Na vsebino
EN

018-404/2013 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-404/2013-5
Datum sprejema: 13. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava diagnostičnih reagentov in kemikalij« za sklop 8, na podlagi pritožbe vlagatelja Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.12.2013

odločila:

Pritožba z dne 29.11.2013 se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 12.7.2013 (JN8749/2013) in 2.8.2013 (JN9703). Obvestilo je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu EU dne 16.7.2013, pod št. objave 2013/S 136-235823 in dne 7.8.2013, pod št. objave 2013/S 152-264059. Dne 20.9.2013 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN B 11/2013, s katero je javno naročilo v sklopu 8 »Luminex« oddal vlagatelju. Dne 7.10.2013 je naročnik sprejel Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. JN B 11/2013-popravek, iz katerega izhaja, da spreminja svojo odločitev glede oddaje naročila za sklop 8 in da se javno naročilo v sklopu 8 odda ponudniku Biomedis M.B. d.o.o.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 18.10.2013, s katerim izpodbija zakonitost spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, in dopis, v katerem pojasnjuje, da je plačal takso v višini 2% od vrednosti svoje ponudbe, ker naročnik višine takse ni določil v pravnem pouku spremembe odločitve o oddaji javnega naročila.

S sklepom št. JN B 11/2013 z dne 24.10.2013 (v nadaljevanju: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 24.10.2013) je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, ker je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal takso v višini 28,62 EUR, ki ne ustreza višini takse določeni v 71. členu ZPVPJN.

Vlagatelj je zoper sklep iz prejšnjega odstavka pravočasno vložil pritožbo z dne 30.10.2013. V pritožbi je vlagatelj navedel, da naročnik v pravnem pouku spremembe odločitve o oddaji javnega naročila ni navedel višine ustrezne takse, ki bi jo moral plačati. Po njegovem mnenju bi ga moral naročnik pozvati k doplačilu takse.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-389/2013-2 z dne 11.11.2013 pritožbi z dne 30.10.2013 ugodila in razveljavila sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 24.10.2013, naročnik pa je moral o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je z dopisom »Poziv na doplačilo takse« z dne 14.11.2013 (v nadaljevanju: poziv) vlagatelja pozval, da v treh delovnih dni od prejema poziva doplača takso v višini 471,38 EUR in naročniku predloži potrdilo o doplačilu takse.

Naročnik je s sklepom št. JN B 11/13-a z dne 25.11.2013 (v nadaljevanju: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 25.11.2013) znova zavrgel zahtevek za revizijo, vendar tokrat iz razloga, ker vlagatelj v treh delovnih dneh ni dopolnil zahtevka za revizijo s potrdilom o doplačilu takse.

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 25.11.2013 pravočasno vložil pritožbo z dne 29.11.2013. Vlagatelj v pritožbi navaja, da se z odločitvijo naročnika ne strinja, saj je doplačal razliko takse v višini 471,38 EUR oziroma je na račun Ministrstva za finance dne 30.10.2013 plačal 500,00 EUR takse in s tem izpolnil poziv za dopolnitev zahtevka. Istočasno je naročniku posredoval tudi potrdilo o plačilu, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 25.11.2013 nezakonit in se naj razveljavi oziroma odpravi.

Naročnik je dne 5.12.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskega postopka. Naročnik je v vlogi navedel, da ne glede na navedbe vlagatelja potrdila o (do)plačilu takse ni prejel in je zato zahtevek za revizijo zakonito zavrgel.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi pritožbe je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal del takse v višini 28,62 EUR (isto izhaja tudi iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke) in da je naročnik vlagatelja pozval k doplačilu takse in predložitvi potrdila o doplačilu takse. Spor med njima pa se nanaša na zakonitost naročnikove odločitve o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka. Naročnik je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, ker meni, da vlagatelj naročniku v roku, določenem v pozivu, ni posredoval potrdila o doplačilu takse. Vlagatelj pa trdi, da je dne 30.10.2013 doplačal 500,00 EUR takse in istočasno naročniku posredoval potrdilo o (do)plačilu takse.

Državna revizijska komisija je v predhodnem pritožbenem postopku pritožbi vlagatelja z dne 30.10.2013 ugodila, saj je ravnanje naročnika, da ni podal popolnega pravnega pouka, obravnavala kot kršitev naročnika. Naročnik je v nadaljevanju postopka vlagatelja (izjemoma, saj tretji odstavek 26. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik zahtevek za revizijo v takšnem primeru zavreči) pozval k doplačilu takse in dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o doplačilu takse na podlagi smiselne uporabe četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Četrti odstavek 26. člena ZPVPJN določa, da če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena tega zakona in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. V pozivu mora naročnik jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, naročnik zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga naročnik sprejme v obravnavo.

Državna revizijska komisija na podlagi vsebine poziva ugotavlja, da je naročnik vlagatelja pozval na doplačilo takse oziroma dopolnitev zahtevka za revizijo na podlagi odločitve Državne revizijske komisije št. 018-389/2013-2 z dne 11.11.2013 in na podlagi četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN. V pozivu je naročnik vlagatelja pozval, da v treh delovnih dne od prejema tega poziva doplača takso v višini 471,38 EUR in predloži potrdilo o doplačilu takse. Poziv je bil vlagatelju vročen dne 15.11.2013, rok za dopolnitev zahtevka za revizijo pa se je iztekel 20.11.2013. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel dne 25.11.2013, ker vlagatelj naročniku v roku ni posredoval potrdila o plačilu takse, s katerim bi izkazal izvedeno plačilo.

Vlagatelj je k pritožbi z dne 29.11.2013 predložil kopijo UPN, iz katerega izhaja, da je dne 30.10.2013 na ustrezen račun plačal takso v višini 500,00 EUR. Iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke pa tudi izhaja, da je vlagatelj plačal 500,00 EUR takse. Istočasno je vlagatelj k pritožbi predložil nalog za plačilo takse v višini 28,62 EUR, ki ga je plačal ob vložitvi zahtevka za revizijo. K obravnavani pritožbi je vlagatelj predložil tudi kopije potrdil o oddaji pošiljk naročniku in Ministrstvu za finance z dne 30.10.2013. Državna revizijska komisija je prepričana, da se kopija potrdila o oddaji pošiljke naročniku nanaša na vložitev pritožbe z dne 30.10.2013, saj sta nalepki na kuverti, s katero je bila vložena pritožba z dne 30.10.2013 in nalepka na kopiji potrdila o oddaji pošiljke naročniku popolnoma identični (ujemajo se datum, ura, teža, številka »18376«, številka pošte, koda »RA 25412 002 4 SI« in cena). Po vpogledu v vsebino pošiljke Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v pošiljki, za katero je v predmetni pritožbi z dne 29.11.2013 predložil potrdilo o oddaji pošiljke, ni priložil potrdila o plačilu takse v višini 500,00 EUR, ki jo je naročnik plačal dne 30.11.2013. Nesporno je, da bi moral vlagatelj potrdilo o plačilu takse posredovati naročniku v roku, določenem v pozivu naročnika, česar pa ni storil. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da tega ni storil niti ob vložitvi pritožbe z dne 30.10.2013, kot to navaja sam vlagatelj, zato Državna revizijska komisija upravičeno zaključuje, da je naročnik ob smiselni uporabi četrtega odstavka v povezavi s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN zakonito zavrgel zahtevek za revizijo.

Ob upoštevanju vseh ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik v nasprotju z določbami ZPVPJN zavrgel zahtevek za revizijo, zato je pritožbo na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija dodatno pripominja, da je naročnik skupno plačal 528,62 EUR takse, čeprav je bil na podlagi drugega odstavka 71. člena ZPVPJN dolžan plačati najnižji znesek takse, ki znaša 500,00 EUR. Glede na navedeno bo Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN ministrstvu, pristojnemu za finance naložila vračilo preveč plačane takse v znesku 28,62 EUR.

V Ljubljani, dne 13.12.2013


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
- Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana
- Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova ulica 12, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

V vednost
- Finančna služba, tu

Natisni stran