javno naročilo oddal ponudniku AB LINE d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila iz prejšnjega odstavka vložil zahtevek za revizijo z dne 21.6.2013. Naročnik je dne 27.6.2013 izdal sklep, št. 430-241/2013-2, s katerim je zahtevek za revizijo z dne 21.6.2013 zavrgel, ker vlagatelj k zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse. Vlagatelj je z vlogo z dne 2.7.2013 vložil zoper navedeni sklep pritožbo, kateri je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-243/2013-3, z dne 18.7.2013, ugodila in razveljavila sklep naročnika, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo z dne 21.6.2013. Naročnik je nato izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 430-241/2013-9 z dne 9.8.2013, s katero je zahtevek za revizijo z dne 21.6.2013 zavrnil. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo s sklepom, št. 018-297/2013-4, z dne 17.9.2013, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-23 z dne 6.6.2013.

Naročnik je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije z dne 17.9.2013 in na podlagi 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), z dopisom, št. 430-37/2013-29, z dne 22.10.2013, izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe. Izbrani ponudnik je dopolnil ponudbo dne 24.10.2013 in dopolnitev ponudbe označil kot poslovna skrivnost.

Naročnik je dne 8.11.2013 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-33 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila z dne 8.11.2013), s katero je predmetno javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku, saj je ocenil njegovo ponudbo kot popolno in glede na merilo najnižje cene kot najugodnejšo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.11.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, ki se je vršil 20.11.2013 ob 10.00 uri.

Vlagatelj je nato vložil zahtevek za revizijo z dne 22.11.2013, ki je predmet predrevizijskega in revizijskega postopka. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 8.11.2013 in da mu naročnik povrne stroške postopka pravnega varstva. Vlagatelj predlaga naročniku, da ponudbo izbranega ponudnika zavrne – izloči iz postopka oddaje javnega naročila in vztraja, da se mu omogoči vpogled v preostalo dokumentacijo izbranega ponudnika, ki ima oznako poslovna skrivnost, saj utemeljeno sumi, da je šlo pri dopolnitvi ponudbe za kršitev 78. člena ZJN-2. Vlagatelj meni, da gre za dokumentacijo, ki bi morala biti ponudbi priložena že ob predložitvi ponudbe do roka za predložitev ponudb, ponudba izbranega ponudnika pa je bila vsebinsko nepopolna, ne pa samo formalno nepopolna. Naročnik vlagatelju ni pojasnil, zakaj je navedeno dokumentacijo upošteval kot poslovno skrivnost. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik ponudil tkanino s PU premazom, zaradi česar tkanina ni zračna, naročnik pa te zahteve ni podal. Prav tako vlagatelj meni, da bi moral izbrani ponudnik nastopati s podizvajalcem.

Izbrani ponudnik se z vlogo, ki jo je naročnik prejel 2.12.2013, ni izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo z dne 22.11.2013, temveč je navedel, da ostaja njegovo mnenje v navedeni zadevi nespremenjeno.

Naročnik je dne 10.12.2013 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 430-328/2013-5 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je zahtevek za revizijo z dne 22.11.2013 zavrnil. Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo pojasnil, da je upoštevajoč sklep Državne revizijske komisije, št. 018-297/2013-4, z dne 17.9.2013 ponovno izvedel postopek pregleda in preveritve ponudb, pri čemer je ugotavljal pravilnost in ustreznost predloženih ponudb, pri tem pa je ugotovil, da je ponudba vlagatelja popolna, ponudba izbranega ponudba pa formalno nepopolna, zato je izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je ponudbo 24.10.2013 ustrezno dopolnil, zato je tudi njegovo ponudbo ocenil kot popolno in na podlagi meril javno naročilo oddal njemu. Naročnik meni, da je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika izvedel v skladu s 22. členom ZJN-2, da izbrani ponudnik ni bil preferiran, saj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji in da je Državna revizijska komisija glede formalnih pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika sprejela za naročnika zavezujoča stališča. Naročnik zavrača navedbe vlagatelja, da bi moral naročniku pojasniti, zakaj šteje predmetno dokumentacijo za poslovno skrivnost, saj nima pristojnosti ugotavljati ali za ponudnika določen podatek pomeni poslovno skrivnost. V nadaljevanju naročnik navaja, da je Državna revizijska komisija revizijske navedbe, da je izbrani ponudnik ponudil tkanino s PU premazom, zaradi česar tkanina ni zračna in da bi moral izbrani ponudnik podati ponudbo s podizvajalcem, že zavrnila. Naročnik je še enkrat preveril in ponovno primerjal skice in načrte obeh ponudnikov in ugotovil, da niso enaki, so pa sprejemljivi in skladni z merami ogrodja šotora M-70.

Naročnik je dne 17.12.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je pravočasno z vlogo z dne 17.12.2013, opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj vztraja, da gre v primeru vložitve novih skic z navedbami dimenzij platnenega dela šotora za vsebinsko dopolnjevanje ponudbe, ki ni skladna z določili ZJN-2, in ne za odpravo formalne pomanjkljivosti ponudbe. Vlagatelj je tudi mnenja, da si je naročnik preširoko razlagal napotila Državne revizijske komisije, saj bi moral izbranega ponudnika pozvati, da se opredeli do izmer, ki jih je navedel v prvotno priloženi skici.

Naročnik je dne 13.1.2014 odgovoril na poziv Državne revizijske komisije, da odstopi dodatno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med strankama sporno, ali je naročnik omogočil vlagatelju vpogled v dopolnitev ponudbe v skladu z 8. in 22. členom ZJN-2 in ali je izbrani ponudnik z dopolnitvijo ponudbe z dne 24.10.2013 v delu, ki se nanaša na skice z merami, dopolnil ponudbo v nasprotju z 78. členom ZJN-2 in na nezakonit način ugotovil popolnost izbrane ponudbe.

Peti odstavek 31. člena ZPVPJN določa, da če vlagatelj dejstev in dokazov iz 6. točke prvega odstavka 15. člena ne more navesti ali predlagati, ker meni, da mu je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, kot je opredeljena z zakonom, ki ureja javno naročanje, mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze v zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do vpogleda v dokumentacijo. Če v tem primeru Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, vlagatelju upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, dovoli vpogled v dokumentacijo in mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda, dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo. O dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Državno revizijsko komisijo in naročnika, ki se lahko o tem izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da mu naročnik ni dovolil vpogleda v dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika, čeprav je želel preveriti ali je izbrani ponudnik z dopolnitvijo ponudbe spremenil ponudbo v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2 (skico platnenega dela šotora). Ne glede na to, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval tudi vpogled v novo dokumentacijo izbranega ponudnika, je vlagatelj v zahtevku za revizijo navedel dejstva in predlagal dokaze, s katerimi dokazuje kršitve naročnika, zato lahko Državna revizijska komisija o očitanih kršitvah odloči. Na podlagi navedenega in zaradi učinkovite rešitve spora in načela hitrosti je Državna revizijska komisija, brez da bi se spuščala v presojo o utemeljenosti kršitve v zvezi z vpogledom, vpogledala v dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika in odločila o zahtevku za revizijo.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Prvi odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Tretji odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril oziroma tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ali tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik je v poglavju »II. Predmet javnega naročila in zahteve naročnika, tehnične specifikacije« razpisne dokumentacije jasno določil, da so predmet javnega naročila platneni deli za veliki pet členski šotor M – 70, ki vsebuje pet kompletov. En komplet sestavljajo zunanja streha s stranicami in dvema oknoma, zunanja sprednja vrata in zunanja zadnja vrata. Poleg tega je naročnik navedel okvirne dimenzije enega člena šotora, natančne dimenzije je ponudnik lahko pridobil na ogledu. Naročnik je zahteval, da so platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov M-70, ki so v uporabi v SV. V točki 2. »Ostale zahteve naročnika« je naročnik navedel, da mora ponudba vsebovati za ponujeno blago natančno tehnično specifikacijo (načrt za izdelavo platnenih delov – skice z merami, podatki o kvaliteti blaga in drugih uporabljenih materialov, …) v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam. V kolikor bo iz njih razvidno, da ponujeno blago ne dosega naročnikovih tehničnih zahtev, se ponudba zavrne - izloči.

V zvezi z navedbami vlagatelja, da bi moral naročnik ponudbo vlagatelja izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, ker je njegova ponudba pomanjkljiva v vsebinskem delu (tehničnih specifikacijah) že od predložitve ponudbe, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je v sklepu št. 018-297/2013-4 z dne 17.9.2013 o navedeni kršitvi naročnika že pravnomočno odločila (drugi odstavek 16. člena ZPVPJN). Enako velja za navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudil tkanino s PU premazom, zaradi česar tkanina ni zračna in navedbe vlagatelja, da bi moral izbrani ponudnik v ponudbi nastopati s podizvajalcem. Tudi o teh navedbah je Državna revizijska komisija že presojala v prejšnjem revizijskem postopku, na podlagi dopolnitve ponudbe z dne 24.10.2013 pa se ponudba v tem delu ni pojasnjevala oziroma dopolnjevala.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik z dopolnitvijo ponudbe z dne 24.10.2013 oziroma s predložitvijo novih skic spremenil ponudbo v nasprotju z 78. členom ZJN-2. V konkretnem primeru je nesporno, da je Državna revizijska komisija v svojem sklepu z dne 17.9.2013 navedla, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil dve skici, ki sovpadata s skicama šotora M-70 oziroma njegovega ogrodja, ki ju je podal naročnik v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je eno od skic sicer označil z merami, pri čemer ni jasno, ali mere predstavljajo mere ogrodja šotora ali mere platnenih delov šotora. Ostala ponudbena dokumentacija se nanaša na lastnosti tkanine za streho šotora in folijo za okna šotora, pri čemer je druga pomanjkljivost ta, da dokumentacija ni v celoti v slovenskem jeziku. Glede na te zaključke je Državna revizijska komisija navedla, da je navedene pomanjkljivosti mogoče odpraviti z institutom dopustne dopolnitve ponudbe. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se je postopek oddaje javnega naročila vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, Državna revizijska komisija pa je naročnika napotila, da ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri (upoštevaje 78. člen ZJN-2) ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik na podlagi 78. člena ZJN-2 in sklepa Državne revizijske komisije z dne 17.9.2013 izbranega ponudnika dne 22.10.2013 pozval k predložitvi manjkajoče dokumentacije s podatki o kvaliteti blaga za izdelavo oken v slovenskem jeziku in k predložitvi natančnega načrta – skice z merami za izdelavo platnenih delov za ponujena šotorska platna. Državna revizijska komisija zavrača navedbe vlagatelja, da naročnik ne bi smel pozivati izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe, vendar iz vsebine poziva ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na način, da lahko predloži tudi novo skico z merami, čeprav je Državna revizijska komisija v prejšnjem revizijskem postopku ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, pri kateri iz predloženih skic ni bilo jasno ali mere označene na skici predstavljajo mere ogrodja šotora ali mere platnenih delov šotora oziroma ali so ponujeni platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov M-70. Izbrani ponudnik je pravočasno dopolnil ponudbo z dodatno dokumentacijo dne 24.10.2013 in v ponudbi predložil nove skice z merami: vrata 1, vrata 2 in streha. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v dodatno dokumentacijo ugotavlja, da so naknadno predložene skice z merami drugačne od (dveh) skic iz predložene ponudbe izbranega ponudnika. Skici iz izbrane ponudbe sta podobni ogrodju M-70, ki jo je podal naročnik v razpisni dokumentaciji. Na eni izmed teh dveh skic so označene mere, na drugi skici pa so narisana okna in sprednja vrata. Nova dokumentacija izbranega ponudnika vsebuje tri posamezne skice z merami za sprednja vrata, zadnja vrata in streho. Glede na navedene lastnosti naknadno predloženih skic, ki jih je naročnik zahteval zato, da bo lahko ugotovil ali ponujeni predmet iz ponudbe, ki jo je izbrani ponudnik podal do roka za predložitev ponudb, ustreza tehničnim specifikacijam, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik z dopolnitvijo ponudbe z dne 24.10.2013 ni odgovoril na nejasnost, na katero je opozorila Državna revizijska komisija v svoji zadnji odločitvi. Navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja na podlagi novih skic, ki so drugačne od prvih in iz njih ni mogoče razbrati, ali se mere iz skice predložene v izbrani ponudbi nanašajo na ogrodje ali platneni del šotora. Vprašanje je pomembno, saj mora naročnik oddati javno naročilo najugodnejšemu ponudniku na podlagi ponudbe predložene do roka za predložitev ponudb. ZJN-2 sicer v 78. členu dovoljuje dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb po roku za predložitev ponudb oziroma v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, vendar ne v nasprotju s tretjim odstavkom istega člena, kar navaja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo. Tretji odstavek 78. člena ZJN-2 namreč določa, da ponudnik z dopolnitvijo ali pojasnilom ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril ali tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik od izbranega ponudnika, v delu povezanim s predložitvijo načrtov oziroma skic z merami platnenega dela šotora, ni zahteval ustreznega pojasnila oziroma dopolnitve ponudbe, na podlagi katerega bi lahko odpravil dvom, ki ga je ugotovila Državna revizijska komisija v prejšnjem revizijskem postopku, in sicer ali mere označene na skici izbrane ponudbe predstavljajo mere ogrodja šotora ali mere platnenih delov šotora. S takšnim ravnanjem je naročnik ravnal v nasprotju z napotili Državne revizijske komisije, ki izhajajo iz odločitve v prejšnjem revizijskem postopku. Prav tako tudi izbrani ponudnik s predložitvijo novih skic z merami ni pojasnil, ali se mere na skicah iz izbrane ponudbe nanašajo na ogrodje šotora ali mere platnenih delov šotora, saj je poziv naročnika razumel, da lahko predloži tudi nove skice. Ker v dani situaciji še vedno ni jasno, ali se mere skice iz izbrane ponudbe nanašajo na ogrodje ali platneni del šotora, ki je predmet tega javnega naročila, Državna revizijska komisija tudi ne more potrditi ali zavrniti revizijskih navedb vlagatelja, da je izbrani ponudnik spremenil ponudbo v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2 in bil preferiran v primerjavi z vlagateljem. Naročnik bo šele na podlagi ustreznega pojasnila oziroma ustrezne dopolnitve ponudbe lahko ugotovil, ali je izbrani ponudnik s predložitvijo skice z merami do roka za predložitev ponudb izpolnil zahteve naročnika, pri čemer mora upoštevati tudi določbe o omejitvi spreminjanja ponudbe iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2. Naročnik je s tem, ko je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v nasprotju z napotili Državne revizijske komisije in ker je ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, čeprav ni odpravil nejasnosti, ki jo je ugotovila Državna revizijska komisija v prejšnjem revizijskem postopku, z institutom dopustne dopolnitve ponudbe, kršil prvi odstavek 80. člena v povezavi z 78. členom ZJN-2 in napotila Državne revizijske komisije iz sklepa št. 018-297/2013-4 z dne 17.9.2013.

Ker je Državna revizijska komisija v okviru presoje revizijskih očitkov vlagatelja ugotovila naročnikove kršitve pri ugotavljanju popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na dokazovanje tehničnih specifikacij ponujenega blaga, je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-33 z dne 8.11.2013.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila znova vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 70. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen) na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku pravočasno priglasil stroške, in sicer: 890,00 EUR kot nagrado za postopek, 500,00 EUR takse in 20,00 EUR za materialne stroške, vse skupaj povečano za 22 % DDV.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s sprem.; v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo nagrado v višini 800,00 EUR in 20,00 EUR za izdatke kot pavšalni znesek po tarifni številki 6002 ZOdvT, oboje povečano za 22 % DDV, ter strošek takse za revizijski zahtevek v višini 500,00 EUR, vse skupaj v znesku 1.500,40 EUR. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.500,40 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. V presežku se stroškovna zahteva vlagatelja zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 31.1.2014


Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
- Odvetnik Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, 1000 Ljubljana
- AB LINE d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran