Na vsebino
EN

018-425/2013 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Številka: 018-425/2013-6
Datum sprejema: 27. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »sanacijo in rekonstrukcijo premostitvene konstrukcije prelivnih polj in nosilnih elementov žerjavne proge na turbinskih stebrih HE Dravograd« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Map Trade, d. o. o., Špindlerjeva cesta 2c, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa mag. Franci Kodela, odvetnik v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Obrežna ulica 170, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 27. 1. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 25. 9. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12129/2013) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. IP-5238/2013 z dne 21. 11. 2013 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Saning International, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 27. 11. 2013 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in vpogled v dokumentacijo. Naročnik je zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila zavrgel (dokument št. IP-5413/2013 z dne 29. 11. 2013), vpogled pa je določil za 3. 12. 2013 in ga dokumentiral z zapisnikom.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 12. 2013 in predlagal njeno razveljavitev, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- »odločitev o oddaji JN […] ni bila sprejeta skladno z določili ZJN-2, razpisne dokumentacije in objave«,
- bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno,
- je naročnik določil, da bo upošteval le reference, ki bodo izkazovale dobavo in vgradnjo karbonskih lamel v vrednosti 100.000 eurov brez DDV, izbrani ponudnik pa je predložil referenci za dobavo in vgradnjo karbonskih lamel v višini le 9.744,41 eurov brez DDV (za dela na kineti) in 25.803,65 eurov brez DDV (za dela na kolektorju), sicer pa se referenca za dela na kolektorju ne nanaša na karbonske lamele, temveč na tkanino.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19. 12. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se preveri, ali je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pravočasno, in utemeljil, zakaj meni, da je treba zahtevek za revizijo zavrniti. Izbrani ponudnik je navedel, da vlagatelj napačno razlaga referenčni pogoj, sporni referenci pa izpolnjujeta ta pogoj v celoti. Izbrani ponudnik je predlagal imenovanje izvedenca.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« št. IP-5821/2013 z dne 20. 12. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil in odločil, da vlagatelj ni upravičen do povrnitve stroškov. Naročnik je navedel, da:
- iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. IP-5238/2013 z dne 21. 11. 2013 izhajajo vsi elementi, ki jih določa tretji odstavek 83. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), zato vlagatelj ni bil upravičen vložiti zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila; z njeno vložitvijo je zlorabil ta institut izključno z namenom, da bi pridobil dodatni čas za uveljavitev pravnega varstva, kar je prepovedano s tretjim odstavkom 83. členom ZJNVETPS, s tem pa je zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo,
- ni zavezanec po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), zato ga ni mogel kršiti,
- vlagatelj napačno graja naročnikovo upoštevanje referenc in prilaga račune, iz katerih pa je povzel samo del, ki se nanaša »na vrednost karbonskih lamel«, ne pa za celoten obseg dela, kot izhaja iz naročnikovega pojasnila na portalu javnih naročil,
- »se v celoti pridržuje in povzema mnenje izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi z dne 19.12.2013 pod njegovo št. K-Do251/13-AM (v prilogi)«,
- je izbrani ponudnik predložil tri izpolnjene obrazce in s tem zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. IP-5823/2013 z dne 20. 12. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in del dokumentacije, kot prilogo dopisu št. IP-0017/2014 z dne 3. 1. 2014 pa še del dokumentacije.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 27. 12. 2013 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je zahtevek za revizijo glede na tretji odstavek 83.a člena ZJNVETPS pravočasen, v nadaljevanju pa je zavrnil naročnikove navedbe. Vlagatelj je navedel, da se je naročnik pavšalno skliceval na izjasnitev izbranega ponudnika, kar kaže na izrazito neenakopravno in pristransko obravnavo, naročnik pa vlagateljevih navedb in dokazil tudi ni preveril pri referenčnih naročnikih. Vlagatelj je še navedel, da je naročnik določil, da bo upošteval le reference, ki se nanašajo na dela, povezana z lamelami, zaradi česar bi po računu št. 004/2009 z dne 28. 1. 2009 lahko upošteval le dela iz IV. poglavja (postavke 11, 12, 13 in 14) v višini 26.549,26 eurov, saj se dela iz poglavij I., II. in III. nanašajo na druga dela, ki nimajo zveze z lamelami. Vlagatelj je kot končno izpostavil, da »izbrani ponudnik druge grajane reference ni obrazlagal, kar kaže na dejstvo, da je več kot očitno prilagal lažno referenco in zavajal naročnika«.

Državna revizijska komisija je zavrnila predlog izbranega ponudnika za postavitev izvedenca, saj je kot temeljno treba ugotoviti, kaj določa referenčni pogoj. Gre torej za vprašanje razlage določbe iz razpisne dokumentacije, o tem pa se mora izreči Državna revizijska komisija. Iz dokumenta »Odločitev« št. IP-5821/2013 z dne 20. 12. 2013 sicer ni jasno, ali zaradi tega, ker se »v celoti pridržuje in povzema mnenje izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi z dne 19. 12. 2013«, tudi naročnik predlaga postavitev izvedenca, vendar tudi, če to predlaga, je treba zavrniti tudi naročnikov predlog z enako argumentacijo kot predlog izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je glede na predmet naročila zavezanec po ZJNVETPS (1. točka petega odstavka 3. člena ZJNVETPS v zvezi z 10. točko 2. člena ZJNVETPS in alineo b tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS), ne pa po ZJN-2, zato pri oddaji obravnavanega naročila ni mogel kršiti ZJN-2 (tretji odstavek 1. člena ZJN-2 in 1. točka prvega odstavka 17. člena ZJN-2). Vlagatelj zato napačno navaja, da »odločitev o oddaji JN […] ni bila sprejeta skladno z določili ZJN-2«. Državna revizijska komisija je ugotavljala, ali je naročnik upošteval ZJNVETPS (gl. prvi odstavek 1. člena ZJNVETPS).

Izbrani ponudnik in naročnik sta navedla, da je vlagatelj prepozno vložil zahtevek za revizijo in bi ga bilo zato treba zavreči, izbrani ponudnik pa je opozoril še na to, da vlagatelj niti ni izpodbijal odločitve o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Čeprav je vlagatelj z vlogo z dne 27. 12. 2013 odgovarjal na navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pa je dejstva v zvezi z zavrženjem zahtevka za revizijo navajal prvič šele v tej vlogi in ne že v zahtevku za revizijo. Vlagatelj svojega ravnanja sicer ni opravičil (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), vendar tudi v primeru, če bi šteli, da navedbe v tem delu predstavljajo le odziv na naročnikove navedbe, je treba izpostaviti, da dejansko stanje, ki ga navaja vlagatelj, ne utemeljuje kršitve prvega in tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS. Naročnik je v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila« št. IP-5238/2013 z dne 21. 11. 2013, ki ga je vlagatelj prejel 26. 11. 2013 (razvidno iz podpisane povratnice), za tri ponudbe (med njimi je tudi vlagateljeva ponudba) ugotovil, da so popolne in jih razvrstil po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objave; alinea b prvega odstavka 49. člena ZJNVETPS), to pa je predstavil tudi tabelarično. S tem dokument »Odločitev o oddaji naročila« št. IP-5238/2013 z dne 21. 11. 2013 vsebuje prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do vlagateljeve ponudbe in je takšna predstavitev zadostna glede na drugo alineo v prvi povedi iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS v zvezi s prvim odstavkom 83. člena ZJNVETPS. Vloga z dne 27. 11. 2013 v delu, v katerem je vlagatelj zahteval pojasnila o priznanju tehnične sposobnosti izbranemu ponudniku in morebitnih dopolnitvah ponudbe izbranega ponudnika, ne izpolnjuje pogojev za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, saj vlagatelj z njo ni zahteval dodatne obrazložitve v zvezi z ocenjevanjem ponudb po merilu (gl. druga alinea v prvi povedi iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS). Naročnik je vlogo z dne 27. 11. 2013 v delu, ki se nanaša na zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, zato glede na tretjo poved iz tretjega odstavka 83. člena ZPVPJN pravilno zavrgel (dokument št. IP-5413/2013 z dne 29. 11. 2013). Naročnik je dokument št. IP-5413/2013 z dne 29. 11. 2013 vlagatelju vročil v torek, 3. 12. 2013 (razvidno iz podpisane povratnice). Naročnik Državni revizijski komisiji ni odstopil ovojnice, v kateri mu je vlagatelj poslal zahtevek za revizijo, vendar je iz prejemne štampiljke, odtisnjene na zahtevku za revizijo, razvidno, da je zahtevek za revizijo prejel v četrtek, 12. 12. 2013. Iz predstavljenega ter upoštevajoč, da se v rok, določen v dnevih, ne všteje dan vročitve [drugi odstavek 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN] in da je bila 7. 12. 2013 sobota, 8. 12. 2013 pa nedelja, je treba zaključiti, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo v roku, ki je krajši od osmih delovnih dni (peti odstavek 25. člena ZPVPJN in peti odstavek 1. člena ZPVPJN) od prejema odločitve o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vendar daljši od osmih delovnih dni (peti odstavek 25. člena ZPVPJN in peti odstavek 1. člena ZPVPJN) od prejema odločitve o oddaji naročila. Vendar upoštevajoč tretji odstavek 83.a člena ZJNVETPS glede na peti odstavek 25. člena ZPVPJN v zvezi s petim odstavkom 1. člena ZPVPJN vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil nepravočasno. V tretjem odstavku 83.a člena ZJNVETPS je namreč določeno, da v primeru vložitve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja (tj. rok osmih delovnih dni; peti odstavek 25. člena ZPVPJN) od dneva prejema odločitve o tej zahtevi in zato tudi od prejema odločitve o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila na podlagi razloga, da »odločitev o oddaji naročila za “Sanacijo in rekonstrukcijo premostitvene konstrukcije prelivnih polj in nosilnih elementov žerjavne proge na turbinskih stebrih HE Dravograd” št. IP-5238/2013 z dne 21. 11. 2013, vsebuje vse elemente v skladu s 83. členom ZJNVETPS«, ki ga je naročnik navedel v dokumentu št. IP-5413/2013 z dne 29. 11. 2013. Državna revizijska komisija ne bi prišla do drugačnega zaključka niti, če bi tolmačila, da bi morala biti utemeljitev odločitve o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila drugačna: da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila nepopolna, ker vlagatelj ni jasno navedel, o čem, kar določa druga alinea v prvi povedi iz tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS, mora naročnik podati obrazložitev. Kršitev tretjega odstavka 83. člena ZJNVETPS v primeru zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za namen pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja ne v ZJNVETPS ne v ZPVPJN ni določena kot razlog za zavrženje zahtevka za revizijo, temveč je v ZJNVETPS določena kot prekršek (4. točka prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS). Izbrani ponudnik v vlogi z dne 19. 12. 2013 v svojih zaključkih (str. 2–3) ni upošteval vseh ključnih okoliščin primera, ki kažejo, zakaj vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izpodbijal zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je namreč z vlogo z dne 27. 11. 2013 zahteval tudi vpogled v dokumentacijo (tudi v ponudbo izbranega ponudnika), kar mu je naročnik omogočil (zapisnik z dne 3. 12. 2013) in se je s tem lahko seznanil, kako je izbrani ponudnik izpolnil pogoje za priznanje tehnične sposobnosti.

Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pravočasno, izpolnjeni pa so tudi drugi procesni razlogi iz ZPVPJN za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo ni zavrgla, ampak je ugotavljala, ali vlagatelj naročniku upravičeno očita, da ne bi smel izbrati ponudbe izbranega ponudnika, ker izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz točke 6/6.1/15 razpisne dokumentacije (str. 20):
»Da je ponudnik/podizvajalec v preteklih letih uspešno izvedel 2 (dve) ojačitvi AB konstrukcij z karbonskimi lamelami v vrednosti del posamezne reference minimalno 100.000,00 EUR brez DDV.
Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi predložene reference (kot npr. pogodbo z investitorjem, obračun….) oziroma da navedbe neposredno preveri pri investitorju.
Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev. Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.«.
Naročnik je določil, da se ta pogoj dokaže z dokazilom »izpolnjeno in potrjeno potrdilo o referencah (Obrazec 7.20)«.

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil tudi odgovore:
- 9. 10. 2013, ob 15.02: »Zahtevana vrednost posamezne reference se nanaša na dobavo in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosi 170.000 N/mm2, prereza 168 mm2.«,
- 14. 10. 2013, ob 8.24, in 14. 10. 2013, ob 8.27: »Seštevanje referenc ni možno, zato ker je obseg del in zahtevnost ojačitve celotne mostne konstrukcije elektrarne v takšnem obsegu, da sta potrebni dve referenci po 100.000,00 EUR.«,
- 15. 10. 2013, ob 12.15: »Razpis ni narejen za točno določenega izvajalca.Glede na obseg in zahtevnost objekta jez elektrarne HE Dravograd to ni običajni most, zato zahtevamo reference takšne kot navedeno v Razpisni dokumentacji in jih ne spreminjamo.«,
- 16. 10. 2013, ob 15.11: »Naročnik zahteva reference, kot navedeno v razpisni dokumentaciji in sicer: Da je ponudnik/podizvajalec v preteklih letih uspešno izvedel 2 (dve) ojačitvi AB konstrukcij z karbonskimi lamelami v vrednosti del posamezne reference minimalno 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevana vrednost posamezne reference se nanaša na dobavo in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem. Modul elastičnosti in prerez lamele se ne zahteva.« in
- 16. 10. 2013, ob 15.12: »Naročnik zahteva reference kot zahtevano v razpisni dokumentaciji. Podrobna obrazložitev je dana v prejšnjem odgovoru.«
s čimer so postali del razpisne dokumentacije (drugi odstavek 74. člena ZJNVETPS).

Skladno s prvim odstavkom 45. člena ZJNVETPS mora naročnik pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje naročil ponudnike izločiti iz postopka v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 48. člena ZJNVETPS (alinea a), ponudnike pa izbrati v skladu z objektivnimi pravili in pogoji, določenimi v skladu z 48. členom ZJNVETPS (alinea b).

V odprtem postopku (ki je postopek, po katerem naročnik oddaja obravnavano naročilo gradenj; točka IV.I.I objave) mora naročnik pri določitvi pogojev za ugotavljanje sposobnosti skladno s prvim odstavkom 48. člena ZJNVETPS zagotoviti, da so ti objektivni.

Iz alinee a prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS izhaja, da naročnik izloči ponudnika, če ta ne izpolni pogojev, ki jih je naročnik določil v skladu s prvim odstavkom 48. člena ZJNVETPS, iz alinee b prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS pa izhaja, da naročnik izbere ponudnika, če ta izpolnjuje pogoje, ki jih je naročnik določil v skladu s prvim odstavkom 48. člena ZJNVETPS

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik predložil tri izpolnjene in potrjene (podpis in žig) obrazce 7.20, iz katerih je razviden tudi opis izvedenih del, vrednost vsake izmed teh referenc pa presega 100.000 eurov brez DDV. Izbrani ponudnik je torej predložil dokazila, ki jih je zahteval naročnik. Vlagatelj ne navaja neskladnosti za vse tri reference, temveč zgolj za dve referenci (in sicer za referenci podizvajalca Hipox, d. o. o., Ljubljana), zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da v primeru, če vlagatelj ne bi uspel s trditvami in z dokazi, da je že ena izmed teh dveh spornih referenc neskladna z zahtevami, kot jih je naročnik določil v referenčnem pogoju, ne bi uspel z zahtevkom za revizijo, saj ne bi izkazal, da je naročnik kršil alineo b prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS, ker bi izbrani ponudnik razpolagal z dvema zahtevanima referencama. Za uspeh z zahtevkom za revizijo bi torej vlagatelj moral zatrjevati in dokazati, da sta obe sporni referenci neskladni z zahtevami referenčnega pogoja in da bi zato moral naročnik izbranega ponudnika izločiti v smislu alinee a prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS, ne pa ga izbrati v smislu alinee b prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS.

Kot izhaja iz odgovora, objavljenega 9. 10. 2013, ob 15.02, na portalu javnih naročil, nato pa še iz odgovora, objavljenega 16. 10. 2013, ob 15.11, na portalu javnih naročil, je naročnik določil, da vrednost posamezne reference obsega »dobavo in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem«. Ta opis referenčnega pogoja je treba tolmačiti širše od obsega, ki ga je navedel vlagatelj. V tej zahtevi je naročnik uporabil tudi pojem »priprava površin«, ki ga je mogoče tolmačiti tako, da je v vrednost referenčnih del mogoče uvrstiti tudi vrednosti za dela, ki so bila potrebna za »ustrezen sanacijski tretma na betonih in armaturi celotne konstrukcije« (prim. str. 5 vloge izbranega ponudnika z dne 19. 12. 2013), da je bilo mogoče na pripravljene površine vgraditi oziroma lepiti in pritrditi karbonske lamele. Tako tolmačenje referenčnega pogoja je skladno z zahtevo za sorazmernost pogojev pri njihovi določitvi in pri uporabi (16. člen ZJNVETPS) ter tudi omogoča ugotovitev objektivnosti referenčnega pogoja, kot to zahteva prvi odstavek 48. člena ZJNVETPS, saj je iz priloge »III Lista cen«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (točka 2.1 Navodil ponudnikom in ponudbenih obrazcev; str. 7) in v kateri je naročnik določil vzorec predračuna, razvidno, da dela na objektu ne zajemajo le dobave in vgradnje karbonskih lamel, pač pa bo moral izvajalec opraviti tudi posamezna druga dela, ki so šele podlaga za vgradnjo oziroma lepljenje in pritrditev karbonskih lamel.

Vlagatelj je navedel, da je mogoče izbranemu ponudniku priznati le referenco za vgrajevanje karbonskih lamel v kineti v višini 9.744,41 eurov brez DDV, ki je vrednost, ki jo je predstavnik naročnika Energetika Ljubljana, d. o. o., Ljubljana posredoval vlagatelju (elektronsko sporočilo z dne 10. 12. 2013), potem ko ga je vlagatelj pozval (vloga z dne 5. 12. 2013) na seznanitev s podatki o referencah družbe Hipox, d. o. o., Ljubljana, ki naj bi bila podizvajalec izvajalca na referenčnih delih za sanacijo kinete. Vendar se Državna revizijska komisija ne strinja z vlagateljem, saj je tako vlagateljevo tolmačenje glede na referenčni pogoj preozko. Vlagateljevih navedb ne potrjuje niti račun št. 004/2009 z dne 28. 1. 2009 (za dela na kineti), ki ga je vlagatelj predložil k zahtevku za revizijo, potem ko ga je (po svoji navedbi) pridobil od stečajnega upravitelja izvajalca za naročnika Energetika Ljubljana, d. o. o., Ljubljana, saj je vlagatelj zaradi svojega preozkega tolmačenja pogoja v njem označil le postavko št. 11 v vrednosti 8.858,70 eurov brez DDV. Na podlagi vpogleda v račun št. 004/2009 z dne 28. 1. 2009 je razvidno, da so v razdelkih I. (Sanacija poškodb I. kategorije), II. (Sanacija poškodb II. kategorije) in III. (Injektiranje razpok) navedene postavke, katerih seštevek znaša že samostojno več kot 100.000 eurov brez DDV. S prištetjem vrednosti postavke št. 11, ki jo je vlagatelj v zahtevku za revizijo kot edino označil za ustrezno za tolmačenje izpolnjevanja referenčnega pogoja, je vrednost 100.000 eurov brez DDV še toliko višja. Ker referenčni pogoj omogoča tolmačenje, ki je širše od tistega, ki ga je navedel vlagatelj, vrednost nekaterih postavk iz računa št. 004/2009 z dne 28. 1. 2009, ki so vsebinsko enake ali primerljive postavkam iz priloge »III Lista cen«, pa skupaj z vrednostjo postavke št. 11 vsaj dosega vrednost 100.000 eurov brez DDV, Državna revizijska komisija ni mogla šteti, da je naročnik ravnal v nasprotju s točko 6/6.1/15 razpisne dokumentacije (str. 20), ko je izbranemu ponudniku priznal referenco za podizvajalca (družbo Hipox, d. o. o., Ljubljana) za dela na kineti. Ker je glede na predhodno predstavljeno zadostovala ugotovitev vsaj še ene reference, ki je skladna z zahtevami iz točke 6/6.1/15 razpisne dokumentacije (str. 20), je naročnik smel izbranemu ponudniku priznati sposobnost in zato ni ravnal v nasprotju z alineo b prvega odstavka 45. člena ZJNVETPS. Za rešitev zadeve se tako izkaže za nebistveno, da je vlagatelj v vlogi z dne 27. 12. 2013 dopustil, da bi se v skupni vrednosti del po računu št. 004/2009 z dne 28. 1. 2009 upoštevale še vrednosti iz postavk 12, 13 in 14, ki se nanašajo na čiščenje, saj bi se vrednost, ki jo je mogoče priznati po tej referenci, še dodatno povišala. Ob vsem navedenem Državni revizijski komisiji ni treba preskušati očitkov glede reference za dela na kolektorju, saj ne glede na ugotovitve, ta referenca ne bi več vplivala na priznanje sposobnosti.

Vlagatelj v vlogi z dne 27. 12. 2013 naročniku prepozno glede na peti odstavek 29. člena ZPVPJN, a tudi brez opravičila, kot ga določa peti odstavek 29. člena ZPVPJN, očita tudi kršitev enakopravne obravnave ponudnikov (druga in zadnja poved v drugem odstavku na str. 2), ker ni preveril podatkov pri naročniku Energetika Ljubljana, d. o. o., Ljubljana in izvajalcu oziroma le naročniku Energetika Ljubljana, d. o. o., Ljubljana. Ne glede na navedeno pa bi bil vlagateljev očitek neutemeljen, saj vlagatelj ni navedel dejanskega stanja, ki bi utemeljevalo to kršitev. Vlagatelj namreč ni navedel, da bi naročnik preverjal podatke iz vlagateljevih referenc, to pa bi opustil pri izbranem ponudniku. Vlagatelj je zatrjeval le opustitev preveritve podatkov pri izbranem ponudniku.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila (prva alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 27. 1. 2014

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,
- odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
- Saning International, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran