Na vsebino
EN

018-420/2013 Zdravstveni dom Velenje

Številka: 018-420/2013-4
Datum sprejema: 14. 1. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Stomatološki aparat – 2 kosa«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika INTERDENT, d. o. o., Opekarniška ulica 26, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 1. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Stomatološki aparat – 2 kosa«, kot je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 7/2013, z dne 13. 11. 2013.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1.750,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo »Stomatološki aparat – 2 kosa«, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 13. 9. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave NMV2193/2013.

Dne 13. 11. 2013 je naročnik sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in naročilo oddal ponudniku DENTALIA, d. o. o., Celovška 197, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik prejel 4 pravočasne in popolne ponudbe. V fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb je naročnik od ponudnika Interdent, d. o. o., Celje (tj. vlagatelj), zahteval pojasnila, vezana na tehnične karakteristike ponujenega aparata in priložene reference. Ker vlagatelj ni predložil referenc za dobavo stomatološkega aparata, kakršnega ponuja, temveč za podobnega, je naročnik take reference ocenil kot neustrezne in nesprejemljive. V zvezi z izpolnjevanjem tehničnih karakteristik pa je naročnik navedel, da aparat COMFORTtronic 4894, ki ga vlagatelj ponuja za izpolnjevanje naročnikove zahteve po možnosti dograditve mikromotorja, nima oznake CE v skladu z MDD 93/42/ES, tretja izdaja standarda IEC 60601-1, ki je v EU obvezen za medicinske pripomočke, zaradi česar ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih karakteristik, vlagateljeva ponudba pa se kot neprimerna izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.

Po prejemu odločitve o oddaji naročila je vlagatelj dne 18. 11. 2013 na naročnika naslovil vlogo, s katero je zahteval spremembo naročnikove odločitve o oddaji naročila male vrednosti z oznako 2193/2013 za nakup stomatološkega aparata, ki jo je utemeljil na trditvi, da je naročnik njegovo ponudbo, ki je ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika, po zaključeni fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, v kateri je naročnik od vlagatelja zahteval dodatna pojasnila predložene ponudbene dokumentacije, na podlagi napačnih zaključkov ocenil kot neprimerno in nepravilno, zaradi česar jo je kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Naročnik je z dopisom z dne 21. 11. 2013 zavrnil vlagateljevo zahtevo za spremembo odločitve o oddaji naročila z utemeljitvijo, da vlagateljeva trditev v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev, da je možna nadgradnja stomatološkega aparata z modulom COMFORTtronic, ki ima veljaven CE certifikat do datuma 1. 12. 2013, ne pomeni izpolnjevanja s strani naročnika zastavljenih tehničnih zahtev, saj bo naročnik stomatološka aparata uporabljal predvidoma naslednjih 10 let, od začetka leta 2014, ko aparat vlagatelja ne bo več razpolagal s CE certifikatom in iz tega razloga tehničnih karakteristik ne izpolnjuje. V zvezi z referencami pa naročnik navaja, da je želel pridobiti reference za aparat istega proizvajalca, kot je ponujen stomatološki aparat, iz predloženih referenc pa mnenja o zanesljivosti delovanja aparata, ki ga je ponudil vlagatelj, ni bilo mogoče pridobiti, zato so predložene reference neustrezne.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 11. 2013 zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je njegova ponudba popolna in po merilih najugodnejša, zaradi česar bi jo moral naročnik izbrati. Ker naročnik ni tako ravnal, mu vlagatelj očita, da je s tem kršil 80. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagateljev prvi očitek se nanaša na naročnikovo domnevno kršitev 45. člena ZJN-2 v zvezi z 19. točko 2. člena ZJN-2. Naročnik je namreč v odločitvi o oddaji naročila kot vzrok za izločitev vlagateljeve ponudbe iz postopka navedel neizpolnjevanje tehničnih karakteristik in sicer, da aparat COMFORTtronic 4894 trenutno nima CE znaka. Vlagatelj se z naročnikovo ugotovitvijo ne strinja in navaja, da je že v zahtevi za dodatno obrazložitev priložil originalna navodila s strani proizvajalca Kavo, v katerih je navedeno, da ima COMFORTtronic 4894 znak CE po direktivi MDD 93/42/ES. V Sloveniji velja standard, potrjen s strani Slovenskega inštituta za standardizacijo, vezan na direktivo MDD 93/42/ES, standard SIST EN 60601-1:7, z veljavnostjo od 1. 3. 2007. Po slovenski zakonodaji in veljavnih standardih aparat COMFORTtronic 4894 ima veljavno CE oznako. Novi amandma, vezan na IEC60601-1, pa v Sloveniji začne veljati oz. bo impliciran s 1. 12. 2013. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da po standardih, ki veljajo v Sloveniji, za sporen artikel nesporno ima veljavno CE oznako, kar je v skladu z direktivo MDD 93/42/ES in vsemi pripadajočimi amandmaji, iz tega razloga pa navedbe naročnika niso pravilne in je posledično naročnikova izdana odločitev nezakonita.
Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev drugega odstavka 45. člena ZJN-2, ki jo je naročnik storil s tem, ko vlagateljevih predloženih referenc ni štel kot ustreznih. Vlagatelj navaja, da je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe zahteval, da ponudnik »[…] priloži dokazilo, da je v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri dobave podobnih enakih ali podobnih stomatoloških aparatov. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta Obr. 6 in OBR. 6a.« Vlagatelj poudarja, da je naročnik zahteval reference za podoben ali enak stomatološki aparat. V dokaz pravilnosti in popolnosti ponudbe je vlagatelj priložil tri (3) reference za podoben stomatološki aparat in s tem izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, njegova ponudba pa je zato popolna in je naročnik iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila ne bi smel izločiti.
Vlagatelj navaja tudi, da razpolaga s potrdilom proizvajalca, iz katerega izhaja, da lahko montira aparat, ki je namenjen za levoročnega operaterja, ki ga prilaga kot dokazilo. Vlagatelj še dodaja, da ponovno prilaga opisa postopka izvajanja dezinfekcije in dekontaminacije, iz katerega je razvidno, da aparat ustreza zahtevam za dezinfekcijo, kakršne so bile v razpisu.
Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 37. člena ZJN-2 (tehnične specifikacije), ki naj bi jo ta storil, ko je v pojasnilih v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od vlagatelja zahteval tehnično dokumentacijo in navodila za naknadno (retrofit) montažo motornega pogona nove generacije (kot npr. Comfortdrive) za ponujena stola, z navedbo izdelovalca pogona, ter dokazilo, da je taka adaptacija prilagojena (atestirana) aparatu, ki ga je vlagatelj ponudil na razpisu. V razpisni dokumentaciji je bila podana zahteva: »Aparat naj omogoča dograditev – zamenjavo mikromotorja z instrumenti nove generacije, ki imajo povečan razpon obratov delovanja (kot npr. Comfortdrive ali podobno).« Vlagatelj navaja, da proizvajalec sistema, za katerega naročnik želi nadgradnjo, proizvaja napravo COMFORTtronic 4894 Control Module, ki je namenjena priklopu instrumenta Comfortdrive na vse stomatološke aparate in deluje tako, da se cev za mikromotor, ki jo bo naročnik uporabljal za klasični nasadni inštrument, priklopi na napravo Comforttronic control module, na katero se nato priklopi Comfortdrive instrument, opisan postopek pa je razviden tudi iz priložene tehnične dokumentacije za Comforttronic 4894. Z navedenim vlagatelj zatrjuje, da aparat, ki ga je ponudil, zadostuje vsem naročnikovim zahtevam iz tehnične dokumentacije, proizvajalec stomatološkega aparata DIPLOMAT DENTAL pa z izjavo jamči, da bo imel celoten aparat CE oznako tudi po morebitni nadgradnji.
Na podlagi navedenega vlagatelj trdi, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je zaključil, da vlagateljeva ponudba ni popolna.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 29. 11. 2013 v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja verodostojnih in ažurnih podatkov, kar pojasnjuje z navedbo, da izdelek COMFORTtronic 4894 proizvajalca Kavo Dental, ki naj bi ponudniku omogočil »dograditev – zamenjavo mikromotorja z instrumenti nove generacije, ki imajo povečan razpon obratov delovanja«, z nasadnim instrumentom COMFORTdrive ne izpolnjuje zahteve po nadomestilu mikromotorja z instrumenti nove generacije, ki imajo povečan razpon delovanja, zato v tem delu ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev. Izbrani ponudnik navaja, da se sistem COMFORTdrive, skupaj z linkom COMFORTtronic 4894, ki ga ponuja vlagatelj, uporablja kot linija nasadnih instrumentov, ki se uporablja za montažo na katerikoli stroj z zračnim – turbinskim priključkom. Vendar pa je v EU na aparatih v 99 % uporabljen električni mikromotor, medtem ko so zračni pogoni pretežno v uporabi v Ameriki/Kanadi, ki je tudi ključno tržišče za izdelek COMFORTtronic 4894. Izbrani ponudnik navaja, da ta izdelek z oznako CE iz razloga, ker na tržišču EU zanj ni povpraševanja, v prihodnje ne bo več razpolagal, imel pa bo vse ustrezne ameriško/kanadske certifikate. Svoje navedbe vlagatelj utemeljuje s predloženo aktualno, najnovejšo dokumentacijo izdelka COMFORTtronic 4894, ki že upošteva nove standarde, ki bodo v Sloveniji uveljavljeni po 1. 12. 2013, iz katere na strani 16 izhaja, da razpolaga z oznako CSA/FDI (za ameriško/kanadsko tržišče), ne razpolaga pa več z oznako CE.

Naročnik je s sklepom z dne 10. 12. 2013 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov. V obrazložitvi je naročnik navedel, da zavrača vse vlagateljeve očitke o kršitvah.
V zvezi z vlagateljevim očitkom, da se ne strinja z naročnikovo navedbo, da je ponudba izločena iz postopka zaradi neizpolnjevanja tehničnih karakteristik in sicer, da je na ponujeni aparat možno izvesti dograditev motorja z izdelkom COMFORTtronic, ki trenutno še razpolaga z oznako CE, naročnik pojasnjuje, da je ravnal na podlagi dejstva, da bodo stomatološka aparata, ki ju po izvedenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila želijo pridobiti, uporabljali cca. naslednjih 10 let. S tem namenom je naročnik v razpisni dokumentaciji v tehničnih zahtevah določil, da mora imeti ponujeni aparat CE certifikat za življenjsko dobo aparata in ne v času, ko je ponudba oddana. Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da ponujeni izdelek COMFORTtronic 4894 ima veljaven CE certifikat z veljavnostjo od dne 1. 7. 2007. Novi amandma, vezan na standard IEC60601-1, pa bo v Sloveniji začel veljati oz. bo impliciran s 1. 12. 2013. Naročnik po vsem navedenem zaključuje, da ponujeni aparat v času sklenitve pogodbe in življenjske dobe že od vsega začetka ne bi več razpolagal s CE oznako, dodaja pa še, da je glede na omejeno veljavnost CE certifikata možno zaključiti, da je nizka cena aparata posledica prenehanja veljavnosti CE certifikata, ki je bil v veljavi od 1. 7. 2007, in začetka veljavnosti novega amandmaja, vezanega na IEC60601-1, ki v Sloveniji začne veljati 1. 12. 2013.
V zvezi z vlagateljevim očitkom, da zahtevo naročnika o izpolnjevanju referenčnega pogoja izpolnjuje, kar dokazuje s predloženim dokazilom, da je v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri dobave podobnih enakih ali podobnih stomatoloških aparatov, naročnik navaja, da je, kot je razvidno tudi iz odločitve o oddaji javnega naročila, od ponudnika zahteval dokazovanje izpolnjevanja pogoja, da je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri dobave enakih ali podobnih aparatov. Naročnik dodaja, da je iz obrazcev v razpisni dokumentaciji razvidno, da je iz pridobljenih referenc želel izvedeti, kako ponujeni aparati delujejo, koliko okvar so imeli v letih obratovanja in kako uspešno so bile napake odpravljene. Ker je vlagatelj podal ponudbo za stomatološki aparat tip DIPLOMAT DENTAL DA270 proizvajalca DIPLOMAT DENTAL, predložil pa je reference za drugi tip aparata, to sta SIRONA SINIUS CS in SIRONA C8+ proizvajalca SIRONA DENTAL, za ponujeni aparat pa s strani vlagatelja naročnik kljub pozivom referenc ni pridobil, je naročnik ocenil, da so predložene reference neustrezne.
Glede izpolnjevanja tehničnih karakteristik in možnosti dograditve – zamenjave mikromotorja z instrumenti nove generacije, ki imajo povečan razpon obratov delovanja, naročnik navaja, da je o tem pridobil strokovno mnenje predstavnika proizvajalca Kavo Dental za Slovenijo, ki je proizvajalec dela stomatološkega aparata, izdelka COMFORTtronic 4894 s sporno veljavnostjo CE oznake, iz katerega izhaja, da bo omenjenemu izdelku po datumu 1. 12. 2013 veljavnost CE certifikata potekla, dodatno pa kot odgovor na naknadno poizvedbo naročnika še navaja, da ima komplet, sestavljen iz povezovalnega linka COMFORTtronic in biča COMFORTbase z instrumentom COMFORTdrive, vse potrebne certifikate FDA in je na voljo na USA/CAN tržišču, ne pa na EU tržišču, ker navedena kombinacija predstavlja alternativni motorni pogon pri turbinskem (zračnem) biču, kar na tržišču EU ni več standard. Naročnik je na podlagi tega strokovnega mnenja ocenil, da ponujeni aparat ne izpolnjuje tehničnih zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega 17. 12. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo poleg izločitvenih razlogov, kot izhajajo iz odločitve o oddaji naročila, ugovarja tudi zoper (možne) zaključke naročnika po opravljenem vsebinskem pregledu vlagateljeve ponudbe glede izpolnjevanja tehničnih zahtev v zvezi z možnostjo montaže aparata za levoročnega operaterja, v zvezi z opisom postopka izvajanja dezinfekcije in kontaminacije ter v zvezi z opisom, s katerim zatrjuje kompatibilnost sistema COMFORTdrive s ponujenim modulom COMFORTtronic 4894, ki omogoča dograditev – zamenjavo mikromotorja z instrumenti nove generacije s povečanim razponom obratov delovanja (kot npr. COMFORTdrive ali podobno), pri čemer vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba izpolnjuje tehnične zahteve naročnika in je popolna. Ker iz obvestila o oddaji naročila izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil, ker ne izpolnjuje določene referenčne zahteve in iz razloga neizpolnjevanja naročnikove zahteve, da mora imeti ponujeni aparat CE oznako, Državna revizijska komisija ostale navedbe vlagatelja označuje kot brezpredmetne in jih v predmetnem postopku pravnega varstva vsebinsko ne bo obravnavala.

Med vlagateljem in naročnikom tako ostaja spor o tem, ali je naročnik v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila ponudbo vlagatelja upravičeno ocenil kot nepopolno. Vlagatelj naročniku očita, da bi moral ugotoviti, da njegova ponudba izpolnjuje zahtevan referenčni pogoj, naročnik pa je zato ne bi smel kot nepravilne ter posledično nepopolne izločiti iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Spor ostaja tudi o tem, ali je naročnik, glede na tehnično zahtevo iz razpisne dokumentacije, da mora imeti ponujeni aparat CE oznako, pravilno ugotovil, da aparat, ki ga ponuja vlagatelj, navedene tehnične zahteve ne izpolnjuje ter je ponudbo vlagatelja označil kot neprimerno in posledično nepopolno.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Skladno z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je naročnik na peti strani razpisne dokumentacije v točki 13, poglavje D Tehnična sposobnost, za ponudnika določil: »Da ima ponujeni aparat CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC. Dokazilo: priložiti fotokopijo CE certifikata.« Kot nesporno Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnik v obrazcu številka 5 Izjava o tehnični sposobnosti za izvedbo JN, s katero ponudniki pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti, v prvi točki navedel enako vsebino.

Naročnikovo zahtevo po predložitvi veljavnega CE certifikata, s katerim proizvajalec zagotavlja skladnost ponujenega stomatološkega aparata z zakonodajo v EU in evropskimi standardi, ponudniki dokazujejo s predložitvijo fotokopije CE certifikata. Vpogled v ponudbo vlagatelja pokaže, da je predložil ustrezno podpisano Izjavo o tehnični sposobnosti za izvedbo JN (obr. 5), v kateri navaja, da ima ponujeni aparat CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC (Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih iz Uradnega lista Evropske unij L št. 169 z dne 12. 7. 1993 s spremembami; v nadaljevanju: Direktiva 93/42/EGS), za ponujeni aparat DIPLOMAT ADEPT DA270 pa je priložen tudi certifikat proizvajalca DIPLOMAT DENTAL, izdan dne 1. 11. 2012, z veljavnostjo do 11. 5. 2015, iz katerega po vsebini izhaja skladnost s smernicami direktive 93/42/EGS. Veljavnost navedenega CE certifikata med strankama ni sporna, sporna pa je veljavnost CE certifikata za izdelek, ki ga vlagatelj ponuja kot del aparata, ki po vlagateljevih navedbah omogoča izpolnitev tehnične zahteve dograditev – zamenjavo mikromotorja z instrumenti nove generacije s povečanim razponom obratov delovanja (kot npr. COMFORTdrive ali podobno), to je modul COMFORTtronic 4894 proizvajalca KaVo Dental Corporation. Iz tehnične dokumentacije za izdelek COMFORTtronic 4894, ki jo je vlagatelj naročniku naknadno predložil v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb, je na strani 18/40 navedeno, da izdelek med drugim razpolaga tudi z oznako CE, kar je oznaka za CE certifikat, ki v tem primeru predstavlja skladnost z direktivo 93/42/EEC in s standardom 60601-1. Naročnik navaja, da ponujeni izdelek COMFORTtronic 4894 ne razpolaga oziroma v prihodnje ne bo razpolagal z oznako CE v skladu z direktivo 93/42/EEC, svoje navedbe pa utemeljuje s strokovnim mnenjem generalnega zastopnika proizvajalca spornega izdelka KaVo Dental GmbH, ki ga naročnik navaja v Zapisniku komisije za izbiro najugodnejšega ponudnika v predmetnem razpisu z dne 12. 11. 2013, povzema pa tudi v odločitvi o oddaji javnega naročila, po vsebini pa iz njega izhaja, da »izdelek COMFORTtronic 4894 po uveljavitvi odločbe iz 3. izdaje standarda IEC 60601-1 (dne 1. 12. 2013), ki je v EU obvezen za medicinske pripomočke, CE oznake ne bo imel«. Vlagatelj temu ne nasprotuje, zatrjuje pa, da je v času oddaje ponudbe sporni izdelek s CE oznako razpolagal, njegova ponudba pa je (bila) popolna.

V konkretnem primeru je torej naročnik od ponudnikov za predloženi stomatološki aparat med pogoji za izpolnjevanje tehnične sposobnosti med drugim zahteval, da imajo CE certifikat, s katerim se označuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj razpolaganje s CE certifikatom za ponujeni stomatološki aparat DIPLOMAT ADEPT DA270 nesporno izkazuje, za izdelek COMFORTtronic 4894, ki se uporablja za nadgradnjo, pa imetništvo CE certifikata zatrjuje in dokazuje s predloženo tehnično dokumentacijo za ta izdelek, ki CE oznako ima. Med strankami ni sporno, da je v Sloveniji do 1. 12. 2013 veljal standard, potrjen s strani Slovenskega inštituta za standardizacijo, vezan na direktivo MDD 93/42/ES, standard SIST EN 60601-1:2007. Med strankami tudi ni spora o tem, da bo (oziroma je) novi amandma, vezan na standard IEC60601-1, v Sloveniji začel veljati dne 1. 12. 2013. Ker bo naročnik stomatološki aparat, predmet zadevnega postopka oddaje javnega naročila, predvidoma uporabljal prihodnjih 10 let, za celotno navedeno obdobje pričakuje veljavnost CE certifikata. Določba razpisne dokumentacije, ki se nanaša na omenjeno zahtevo naročnika, zahteva predložitev veljavnega CE certifikata. Naročnik in izbrani ponudnik veljavnosti CE certifikata za izdelek COMFORTtronic 4894, ki ga ponuja vlagatelj, ne priznavata iz razloga, ker od dne 1. 12. 2013 dalje z njim ne bo več razpolagal. Vendar pa gre poudariti, da je vprašanje popolnosti vlagateljeve ponudbe vezano na presečni datum, ki ga predstavlja rok za oddajo ponudb. Ponudnik oziroma ponudba morata vsebinsko izpolnjevati pogoje, in sicer po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna.
V postopku oddaje javnega naročila naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in kadrovske sposobnosti. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu (osmi odstavek 41. člena ZJN-2). V skladu s 3. točko prvega odstavka 71. člena ZJN-2 mora naročnik pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika določiti v razpisni dokumentaciji. Pri tem mora ravnati pregledno, načelo preglednosti (8. člen ZJN-2) pa med drugim zahteva tudi, da so vsi pogoji v razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo naročnikovim zahtevam (prim. npr. sodbo sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Spreminjanje pomena katerega od v pogoju zapisanih pojmov šele po roku za predložitev ponudb bi po svoji vsebini pomenilo določanje konkretne vsebine pogoja šele po poteku roka za predložitev ponudb. Pogoju iz točke 13, poglavje D Tehnična sposobnost, zato ni mogoče dati drugačne vsebine od tiste, ki iz njega izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z 8. členom ZJN-2 in tudi kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, v skladu s katerim naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.
Glede na dejstvo, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval dokazila o razpolaganju s CE certifikatom tudi po uveljavitvi novega amandmaja, vezanega na standard IEC60601-1, veljavnega od dne 1. 12. 2013 dalje, ampak je za predložene aparate zahteval zgolj razpolaganje z (veljavnim) CE certifikatom, ni mogoče reči, da vlagatelj na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, to je dne 30. 9. 2013, kar pomeni še pred uveljavitvijo novega standarda, vezanega na (novi) CE certifikat, z veljavnim CE certifikatom ni razpolagal. Ker je vlagatelj izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije, kot je bila določena v točki 13, poglavje D Tehnična sposobnost, ni podlage za ugotovitev, da mu naročnik ne bi smel priznati tehnične usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila. V posledici navedenega je potrebno ugotoviti, da gre v tem delu priznati utemeljenost vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo.

Med vlagateljem in naročnikom ostaja spor tudi o tem, ali je naročnik ravnal ustrezno, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi neizpolnjevanja referenčnega pogoja, ker je v predmetnem postopku vlagatelj ponudil stomatološki aparat DIPLOMAT ADEPT DA270 proizvajalca DIPLOMAT DENTAL, reference pa je predložil za drug stomatološki aparat, ki ga v tem postopku dejansko ponuja, označil kot nepravilno in posledično nepopolno.

Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo kot nesporno ugotavlja, da je naročnik na šesti strani v 22. točki, poglavje D Tehnična sposobnost, med pogoji za ponudnike določil: »Da priloži dokazilo, da je v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri dobave podobnih enakih ali podobnih stomatoloških aparatov. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta Obr. 6 in Obr. 6a.« Iz navedenih obrazcev št. 6 in št. 6a izhaja, da morajo ponudniki v tabelo vpisati pogodbenega partnerja, kateremu je bila izvedena dobava stomatološkega aparata v letih 2010, 2011, 2012, pri čemer je bilo potrebno priložiti vsaj tri reference, ki si jih ponudnik ne sme potrditi sam. Iz obr. 6a izhaja enaka vsebina, dodana pa je zahteva po vpisu podatkov o tipu dobavljenega stomatološkega aparata, ocena dobave ter število reklamacij.

Referenčno zahtevo naročnika gre skladno z jezikovno razlago razumeti na način, da naročnik od ponudnikov zahteva predložitev treh referenčnih potrdil za uspešno izvedeno dobavo enakega ali podobnega stomatološkega aparata v obdobju zadnjih treh let, pri čemer je naročnik besedo »podobnih« navedel celo dvakrat. Vlagatelj tako lahko alternativno ponudi reference za ponujeni stomatološki aparat ali pa za podobnega.

Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je predložil izpolnjen obrazec 6 z navedbo treh referenc, ki so bile realizirane v letu 2012, iz treh predloženih obrazcev 6a pa izhaja, da je vlagatelj dobavil en stomatološki aparat tipa SIRONA SINIUS CS ter dva stomatološka aparata tipa SIRONA C8, iz vseh treh predloženih obrazcev 6a izhaja ocena dobave »odlično«, reklamacij pa ni bilo. Med strankama je nesporno, da je vlagatelj referenčna potrdila predložil za dobavo treh podobnih in ne enakih stomatoloških aparatov. Vendar pa je glede na razlago zapisanega referenčnega pogoja v razpisni dokumentaciji v 22. točki, poglavje D Tehnična sposobnost, na način, kot je bil podan, taka predložitev referenc, kot jih je predložil vlagatelj, nedvomno ustrezna in skladna z zapisano referenčno zahtevo naročnika. V posledici navedenega je potrebno ugotoviti, da gre na tem mestu obravnavanim navedbam vlagatelja zoper ustreznost naročnikove ocene, da so vlagateljeve predložene reference nesprejemljive, utemeljenost nedvomno priznati.

V skladu z navedenim je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 21. 11. 2013 na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila »Stomatološki aparat – 2 kosa«, kot je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 7/2013, z dne 13. 11. 2013.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila, vsebovane v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 7/2013, z dne 13. 11. 2013, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora naročnik, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso, v skladu z drugim odstavkom istega člena pa se v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku vlagatelju, izbranemu ponudniku in naročniku priznajo stroški odvetniških storitev v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov takse za postopek revizije v višini 750,00 EUR, nagrado za postopek v višini 800,00 EUR in izdatke v višini 20,00 EUR (tar. št. 6002 ZOdvT), oboje povečano za 22 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN), v povezavi s prvim, drugim, tretjim in petim odstavkom istega člena, priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 750,00 EUR, nagrado za revizijski postopek v znesku 800,00 EUR ter izdatke v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV, skupaj 1.000,40 EUR. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v znesku 1.750,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 14. 1. 2014


Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje,
- INTERDENT, d. o. o., Opekarniška ulica 26, 3000 Celje,
- DENTALIA, d. o. o., Celovška 197, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran