Na vsebino
EN

018-398/2013 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Številka: 018-398/2013-2
Datum sprejema: 17. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata in Vide Kostanjevec ter Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zimske mehanizacije«, v sklopu 1: Snežni plugi, sklopu 2: Posipalniki, sklopu 4: Odmetalec snega ter sklopu 6: Mešalna naprava za izdelavo kloridov, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Riko Ribnica, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 12. 2013

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 28. 10. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o naročilu za javno naročilo »Dobava zimske mehanizacije«, ki ga je razdelil na šest sklopov (sklop 1 – Snežni plugi, sklop 2 – Posipalniki, sklop 3 – Posipalnik za tekoče sredstvo za preventivno posipanje, sklop 4 – Odmetalec snega, sklop 5 – Rezervoar za CaCl in sklop 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov), objavil 29. 7. 2013 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN9430/2013. Popravek obvestila je objavil 21. 8. 2013 pod št. objave JN10530/2013.

Naročnik je dne 18. 10. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-8/2013-LK-143/13-72 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se za izvedbo javnega naročila za sklop številka 1 in 2 izbere ponudnik RASCO, d.o.o., Kolodvorska 120b, Kalinovac, Hrvaška, za sklop številka 4 in 6 pa ponudnik IMEXA, d.o.o., Zaloška cesta 163, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrana ponudnika).

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 10. 2013, po opravljenem vpogledu v ponudbi obeh izbranih ponudnikov, ki mu ga je naročnik omogočil dne 28. 10. 2013, pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopih št. 1 - Snežni plugi, št. 2 – Posipalniki, št. 4 – Odmetalec snega in št. 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov. Vlagatelj naročniku očita, da je pri izbiri ponudnikov kršil določila iz razpisne dokumentacije, saj v ponudbah izbranih ponudnikov v navedenih sklopih ni spoštoval tehničnih zahtev in karakteristik strojev in opreme, kot so bile opredeljene v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije. Vlagatelj naročniku očita naslednje nepravilnosti:
1. V sklopu 1 – Snežni plugi:
- Za produkt ZM 1 – Plug snežni-čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, vlagatelj trdi, da glede navedenega snežnega pluga izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikove zahteve glede mase pluga, saj je iz tehničnih specifikacij izbranega ponudnika za ta sklop pri navedenem produktu razvidno, da je ponujena masa pluga 1350/1490 kg. Naročnikova zahteva je bila, da je masa pluga med 1300 in 1500 kg in ker je naročnik plug zahteval v znani tehnični konfiguraciji, bi morala biti masa ponujenega pluga v tehničnih specifikacijah izbranega ponudnika natančno definirana in ne navedena v intervalu, saj variantne ponudbe niso dopustne. Vlagatelj trdi, da iz prospekta KALNIK XL izbranega ponudnika izhaja, da zahteva naročnika s strani izbranega ponudnika ni izpolnjena, saj je, izhajajoč iz prospekta, masa pluga odvisna od opreme, ki jo kupec zahteva, zahteve naročnika pa so znane.
- Za produkt ZM 1 – Plug snežni-čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, vlagatelj trdi, da zahteva naročnika po montaži tega pluga s strani izbranega ponudnika ni izpolnjena. Navedeno vlagatelj utemeljuje s tem, da v tehničnih specifikacijah tega produkta montaža ni navedena, s čimer ni izpolnil zahteve naročnika.
- Za produkt ZM3A – Plug snežni-čelni, širine cca 3,4 m s spremenljivim kotom, vlagatelj trdi, da glede navedenega snežnega pluga izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikove zahteve glede mase pluga, saj je iz tehničnih specifikacij izbranega ponudnika za ta sklop pri navedenem produktu razvidno, da je ponujena masa pluga 850/890 kg. Naročnikova zahteva je bila, da je masa pluga med 800 in 950 kg in ker je naročnik plug zahteval v znani tehnični konfiguraciji, bi morala biti masa ponujenega pluga v tehničnih specifikacijah izbranega ponudnika natančno definirana in ne navedena v intervalu, saj variantne ponudbe niso dopustne. Vlagatelj trdi, da iz prospekta VERTUS izbranega ponudnika izhaja, da zahteva naročnika s strani izbranega ponudnika ni izpolnjena, saj je, izhajajoč iz prospekta, masa pluga odvisna od opreme, ki jo kupec zahteva, zahteve naročnika pa so znane.
- Za produkt ZM 4 – Plug snežni-bočni vlagatelj trdi, da ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zahteval dolžino pluga 3,5 m ± 0,1 m, v tehnični dokumentaciji BSP 3.4 pa je izbrani ponudnik navedel širino na nožih 3400 mm ter enako dolžino pluga 3400 mm. Navedeno po vlagateljevem mnenju ni ustrezno, saj širina na nožih in dolžina pluga iz izvedbenih in konstrukcijskih razlogov ne moreta biti enaki. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v svojih tehničnih specifikacijah zahteval določeno opremo na plugu, npr. drsnik – distančnik med plugom in cestnim robnikom, ki avtomatično spremeni dolžino pluga glede na širino na nožih. Ta dva podatka se po vlagateljevem mnenju izključujeta. Tudi oblika plužnega segmenta je takšna, da je dolžina pluga različna od širine na nožih, zato vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ni izpolnil naročnikove zahteve.

2. V sklopu 2 – Posipalniki:
- Za produkt ZM 6 – Posipalnik soli za montažo na vozila-8 m3 z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik podal neprave podatke s tem, ko je v svoji ponudbi navedel, da ponuja rezervoarje za tekočino v zahtevani kapaciteti 3.000 litrov. Izbrani ponudnik v tehnični dokumentaciji, ki je priložena v prospektu, navaja, da ponuja rezervoarje za tekočino v zahtevani kapaciteti. Vlagatelj je na spletnem naslovu izbranega ponudnika v času priprave ponudb dne 30. 7. 2013 in v času pritožbe preveril aktualne prospekte izbranega ponudnika, ki izkazujejo količino tekočine 2520 l, kar pa ne ustreza zahtevam naročnika, zaradi česar vlagatelj dvomi, da je ponujeni posipalnik Solid T 8.0 izbranega ponudnika zares opremljen z rezervoarji količine 3.000 l, kot je navedeno v zahtevi naročnika in v ponudbi izbranega ponudnika. Vlagatelj meni, da posipalnik zaradi svoje konstrukcije ne omogoča enostavnega povečanja bočnih rezervoarjev (potrebna je namreč sprememba konstrukcije korita posipalnika in izdelava novih šablon za izdelavo novih rezervoarjev).
- Za produkt ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila-6 m3 z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik podal neprave podatke s tem, ko je v svoji ponudbi navedel, da ponuja rezervoarje za tekočino v zahtevani kapaciteti 2500 litrov. Izbrani ponudnik v tehnični dokumentaciji, ki je priložena v prospektu, navaja, da ponuja rezervoarje za tekočino v zahtevani kapaciteti. Vlagatelj je na spletnem naslovu izbranega ponudnika v času priprave ponudb dne 30. 7. 2013 in v času pritožbe preveril aktualne prospekte izbranega ponudnika, ki izkazujejo količino tekočine 2400 l, kar pa ne ustreza zahtevam naročnika, zaradi česar vlagatelj dvomi, da je ponujeni posipalnik Solid T 6.0 izbranega ponudnika zares opremljen z rezervoarji količine 2500 l, kot je navedeno v zahtevi naročnika in v ponudbi izbranega ponudnika. Vlagatelj meni, da posipalnik zaradi svoje konstrukcije ne omogoča enostavnega povečanja bočnih rezervoarjev (potrebna je namreč sprememba konstrukcije korita posipalnika in izdelava novih šablon za izdelavo novih rezervoarjev), izbrani ponudnik pa v svoji ponudbi tudi ni navedel, da poleg bočnih rezervoarjev ponuja kakšno drugo kombinacijo, npr. kombinacijo bočnega rezervoarja skupaj 2400 l in dodatnega rezervoarja 100 l. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik pri omenjenem produktu zahteval nastavitev količine posipanja po stopnjah, izbrani ponudnik pa je po vlagateljevem mnenju ponudil komandni pult EPOS 10, ki omogoča samo nastavitev količine posipanja in ne zahtevane nastavitve količine posipanja po stopnjah. Vlagatelj kot primer navaja situacijo, ko naročnik od voznika zahteva količino posipanja 10g/m2, pri vožnji voznik ugotovi drugačno dejansko stanje na cestišču, sporoči stanje odgovorni osebi naročnika za izvajanje zimske službe in v primeru spremembe mu le-ta odobri povečanje količine na 25 g/m2, torej povečanje količine za 5g/m2. V primeru, da komandni pult izbranega ponudnika ne omogoča nastavitev po stopnjah, kar po vlagateljevem mnenju drži, mora voznik zelo natančno nastaviti povečanje s pritiskanjem na tipko oziroma vrtenjem gumba-potenciometra, za kar voznik potrebuje precej časa, pri čemer mora gledati na komandni pult, kar pa med vožnjo tovornega vozila v zimski službi ni varno. Vlagatelj dodaja, da zahtevana nastavitev količine posipanja po stopnjah tudi ni navedena v priloženih prospektih izbranega ponudnika.

3. V sklopu 4 – Odmetalec snega vlagatelj navaja naslednje kršitve izbranega ponudnika, ki po njegovem mnenju niso v skladu z naročnikovimi zahtevami:
- Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik ni ponudil profesionalne izvedbe in kvalitetnega opravljanja del, ker po vlagateljevem mnenju tega ni dokazal v svojem tehničnem opisu.
- Vlagatelj trdi, da je izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ponudil motor Subaru 21 z močjo 7 KM, ki ne zadošča tehničnim zahtevam za bencinski motor cca. 7 KW moči.
- Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik v tehničnem opisu ne dokazuje izpolnjevanja zahteve, da je ponudil grobo profilirana kolesa.

4. V sklopu 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov vlagatelj navaja naslednje kršitve izbranega ponudnika, ki po njegovem mnenju niso v skladu z naročnikovimi zahtevami, kar vse dokazuje s fotografijami delov ponudbe izbranega ponudnika, zaradi česar vlagatelj v celoti oporeka pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika:
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, ali je naprava iz ustreznega materiala ter ali je odporna na UV žarke in atmosferske vplive.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil črpalko s kompletno inštalacijo kapacitete 30.000 litrov/h.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil nivo sklopke s senzorjem za avtomatski izklop črpalke, ko nivo tekočine pade pod minimalni nivo.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil avtomatski izklop delovanja črpalke mešalne naprave s pomočjo nivoja sklopke, ko senzor v rezervoarju posipalca zazna maksimum polnosti.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil opcijo za ročni vklop mešanja raztopine v dodatne rezervoarje in za samo mešalno napravo.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil gasilski priključek 6/4'' za priklop posebne cevi za polnjenje rezervoarjev posipalnika.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil priključni kabel 380V/16A dolžine cca. 10m.
- Izbrani ponudnik v svojem tehničnem opisu ne dokazuje, da je ponudil digitalno napravo za merjenje koncentracije raztopine klorida s temperaturno kompenzacijo in prikazom koncentracije na zaslonu ter točnostjo do 0,5 %.

Na podlagi navedenega je vlagatelj prepričan, da nobena izmed ponudb izbranih ponudnikov vsebinsko ne izpolnjuje »meril za izbor« iz razpisne dokumentacije, posledično je taka ponudba neprimerna, zato naročnik nobenemu od obeh navedenih izbranih ponudnikov ne bi smel oddati predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zato predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-8/2013-LK-143/13-72 za dobavo zimske mehanizacije za sklope številka 1, 2, 4 in 6 ter da naročnik ponovno opravi izbiro ponudnika, ki s svojo ponudbo izpolnjuje vse potrebne tehnične zahteve, zahteva pa tudi povrnitev vseh stroškov, nastalih s postopkom predrevizijskega in revizijskega postopka, v skupni višini 4.974,39 EUR.

Izbrana ponudnika sta v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN podala vlogo, v kateri se je izbrani ponudnik RASCO, d.o.o., do vlagateljevih navedb v sklopih številka 1 in 2, izbrani ponudnik IMEXA, d.o.o., pa do vlagateljevih navedb v sklopih številka 4 in 6, argumentirano in utemeljeno izjasnil ter jih vse v celoti zavrnil kot neutemeljene.

Naročnik je dne 20. 11. 2013 sprejel sklep številka 402-8/2013-AP-316/1, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila za sklop številka 1, 2, 4 in 6 za predmet »Dobava zimske mehanizacije«, številka 402-8/2013-LK-143/13-72 z dne 18. 10. 2013, zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov. Naročnik se ne strinja z vlagateljem, da izbrani ponudnik s svojo predloženo ponudbo ne izpolnjuje vsebinskih meril za izbor iz razpisne dokumentacije ter vztraja, da je ponudba izbranega ponudnika primerna in popolna, zaradi česar je naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila v sklopih številka 1, 2, 4 in 6, pravilna. Vlagateljeve revizijske navedbe o domnevnih pomanjkljivostih ponudbe izbranega ponudnika in kršitvah naročnika pri izboru kot neutemeljene zavrača iz naslednjih razlogov:
1. V sklopu številka 1 – Snežni plug:
- Za produkt ZM 1 – Plug snežni-čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, za katerega vlagatelj trdi, da ga izbrani ponudnik ni ponudil v zahtevani masi, naročnik pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika ustrezna, saj je izbrani ponudnik podal natančne vrednosti teže ponujenega pluga KALNIK XL 5.0 in sicer 1350/1490 kg (osnovna izvedba snežnega pluga/osnovna izvedba snežnega pluga + dodatno zahtevana oprema s strani naročnika), pri čemer je vrednost teže 1350 kg za osnovno izvedbo snežnega pluga ter 1490 kg za osnovno izvedbo snežnega pluga z vključeno zahtevano dodatno opremo. Naročnik navaja, da iz izjasnitve izbranega ponudnika izhaja natančen opis, kaj ponujeni vrednosti teže vključujeta: teža 1350 kg predstavlja osnovno izvedbo pluga, teža 1450 kg pa predstavlja osnovno izvedbo pluga z dodatno opremo, ki jo je zahteval naročnik, to je zaščitna ponjava ali lok na plugu po celotni širini pluga, zložljiva zaščitna ponjava ali lok na preklopnem delu pluga ter tekalna kolesa z nastavitvijo višine za hitrost vsaj 40 km/h. Da izbrani ponudnik izpolnjuje tudi navedene dodatne naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije glede opreme pluga, izhaja iz priložene tehnične ponudbe izbranega ponudnika, kjer je navedena skupna teža ponujenega snežnega pluga KALNIK XL 5.0. (osnovna izvedba pluga in dodatno zahtevana oprema s strani naročnika) 1450 kg. Ker obe vrednosti ustrezata naročnikovim zahtevam po masi pluga med 1300 in 1500 kg, naročnik vlagateljev očitek zavrača kot neutemeljen.
- Za produkt ZM 1 – Plug snežni-čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, za katerega vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik ni ponudil montaže, naročnik vlagateljev očitek zavrača kot nesmiseln, saj je osnovni pogoj pri primopredaji opreme po posameznih ACB pridobitev zapisnika za prevzem opreme, v katerem je poleg pregleda po vseh alinejah iz zahtevane tehnične dokumentacije iz razpisne dokumentacije opravljen in naveden tudi funkcionalni preizkus dobavljene opreme, pri katerem se preverja pravilnost delovanja vseh funkcij snežnega pluga. Med zahtevami razpisne dokumentacije je iz dodatnega opisa razvidna tudi naslednja zahteva: »… popolna hidravlična oprema za krmiljenje pluga levo-desno, gor-dol, odpiranje-zapiranje krila s hidravličnim komandnim pultom.«, preveritev delovanja hidravlične opreme za krmiljenje pluga pa je edino možna in izvedljiva, če se ponujeni snežni plug KALNIK XL 5.0. montira na naročnikovo vozilo. Naročnik še navaja, da je vlagatelj v potrditev navedenega tehnični ponudbi priložil dodatno izjavo, s katero potrjuje, da navedeni plug KALNIK XL 5.0. izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, v kateri je upoštevana tudi montaža pluga. Poleg tega je sestavni del ponudbe izbranega ponudnika tudi Izjava številka VIII. 4.1 Izjava Št. 4.1 – Podatki o podizvajalcu, v kateri je pri opisu vrste del za podizvajalca RASCO, d.o.o., med drugimi aktivnostmi navedena tudi montaža: »… Vrsta del/storitve podizvajalca (opiši): uvoz, dobava, montaža, izobraževanje in zagon, servis v času garancije in po izteku garancijskega časa.« Naročnik navaja tudi, da je izbrani ponudnik s podpisom izjave številka 1 Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije potrdil, da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot ga je objavil naročnik. V zvezi s predmetnim revizijskim očitkom vlagatelja naročnik še navaja, da je iz priložene pogodbe med izbranim ponudnikom in njegovim podizvajalcem v členu 5 razvidna dolžnost ponudnika, da bo ponudil vso tehnično in ostalo pomoč pri urjenju osebja naročnika ter montaži opreme na vozila, vse v skladu z razpisno dokumentacijo. Vsled navedenega naročnik zaključuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi vsekakor ponudil tudi zahtevano montažo pluga, zaradi česar je predmetni vlagateljev revizijski zahtevek popolnoma neutemeljen.
- Za produkt ZM3A – Plug snežni-čelni, širine cca 3,4 m s spremenljivim kotom, za katerega vlagatelj trdi, da ga izbrani ponudnik ni ponudil v zahtevani masi, naročnik pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika ustrezna, saj izbrani ponudnik navaja, da je masa pluga odvisna od opreme, ki jo kupec zahteva. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik podal natančne vrednosti teže ponujenega pluga VERTUS 3.4 in sicer 850/890 kg (osnovna izvedba snežnega pluga/osnovna izvedba snežnega pluga + dodatno zahtevana oprema s strani naročnika), pri čemer je vrednost teže 850 kg za osnovno izvedbo snežnega pluga ter 890 kg za osnovno izvedbo snežnega pluga z vključeno zahtevano dodatno opremo. Naročnik navaja, da iz izjasnitve izbranega ponudnika izhaja natančen opis, kaj ponujeni vrednosti teže vključujeta: teža 850 kg predstavlja osnovno izvedbo pluga, teža 890 kg pa predstavlja osnovno izvedbo pluga z dodatno opremo, ki jo je zahteval naročnik, to je zaščitna ponjava, guma ali lok iz plastike po celotni dolžini pluga – zadrževanje dvignjenega snega pri visokih hitrostih pluženja. Da izbrani ponudnik izpolnjuje tudi navedene dodatne naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije glede opreme pluga, izhaja iz priložene tehnične ponudbe izbranega ponudnika, kjer je navedena skupna teža ponujenega snežnega pluga VERTUS 3.4 (osnovna izvedba pluga in dodatno zahtevana oprema s strani naročnika) 890 kg. Ker obe vrednosti ustrezata naročnikovim zahtevam po masi pluga med 800 in 950 kg, naročnik vlagateljev očitek zavrača kot neutemeljen.
- Za produkt ZM 4 – Plug snežni-bočni vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika, ki je zahteval dolžino pluga 3,5 m ± 0,1 m, saj je v svoji ponudbi navedel enako širino na nožih snežnega pluga BSP 3.4 in dolžino pluga, oboje 3.400 mm, pri čemer po vlagateljevem prepričanju ta podatka iz izvedbenih in konstrukcijskih razlogov ne moreta biti enaka. Na vlagateljev očitek v revizijskem zahtevku naročnik pojasnjuje, da zahtevana dolžina pluga 3,5 m ± 0,1 m pomeni, da lahko ponudnik ponudi dolžino pluga v razponu od 3,4 m do 3,6 m. Naročnik je v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije zahteval tudi drsnik – distančnik med plugom in cestnim robnikom, zaradi česar dolžina ponujenega pluga BSP 3.4 skupaj z drsnikom znaša 3,5 m, kar je potrdil izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi. Dolžina predmetnega pluga je tako v mejah naročnikovih zahtevanih dimenzij. Naročnik dodaja, da je v točki V. Tehnične specifikacije (V.2. Uvodno) jasno zapisano, da so ob predaji del dokumentacije med drugim tehnične skice, kamor spada tudi Skica dimenzije snežnega pluga BSP 3.4 iz tehnične dokumentacije podjetja RASCO, d.o.o., ki potrjuje izpolnjevanje naročnikove zahteve s strani izbranega ponudnika glede zahtevane dolžine pluga.

2. V sklopu 2 – Posipalniki:
- Za produkt ZM 6 – Posipalnik soli za montažo na vozila-8 m3 z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov, vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal neprave podatke, saj iz internetne strani izbranega ponudnika za navedeni produkt taki podatki ne izhajajo, zaradi česar vlagatelj dvomi, da je ponujeni posipalnik SOLID T 8.0 izbranega ponudnika zares opremljen z rezervoarji količine 3.000 litrov, kot je navedeno v zahtevi naročnika in v ponudbi izbranega ponudnika. Naročnik vlagateljev očitek zavrača kot neutemeljen iz razloga, da sklicevanje vlagatelja na podatke iz spletne strani izbranega ponudnika ni relevantno, saj gre za podatke informativnega značaja, ki ne predstavljajo podlage za presojo in dokazovanje pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil predmetne posipalnike z dodatnimi rezervoarji v zahtevani količini vsaj 3.000 litrov, kar dokazuje s predloženim prospektom za ponujeni posipalnik SOLID T 8.0, ki navedene podatke potrjuje.
- Za produkt ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila-6 m3 z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov, vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal neprave podatke, saj iz internetne strani izbranega ponudnika za navedeni produkt taki podatki ne izhajajo, zaradi česar vlagatelj dvomi, da je ponujeni posipalnik SOLID T 6.0 izbranega ponudnika zares opremljen z rezervoarji količine 2.500 litrov, kot je navedeno v zahtevi naročnika in v ponudbi izbranega ponudnika. Naročnik vlagateljev očitek ponovno zavrača kot neutemeljen iz razloga, da sklicevanje vlagatelja na podatke iz spletne strani izbranega ponudnika ni relevantno, saj gre za podatke informativnega značaja, ki ne predstavljajo podlage za presojo in dokazovanje pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil predmetne posipalnike z dodatnimi rezervoarji v zahtevani količini vsaj 2.500 litrov, kar dokazuje s predloženim prospektom za ponujeni posipalnik SOLID T 6.0, ki navedene podatke potrjuje. Vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ni ponudil zahtevane nastavitve količine posipanja po stopnjah, saj komandni pult EPOS 10, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, po mnenju vlagatelja omogoča samo nastavitev količine posipanja in ne zahtevane nastavitve količine posipanja po stopnjah, naročnik zavrača kot neutemeljen. Naročnik navaja, da so vlagateljeve navedbe neosnovane, saj je, izhajajoč iz dodatnega pojasnila izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi, komandni pult EPOS 10 sodobna in tehnološko zelo napredna krmilna enota s posipalnikom, ki se zaradi svojih tehnoloških in ergonomskih rešitev uvršča med najboljše krmilne enote za posipanje. Po naročnikovih navedbah komandni pult EPOS 10 omogoča nastavitev količine posipanja po stopnjah in se lahko nastavi na podlagi zahteve kupca oz. uporabnika stroja in sicer tako, da se z enim premikom potenciometra lahko po stopnjah poveča ali zmanjša količina posipanja za 1g/m2, 2g/m2, 5g/m2, 10g/m2 ali za drugo željeno vrednost. Vsako tako spremembo vrednosti parametrov posipanja komandni pult EPOS 10 s pomočjo zvočnega in glasovnega sporočila sporoči vozniku, kateremu zaradi navedenega načina glasovnega obveščanja ni potrebno nenehno gledati v zaslon komandnega stolpa, kar dodatno povečuje varnost voznika pri delu. Naročnik še navaja, da je tehnično ustreznost predmetnega posipalnika izbrani ponudnik potrdil tudi z Izjavo v tehničnem delu ponudbe, s katero potrjuje, da posipalnik SOLID T 6.0 izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za sklop 2, ZM7 – Posipalnik soli za montažo na vozila- 6 m3. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev očitek v zvezi z neustreznostjo predmetnega posipalnika soli zavrnil kot neutemeljen.

3. V sklopu 4 – Odmetalec snega naročnik vse vlagateljeve očitke zavrača kot neutemeljene:
- V zvezi z očitkom vlagatelja o neizpolnjevanju naročnikovih zahtev s strani izbranega ponudnika, da naj izbrani ponudnik ne bi ponudil profesionalne izvedbe in kvalitetnega opravljanja del, naročnik te očitke smatra kot nepotrebne, saj je v njegovi lastni domeni, da presodi, ali je proizvod profesionalne izvedbe ali ne. Naročnik navaja, da bo, skladno z zapisanim v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije »[…] dokončni prevzem zimske mehanizacije in opreme narejen po uspešno izvedenem funkcionalnem preizkusu v posamezni AC bazi.«, torej izdelka, ki ne bi ustrezal tehničnim zahtevam, ne bi prevzel. Naročnik še dodaja, da glede proizvajalca ponujene opreme ni nobenih indicev, ki bi botrovali razlogom za skrb glede izvedbe.
- V zvezi z očitkom vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudil motor, ki ne zadošča tehničnim zahtevam za bencinski motor cca. 7 KW moči, naročnik pojasnjuje, da v tehničnih zahtevah tolerance niso bile opredeljene, zato naročniku ustreza tudi moč 7 KM motorja Subaru 21, kakršnega je ponudil izbrani ponudnik. Naročnik minimalna odstopanja dopušča, ker zahteve po moči motorja ni postavil v natančni količini, ampak le v približni oceni (»cca.«).
- V zvezi z očitkom vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika in ponudil grobo profiliranih koles, naročnik navaja, da ne obstaja utemeljen dvom, da so kolesa 4.00 x 8 grobo profilirana in skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami, po njegovem mnenju pa tudi ni verjetno, da na stroju za odmetavanje snega profiliranih gum ne bi bilo. Naročnik dodaja, da tehnično ustreznega izdelka ne bi prevzel, za tehnično ustreznost, skladno z vsebino razpisne dokumentacije, pa izbrani ponudnik jamči z Izjavo številka 1 »Sprejemanje vsebine razpisne dokumentacije«.

4. V sklopu 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov, v katerem vlagatelj v celoti zavrača pravilnost ponudbe izbranega ponudnika z navedbami, da izbrani ponudnik v tehničnem opisu ni dokazal, da ponujena mešalna naprava izpolnjuje posamezne zahteve iz razpisne dokumentacije, v zvezi z očitki vlagatelja naročnik navaja, da je v fazi ocenjevanja izbrani ponudnik na poziv naročnika podal dodatno pisno potrditev, da ponujena naprava ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam. Naročnik hkrati izraža začudenje nad vlagateljevimi očitki o domnevni neustreznosti s strani izbranega ponudnika ponujene mešalne naprave, posebno še, ker je on sam ponudil povsem enak model naprave.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno je v celoti zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 26. 11. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila v sklopih številka 1, 2, 4 in 6 ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in obeh izbranih ponudnikov, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in ponudnikom je spor zlasti glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbi izbranih ponudnikov ocenil kot popolni. Vlagatelj zatrjuje, da ne ponudba izbranega ponudnika za sklopa številka 1 in 2, to je RASCO , d. o. o., niti ponudba izbranega ponudnika za sklopa številka 4 in 6, to je IMEXA, d. o. o., ne izkazujeta izpolnjevanja naročnikovih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar naročnik njunih ponudb za sklope številka 1, 2, 4 in 6 ne bi smel označiti kot popolne, ampak bi ju moral kot nepravilni in nepopolni izločiti.

Vlagateljev očitek je potrebno presojati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Neprimerne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je tehnične specifikacije blaga, ki je predmet revizijskega zahtevka (torej snežnih plugov v sklopu številka 1, posipalnikov v sklopu številka 2, odmetalca snega v sklopu številka 4 in mešalne naprave za izdelavo kloridov v sklopu številka 6) navedel v točki V. Tehnične specifikacije razpisne dokumentacije, pri čemer je v točki V.1 Splošno določil, da »[…] s temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi zimske mehanizacije upoštevati dobavitelj, na njihovi osnovi pa bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.« V točki II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti je v podtočki c) naročnik tudi navedel, da »[…] mora ponudnik v ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, iz katere je razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij«.

Kot prvi revizijski očitek vlagatelj navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika RASCO, d. o. o., v sklopu 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM 1 – Plug snežni – čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, ne izhaja izpolnjevanje zahteve po ustrezni masi, saj naj bi izbrani ponudnik maso ponujenega pluga navedel v intervalu, glede na znano tehnično konfiguracijo pa bi morala biti masa pluga popolnoma definirana, saj variantne ponudbe niso dopustne. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik montaže predmetnega snežnega pluga ne ponuja. Med vlagateljem in naročnikom je nesporna zahtevana masa navedenega pluga, ki mora biti med 1300 in 1500 kg, med njima pa obstaja spor, ali izbrani ponudnik to zahtevo izpolnjuje ter ali ponuja tudi montažo tega snežnega pluga.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3 Tehnične zahteve za sklop 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM 1 – Plug snežni – čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, v osnovnem opisu med drugim zahteval maso pluga med 1300 in 1500 kg, v dodatnem opisu pa je poleg dodatne opreme snežnega pluga z oznako ZM 1 zahteval tudi montažo pluga.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik RASCO, d. o. o., v sklopu številka 1 za zahtevan produkt ZM 1 v točki V.3. Tehničnih zahtev razpisne dokumentacije ponudil snežni plug KALNIK XL, ki ga sam tudi proizvaja. Iz splošnega prospekta za snežni plug, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, izhaja, da je masa snežnega pluga KALNIK XL 5.0, kakršnega ponuja, med 1350 in 1550 kg, pri čemer je v prospektu dodatno navedeno, da je masa pluga odvisna od opreme, ki jo kupec zahteva. Izbrani ponudnik je v ponudbi pri opisu ponujenega snežnega pluga KALNIK XL 5.0 med drugim navedel, da je »masa pluga (min./max.) (kg) 1.350/1.490 kg«. Iz izjasnitve izbranega ponudnika in dodatnega pojasnila naročnika izhaja, da pri navedbi o masi ponujenega pluga podatek o masi 1350 kg predstavlja maso osnovnega modela pluga KALNIK XL 5.0, podatek o masi 1490 kg pa predstavlja maso istega modela ponujenega pluga z vso dodatno opremo, ki jo je zahteval naročnik. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, so bile v točki V.3 Tehnične zahteve za sklop 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM 1 – Plug snežni – čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, tehnične zahteve naročnika v dodatnem opisu pluga popolno hidravlično opremo za krmiljenje pluga levo - desno, gor - dol, odpiranje - zapiranje krila s hidravličnim komandnim pultom, demontažni voziček, montaža pluga, na skrajne zunanje točke montirane rdeče bele table za označevanje izredne širine po ZVCP ter vgrajeni senzorji javljanja položaja pluga (dvig - spust) z inštalacijo do vozila. Pregled ponudbe izbranega ponudnika v delu, kjer ponuja snežni plug KALNIK XL 5.0, potrjuje logična pojasnila izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi ter navedbe naročnika, da, kot izhaja tudi iz tehnične dokumentacije (tj. priloženega prospekta), masa 1350 kg predstavlja snežni plug v osnovni izvedbi, masa 1490 kg pa predstavlja snežni plug z vključeno navedeno dodatno opremo, ki jo je zahteval naročnik. Navedbo naročnika, da v ponudbi naveden podatek 1.350/1.490 kg predstavlja osnovno težo 1350 kg (v ponudbi z oznako »min./…«) za model snežnega pluga KALNIK XL 5.0, v celoti potrjuje prospektna dokumentacija v ponudbi. Navedbi naročnika, da maso 1490 kg (v ponudbi z oznako »…/max.«) predstavlja model snežnega pluga KALNIK XL 5.0 z dodatno opremo, kot je to zahteval naročnik, pa je utemeljeno slediti iz razloga, ker iz prospektne dokumentacije v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da je najvišja možna masa navedenega snežnega pluga, ki je odvisna od dodatne opreme kupca, 1550 kg. Iz tega je mogoče utemeljeno sklepati, da je masa snežnega pluga KALNIK XL 5.0 z dodatno opremo, kakršno je zahteval naročnik, dejansko 1490 kg, kar pomeni, da izbrani ponudnik s ponujenim snežnim plugom KALNIK XL 5.0 izpolnjuje naročnikovo zahtevo po masi snežnega pluga med 1300 in 1500 kg.

Nadalje vlagatelj ugovarja, da je izbrani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo po montaži pluga, saj tega v ponudbi ni navedel. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik predložil obrazec VIII.4.1. Izjava št. 4.1. – Podatki o podizvajalcu za podizvajalca RASCO komunalna oprema, d. o. o., Ul. XIV. Divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, ki bo opravljal naslednje vrste del: uvoz, dobava, montaža, izobraževanje in zagon, servis v času garancije in po izteku garancijskega roka. Po navedbah naročnika in izbranega ponudnika se montaža, eno izmed predvidenih del, ki jih bo opravljal ta podizvajalec v okviru predmetnega javnega naročila, nanaša tudi na snežni plug KALNIK XL 5.0, kar potrjuje tudi v ponudbi predložena Pogodba številka 84/2013 o dostavi zimske mehanizacije in opreme za podjetje DARS, d. d., sklenjena med izbranim ponudnikom in navedenim podizvajalcem za ureditev razmerij v primeru izbora ponudnika kot najugodnejšega, katere predmet je naveden v 1. členu: »V primeru, da bo ponudnik izbran kot dostavljalec, predmet pogodbe je uvoz, dostava, montaža, urjenje in puščanje v pogon ter servis v garancijskem in izven garancijskega roka za razpisani tender Dobava zimske mehanizacije … za sklope številka 1, 2, 3, 5 in 6.« Iz navedenih določil pogodbe, ki je sestavni del ponudbe izbranega ponudnika, je tako mogoče jasno razumeti, da bo vsa dela montaže, predvidena v sklopih 1, 2, 3, 5 in 6 predmetnega javnega naročila, izvedel nominirani podizvajalec izbranega ponudnika.

V posledici navedenega Državna revizijska ocenjuje, da vlagateljevim očitkom o domnevnem neizpolnjevanju naročnikove zahteve s strani izbranega ponudnika po predpisani masi navedenega snežnega pluga z oznako ZM 1 – Plug snežni – čelni, razširitveni, širine cca. 5,0 m, ter naročnikove zahteve po montaži navedenega snežnega pluga utemeljenosti ni mogoče priznati.

V nadaljevanju vlagatelj podobno kot v prvem revizijskem očitku navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika RASCO, d. o. o., v sklopu 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM 1 – Plug snežni – čelni, širine cca. 3,4 m s spremenljivim kotom, ne izhaja izpolnjevanje zahteve po ustrezni masi, saj naj bi izbrani ponudnik maso ponujenega pluga navedel v intervalu, glede na znano tehnično konfiguracijo pa bi morala biti masa pluga popolnoma definirana, saj variantne ponudbe niso dopustne. Med vlagateljem in naročnikom je nesporna zahtevana masa navedenega pluga, ki mora biti med 800 in 950 kg, med njima pa obstaja spor, ali izbrani ponudnik to zahtevo izpolnjuje.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3 Tehnične zahteve za sklop 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM3A – Plug snežni – čelni, razširitveni, širine cca. 3,4 m s spremenljivim kotom, v osnovnem opisu med drugim zahteval maso pluga med 800 in 950 kg.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik RASCO, d. o. o., v sklopu številka 1 za zahtevan produkt ZM3A v točki V.3. Tehničnih zahtev razpisne dokumentacije ponudil snežni plug VERTUS, ki ga sam tudi proizvaja. Iz splošnega prospekta za snežni plug, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, izhaja, da je masa snežnega pluga VERTUS 3.4, kakršnega ponuja, ÷ 850 kg, pri čemer je v prospektu dodatno navedeno, da je masa pluga odvisna od opreme, ki jo kupec zahteva. Izbrani ponudnik je v ponudbi pri opisu ponujenega snežnega pluga VERTUS 3.4 med drugim navedel, da je »masa pluga (min./max.) (kg) 850/890 kg«. Iz izjasnitve izbranega ponudnika in dodatnega pojasnila naročnika izhaja, da pri navedbi o masi ponujenega pluga podatek o masi 850 kg predstavlja maso osnovnega modela pluga VERTUS 3.4, podatek o masi 890 kg pa predstavlja maso istega modela snežnega pluga, ki dodatno vključuje še zaščitno ponjavo, gumo ali lok iz plastike po celotni dolžini pluga - zadrževanje dvignjenega snega pri visokih hitrostih pluženja, kar je sestavni del naročnikovih zahtev za zahtevan produkt ZM3A. Pregled ponudbe izbranega ponudnika v delu, kjer ponuja snežni plug VERTUS 3.4, potrjuje logična pojasnila izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi ter navedbe naročnika, da masa 850 kg predstavlja snežni plug v osnovni izvedbi (pri čemer zaščitna ponjava, guma ali lok iz plastike niso vključeni v opremo osnovnega modela tega snežnega pluga), masa 890 kg pa predstavlja snežni plug s celotno opremo, ki jo je zahteval naročnik, (pri čemer izbrani ponudnik zaščitno ponjavo, gumo ali lok iz plastike ponuja kot dodatno opremo). Navedbo naročnika, da v ponudbi naveden podatek 850/890 kg za model snežnega pluga VERTUS 3.4 podaja natančne vrednosti teže ponujenega pluga, in sicer predstavlja 850 kg (v ponudbi z oznako »min./…«) težo osnovnega modela snežnega pluga in 890 kg (v ponudbi z oznako »…/max.«) težo pluga z dodatno opremo, potrjuje prospektna dokumentacija v ponudbi izbranega ponudnika, iz katere izhaja, da je masa snežnega pluga VERTUS 3.4 ÷ 850 kg. Na podlagi navedenega je utemeljena ugotovitev, da naročnikovo zahtevo iz tehničnih specifikacij (za blago z oznako ZM3A) po masi snežnega pluga med 800 in 950 kg, izbrani ponudnik s ponujenim snežnim plugom VERTUS 3.4, katerega masa z vso opremo znaša 890 kg, izpolnjuje, vlagateljevim očitkom pa v tem delu utemeljenosti ni mogoče priznati.

Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita tudi, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve za ZM 4 – Plug snežni – bočni, ki znaša 3,5 m ± 0,1 m, saj po vlagateljevem mnenju podatek o širini na nožih in dolžini pluga ne more biti enak.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3 Tehnične zahteve za sklop 1 – Snežni plugi za blago z oznako ZM 4 – Plug snežni – bočni, v osnovnem opisu med drugim zahteval, da je dolžina pluga 3,5 m ± 0,1 m, sestavni del navedenega snežnega pluga pa je tudi drsnik - distančnik med plugom in cestnim robnikom. Med vlagateljem in naročnikom je nesporna zahteva po dolžini pluga 3,5 m ± 0,1 m, med njima pa je sporno vprašanje, ali izbrani ponudnik, ki v svoji ponudbi navaja, da znašata tako dolžina pluga kot tudi širina na nožih 3.400 mm, izpolnjuje naročnikovo zahtevo v zvezi z dolžino pluga.

Izbrani ponudnik RASCO, d. o. o., je v sklopu številka 1 za zahtevan produkt ZM 4 v točki V.3. Tehničnih zahtev razpisne dokumentacije ponudil snežni plug modela BSP, katerega proizvajalec je. Iz splošnega prospekta za navedeni snežni plug izhaja, da širina pluga BSP tipa 3.4 znaša 3400 mm, iz podrobnejšega tehničnega opisa snežnega pluga BSP 3.4, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, pa je razvidno sledeče: »širina na nožih znaša 3.400 mm, dolžina pluga znaša 3.400 mm«. Vlagatelj oporeka ustreznosti dolžine snežnega pluga v ponudbi izbranega ponudnika z navedbo, da prej navedena podatka iz izvedbenih in konstrukcijskih razlogov ne moreta biti enaka, saj naročnik v svojih tehničnih specifikacijah zahteva določeno opremo na plugu, npr. drsnik - distančnik med plugom in cestnim robnikom, ki spremeni dolžino pluga glede na širino na nožih. V svoji izjasnitvi je izbrani ponudnik pojasnil, da je na ponujenem snežnem plugu BSP 3.4. širina na nožih 3.400 mm, skupaj z distančnikom pa je dolžina ponujenega pluga 3.500 mm, kar je znotraj meja naročnikove zahteve po dolžini pluga 3,5 m ± 0,1 m, s čimer je naročnikova zahteva po dolžini pluga izpolnjena. Naročnik dodatnim pojasnilom izbranega ponudnika v izjasnitvi popolnoma sledi in dodaja, da navedbe izbranega ponudnika potrjujejo tudi tehnične skice, ki jih mora skladno s točko V. Tehnične specifikacije (V.2. Uvodno) razpisne dokumentacije poleg ostale tehnične dokumentacije ob predaji naročniku dostaviti izbrani dobavitelj.

Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da je predaja tehnične dokumentacije ob dokončnem prevzemu zimske mehanizacije opreme, na katero se sklicuje naročnik z namenom dodatne potrditve ustreznosti navedb izbranega ponudnika v zvezi s sporno navedbo dolžine plugov, glede na določbe razpisne dokumentacije že del pogodbenega izvajanja predmeta tega javnega naročila, kar pa je za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil, to je pred izborom izbranega ponudnika in sklenitvijo pogodbe z njim, brezpredmetno. Skladno z vsebino razpisne dokumentacije v točki II.7. (Oddaja javnega naročila) in točki II.8. (Sklenitev pogodbe) bo namreč naročnik »… po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo v skladu z merili in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal najcenejšo ponudbo za posamezen sklop. […] Naročnik bo … po zaključenem postopku za revizijo pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo … ki jo mora uspešni ponudnik najkasneje v roku 10 dni po prejemu podpisati in jo vrniti naročniku.« Iz razpisne dokumentacije v točki III.1.Definicije in točki III.5. Roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, poglavje III. Splošni pogoji pogodbe, izhaja, da je »… ponudnik pravna ali fizična oseba, v pogodbi imenovana dobavitelj, ki je na osnovi pogodbe in ostale razpisne dokumentacije javnega naročila sprejela obveznost za dobavo blaga, razvidnega iz tehničnih specifikacij in ponudbe s ponudbenim predračunom kot sestavnih delov te pogodbe. […] Dobavitelj mora pričeti z izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, ki je določen v tehničnih specifikacijah in po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.« Iz obrazca VII.2. Ponudbeni predračun, ki ga je potrebno priložiti za vsak sklop ločeno, pa je razvidno, da je v vseh vzorcih za sklope številka 1 – 6 s strani naročnika določen rok dobave največ šest mesecev. Na podlagi opisanih dejstev je mogoče zaključiti, da bo tehnične skice, ki so v skladu z določbami razpisne dokumentacije v točki V.2. Uvodno sestavni del tehnične dokumentacije ob predaji zimske mehanizacije in opreme, naročnik prejel šele po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma dobaviteljem. Vsled navedenega je potrebno ugotoviti, da naročnikovi potrditvi pojasnil izbranega ponudnika z navedbo o predložitvi tehničnih skic v smislu dodatnega argumenta, ki bi utemeljeval naročnikovo odločitev v fazi ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika, ni mogoče slediti.

V zvezi z očitkom vlagatelja, da izbrani ponudnik s ponujenim snežnim plugom BSP ne izpolnjuje naročnikove zahteve po dolžini pluga, v razpisni dokumentaciji v sklopu 1 označenega z ZM 4, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo. Naročnik je v točki V.3.1. sklop 1 – Snežni plugi za v podtočki 3 ZM 4 – Plug snežni – bočni med drugim določil:
- »dolžina pluga: 3,5 m ± 0,1 m,
- drsnik- distančnik med plugom in cestnim robnikom.«
Iz navedenega izhaja, da je naročnik zahteval plug, katerega dolžina mora meriti med 3,4 m in 3,6 m, med sestavnimi deli pluga pa je naročnik zahteval tudi distančnik med plugom in cestnim robnikom. Način, na katerega je naročnik postavil tehnični zahtevi, ne daje natančnih navodil, kaj izraz »dolžina pluga« dejansko pomeni, saj ni jasno, ali mora biti distančnik že del predpisane dolžine pluga. Enako neopredeljena je razlaga pojma »drsnik«, saj ga je naročnik opisal kot distančnik med plugom in cestnim robnikom, kar bi ob uporabi zgolj stroge jezikovne razlage lahko impliciralo na sklep ponudnikov, da plug predstavlja samostojen sestavni element, za katerega velja prej omenjena omejitev glede dolžine, nanj pa se nato pritrdi drsnik, ki ga naročnik v tehničnih zahtevah z ničemer natančneje ne definira. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi navedel dolžino pluga 3.400 mm in širino na nožih 3.400 mm ter v izjasnitvi dodatno pojasnil, da je dejanska širina na nožih 3.400 mm, skupaj z distančnikom pa znaša širina pluga 3.500 mm, tem navedbam pa v celoti sledi tudi naročnik. Državna revizijska komisija ugotavlja, da, glede na način, na katerega je naročnik postavil zahtevi, katerih izpolnjevanje s strani izbranega ponudnika je sporno, ni jasno razvidno, da širina na nožih in dolžina pluga nista nujno ista podatka. V skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije nejasnih določb naročnikove razpisne dokumentacije ali takšnih določb, ki dopuščajo možnost različnih interpretacij glede načina izpolnjevanja postavljenih zahtev naročnika, ni mogoče šteti v škodo ponudnikom. Obenem pa Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ocenjuje, da je utemeljena ugotovitev, v skladu s katero naročnikovo zahtevo iz tehničnih specifikacij (za blago z oznako ZM 4) po dolžini pluga v razponu med 3,4 m in 3,6 m, izbrani ponudnik s ponujenim plugom BSP z dolžino snežnega pluga 3.400 mm brez distančnika in 3.500 mm z njim, izpolnjuje, zaradi česar vlagateljevih očitkov v tem delu ni mogoče šteti kot utemeljenih.

Navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v sklopu 1 – Snežni plugi, niso utemeljene.

Vlagatelj nadalje v sklopu 2 - Posipalniki dvomi, da izbrani ponudnik RASCO, d. o. o., izpolnjuje naročnikove zahteve v sklopu 2 glede zahtevane kapacitete dodatnih rezervoarjev za:
- blago z oznako ZM 6 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 8 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov in
- blago z oznako ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 6 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov.
Vlagatelj svoje dvome utemeljuje z navedbo, da izbrani ponudnik na svoji spletni strani za ponujena posipalnika soli ne ponuja dodatnih rezervoarjev za tekočino v zahtevani kapaciteti.

Državna revizijska komisija je v spornem delu vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo izbranega ponudnika ter pri tem ugotovila, da so bile naročnikove zahteve v točki V.3.2. sklop 2 – Posipalniki v zvezi s kapaciteto rezervoarjev naslednje:
- za blago z oznako ZM 6 – Posipalniki soli za montažo na vozila- 8 m³: »dodatni rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3500 litrov«. Naročnik je z objavo na portalu javnih naročil 20. 8. 2013 navedeno zahtevo spremenil tako, da se glasi: »dodatni rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov«.
- za blago z oznako ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 6 m³: »dodatni rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov«.

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi za sklop 2 – Posipalniki ponudil sledeče:
- pri zahtevanem blagu z oznako ZM 6 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 8 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov je ponudil posipalnik SOLID T 8.0, za katerega je v ponudbi priložil tudi prospekt. Iz tehnične ponudbe iz opisa posipalnika med drugim izhaja: »Rezervoarji za tekočino (ltr.): 3.000 ltr.«, med tehničnimi lastnostmi pa je med drugim navedeno: »Dodatni rezervoarji za tekočino kapacitete 3.000 litrov«.
- pri zahtevanem blagu z oznako ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 6 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov je ponudil posipalnik SOLID T 6.0, za katerega je v ponudbi priložil tudi prospekt. Iz tehnične ponudbe iz opisa posipalnika med drugim izhaja: »Rezervoarji za tekočino (ltr.): 2.500 ltr.«, med tehničnimi lastnostmi pa je med drugim navedeno: »Dodatni rezervoarji za tekočino kapacitete 2.500 litrov«.

V postopkih oddaje javnih naročil ponudnik svojo ponudbo pripravi glede na točno določen predmet javnega naročila in glede na specifične zahteve naročnika, povezane z izpolnjevanjem predmeta javnega naročila. Ponudnik se s tem zaveže, da bo, v primeru izbora, predmet javnega naročila izvedel na način, kot ga je predstavil v svoji ponudbi. Podatki, ki so za podoben predmet dostopni na spletnih straneh ali kjerkoli drugje, so nepomembni pri presoji ustreznosti ponudbe, kadar podatki iz predložene ponudbe v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika, upoštevaje tudi tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da prej navedena dejstva, vsebovana v ponudbi izbranega ponudnika RASCO, d.o.o., ki je tudi proizvajalec posipalnikov, ki jih ponuja za sklop 2 – Posipalniki, potrjujejo naročnikovo odločitev, da izbrani ponudnik pri zahtevanem blagu z oznako ZM 6 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 8 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 3000 litrov, kjer je ponudil posipalnik SOLID T 8.0 s kapaciteto dodatnih rezervoarjev 3.000 litrov, ter pri zahtevanem blagu z oznako ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 6 m³ z dodatnimi rezervoarji za tekočino kapacitete vsaj 2500 litrov, kjer je ponudil posipalnik SOLID T 6.0 s kapaciteto dodatnih rezervoarjev 2.500 litrov, izpolnjuje naročnikove zahteve glede kapacitete dodatnih rezervoarjev posipalnikov v sklopu 2. Vsled navedenega utemeljenosti revizijskih navedb vlagatelja v tem delu ni mogoče priznati.

Za sklop 2 vlagatelj nadalje še navaja, da izbrani ponudnik pri ponujenem posipalniku SOLID T 6.0 ne izpolnjuje naročnikove zahteve po omogočanju nastavitve količine posipanja po stopnjah.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3.2. sklop 2 – Posipalniki za blago z oznako ZM 7 – Posipalnik soli za montažo na vozila – 6 m³ v osnovnem opisu med drugim zahteval: »nastavitev količine posipanja po stopnjah«, pri čemer ni določil, na kakšen način naj se izvede nastavitev količine posipanja ali v kakšni osnovni količini oziroma merski enoti naj se opredeli stopnja. Iz ponudbe izbranega ponudnika, njegove izjasnitve ter navedb naročnika izhaja, da je izbrani ponudnik pri posipalniku SOLID T 6.0 ponudil komandni pult EPOS 10. Po navedbah naročnika je komandni pult EPOS 10, ki ga proizvaja izbrani ponudnik, sodobna in tehnološko zelo napredna krmilna enota za upravljanje s posipalnikom. Omogoča tudi nastavitev količine posipanja po stopnjah in se lahko nastavi na podlagi zahteve kupca ali uporabnika stroja, izbira količine posipanja po stopnjah pa se lahko nastavi tako, da se z enim premikom potenciometra lahko po stopnjah poveča ali zmanjša količina posipanja za 1g/m², 2g/m², 5g/m², 10g/m² ali na druge vrednosti, odvisno od zahteve uporabnika.
Vlagatelju ni sporno, da izbrani ponudnik ponuja sistem EPOS 10, ki omogoča nastavitev količine posipanja. Iz v ponudbi priloženega prospekta za komandni pult EPOS 10, ki je sistem upravljanja ponujenega posipalnika SOLID T 6.0, izhaja, da se količina posipanja lahko nastavlja s potenciometrom v različnih količinah – Krivulja posipanja termokamere za EPOS 10 v prospektu prikazuje odvisnost nastavljanja količine soli za posipanje glede na temperaturo okolice, nastavitev posipanja pa je mogoča v različnih količinah, npr. 1g/m², 2g/m², 5g/m² ali poljubne druge vrednosti, pri čemer gre poudariti, da naročnik v tehničnih zahtevah ni opredelil, kakšen naj bo premik nastavitve količine po stopnjah oziroma kakšno količino snovi za posipanje naj bi vsaka stopnja predstavljala. Posledično tudi ni mogoče trditi, da povečanje količine za kakršnokoli posamezno vrednost (iz prospekta izhaja, da je npr. količino mokrega sredstva mogoče nastaviti na 10 % – 40 %) ni povečanje po stopnji, zlasti še, ker te naročnik ni opredelil.

Ker se količina posipanja torej da nastaviti, kot izhaja iz prej navedenih dejstev, ne glede na število merskih enot oziroma ne glede na stopnjo posipanja, ki pa je naročnik ni definiral, ni mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikove zahteve po omogočanju nastavitve količine posipanja po stopnjah. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da vlagateljev zahtevek v tem delu ni utemeljen.

Navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v sklopu 2 – Posipalniki, niso utemeljene.

V nadaljevanju vlagatelj v sklopu 4 – Odmetalec snega- samohodni navaja, da izbrani ponudnik IMEXA, d. o. o., ne izpolnjuje naslednjih naročnikovih zahtev:
- ne dokazuje profesionalne izvedbe,
- ni ponudil bencinskega motorja, ki bi ustrezal bencinskemu motorju s cca. 7 KW moči,
- s ponujenim blagom ne izkazuje premikanja po dveh grobo profilnih kolesih.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3.4. sklop 4 – Odmetalec snega- samohodni za blago z oznako ZM 12 – Odmetalec snega- samohodni v osnovnem opisu med drugim zahteval:
- »profesionalna izvedba,
- pogon; bencinski motor cca. 7 KW moči,
- premikanje po dveh grobo profilnih kolesih«.

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je v zahtevanem sklopu številka 4 ponudil motokultivator MUTA »MINI« SUBARU EX 21, 7 KM + snežna freza 50 cm, pri čemer je del prospekta tudi slikovni material ponujenega motokultivatorja s snežno frezo in posebej še snežne freze. Sestavni elementi ponujenega blaga so med drugim:
- motor SUBARU bencinski, moč 7 KM,
- kolesa 4.00x8.
Naročnik je ocenil, da glede na zahtevo po moči motorja »cca. 7 KW« ponujen motor z močjo 7 KM ustreza, saj je zahteval približno in ne točno opredeljeno vrednost moči motorja, v dejstvo, da so kolesa 4.00x8, ki jih ponuja izbrani ponudnik, grobo profilirana in skladna s tehničnimi zahtevami, pa naročnik ne dvomi, saj je glede na naravo stvari (tj. stroj, ki se uporablja izključno na snegu za odmetavanje snega) verjetnost, da bi bile ponujene letne pnevmatike, zanemarljiva.

V zvezi s prvo vlagateljevo navedbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikova zahteva po profesionalni izvedbi navedena na način, ki ponudnikom ne daje jasnih navodil, kakšna dokazila morajo predložiti v ponudbi za izkazovanje izpolnjevanja te zahteve ali na kakšen način bo naročnik to zahtevo preverjal. Z drugimi besedami, naročnikove določbe po profesionalni izvedbi se na način, kot je zapisana, niti ne da preizkusiti, kar posledično pomeni, da tudi ne dokazati. Zaradi tako oblikovane razpisne dokumentacije, hkrati pa zaradi pavšalnosti vlagateljevih navedb, v tem delu utemeljenosti revizijskemu zahtevku ni mogoče priznati.

V zvezi z drugo vlagateljevo navedbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil zgolj okvirno zahtevo po moči ponujenega bencinskega motorja (»cca. 7 kW«) in ne natančno definirane. Ker naročnikova zahteva ni bila eksaktna, ni mogoče trditi, da s strani izbranega ponudnika ponujen bencinski motor z močjo 7 KM zahtevi naročnika ne ustreza, zlasti še, če je ta ponujeno blago v tem segmentu potrdil kot ustreznega. Na podlagi navedenega se utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka v obravnavanem delu ne prizna.

V zvezi s tretjo vlagateljevo navedbo za sklop 4 Državna revizijska komisija poudarja, da je, kot že predhodno omenjeno v tem sklepu, naročnik v točki II.4.4. razpisne dokumentacije od ponudnika zahteval predložitev tehnične dokumentacije za ponujeno blago, iz katere bo razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti. Navedeno ne postavlja nujno zahteve, da mora ponudnik izraziti izpolnjevanje zahtevanega pogoja pisno, temveč mora biti to iz ponudbe razvidno na poljuben ustrezen način. Ob tem Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnikova argumentacija, da stroj, ki se uporablja izključno na snegu, letnih pnevmatik skoraj zagotovo ne uporablja, glede na naravo ponujene stvari tehtna, temu pa pritrjuje tudi predloženi slikovni material, iz katerega izhaja, da imajo kolesa motokultivatorja MUTA »MINI« SUBARU EX 21, ki ga ponuja izbrani ponudnik, globok profil. Ker naročnik ni definiral, kakšno globino profila naj imajo zahtevana kolesa, in ker iz slikovnega materiala ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da so profilirana kolesa sestavni del ponujenega motokultivatorja MUTA »MINI« SUBARU EX 21, ni mogoče trditi, da izbrani ponudnik naročnikovih zahtev ne izpolnjuje. Na podlagi navedenega se utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka v obravnavanem delu ne prizna.

Navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v sklopu 4 – Odmetalec snega- samohodni, niso utemeljene.


V sklopu 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov vlagatelj navaja vrsto očitkov, zaradi katerih naj bi izbrani ponudnik s predloženo ponudbo ne izkazoval, da izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve za mešalno posodo v tem sklopu. Vlagatelj tako navaja, da izbrani ponudnik ne dokazuje sledečega:
- da je naprava iz poliestra, odpornega na UV žarke in atmosferske vplive,
- da mešalna posoda vsebuje integrirano črpalko s kompletno inštalacijo kapacitete 30.000 litrov/h,
- da je nivo sklopke opremljen s senzorjem za avtomatski izklop črpalke, ko nivo tekočine pade pod minimalni nivo,
- da je omogočen avtomatski izklop delovanja črpalke mešalne naprave s pomočjo nivoja sklopke, ko senzor v rezervoarju posipalca zazna maksimum polnosti (senzor maksimuma mokrega sredstva, vgrajen na rezervoarju posipalnika),
- da ima kabel za avtomatski izklop delovanja mešalne naprave pri polnjenju posipalca (ko je rezervoar posipalca poln, se mešalna naprava izključi),
- da ima naprava opcijo za ročni vklop mešanja raztopine v dodatne rezervoarje in za eno samo mešalno napravo,
- da ima gasilski priključek 6/4'' za priklop posebne cevi za polnjenje rezervoarjev posipalnika,
- da ima priključni kabel 380 V/16 A dolžine cca. 10 m,
- da ima digitalno napravo za merjenje koncentracije raztopine klorida s temperaturno kompenzacijo in prikazom koncentracije na zaslonu ter točnostjo do 0,5 %.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki V.3.6. sklop 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov podal sledeč osnovni opis tehničnih zahtev:
- »naprava iz poliestra, odpornega na UV žarke in atmosferske vplive;
- vsi kovinski deli v nerjaveči izvedbi;
- rezervoar kapacitete cca. 5 m³ za pripravo raztopine;
- dno mešalne naprave mora biti izvedeno v dveh nivojih tako, da se bo raztopina vlivala v najnižji del in s tem omogočala, da črpalka povleče max. količino raztopine;
- integrirana črpalka s kompletno inštalacijo kapacitete 30.000 litrov/h;
- nivo sklopka- senzor za avtomatski izklop črpalke, ko nivo tekočine pade pod minimalni nivo;
- nivometer za vizualno kontrolo količine sredstva v mešalni napravi;
- omogočiti avtomatski izklop delovanja črpalke mešalne naprave s pomočjo nivoja sklopke, ko senzor v rezervoarju posipalca zazna maksimum polnosti (senzor maksimuma mokrega sredstva) vgrajen na rezervoarju posipalnika;
- kabel za avtomatski izklop delovanja mešalne naprave pri polnjenju posipalca (ko je rezervoar posipalca poln, se mešalna naprava izključi);
- naprava mora imeti opcijo za ročni vklop mešanja raztopine v dodatne rezervoarje in za samo mešalno napravo;
- elektro upravljalna omarica;
- gasilski priključek 6/4'' za priklop posebne cevi za polnjenje rezervoarjev posipalnika;
- priključni kabel 380 V/16 A dolžine cca. 10 m;
- digitalna naprava za merjenje koncentracije raztopine klorida s temperaturno kompenzacijo in prikazom koncentracije na zaslonu ter točnostjo do 0,5 %«.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je za sklop 6 ponudil posodo za raztapljanje soli model R-MIX oziroma RIKOMIX 5000, o kateri je v tehničnem delu ponudbe opisno podal osnovne podatke, ponudbi pa je predložil tudi slikovni material in tri različne tehnične skice. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 6 ocenil kot ustrezno in obenem izrazil začudenje nad dejstvom, da vlagatelj vlaga zahtevek za revizijo v sklopu, v katerem sam ponuja povsem enako mešalno napravo za izdelavo kloridov kot izbrani ponudnik.

Kot že navedeno v obravnavanem sklepu, je naročnik v točki V. Tehnične specifikacije razpisne dokumentacije v podtočki V.1 Splošno določil, da »[…] s temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi zimske mehanizacije upoštevati dobavitelj, na njihovi osnovi pa bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.« V točki II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti je v podtočki c) naročnik tudi navedel, da »[…] mora ponudnik v ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, iz katere je razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij«. Iz navedenega tako izhaja, da mora vsak ponudnik svoji ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, s katero mora med drugim nedvomno dokazati, da izpolnjuje tehnične zahteve, ki jih je postavil naročnik.

Vlagatelju v revizijskem zahtevku za sklop 6 ni sporno, da izbrani ponudnik v tem sklopu ponuja posodo za raztapljanje soli model R-MIX oziroma RIKOMIX 5000 in tudi ne zatrjuje njene neustreznosti. Vpogled v ponudbo vlagatelja v sklopu 6 potrjuje navedbe naročnika, da vlagatelj v tem sklopu ponuja povsem enako blago kot izbrani ponudnik, vlagatelj pa navaja, da izbrani ponudnik s predloženo ponudbo ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev. Upoštevaje naročnikovo določbo v razpisni dokumentaciji, v skladu s katero mora ponudnik s predloženo tehnično dokumentacijo izkazati izpolnjevanje razpisnih zahtev, Državna revizijska komisija ocenjuje, da ni mogoče trditi, da je pisni opis predmeta ali navedba zahtevanih tehničnih specifikacij edini način, na katerega ponudnik lahko izkaže, da izpolnjuje naročnikove zahteve. Izbrani ponudnik je namreč v svoji ponudbi predložil tudi tehnične skice, naročnik pa je ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ocenil kot popolno.

Za naročnika kot izvajalca postopka oddaje javnega naročila se nedvomno utemeljeno pričakuje, da je s predmetom javnega naročila seznanjen do potankosti, obvladuje vsebinske in tehnične parametre posameznega predmeta in ne nazadnje na osnovi svojih potreb, z upoštevanjem celotnega spektra strokovne podkovanosti o predmetu javnega naročila, naročnik dejansko tudi izvede ustrezni postopek za pridobitev predmeta javnega naročila. Za blago, ki ga v predmetnem postopku javnega naročila dobavlja, je naročnik glede na svoje potrebe pripravil tudi tehnične zahteve, ki jih mora ponujeno blago izpolnjevati, na podlagi teh pa v nadaljevanju presoja ustreznost ponujenega blaga. Ker je izbrani ponudnik posodi za raztapljanje soli modela R-MIX oziroma RIKOMIX 5000 poleg opisnega in slikovnega gradiva predložil tudi tehnične skice, na podlagi vsega predloženega pa je naročnik ocenil, da ponudba izbranega ponudnika ustreza predpisanim zahtevam za sklop 6, Državna revizijska komisija pritrjuje odločitvi naročnika o ustreznosti blaga, saj je ta očitno presodil, da izbrani ponudnik s predloženim opisom, slikovnim gradivom, predvsem pa tehničnimi skicami, izpolnjuje njegove tehnične zahteve v tem sklopu. Ker vlagatelj ne zatrjuje neustreznosti ponujene mešalne naprave za izdelavo kloridov, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ampak zgolj neizpolnjevanje zahtev naročnika, ki se nanašajo na dokazovanje njene ustreznosti, česar pa ni uspel dokazati, Državna revizijska komisija zaključuje, da ni mogoče priznati utemeljenosti na tem mestu obravnavanih vlagateljevih navedb.

Navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v sklopu 6 – Mešalna naprava za izdelavo kloridov, niso utemeljene.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nezakonitosti izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopih številka 1, 2, 4 in 6, je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 17. 12. 2013Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Riko Ribnica, d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
- RASCO, d.o.o., Kolodvorska 120b, HR-48361 Kalinovac, Hrvaška,
- IMEXA, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran