Na vsebino
EN

018-379/2013 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-379/2013-20
Datum sprejema: 17. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava kabla in opreme za RP Kozarje – Gmajnice z KB RTP Črnuče – TP Črnuče Petrol in Brdo Jug« v sklopu 1 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 17. 1. 2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 1. 10. 2013 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 1, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 998/13-mg, z dne 13. 9. 2013.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.777,86 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 8. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 759/13-mg. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14. 8. 2013, pod št. objave JN10292/2013 (s popravkom in dodatnimi informacijami z dne 28. 8. 2013, pod št. objave JN10862/2013).

Naročnik je dne 13. 9. 2013 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 998/13-mg, s katerim je javno naročilo v obeh razpisanih sklopih oddal najugodnejšemu ponudniku Telma trade d.o.o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 19. 9. 2013.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 9. 2013 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je vpogled omogočil dne 26. 9. 2013 in potek vpogleda dokumentiral z zapisnikom.

Vlagatelj je na naročnika z vlogo z dne 26. 9. 2013 naslovil predlog za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, dne 1. 10. 2013 pa je vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 iz več razlogov neprimerna, nepravilna in s tem nepopolna. Vlagatelj navaja, da za določene artikle (kable, kabelske končnike, kabelsko razdelilno kapo, toploskrčne cevi, kabelske T-konektorje…) izbrani ponudnik ni priložil zahtevanega certifikata o skladnosti akreditiranega laboratorija v EU in da za več izdelkov ni priložena ustrezna izjava proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih blaga. »Trižilni kabel aluminij 3x 240/xx mm2 12/20 (24kV)« naj dimenzijsko oz. po teži ne bi ustrezal zahtevam naročnika in tudi vzorec ni identičen z v ponudbi navedenim kablom – premer vzorca kabla naj bi bil 70 mm, medtem ko je v ponudbi naveden kabel s premerom 75,6 mm. Vlagatelj v zvezi s ponujenimi izdelki proizvajalca Cellpack Electrical Products kot sporno izpostavlja še, da je izbrani ponudnik navedel, da za te izdelke za ponujeno ceno materiala zagotavlja tudi brezplačno izobraževanje in svetovanje pri vgradnji ter 24 mesečno garancijo, kljub temu, da je edini lokalni zastopnik za navedene izdelke tega proizvajalca na območju Republike Slovenije vlagatelj in lahko le vlagatelj nudi svetovanje in izobraževanje pri vgradnji ter garancijski rok 24 mesecev. V ponudbi izbranega ponudnika so nekatere postavke pomanjkljivo izpolnjene in nekateri artikli nejasno določeni, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, kaj natančno izbrani ponudnik sploh ponuja in posledično ali to, kar ponuja, ustreza zahtevam naročnika. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik za »Odvodnik za ponujeni kabelski T-konektor (KTKt), 630 A, 20 Kv, 150 mm2« ni priložil ne izračuna in ne zahtevanega testnega poročila o dokazovanju vrednosti ohmske komponente odvodnega toka in tudi ne izjave o skladnosti standardu SIST EN 60099 ali tipskega testa ustreznosti. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik vzorec kabla predložil šele po pozivu naročnika, s čimer je spreminjal tehnični del ponudbene dokumentacije. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 10. 10. 2013. Meni, da vlagatelj ne bo mogel uspeti s selektivnim izbiranjem podatkov in nadomeščanjem nekaterih od teh podatkov s podatki, ki jih je pridobil s svojimi približnimi meritvami vzorca ponujenega kabla. V zvezi z manjkajočimi certifikati o skladnosti akreditiranega laboratorija v EU izbrani ponudnik opozarja, da je sledil zahtevam naročnika, izhajajočih iz pojasnil naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil. Priložena izjava o skladnosti je tipska in povsem v skladu s SIST EN 17050-1:2010, jasno pa je tudi, na katere skupine proizvodov se nanaša. Izbrani ponudnik meni, da dogovor med proizvajalcem materiala Cellpack in vlagateljem kot obligacijsko razmerje učinkuje le med strankama (inter partes) tega dogovora in nima nikakršnih vplivov na pravice in obveznosti izbranega ponudnika, ki je ponujeni material kupil zakonito od svojega dobavitelja na Hrvaškem. Vlagatelj poizkuša v nasprotju z načeli evropskega prava omejevati konkurenco. Izbrani ponudnik v nadaljevanju navaja (in za vsak sporni izdelek pojasnjuje), da je že iz samih ponudbenih obrazcev v njegovi ponudbi več kot jasno razvidno, katere proizvode konkretno ponuja, nedvoumno pa je to razvidno tudi iz ponudbi priloženih katalogov. Tudi vsebina nepopolno izpolnjenih postavk je iz celotne ponudbene dokumentacije jasno razvidna. Izbrani ponudnik meni, da je nepriloženo testno poročilo formalna nepopolnost, ki jo je naročnik preveril sam oz. bi jo lahko, saj že razpolaga z dokazom te zahteve – enak proizvod namreč ponuja vlagatelj. Vlagatelj meni, da vzorec ni dokumentacija. Kabel, ki ga ponuja, je natančno definiral v ponudbeni dokumentaciji, z (dopustno) predložitvijo vzorca pa ponudbe v tehničnem delu nikakor ni spreminjal.

Naročnik je dne 17. 10. 2013 sprejel odločbo, št. 1192/2013-EH/MK/MG, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo. V zvezi z očitkom glede manjkajočih certifikatov o skladnosti akreditiranega laboratorija v EU ugotavlja, da je vlagatelj spregledal dopolnitve razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil, s katerimi so se te zahteve spremenile. Sporne izjave o skladnosti ustrezajo vsebini izjave o skladnosti, kot jo podaja zahtevani standard SIST EN 17050-1:2010, iz izjav pa je jasno razvidno za katere proizvode velja. Do sprememb je z dodatnimi pojasnili prišlo tudi v zvezi z dimenzijami kabla, naročnik pa kot nesprejemljive označuje vlagateljeve manipulativne izračune (zunanjega premera kabla) na hipotetičnih predpostavkah. Naročnik meni, da poslovni odnosi ponudnikov z drugimi poslovnimi subjekti niso predmet naročnikovega interesa ali celo predmet samostojnega poizvedovanja in gre v tozadevnih navedbah vlagatelja bolj za zatrjevanje kršitev konkurenčne in gospodarske zakonodaje. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik tabele tehničnih pogojev izpolnil skladno z navodili naročnika, iz vse priložene dokumentacije in izpolnjenih tabel je jasno razvidno, katero opremo ponuja izbrani ponudnik. Glede manjkajočih dokazil za »Odvodnik za ponujeni kabelski T-konektor (KTKt), 630 A, 20 Kv, 150 mm2« naročnik navaja, da ponujene proizvode redno in že dolgo uspešno uporablja in z zahtevanimi dokazili že razpolaga oz. so mu dostopna. Navsezadnje še meni, da se tehnični del ponudbe po predložitvi vzorca kabla ni spremenil.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 10. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 28. 10. 2013 opredelil do navedb naročnika. Prereka vse navedbe naročnika in vztraja pri svojih navedbah.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je za ugotovitev oziroma presojo dejstev potrebno strokovno znanje, s katerim sama ne razpolaga, zato je s sklepom št. 018-379/2013-7 z dne 25. 11. 2013 na podlagi 34. in prvega odstavka 36. člena ZPVPJN in skladno z dokaznim predlogom vlagatelja odredila pridobitev strokovnega mnenja, za izdelavo katerega je določila sodno zapriseženega izvedenca elektro stroke mag. V. M., univ. dipl. inž. el. (v nadaljevanju: strokovnjak), vlagatelju pa naložila založitev predujma za pridobitev strokovnega mnenja v višini 800,00 EUR. Vlagatelj je z dopisom z dne 28. 11. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu predujma. Strokovno mnenje je Državna revizijska komisija prejela dne 19. 12. 2013 in ga posredovala vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku. Do pridobljenega mnenja sta se opredelila naročnik (z vlogo z dne 23. 12. 2013) in vlagatelj (z vlogo z dne 8. 1. 2014).

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporna popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj najprej navaja, da izbrani ponudnik za artikel »Trižilni kabel aluminij 3x150/xx mm2 12/20 (24kV)« ni priložil zahtevanega certifikata o skladnosti, ki bi ga izdal akreditiran laboratorij v EU. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji sprva res zahteval navedbo in predložitev poročila (certifikata) »o skladnosti kabla s standardom HD 620 S«, part 10, Section M, izdano s strani akreditiranega laboratorija v EU (VDE Pruf - und Zertifizierungsinstitut ali ekvivalentni laboratorij« (zahteva pod zap. št. 18 za ta artikel poglavja 2.1 TEHNIČNI POGOJI IN PONUDBA), vendar je potrebno upoštevati, da je naročnik na Portalu javnih naročil na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov dne 27. 8. 2013 odgovoril:
»Vprašanje št. 1:
V sklopu številka 1 za SN trižilni kabel zahtevate predložitev poročila (certifikata) o ustreznosti SIST HD 620 S2: Part 10, section M) izdanega s strani akreditiranega laboratorija v EU (VDE ali ekvivalentni laboratorij).

Prosimo vas, da zahtevo ne opredelite tako zelo natančno. Glede na to, da ste si pred odločitvijo o oddaji naročila pridržali pravico do preizkusa kabla smatramo, da je dovolj zahteva, da ima proizvajalec za ponujeni tip kabla certifikat VDE 0276.

Odgovor št. 1:
Zahtevanega pogoja iz razpisne dokumentacije naročnik ne spreminja.
Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2010 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.«

Ne glede na to, da v prvem stavku naročnik navaja, da zahtevanega pogoja ne spreminja, pa iz nadaljevanja odgovora izhaja ravno to, saj naročnik za izpolnjevanje zahteve dopušča tudi drugačen način dokazovanja. Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) je ta odgovor naročnika postal del razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil tako lastni dokument »Izjava o skladnosti«, št. 020913-1 GJ, o skladnosti ponujenih kablov s standardom HD 620 S2 Part 10, Section M, kot tudi dokument »TYPE TEST CERTYFICATE No.TK5/IV - 6 - 4/2013«, ki ga je izdal proizvajalec kabla TELE-FONIKA KABLE Sp. z.o.o. S.K.A., s čimer je izbrani ponudnik po oceni Državne revizijske komisije zadostil zahtevi naročnika.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da pod postavko »Trižilni kabel aluminij 3x240/xx mm2 12/20 (24kV)« ponujeni kabel iz ponudbe izbranega ponudnika ob upoštevanju priloženega vzorca ne ustreza zahtevi naročnika glede teže kabla. Vlagatelj v podkrepitev trditve navaja, da je med pisnimi podatki v ponudbi in priloženim vzorcem razlika v premeru ponujenega kabla, kar posledično pomeni, da je podatek o teži kabla napačen.

Naročnik je zahtevo v razpisni dokumentaciji oblikoval na način, da je kot zunanji premer kabla določil (približno) manj ali enako kot 70 mm, kot težo kabla pa manj ali enako kot 4,3 kg/m (zahtevi pod zap. št. 13 in 14 za ta artikel poglavja 2.1 TEHNIČNI POGOJI IN PONUDBA). Z odgovorom na Portalu javnih naročil z dne 27. 8. 2013 je naročnik zahtevo glede premera kabla spremenil in sicer tako, da se kot dopusten zunanji premer upošteva tudi kabel s premerom do približno 81 mm.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji kot sestavni del ponudbene dokumentacije določil tudi vzorec ponujenega kabla (tretja alineja 3. točke poglavja »TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)«). Naročnik je z odgovorom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 27. 8. 2013, na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov odgovoril, da »zadostuje vzorec, ki ustreza strukturi ponujenega kabla, lahko pa je drug presek«, vendar pa za rešitev konkretne zadeve to niti ni bistveno, saj je izbrani ponudnik (glede na natisnjene oznake na vzorcu) predložil vzorec kabla, kakršnega je navajal v ponudbi (t.j. enak model in presek).

Ker Državna revizijska komisija na podlagi ponudbi priloženega vzorca ni mogla sama nedvomno ugotoviti dejanskega stanja glede premera in teže ponujenega kabla, je pridobila strokovno mnenje. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da so odločilna dejstva, potrebna za razrešitev spornega vprašanja med strankama, jasno in izčrpno pojasnjena, mnenje strokovnjaka pa je rezultat strokovne preučitve obstoječe razpisne in ponudbene dokumentacije ter vzorca ponujenega kabla oziroma primerjave ponudbe izbranega ponudnika z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ter temelji na strokovnem znanju s področja predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je odgovorilo na zastavljena vprašanja in predstavlja podlago, ki omogoča sprejem odločitve o zahtevku za revizijo.

Strokovnjak uvodoma pojasnjuje, da iz ponudbene dokumentacije izhajata dva različna podatka o premeru kabla (69,5 mm in 75,6 mm), vlagatelj pa kot premer predloženega vzorca navaja 70 mm. Strokovnjak je z meritvami kabla ugotovil dejanski premer 75,21 mm, kar je znotraj dopustne meje standarda in zato ustreza naročnikovi zahtevi. Navaja še, da vzorec priloženega kabla po vizualnem pregledu predstavlja kabel iz priložene specifikacije in iz ponudbe, vendar pa ne izpolnjuje zahteve naročnika glede teže kabla. Strokovnjak je pojasnil, da kabel, kakršen je bil priloženi vzorec, glede na opravljene meritve dosega težo 4,411 kg/m oz. 4.411 kg/km, kar presega naročnikovo zahtevo za 111 kg/km, oziroma za 2,52 %, prav tako pa tudi proizvajalčevo (pribl. 4.300 kg/km) oz. ponudnikovo navedbo o teži kabla (4,3 kg/m in 4.300 kg/km).

Naročnik v opredelitvi do strokovnega mnenja navaja, da predstavljeno odstopanje, v kolikor je sploh izmerjeno z zadovoljivo natančnostjo, ne vpliva na kvaliteto izdelka, njegovo uporabo ali manipulacijo z njim. Večja dopustna teža naj bi izhaja tudi iz dejstva, da je naročnik s pojasnili in popravki razpisne dokumentacije prvotno zahtevo glede največjega dopustnega premera kabla dvignil za več kot 15 %, skladno s čimer je pričakovati tudi večjo dopustno težo kabla. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovnjak v mnenju prepričljivo pojasnil, kako je z meritvami (premera, dolžine in teže) vzorca kabla prišel do predstavljenih rezultatov – tudi z navedbo uporabljenih meril, obenem pa zavrača naročnikove navedbe o spremembi razpisne dokumentacije: iz objav na Portalu javnih naročil ne izhaja, da bi naročnik spremenil zahtevo glede teže kabla, kot to zatrjuje (šele) v opredelitvi do strokovnega mnenja – takšne spremembe pa tudi ni mogoče predpostavljati na podlagi spremembe neke druge zahteve, sploh ob upoštevanju, da se je vprašanje, na katerega je odgovarjal naročnik, nanašalo zgolj na dimenzijo »zunanji premer kabla«. Naročnik tudi ne more šele v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb arbitrarno presojati, katera tehnična pomanjkljivost predloženega kabla, kot ga izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja, je glede na zahtevane tehnične specifikacije bolj ali manj pomembna oziroma celo nepomembna. Naročnik mora vse ponudbe obravnavati in ocenjevati enakopravno in jih mora vse, vključno z vzorci kot sestavnimi deli ponudb, objektivno presojati in ugotavljati, ali izpolnjujejo postavljene zahteve ali ne. Državna revizijska komisija po preučitvi dokumentacije in navedb strank ter ob upoštevanju prepričljivo pojasnjenih ugotovitev strokovnjaka zaključuje, da s strani izbranega ponudnika ponujeni kabel naročnikove izrecne zahteve glede teže kabla ne izpolnjuje.

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni označil za neprimerno (v posledici pa nepopolno) in je ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS (v povezavi s 17. in 21. točko 2. člena ZJNVETPS), pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti točko 1.26 poglavja »SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA«). Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 1, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 998/13-mg, z dne 13. 9. 2013. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJNVETPS, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija svojo odločitev o razveljavitvi izpodbijane odločitve o oddaji javnega naročila sprejela že na podlagi obravnavanih revizijskih navedb, v okviru revizijskega postopka ni obravnavala navedb, ki se nanašajo na preostale zatrjevane kršitve naročnika. Obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v predmetnem postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v opredelitvi do strokovnega mnenja zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer stroške nagrade za zastopanje v predrevizijskem postopku v znesku 1.400,00 EUR, za zastopanje v revizijskem postopku 1.400,00 EUR, za opredelitev do mnenja strokovnjaka 800,00 EUR, vse povečano za 22% DDV, stroške za plačilo takse v višini 5.162,24 EUR ter strošek plačanega predujma za izdelavo strokovnega mnenja v višini 800,00 EUR.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s sprem.) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo enotno nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 22 % DDV, strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 5.162,24 EUR in 639,62 EUR za izdelavo strokovnega mnenja.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 6.777,86 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S sklepom št. 018-379/2013-7 z dne 25. 11. 2013 je Državna revizijska komisija vlagatelju na podlagi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN naložila, da za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založi predujem v znesku celotnega predvidenega stroška, torej 800,00 EUR, Državni revizijski komisiji pa predloži tudi pisno potrdilo o vplačilu predujma. Vlagatelj je predujem za izdelavo strokovnega mnenja plačal v zahtevanem znesku. Dejanski stroški za izdelavo strokovnega mnenja so znašali 639,62 EUR. Preostanek založenega zneska v višini 160,38 EUR se zato vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, 17. 1. 2014

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, Rozmanova 12, 1001 Ljubljana
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
- TELMA TRADE d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran