Na vsebino
EN

018-415/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-415/2013-6
Datum sprejema: 20. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata in Sonje Drozdek-Šinko ter Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin (III. In IV. odsek)«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.12.2013

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin (III. In IV. odsek)«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 27.11.2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin (III. In IV. odsek)«, katerega obvestilo je bilo dne 11.9.2013 (JN11462/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 13.9.2013 (št. 2013/S 178-306436) pa v Uradnem listu Evropske unije.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 43001-176/2013/17, z dne 29.10.2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik oddal javno naročilo skupini gospodarskih subjektov, ki so oddali skupno ponudbo, v kateri kot vodilni partner sodeluje vlagatelj, ponudnik SGP Zidgrad, d.d., Vojkova 8, Idrija in ponudnik Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, pa sodelujeta kot partnerja.

Naročnik je na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.: v nadaljevanju: ZJN-2) sprejel Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 43001-176/2013/26, z dne 15.11.2013 (v nadaljevanju: razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila), s katero je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila in v obrazložitvi navedel, da bo na podlagi ponovnega preverjanja ponudb ponovno odločal in izbral najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je zoper razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 27.11.2013, ki je bil predmet predrevizijskega in revizijskega postopka.

Naročnik je dne 10.12.2013 sprejel Sklep, št. 43001-176/2013/36, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je dne 13.12.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 17.12.2013 Državni revizijski komisiji sporočil, da umika zahtevek za revizijo in da zahteva povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povrnitev takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 20.12.2013
Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Češka Republika
- SGP Zidgrad Idrija, d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija
- Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran