Na vsebino
EN

018-324/2013 Mestna občina Celje

Številka: 018-324/2013-4
Datum sprejema: 9. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek - Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja pustolovskega parka Celjska koča«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kletterpark.com GmbH, Auerspergstrasse 47 a, 5020 Salzburg, Avstrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.10.2013

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 4.7.2013 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izgradnja pustolovskega parka in plezalne stene Celjska koča« št. JN 1820/2013. Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer prvi sklop: Izgradnja pustolovskega parka in drugi sklop: Plezalna stena. Naročnik v postopku za Izgradnjo pustolovskega parka (sklop 1) ni prejel popolne ponudbe, zato je javno naročilo ponovil in izvedel postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi z možnostjo pogajanj, št. objave na Portalu javnih naročil JN 5375/2013 z dne 9.5.2013. Naročnik je v slednjem postopku dne 19.6. 2013 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4306-2/2013, iz katere je razvidno, da se za izbranega ponudnika izbere Koren Sports d.o.o., Pot na Bistriško planino 10, 4290 Tržič (izbrani ponudnik). Ponudba vlagatelja se je izločila kot neprimerna, ponudba Lesnina MG Oprema d.d. pa kot nesprejemljiva. Vlagatelj je prejel naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila dne 26.6.2013. Naročnik je prejel revizijski zahtevek 8.7.2013, na zadnji dan roka za vložitev revizijskega zahtevka. Revizijski zahtevek je bil vložen v delu zoper Sklop 1 (Izgradnja pustolovskega parka).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik njegovo ponudbo označil kot neprimerno, kljub temu, da je priložil vse potrebne dokumente in ponudil nižjo ceno kot izbrani ponudnik. Vlagatelj navaja, da mu naročnik očita, da v popisih postavk »I/preddela«, za postavko »Nepredvidena dela v zvezi z izvedbo prog (2,05)« in postavko »III/gradbena in zaključna dela«, ni izpolnil rubrik »cena«, ki predstavljata ceno na enoto, temveč le postavki »količina x cena«, zaradi česar ponudba po mnenju naročnika ni formalno popolna. Vlagatelj nasprotuje odločitvi naročnika in trdi, da je logično in matematično dokazljivo, da se cena na enoto ob vnaprej podanem zmnožku ne more spremeniti in gre za formalno napako, ki na skupno vrednost nima vpliva. Po vlagateljevem mnenju bi ga moral naročnik, tako kot izbranega ponudnika, pozvati na odpravo pomanjkljivosti, saj cene na enoto pri dopolnitvi ne bi mogel spremeniti. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija ugodi zahtevku za revizijo in potrdi njegovo ponudbo, ki ima najnižjo ponudbeno ceno.

Naročnik je izdal Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo št. 4306-2/2013 dne 16.7.2013, ker vlagatelj k zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse. Vlagatelj se je zoper sklep pritožil. Državna revizijska komisija je pritožbi ugodila s Sklepom št. 018-277/2013-5 z dne 26.8.2013 in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ter naložila naročniku, da mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je dne 2.9.2013 izdal Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo št. 4306-2/2013. Naročnik v sklepu ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno odločilno dejstvo, da vlagatelj v popisih za postavke »I/Preddela«, za postavko »2.05 Nepredvidena dela - v zvezi z izvedbo prog« in za postavke »III/ Gradbeno zaključna dela in zaključna dela«, ni izpolnil rubrik »cena«, ki predstavljata ceno na enoto, temveč je v teh delih predračuna izpolnil le postavki »količina x cena«. Naročnik je pojasnil, da je iz navedenih razlogov označil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno in jo izločil iz postopka. Ker naročnik ne sme ponudniku omogočiti spreminjanja cene na enoto, to pomeni, da naročnik ponudniku skladno z argumentom »a minore ad maius« še toliko bolj ne sme omogočati, da ceno na enoto vpiše naknadno. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka 6.5.8. na strani 18) izrecno navedel, da bo v primeru, da ponudniki ne bodo izpolnili stolpca, kamor se vpisuje cena na enoto v popisih del, takšno ponudbo izločil, saj bo štel, da ponudnik tega dela predmeta javnega naročila ne ponuja. Na podlagi navedenega je naročnik presodil, da opisane pomanjkljivosti ponudbe vlagatelja ni mogoče šteti kot formalno pomanjkljivost ponudbe, ki bi jo lahko ponudnik odpravil v okviru instituta dopustnega dopolnjevanja ponudbe iz 78. člena ZJN-2 in ga zato ni pozival k dopolnitvi ali pojasnilu, kar mu očita vlagatelj v revizijskem zahtevku. Če bi naročnik dopustil dopolnitev vlagateljeve ponudbe, bi ponudniku dopustil nedovoljen poseg v ponudbo v ožjem smislu (ponudbeno ceno), ki se ne sme spreminjati (niti cena na enoto niti skupna ponudba). Takšno stališče je Državna revizijska komisija zavzela tudi v zadevi 018-323/2010. Naročnik pa zavrača tudi trditve vlagatelja, da je za isti primer v neuspelem razpisu pozval izbranega ponudnika k dopolnitvi, saj je iz istih razlogov in na enak način (brez pozivanja na dopolnitev ponudbe) kot vlagatelja, izločal neprimerne ponudbe iz postopka javnih naročil, kot mu nalagajo pravila ZJN-2. Naročnik je zaključil, da mu ni mogoče očitati nobene kršitve ZJN-2.

Naročnik je z vlogo z dne 6.9.2013 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku. V skladu s 37a. členom ZPVPJN je naročnik prosil za prednostno reševanje zadeve, saj se projekt delno financira iz evropskih sredstev.

Državna revizijska komisija je dne 18.9.2013 od naročnika prejela vlogo, s katero je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil povratnice o vročitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.
Vlagatelj je posredoval Državni revizijski komisiji dopis z dne 18.9.2013.

Po pregledu dokumentacije o oddaji javnega naročila in o predrevizijskem postopku ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da vlagatelj v popisih za postavke »I/Preddela«, za postavko »2.05 Nepredvidena dela- v zvezi z izvedbo prog« in za postavko »III/ Gradbeno zaključna dela in zaključna dela«, ni izpolnil rubrik »cena«, ki predstavljata ceno na enoto, temveč je v teh delih predračuna izpolnil le postavki »količina x cena«. Med njima pa je sporno, ali bi moral naročnik omogočiti vlagatelju dopolnitev ponudbe v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2, ki določa:
»V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 18 (točka 6.5.8. Ponudbena cena) zapisal:
»Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da bo, v kolikor ne bodo izpolnili vseh mest v stolpcu »cena na enoto« v obrazcu Popisi del, smatral, da ponudnik tega ne ponuja in bo njegovo ponudbo izločil kot nepopolno«.

Ker med strankama ni sporno, da je vlagatelj pomanjkljivo izpolnil Popise postavk v zvezi s ceno na enoto, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudbo vlagatelja pravilno označil kot nepopolno in da naročnik na podlagi 78. člena ZJN-2 ni smel vlagatelja pozvati na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, saj bi naročnik, kot je Državna revizijska komisija že večkrat ugotovila v svojih odločbah, s tem dopustil nedovoljen poseg v ponudbeno ceno, ki se ne sme spreminjati. Takšno stališče Državne revizijske komisije temelji na tretjem odstavku 78. člena ZJN-2, ki določa, da ponudnik v okviru odprave formalne nepopolnosti ponudbe ne sme spreminjati:
– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija tudi zaključuje, da v konkretnem primeru naročnik ni mogel ugotoviti, da gre za očitno računsko pomoto na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZJN-2, ki jih sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti, če jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, saj se količina in cena na enoto pri odpravi očitnih računskih napak ne smeta spreminjati.

Ker naročnik v skladu z zakonom ni mogel odpraviti pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi oziroma vlagatelju omogočiti njeno odpravo in ker je naročnik ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo in določili ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja izločil, Državna revizijska komisija naročniku ne more očitati kršitev, ki jih navaja vlagatelj. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 11.10.2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek - Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Kletterpark.com GmbH, Auerspergstrasse 47 a, 5020 Salzburg, Avstrija
- Koren Sports d.o.o., Pot na Bistriško planino 10, 4290 Tržič
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran