Na vsebino
EN

018-396/2013 Slovenska kinoteka

Številka: 018-396/2013-5
Datum sprejema: 29. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami, v nadaljevanju: ZPP), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža sistema za stacionarno in prenosno digitalno kinematografsko predvajanje za Slovensko kinoteko«, v zvezi s pritožbo vlagatelja Elex Elektronika, Miran Starman s.p., Goričane 12A, Medvode, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 11. 2013

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 22. 10. 2013 se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju v višini 2.412,89 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 512,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja »Dobava in montaža sistema za stacionarno in prenosno digitalno kinematografsko predvajanje za Slovensko kinoteko«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 8. 7. 2013, pod številko objave JN8466/2013.

Naročnik je s Sklepom o izločitvi ponudbe številka 250/13 z dne 3. 9. 2013 (v nadaljevanju: sklep o izločitvi ponudbe) odločil, da spremeni svojo odločitev o oddaji ponudbe v postopku tega javnega naročanja z dne 21. 8. 2013, da se ponudba vlagatelja z dne 28. 7. 2013 kot nepravilna izloči, saj ne izpolnjuje pogojev naročnika iz razpisne dokumentacije, da se izločena ponudba skupaj z dokumentacijo hrani v arhivu naročnika ter da se ta sklep vroči izločenemu ponudniku.

Vlagatelj je 24. 9. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper sklep o izločitvi ponudbe, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve ter povrnitev stroškov postopka.
Naročnik je 16. 10. 2013 izdal sklep številka 297/13 (v nadaljevanju: sklep z dne 16. 10. 2013), s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila in odločil, da se razveljavita sklep o izločitvi ponudbe številka 250/13 z dne 3. 9. 2013 in sklep o izbiri številka 249/13 z dne 3. 9. 2013 ter da se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.
Zoper naročnikovo odločitev o stroških je vlagatelj 22. 10. 2013 vložil pritožbo, v kateri je predlagal, da Državna revizijska komisija naročniku naloži, da vlagatelju povrne stroške predrevizijskega postopka v višini 1.000,40 EUR in znesek takse v višini 1.412,49 EUR ter stroške s pritožbenim postopkom v višini 512,40 EUR. V obrazložitvi pritožbe je vlagatelj navedel, da je naročnik s sklepom z dne 16. 10. 2013 ugodil njegovemu zahtevku za revizijo, v odločitvi pa v nasprotju s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) ni odločil o povrnitvi stroškov. Vlagatelj je stroške vložitve revizijskega zahtevka ustrezno opredelil in jih v zahtevku za revizijo pravočasno priglasil. Naročnik bi moral v odločitvi o zahtevku za revizijo odločiti o povrnitvi stroškov vlagatelju, saj je zahtevku za revizijo ugodil. Naročnik bi mu moral kot potrebne stroške priznati stroške odvetniških storitev v višini 800,00 EUR brez DDV ter povračilo pavšalnega zneska za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami, v nadaljevanju: ZOdvT). Glede na to, da je vlagateljev pooblaščenec davčni zavezanec, je naročnik vlagatelju dolžan na znesek 820,00 EUR povrniti še 22 % davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), kar pomeni, da mu je dolžan povrniti znesek 1.000,40 EUR. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti tudi takso, ki je v predrevizijskem postopku znašala 1.412,49 EUR. Vlagatelj je navedel še, da sklepa o izbiri številka 249/13 z dne 3. 9. 2013 ni nikoli prejel.
Vlagatelj je 11. 11. 2013 naročniku posredoval dopolnitev pritožbe na odločitev o stroških, v kateri je navedel, da je 7. 11. 2013 prejel sklep o izbiri ponudnika, s katerim je naročnik njegovo ponudbo izbral kot najugodnejšo, kar navaja kot dodatni dokaz, da je s svojim zahtevkom za revizijo v celoti uspel.
Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega 19. 11. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.
Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 22. 11. 2013 posredoval obvestilo o neodstopljeni pritožbi, v katero je Državni revizijski komisiji predlagal, da pisno naloži naročniku, da ji odstopi vso dokumentacijo iz tega postopka javnega naročanja ter da odloči o pritožbi. Podredno je vlagatelj zahteval uvedbo revizijskega postopka v delu dopolnilnega sklepa o stroških postopka, v primeru, da bi Državna revizijska komisija obravnavala pritožbo vlagatelja kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa v skladu s 325. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami).

Državna revizijska komisija je po prejemu pritožbe opravila predhodni preizkus v skladu z 54. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 54. člena ZPVPJN, zato jo je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zadevi ni sporno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil.
Vlagatelj je glede na peti odstavek 70. člena pravočasno priglasil stroške, in sicer v zahtevku za revizijo: 800,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20,00 EUR za stroške po tarifni številki 6002 ZOdvT, povečano za 22 % DDV ter takso za zahtevek za revizijo v znesku 1.412,49 EUR.
Vlagatelj je v pritožbi glede na peti odstavek 70. člena pravočasno priglasil nadaljnje stroške, in sicer 400,00 EUR za sestavo pritožbe ter 20,00 EUR za stroške po tarifni številki 6002 ZOdvT, oboje povečano za 22 % DDV.
Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Med slednje stroške sodijo tudi odvetniški stroški v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).
Upoštevaje 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C) znaša nagrada odvetnika za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, od 200 do 1.400 eurov in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih.
Pri nagradah v razponu se nagrada v posameznem primeru skladno s 13. členom ZOdvT določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.
Glede na to, da je v obravnavanem primeru vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu je treba pritrditi, da mu glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pripada povračilo potrebnih stroškov. Ta namreč med drugim določa, da če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je vlagatelja v obravnavanem primeru zastopal odvetnik, mu poleg stroškov takse pripadajo tudi potrebni stroški, ki jih je imel za odvetniške storitve (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).
Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevaje prvi, drugi, tretji in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom ZOdv-C, s 13. členom ZOdvT in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.412,49 EUR, stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v skupni višini 800 EUR ter materialne stroške po tarifni številki 6002 ZOdvT v znesku 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV, kar skupaj znese skupaj 2.412,89 EUR.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 2.412,89 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa utemeljena.
Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku. Ker je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov za odvetniško nagrado v znesku 400,00 EUR ter stroške po tarifni številki 6002 ZOdvT v znesku 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV.
Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za odvetniško nagrado v višini 400,00 EUR, katerih višino je določila skladno s 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera. Državna revizijska komisija je kot potrebni strošek priznala tudi pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v znesku 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV. Skupaj je torej Državna revizijska komisija kot potrebne stroške pritožbenega postopka vlagatelju priznala 512,40 EUR.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.
Ker je Državna revizijska komisija ugodila pritožbi vlagatelja, o njegovem podrednem predlogu – zahtevku za uvedbo revizijskega postopka v delu dopolnilnega sklepa – ni odločala.

V Ljubljani, dne 29. 11. 2013
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran