Na vsebino
EN

018-366/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-366/2013-29
Datum sprejema: 2. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Izvedba GOI del in dobava medicinske in nemedicinske opreme za Urgentni center Murska Sobota v okviru projekta “Mreža urgentnih centrov“« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CP MURSKA SOBOTA, d. d., Lipovci 256B, Beltinci, ki ga zastopa Odvetniška družba Cukrov, o. p., d. o. o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 12. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3. 9. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 5. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo »GOI del in dobav[o] medicinske in nemedicinske opreme za Urgentni center Murska Sobota«. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 23. 5. 2013 (pod št. objave JN6223/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 25. 5. 2013 pa (pod št. dokumenta 170963) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, št. 2013/S 100.

Naročnik je dne 21. 8. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 4110-6/2012-34 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku »MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin skupaj s ponudnikom v skupni ponudbi GRADIA d.o.o., Obrtna cesta 34 a, 3000 Celje«, katerih ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 23. 8. 2013, dne 28. 8. 2013 pa je naročnik prejel vlagateljevo zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23. 8. 2013. Naročnik je dne 28. 8. 2013 sprejel Dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, št. 4110-6/2012-43, ki jo je pooblaščenec vlagatelja prejel dne 2. 9. 2013.

Vlagatelj je dne 4. 9. 2013 oddal zahtevek za revizijo, z dne 3. 9. 2013, skupaj s prilogami. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila ter zahteva da mu naročnik povrne stroške, ki jih je imel v postopku revizije.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik na dveh obrazcih D 04 podal »dve različni pogodbeni ceni«, v celotnem spisu naročnika pa ob tem obstaja samo ena ovojnica izbranega ponudnika z oznako »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«. Po zatrjevanju vlagatelja naročnik višje ponudbene cene izbranega ponudnika prav tako ni prebral na odpiranju ponudb in je ni vnesel v zapisnik, pač pa je na odpiranju ponudb v zapisnik zapisal le podatek o nižji ponudbeni vrednosti v ponudbi izbranega ponudnika. Glede na navedeno vlagatelj zaključuje, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ki se nanašajo na spreminjanje ponudb, prav tako pa je kršil tudi »vsa ključna temeljna načela« ZJN-2, zlasti še 7., 8. in 9. člen,
- je izbrani ponudnik v »svoji ponudbi oziroma priloženem CD-ju, ki je njegov sestavni del«, v nasprotju z odgovorom naročnika (na vprašanje št. 49), ki je (za to, da bo ponudba popolna) izrecno zahteval ročen popravek celic, sam odklenil popise in jih popravljal oziroma spreminjal (količine v % enote mere), zaradi česar njegova ponudba ni popolna in jo je potrebno izločiti,
- izbrani ponudnik ne izpolnjuje niti zahtev razpisne dokumentacije glede referenc, saj pri referenčnem delu »v zvezi z novogradnjo SB Celje« odgovorni vodja del, »g. E.P.«, »ni opravljal del pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del«, temveč je opravljal zgolj pripravljalna dela. Zaradi navedenega je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in jo je zato potrebno izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Dne 11. 9. 2013 je naročnik od izbranega ponudnika prejel vlogo »IZJASNITEV O NAVEDBAH VLAGATELJEVEGA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 11. 9. 2013. V njej izbrani ponudnik zanika vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo in poudarja, da je bila njegova ponudba s predložitvijo novega obrazca D 04 v samostojni ovojnici (izpolnjeni in zapečateni skladno z naročnikovimi navodili iz poglavja XVI. razpisne dokumentacije) pred rokom za oddajo ponudb spremenjena skladno z naročnikovimi navodili, ZJN-2 in prakso Državne revizijske komisije. Izbrani ponudnik nadaljuje, da je »meritorna le pisna verzija popisov«, katero je predložil in izpolnil skladno z naročnikovimi navodili (v razpisni dokumentaciji), ter zatrjuje, da naročnik pri presoji referenc ni vezan na naslov posamezne reference, temveč mora ob preveritvi referenc ugotoviti, ali je posamezna referenca ustrezna po vsebini, že »iz same objave« pa »izhaja, da je posel zajemal tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela«.

Naročnik je dne 16. 9. 2013 sprejel sklep št. 4110-6/2012-53, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da:
- so ponudniki že oddano ponudbo pred iztekom roka za oddajo ponudb na podlagi določb razpisne dokumentacije lahko spreminjali, taka sprememba pa je nadomestila zamenjani del ponudbe. V konkretnem primeru je bila, kot zatrjuje naročnik, ponudba izbranega ponudnika (z obrazcem D 04 v samostojni ovojnici, izpolnjeni in zapečateni skladno z njegovimi navodili iz poglavja XVI. razpisne dokumentacije) pravočasno spremenjena še pred rokom za oddajo ponudb. Ovojnica je bila ob predložitvi spremembe ponudbe izbranega ponudnika zaprta in se je (pred vsemi prisotnimi) odprla na odpiranju ponudb, podatki iz obrazca pa so bili javno prebrani;
- je »meritorna le pisna verzija popisov«, katero je izbrani ponudnik predložil in izpolnil skladno z njegovimi navodili (v razpisni dokumentaciji);
- pri presoji referenc ni vezan na »naslov« posameznega izvedenega projekta, ki predstavlja posamezno referenco, temveč mora ob preveritvi referenc ugotoviti, ali je posamezna referenca ustrezna po vsebini. Naročnik ob tem dodaja, da že »iz same objave izhaja, da je posel zajemal tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela« ter zaključuje, da vsebino referenčnega posla pozna in zanj ni v ničemer sporna.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 4. 10. 2013.

Vlagatelj je dne 8. 10. 2013 oddal vlogo »Opredelitev do navedb naročnika v njegovi odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo«, z dne 7. 10. 2013. V njej vlagatelj vztraja pri svojih trditvah iz zahtevka za revizijo in pri predlaganih dokazih, obenem pa ocenjuje, da je izpodbijana odločitev o oddaji naročila nezakonita. Vlagatelj se v omenjeni vlogi, v navezavi na vsako od zatrjevanih kršitev naročnika posebej, opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom št. 4110-6/2012-56, z dne 14. 10. 2013, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 18. 10. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlogo izbranega ponudnika, z dne 17. 10. 2013, skupaj s prilogami, v kateri ta Državni revizijski komisiji pošilja skrajšano verzijo izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (skupaj s prilogami).

Dne 18. 10. 2013 je Državna revizijska komisija prejela tudi vlagateljevo vlogo z dne 15. 10. 2013, v kateri vlagatelj Državni revizijski komisiji ponovno posreduje vlogo opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom št. 018-366/2013-6, z dne 25. 10. 2013, pozvala na posredovanje podatkov, potrebnih za odločitev v zadevi, dne 30. 10. 2013 pa je prejela naročnikovo vlogo št. 4110-6/2012-59, z dne 29. 10. 2013, ter vlagateljevo vlogo z dne 29. 10. 2013.

Dne 4. 11. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 28. 10. 2013, poimenovano »Zahteva za vpogled v spis naročnika«, na katero je odgovorila z dopisom št. 018-366/2013-17, z dne 4. 11. 2013.

Državna revizijska komisija je z vabili z dne 30. 10. 2013 vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika povabila na razjasnjevalni sestanek.

Dne 11. 11. 2013 in dne 12. 11. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 8. 11. 2013, na katero je odgovorila z dopisom št. 018-366/2013-24, z dne 18. 11. 2013, dne 12. 11. 2013 pa je prejela še vlagateljevo 1. pripravljalno vlogo.

Dne 12. 11. 2013 je Državna revizijska komisija izvedla razjasnjevalni sestanek, katerega so se udeležili predstavniki vseh vabljenih udeležencev.

Državna revizijska komisija je dne 14. 11. 2013 (vezano na razjasnjevalni sestanek) prejela pripravljalno vlogo izbranega ponudnika, skupaj s prilogami, dne 18. 11. 2013 pa tudi vlagateljevo vlogo z dne 14. 11. 2013.

Dne 25. 11. 2013 je Državna revizijska komisija prejela dve vlagateljevi elektronski sporočili (drugo od njih skupaj s prilogo), dne 26. 11. 2013 pa še vlagateljevo pripravljalno vlogo.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o vlagateljevem zahtevku za revizijo v dokazne namene vpogledala v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila, ki ji jo je odstopil naročnik, pa tudi v prejeto listinsko dokumentacijo, prav tako pa je izvedla vse ostale pravno relevantne dokaze, katerih izvedbo v postopku pravnega varstva predlagajo vlagatelj, naročnik in izbrani ponudnik. Z namenom pridobitve natančnejših pojasnil o dejanskih okoliščinah, od katerih je odvisna odločitev v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija izvedla tudi razjasnjevalni sestanek. Vse ostale dokazne predloge je Državna revizijska komisija kot nepotrebne zavrnila, saj je ocenila, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno z izvedenimi listinskimi dokazi in opravljenim razjasnjevalnim sestankom.

Po proučitvi odstopljene ji dokumentacije, navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov, po proučitvi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, pa tudi po opravljenem razjasnjevalnem sestanku, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik, kot to izhaja iz (5. točke tabele) Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 4110-6/2012-31, z dne 5. 7. 2013 (v nadaljevanju: zapisnik o odpiranju ponudb), prejel tri pravočasne ponudbe, med njimi tudi ponudbo vlagatelja in ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagateljevo ponudbo prejel (19 minut) pred ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik na dveh obrazcih D 04 podal »dve različni pogodbeni ceni«, v celotnem spisu naročnika pa ob tem obstaja samo ena ovojnica izbranega ponudnika z oznako »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«. Po zatrjevanju vlagatelja naročnik višje ponudbene cene izbranega ponudnika prav tako ni prebral na odpiranju ponudb in je ni vnesel v zapisnik, pač pa je na odpiranju ponudb v zapisnik zapisal le podatek o nižji ponudbeni vrednosti v ponudbi izbranega ponudnika. Glede na navedeno vlagatelj zaključuje, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ki se nanašajo na spreminjanje ponudb, prav tako pa je kršil tudi »vsa ključna temeljna načela« Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), zlasti še 7., 8. in 9. člen.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v prvem odstavku točke VI. Splošnih navodil ponudnikom določil, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila. Morebitni popust je moral biti izražen že v ponujeni ceni za posamezno postavko v predračunu (tretji odstavek točke XI. Splošnih navodil ponudnikom). Ovojnica ponudbe je morala biti opremljena z oznako naročila in opozorilom »NE ODPIRAJ – PONUDBA – UC SB MS«, na zunanji ovitek pa je moral ponudnik nalepiti izpolnjen obrazec »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«, ki se nahaja na zadnjem listu razpisne dokumentacije (del tretjega in del četrtega odstavka točke XIII. Splošnih navodil ponudnikom).

Določbe glede spremembe ali umika ponudbe je naročnik zapisal v točki XVI. Splošnih navodil ponudnikom: »Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do izteka roka določenega za oddajo ponudb. Ponudnikovo obvestilo mora biti naročniku dostavljeno v zaprti ovojnici in označeno na enak način, kot ponudba sama, beseda "PONUDBA" pa se nadomesti z besedo "SPREMEMBA" ali "UMIK". Sprememba ali umik ponudbe se vložita v enem izvodu. Spremembi ponudbe mora biti priložen žigosan in s strani pooblaščene osebe ponudnika podpisan obrazec ali izjava, ki jo ponudnik spreminja glede na prvotno oddano ponudbo.
Če ponudnik spreminja ponudbeno ceno, mora spremembi priložiti spremenjen obrazec D 04. (Ponudba), sicer njegova sprememba ne bo upoštevana«.

V postopku oddaje javnega naročila so morali ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, med drugim tudi obrazec »D 04. OBRAZEC PONUDBE« (v nadaljevanju: obrazec D 04), ki ga vlagatelj izpostavlja v zahtevku za revizijo. Ovojnica ponudbe je morala biti opremljena z oznako naročila in opozorilom »NE ODPIRAJ – PONUDBA – UC SB MS«, na zunanji ovitek pa je moral ponudnik nalepiti izpolnjen obrazec »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«, ki se nahaja na zadnjem listu razpisne dokumentacije. Spremembe ali umik ponudbe so morali biti opravljeni ob upoštevanju točke XVI. Splošnih navodil ponudnikom. Glede na navedeno ne gre slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo izpostavlja, da »je razpisna dokumentacija logično in skladno z ZJN-2 zahtevala, da ponudnik predloži zgolj en obrazec ponudbe in eno ponudbeno ceno«. V primeru, ko je ponudnik ponudbeno ceno spremenil, je namreč moral poleg obrazca D 04, predloženega v osnovni ponudbi, predložiti še en »spremenjen obrazec D 04. (Ponudba), sicer njegova sprememba« ne bi bila upoštevana (točka XVI. Splošnih navodil ponudnikom).

Državna revizijska komisija je izvedla dokazni predlog vlagatelja in vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je ugotovila, da se v njej za belim pregradnim kartonom, označenim z oranžnim signirnim lističem, na katerem je zapisana številka 12, nahaja izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec D 04, na katerem je med drugim zapisan 5 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV) in skupna ponudbena cena (z DDV) v znesku 5.507.343,99 EUR (v nadaljevanju: ponudbena cena s 5 % popustom). Za omenjenim dokumentom se nahaja še en obrazec D 04, ki je deloma izpolnjen (ni izpolnjen s podatki o ceni v tabeli), podpisan in žigosan ter po diagonali prečrtan z rdečo črto. Predstavljena dejstva po vsebini sovpadajo tudi z dokazi (barvnimi fotografijami omenjenih dveh dokumentov), ki jih je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo in opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, napravil pa jih je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Kot izhaja iz zapisnika o vpogledu v ponudbe, št. 4110-6/2012-41, z dne 29. 8. 2013, je namreč bilo vlagatelju na vpogledu dne 29. 8. 2013 dovoljeno fotografiranje ponudbe izbranega ponudnika.

Ob vpogledu v dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec D 04, na katerem je med drugim zapisan 10 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV) in skupna ponudbena cena (z DDV) v znesku 5.217.483,78 EUR (v nadaljevanju: ponudbena cena z 10 % popustom). Omenjeni dokument se nahaja v prosojnem ovitku, spet pa je skupaj z ovojnico, pri kateri je na njeni hrbtni strani nalepljen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE« (v nadaljevanju: ovojnica). V Rubriki »Označi:« slednje omenjenega obrazca je ročno narejen križec v kvadratku polja »□ Sprememba«, vpisana pa sta tudi datum »5. 7. 2013« in podatek »9.43«. Slednje navedeni podatek se, kot je mogoče razbrati iz ostalih dejstev v spisu (tudi iz tabele v 5. točki zapisnika o odpiranju ponudb), nanaša na čas (uro) prispetja ovojnice z dokumentom.

Pri pregledu navedene ovojnice je razvidno, da je bila ta naročniku (skupaj z njeno vsebino) očitno dostavljena pred potekom roka za prejem ponudb, določenim na 5. 7. 2013 do 10. ure (točka IV.3.4) obvestila o naročilu in zadnja vrstica prve tabele na prvi strani zapisnika o odpiranju ponudb). Omenjeno dejstvo potrjujeta tako vpis datuma »5. 7. 2013« in podatka »9.43« (torej podatka o uri prispetja) na obrazcu »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«, nalepljenem na hrbtni strani omenjene ovojnice, kakor tudi dejstvo, da sta fotokopija tega obrazca in fotokopija omenjene ovojnice speti z zapisnikom o odpiranju ponudb. Na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN-2 mora namreč naročnik ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je na ovojnici med drugim označeno »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA«. Navedena dejstva omogočajo prepričljiv zaključek, da se je v trenutku, ko je bila (zaprta) ovojnica predana naročniku (dne 5. 7. 2013 ob 9. uri in 43 minut), v njej nahajal prav obrazec D 04, na katerem je med drugim zapisan 10 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV), torej sprememba ponudbe s ponudbeno ceno z 10 % popustom (v nadaljevanju: sprememba ponudbe). Sprememba ponudbe je bila podana tudi ob upoštevanju točke XVI. Splošnih navodil ponudnikom.

Dejstvo, da je izbrani ponudnik naročniku dne 5. 7. 2013, ob 9. uri in 43 minut, predložil tako ponudbo kakor tudi spremembo ponudbe v ločeni ovojnici, dodatno dokazuje tudi naročnikov »SEZNAM PREJETIH PONUDB« (brez številke), z dne 5. 7. 2013, v katerem so (v »Zap št.« 3) vneseni naslednji podatki: v stolpcu »Datum in čas prejema ponudbe« je kot datum zapisan 5. 7. 2013, kot čas pa »9.43«; v stolpcu »PONUDNIK« je zapisano »GRAADIA do.o, CELJE« (op. Državne revizijske komisije: očitna pomota, firma družbe je Gradia, d. o. o.) »in MEDICOENGINEERING, TRZIN«; v stolpcu »Število ovojnic« je zapisano »2«; v stolpcu »Opomba« je zapisano »PONUDBA in SPREMEMBA«; v stolpcu »Podpis prevzemnika« se nahaja podpis.

Z zapisnikom o odpiranju ponudb sta med drugim speti:
- fotokopija izpolnjenega, podpisanega in žigosanega naročnikovega obrazca »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«, v katerem je v rubriki »Označi:« med polji »□ Ponudba«, »□ Umik« in »□ Sprememba« ročno narejen križec v kvadratku polja »□ Sprememba«, vpisana pa sta tudi datum »5. 7. 2013« in podatek »9.43«,
- fotokopija čelne strani ovojnice izbranega ponudnika z oznako »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA«.

Dejstvo, da je izbrani ponudnik naročniku dne 5. 7. 2013, ob 9. uri in 43 minut, predložil tako ponudbo kakor tudi spremembo ponudbe, potrjuje tudi »POTRDILO O PREJEMU PONUDBE«, ki ga je izbrani ponudnik v dokaz svojih navedb priložil k svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Iz omenjenega dokumenta, s katerim naročnik (podpis in žig) ponudniku Gradia, d. o. o., Celje, potrjuje prejem ponudbene dokumentacije, namreč jasno izhajajo naslednji podatki: »(ponudba + sprememba)«, »Datum: 5. 7. 2013« in »Ura: 9.43«.

Glede na navedeno ne gre slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo zatrjuje, da »v nobenem dokumentu spisovne dokumentacije naročnika ni evidentiran kakršenkoli datum prejema spremembe ponudbe izbranega ponudnika«.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročniku prav izbrani ponudnik predložil spremembo ponudbe, kar dokazuje podatek, da je v »SEZNAM PREJETIH PONUDB« (brez številke), z dne 5. 7. 2013, pri vsakem od obeh preostalih ponudnikov v stolpcu »Število ovojnic« zapisana številka 1, v stolpcu »Opomba« pa sta prazni polji (za razliko od polja, ki se nanaša na izbranega ponudnika, v njem pa je zapisano »PONUDBA in SPREMEMBA«) po diagonali prečrtani. Dejstvo, da je v postopku oddaje javnega naročila le izbrani ponudnik predložil spremembo ponudbe, dodatno potrjujejo podatki, vpisani v 5. točki tabele zapisnika o odpiranju ponudb. Iz njih izhaja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila prejel tri ponudbe in eno spremembo ponudbe. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je mogoče zaključiti, da se podatek o tem, da je naročnik prejel eno spremembo ponudbe, nanaša prav na spremembo ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč sploh ne zatrjuje, da je morebiti v postopku oddaje zadevnega javnega naročila predložil spremembo svoje ponudbe, ob upoštevanju podatkov v »SEZNAM PREJETIH PONUDB« (brez številke), z dne 5. 7. 2013, pa je tudi glede ponudnika »Mollier d.o.o.« zaključiti, da je predložil zgolj ponudbo, ne pa tudi njene spremembe (v stolpcu »Število ovojnic« je zapisana številka 1, v stolpcu »Opomba« pa je prazno, po diagonali prečrtano polje – za razliko od polja, ki se nanaša na izbranega ponudnika in v katerem je zapisano »PONUDBA in SPREMEMBA«).

Ob dosedanjih ugotovitvah in zaključkih ne gre prezreti niti dejstva, da je bil na odpiranju ponudb navzoč tudi predstavnik vlagatelja (3. točka prve tabele zapisnika o odpiranju ponudb na strani 2), ki je zapisnik podpisal in na postopek odpiranja ponudb ni imel pripomb (9. točka zapisnika o odpiranju ponudb na strani 4, v povezavi s 7. točko zapisnika o odpiranju ponudb na strani 3). Četudi bi vlagatelj na odpiranju ponudb dejansko ne bil »seznanjen, da naj bi izbrani ponudnik podal dve ponudbeni ceni«, zaradi česar naj predstavnik vlagatelja na odpiranju ponudb na zapisnik o odpiranju ponudb ne bi podajal nikakršnih pripomb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predstavnik vlagatelja zapisnik o odpiranju ponudb, iz katerega jasno izhaja podatek o tem, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila prejel eno spremembo ponudbe, podpisal brez pripomb. Predstavnik vlagatelja je torej v postopku oddaje javnega naročila bil seznanjen s tem, da je naročnik v omenjenem postopku prejel eno spremembo ponudbe, pa tudi s tem, da pri nobenem od ponudnikov v zapisniku nista vpisani ceni pred in po spremembi ponudbe.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je predstavnik vlagatelja na odpiranju ponudb bodisi bil seznanjen z dejstvom, kateri ponudnik je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila predložil spremembo ponudbe, bodisi ga to, kateri ponudnik je predložil spremembo ponudbe, ni zanimalo, saj vlagatelj v postopku ne zatrjuje, da njegov predstavnik možnosti zastaviti naročniku omenjeno vprašanje na odpiranju ponudb ni imel. Ob ugotovljenem dejanskem stanju je bil tako (vsaj posredno) tudi vlagatelj soudeležen pri nastalih okoliščinah.

Glede na vse doslej navedeno vlagatelju ne gre slediti v njegovem zatrjevanju, da je izbrani ponudnik že v (osnovni) ponudbi na dveh obrazcih D 04 podal »dve različni pogodbeni ceni« in da v celotnem spisu naročnika obstaja samo ena ovojnica izbranega ponudnika z oznako »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«. Iz dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, je namreč razvidno, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec D 04, na katerem je med drugim zapisan 5 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV) in skupna ponudbena cena (z DDV) v znesku 5.507.343,99 EUR, v spremembi ponudbe pa je izbrani ponudnik (v ločeni ovojnici, ob upoštevanju točke XVI. Splošnih navodil ponudnikom) predložil tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec D 04, na katerem je med drugim zapisan 10 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV) in skupna ponudbena cena (z DDV) v znesku 5.217.483,78 EUR. Ugotovljeno tudi prepričljivo pojasnjuje, zakaj se je slednje omenjeni obrazec v trenutku, ko je vlagatelj vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika, nahajal na vrhu registratorja (barvne fotografije obrazca D 04, na katerem je med drugim zapisan 10 % popust na skupno ponudbeno ceno (brez DDV) in skupna ponudbena cena (z DDV) v znesku 5.217.483,78 EUR, ki jih je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo in opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, napravil pa jih je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika).

Res je sicer, da v zapisniku o odpiranju ponudb glede izbranega ponudnika (tretja tabela 6. točke zapisnika o odpiranju ponudb na strani 3) nista ločeno zapisani ponudbena cena s 5 % popustom (kot izhaja iz ponudbe) in ponudbena cena z 10 % popustom (kot izhaja iz spremembe ponudbe), vendar pa ZJN-2 tega od naročnika izrecno ne zahteva. O odpiranju ponudb se sicer vodi zapisnik, vendar pa je v zapisnik o odpiranju ponudb potrebno (med drugim), ob upoštevanju tretje alinee drugega odstavka 76. člena ZJN-2, navesti le ponudbeno ceno ter morebitne popuste. Drugi podatki iz ponudb se v zapisnik (o odpiranju ponudb) lahko vpišejo, če tako odloči naročnik (zadnji stavek drugega odstavka 76. člena ZJN-2). Naročnik je v zapisnik o odpiranju ponudb ponudbeno ceno (ter popuste) navedel na način, da je vanj vnesel ponudbeno ceno, ki ob upoštevanju merila najnižja cena (točka IV.2.1) objave obvestila o naročilu oziroma točka XXI. Splošnih navodil ponudnikom) predstavlja ceno za ocenjevanje po merilih (torej ponudbeno ceno v primeru, ko ponudnik sprememb ponudbe ni podal, oziroma spremenjeno ponudbeno ceno v primeru, ko je ponudnik spremembo ponudbe podal). Naročnik morebitnih popustov na ponudbeno ceno v zapisnik o odpiranju ponudb za nobenega od ponudnikov ni vnesel s številko in odstotkom, vendar pa predstavnik vlagatelja na predstavljeno ravnanje naročnika na odpiranju ponudb ni imel pripomb.

Glede na vse doslej navedeno vlagatelj ni dokazal, da »je bilo že na samem odpiranju kršeno načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo transparentnosti postopka«, oziroma da je naročnik s svojim ravnanjem (tudi v navezavi na točko XVI. Splošnih navodil ponudnikom) »zelo očitno kršil tudi vsa ključna temeljna načela ZJN-2«, zlasti 7., 8. in 9. člen. Vlagatelj v konkretnem primeru ob upoštevanju predstavljenih dejstev, izvedenih dokazov in listin v odstopljeni dokumentaciji tudi ni dokazal, da izbrani ponudnik ni bil izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 8. člena ZJN-2, v povezavi z ZJN-2 in določbami razpisne dokumentacije). Vlagatelj tako ni dokazal niti, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, iz razloga, ker se v njej nahaja deloma izpolnjen obrazec D 04 (manjka podatek o ceni v tabeli, je pa podpisan in žigosan), ki je po diagonali prečrtan z rdečo črto, kršil katero od določb razpisne dokumentacije ali ZJN-2.

Na dosedanje ugotovitve in zaključke Državne revizijske komisije v ničemer ne vpliva dejstvo, da je v »izpolnjenem obrazcu pogodbe, str. 44« […] »izbrani ponudnik v točki 3.0. POGODBENA VREDNOST, podtočka 3.1. navedel pogodbeno vrednost 5.507.343,99 eurov z ddv«. Ker je bila sprememba ponudbe izbranega ponudnika v konkretnem primeru predložena v ločeni ovojnici, je razumljivo, da je pogodbena vrednost v »izpolnjenem obrazcu pogodbe, str. 44« ostala takšna, kot jo v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj. V kolikor bi že v »izpolnjenem obrazcu pogodbe, str. 44« […] »izbrani ponudnik v točki 3.0. POGODBENA VREDNOST, podtočka 3.1. navedel pogodbeno vrednost« z 10 % popustom (in enako storil tudi v navezavi na druge ustrezne obrazce v ponudbi), sprememba ponudbe sploh ne bi bila potrebna. Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi glede na zatrjevanje vlagatelja, da je izbrani ponudnik »v obrazcu predračuna SKUPNA REKAPITULACIJA« prav tako »zapisal višjo pogodbeno vrednost, to je 5.507.343,99 eurov z ddv«. Izrecna zahteva po tem, da bi moral naročnik v konkretnem primeru v odločitev o oddaji naročila (oziroma njeno obrazložitev) vnesti tako ponudbeno ceno pred njeno spremembo kot ponudbeno ceno po njeni spremembi, ne izhaja niti iz 80. člena ZJN-2.

Iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, na dosedanje ugotovitve in zaključke Državne revizijske komisije v ničemer ne vpliva niti dejstvo, da »je bila predno se je prebrala ponudbena cena izbranega ponudnika, prebrana ponudbena cena vlagatelja«. Ponudbe se namreč na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-2 odpirajo po vrstnem redu prejema, kot izhaja iz tabele v 5. točki zapisnika o odpiranju ponudb pa je naročnik vlagateljevo ponudbo prejel 19 minut pred tem, ko je prejel ponudbo izbranega ponudnika (in njeno spremembo).

Ob upoštevanju predstavljenega dejanskega stanja v konkretnem primeru tudi ni prepričljivo zatrjevanje vlagatelja, da je naročnik »na odpiranju odprl zgolj eno ponudbo izbranega ponudnika, kar tako že samo po sebi dokazuje, da spremembe ponudbe ni bilo«. Kot je bilo to ugotovljeno že doslej, dejstvo, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročniku prav izbrani ponudnik predložil spremembo ponudbe, dodatno potrjujejo podatki, vpisani v 5. točki tabele zapisnika o odpiranju ponudb, saj iz njih izhaja, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel tri ponudbe in eno spremembo ponudbe, vlagatelj pa v postopku pravnega varstva ni uspel dokazati nasprotnega.

Na dosedanje zaključke Državne revizijske komisije v ničemer ne vplivajo primeri vodenja zapisnika o odpiranju ponudb, kjer so bile zabeležene osnovne cene in njihove spremembe cen, ki jih je vlagatelj (v obliki pisnih dokazil) predložil na razjasnjevalnem sestanku in so sestavni del zapisnika razjasnjevalnega sestanka, št. 018-366/2013-21, z dne 12. 11. 2013. Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali so ta zatrjevanja vlagatelja (dejstva in dokazi) sploh podana skladno s prvim odstavkom 35. člena ZPVPJN (vlagatelj na razjasnjevalnem sestanku namreč ne sme navajati novih dejstev, kršitev in dokazov, razen če dokaže, da jih objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred razjasnjevalnim sestankom), Državna revizijska komisija ugotavlja, da predstavljena dejstva in dokazi v konkretnem primeru (ob upoštevanju 76. člena ZJN-2) niso pravno relevantni, saj se nanašajo na druge naročnike v drugih postopkih javnega naročanja. V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in v nekaterih svojih kasnejših vlogah vlagatelj zatrjuje, da naročnikovih zatrjevanj glede spremembe ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče sprejeti tudi iz razloga, ker je obrazec D 04 z nižjo ponudbeno ceno izbranega ponudnika (za razliko od obrazca »D 04 po višji pogodbeni ceni«) podpisal zgolj »predstavnik Medico engineering d.o.o., opuščen pa je podpis soponudnika Gradie d.o.o.«. Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali so povzeta zatrjevanja vlagatelja sploh podana skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN (vlagatelj namreč v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku), Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Akta o skupni ponudbi (z dne 10. 6. 2013), predloženega v ponudbi izbranega ponudnika, jasno izhaja, da sta za podpis ponudbe pooblaščena poslovodeči partner v skupni ponudbi in njegova odgovorna oseba. Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi ob vpogledu v Pooblastilo za podpis ponudbe (z dne 10. 6. 2013) in Pooblastilo za podpis in parafiranje skupne ponudbene dokumentacije (z dne 18. 6. 2013), ki sta prav tako predloženi v ponudbi izbranega ponudnika. Ob upoštevanju navedenega je izbrani ponudnik sledil tudi točki XVI. Splošnih navodil ponudnikom, saj je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila preložil žigosan in »s strani pooblaščene osebe ponudnika podpisan obrazec« D 04 s ponudbeno ceno z 10 % popustom. Glede na navedeno ni slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da bi morala iz razloga, ker sta v okviru skupne ponudbe nastopala dva soponudnika, obrazec D 04 s ponudbeno ceno z 10 % popustom skladno s točko XVI. Splošnih navodil ponudnikom »sopodpisati oba soponudnika, torej tudi Gradia d.o.o.«.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v »svoji ponudbi oziroma priloženem CD-ju, ki je njegov sestavni del«, v nasprotju z odgovorom naročnika (na vprašanje št. 49), ki je (za to, da bo ponudba popolna) izrecno zahteval ročen popravek celic, sam odklenil popise in jih popravljal oziroma spreminjal (količine v % enote mere), zaradi česar njegova ponudba ni popolna in jo je potrebno izločiti.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija najprej izvedla vlagateljev dokazni predlog ter vpogledala v razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila, da je naročnik v četrtem odstavku točke 3. Povabila ponudnikom k oddaji ponudbe zapisal, da je popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, podan v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije (»E. POSEBNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE«). Ponudniki so morali izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih je zahtevala razpisna dokumentacija, prav tako pa so morali izpolniti in predložiti popise z rekapitulacijami ponudbene cene – ponudbeni predračun »v tiskani/papirni in tudi v elektronski obliki v xls. formatu (na CD)« (prvi odstavek točke VI. Splošnih navodil ponudnikom). Zahteva po tem, da mora ponudnik kot sestavni del ponudbe oddati predračun tudi v elektronski obliki »(POPISI v Excelu)«, izhaja tudi iz prvega odstavka poglavja »F 04. REKAPITULACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN«. Ponudba ni smela vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov, ki niso v skladu z navodili naročnika (drugi odstavek točke XIII. Splošnih navodil ponudnikom). V zadnjem odstavku točke XIX. Splošnih navodil ponudnikom je naročnik v rubriki »OPOZORILO« zapisal: »Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posamezne postavke, na koncu vsakega excel lista se naredi avtomatsko seštevek vseh postavk na tem excel listu, ta seštevek se avtomatsko prenese v rekapitulacijo datoteke in ta se še avtomatsko prenese v skupno rekapitulacijo. To seveda velja ob pogoju, da se ne spreminja ime mape, ime excel datoteke, ime excel lista ali lokacija datoteke. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere in celice v stolpcu Kataloška številka. Samo v te celice je možno vpisovati podatke«.

Da so opisi »zaklenjeni« in se ne morejo spreminjati, ponudnik pa mora k popisom del in materialov pripisati cene na enoto mere ter v koloni kataloška številka zapisati zahtevane podatke o postavki, izhaja tudi iz prvega odstavka poglavja »F 04. REKAPITULACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN«. Naročnik je v navedenem poglavju v tretjem odstavku med drugim zapisal, da se v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni/tiskani in elektronski obliki upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla tudi nadaljnji vlagateljev dokazni predlog in vpogledala v »[v]prašanje in odgovor naročnika na Portalu javnih naročil na 2. VPRAŠANJE št. 49: Oddano 21.6.2013, 12:08«. Ob vpogledu v omenjeno vprašanje in odgovor je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem na vprašanje, ki se je glasilo »Pri vpisovanju cen posameznih produktov v popise, ki jih je objavil naročnik, so nekatere celice zaklenjene in onemogočajo vpis cene. Naročnika pozivamo, da sprejme ponudbo za ustrezno kljub temu, da bodo zaradi tehničnih napak s strani naročnika, ki onemogočajo vpis cene, nekatere celice ostale prazne, vendar bo njihova vrednost prišteta k zgornji ali spodnji postavki in kljub temu cenovno pravilno ovrednotena«, odgovoril: »Naročnik je še enkrat preveril popise in objavil NOVO verzijo popisov (21.6.2013), kjer so odpravljene tudi tehnične napake glede zaklenjenih celic in seštevanja formul.
V primeru, da bi še vedno prišlo do kakšne tehnične težave bo naročnik kot pravilno upošteval ponudbo, kjer bodo v prazne celice (kjer je zaradi tehničnih težav onemogočen vpis) vpisana ROČNO vrednost celic, ter pripis, k kateri postavki je prišteta vrednost« (v nadaljevanju: 2. odgovor vprašanja št. 49).

V odgovoru na 4. vprašanje »VPRAŠANJ[A] št. 49: Oddan[ega]: 21.6.2013, 12:08«, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo ne omenja in se je glasilo »Pri vpisovanju cen v popisih, ki jih je pripravil naročnik, nekatere posamezne rekapitulacije ne delujejo pravilno in se ne seštevajo v skupno rekapitulacijo. Naročnika pozivamo, da za pravilno sprejme ponudbo, kjer bo v tiskani obliki popisa (predračuna), skupna rekapitulacija pravilno in v celoti za vsako postavko izpolnjena ročno in v tem primeru velja tiskana različica ponudbe, kljub temu, da se razlikuje od računalniške oblike, ki zaradi tehničnih napak s strani naročnika onemogoča pravilno izpolnjevanje oz. seštevanje«, je naročnik odgovoril: »Naročnik je še enkrat preveril popise in objavil NOVO verzijo popisov (21.6.2013), kjer so odpravljene tehnične napake glede zaklenjenih celic in seštevanja formul.
Naročnik bo za pravilno sprejel tiskano verzijo ponudbe. (Torej v primeru odstopanj med tiskano in elektronsko verzijo ponudbe se upošteva kot pravilna TISKANA verzija« (v nadaljevanju: 4. odgovor vprašanja št. 49).

Citirana odgovora naročnika se kot informaciji, ki ju je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2, štejeta za del razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji natančno določil, da se v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni oziroma tiskani obliki in med predračunom v elektronski obliki upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki (poglavje »F 04. REKAPITULACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN«). Naročnik je v razpisni dokumentaciji torej določil, da bo za pravilno sprejel tiskano verzijo ponudbe – v primeru odstopanj med tiskano in elektronsko verzijo ponudbe se upošteva kot pravilna tiskana verzija ponudbe (4. odgovor vprašanja št. 49). Naročnik je v 2. odgovoru vprašanja št. 49 sicer res zapisal, da bo »kot pravilno upošteval ponudbo, kjer bodo v prazne celice« […] »vpisana ROČNO vrednost celic, ter pripis, k kateri postavki je prišteta vrednost«, vendar pa je omenjeno pravilo določil le za celice, »kjer je zaradi tehničnih težav onemogočen vpis«, oziroma za primer, da »bi še vedno prišlo do kakšne tehnične težave«. Prav tako je naročnik v odgovoru na 10. vprašanje »VPRAŠANJ[A] št. 49: Oddan[ega]: 21.6.2013, 12:08«, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo ne omenja in se je glasilo »Ali pravilno razumemo, da ni potrebno vpisovati z roko cene v popise, ampak so dovolj tiskani elektronski popisi?«, jasno odgovoril z »DA«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vse navedeno kaže, da je naročnik pričakoval, da bi tudi pri novi verziji popisov še vedno lahko »prišlo do kakšne tehnične težave«, zato je jasen njegov namen, da bo za pravilno sprejel tiskano verzijo ponudbe (v primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni oziroma tiskani obliki in med predračunom v elektronski obliki se upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki). Glede na navedeno ne gre pritrditi vlagatelju, da »se kot pravilna ponudba šteje zgolj ponudba z ročnim popravkom celic«, saj je naročnik v odgovoru na 10. vprašanje »VPRAŠANJ[A] št. 49: Oddan[ega]: 21.6.2013, 12:08« (z odgovorom »DA«) dovolil, da cen v popise ni potrebno vpisovati z roko, ampak so dovolj tiskani elektronski popisi, poleg tega pa je pravilo iz 2. odgovora vprašanja št. 49 podano ob dveh predpostavkah.

Upoštevaje dosedanje ugotovitve in zaključke je Državna revizijska komisija izvedla tudi dokazna predloga »Ponudba izbranega ponudnika« in »izpis popisa iz točke 4.0 Medicinski plini vlagatelja, vsebovanega na CD-ju- v prilogi«. Ob vpogledu v omenjeno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v ponudbi izbranega ponudnika med drugim nahaja tudi (natisnjen) popis del strojnih inštalacij, vključno s postavkami S3.38, S3.39 in S3.40, ki jih v zahtevku za revizijo (sicer zgolj preko vsebine dokazov, ne pa preko trditvene podlage, dokaz pa v njegovi vsebini ne more nadomestiti sicer izostale trditvene podlage) izpostavlja vlagatelj.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da bi bila zatrjevanja vlagatelja, ki se nanašajo na odklepanje popisov (v omenjenih treh postavkah) in njihovo popravljanje na »priloženem CD-ju«, lahko utemeljena samo v primeru, če bi bila takšna zahteva razpisne dokumentacije. Prav tako je izbrani ponudnik v ponudbi predložil podpisano in žigosano »IZJAV[O] O PRAVILNO IZDELANI PONUDBI«, v kateri je potrdil, da se (ob upoštevanju »odgovora na vprašanje, št. 49, točka 4«) v primeru odstopanj med tiskano in elektronsko verzijo ponudbe upošteva kot pravilna tiskana verzija.

Tudi v primeru, če bi upoštevali vsebino dokazov, ki jih vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, in na njihovi podlagi ugotovili, na katere postavke popisa del se nanašajo vlagateljeva zatrjevanja, bi bilo potrebno zaključiti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik v postavkah S3.38, S3.39 in S3.40 (ob upoštevanju enot oziroma količin, kot izhajajo iz prvega oziroma drugega stolpca) ni ustrezno izpolnil stolpca »Cena/enoto«. Glede na navedeno, pa tudi glede na dejstvo, da:

- na končno ceno (s tem pa na razvrstitev ponudbe glede na merila) vpliva cena, vpisana v stolpcu »Cena/enoto«, v navezavi na omenjeno ceno pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je izbrani ponudnik v postavkah S3.38, S3.39 in S3.40 (ob upoštevanju enot oziroma količin, kot izhajajo iz prvega oziroma drugega stolpca) ni ustrezno izpolnil,
- gre pri stolpcih »Količina upravič.«, »Upravičeni stroški (€)«, »Količina neupravič.« in »Neupravič. stroški (€)« zgolj za vprašanje prikaza (analize) stroškov, ki so oziroma niso upravičeni pri sofinanciranju iz evropskih sredstev (sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj),
- je izbrani ponudnik v stolpcu »Količina upravič.« postavk S3.38, S3.39 in S3.40 zgolj prilagodil količine že zahtevanim v stolpcu »Količina«, ki jih je v popisih del navedel naročnik,

sprememba količin v stolpcu »Količina upravič.« postavk S3.38, S3.39 in S3.40, kot jih je napravil izbrani ponudnik, v konkretnem primeru (ker je ponudba nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila) predstavlja le nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere ponudba izbranega ponudnika ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v predstavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah ni dokazal, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, iz razloga, ker naj bi izbrani ponudnik v postavkah S3.38, S3.39 in S3.40 popisa del strojnih inštalacij navedel količine, kot jih je, in na način, kot jih je, kršil katero od določb ZJN-2.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot slednje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje niti zahtev razpisne dokumentacije glede referenc, saj pri referenčnem delu »v zvezi z novogradnjo SB Celje« odgovorni vodja del, »g. E.P.«, »ni opravljal del pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del«, temveč je opravljal zgolj pripravljalna dela. Po zatrjevanju vlagatelja je zaradi tega ponudba izbranega ponudnika nepopolna in jo je potrebno izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je izvedla vlagateljev dokazni predlog in vpogledala v razpisno dokumentacijo ter v objavo obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil. Državna revizijska komisija je ob tem ugotovila, da je naročnik v odgovoru na »VPRAŠANJE št. 52 Oddano: 24.6.2013, 10:59« vsebino pogoja, določenega v točki B 06. razpisne dokumentacije, opredelil na naslednji način:

»Referenca odgovornega vodje del:

A) da je v zadnjih 5 (petih) letih, računano od dneva, določenega za javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnega naročila, bil odgovorni vodja del pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za najmanj dva (2) objekta, za celotno gradnjo, od tega:
• vsaj en objekt s klasifikacijsko oznako 1 - Stavbe v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10, 109/11), v vrednosti najmanj 3 MIO EUR z DDV,
• vsaj en objekt s klasifikacijsko oznako 12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo (2. alineja – 12640) v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10, 109/11), v vrednosti najmanj 1,5 MIO EUR z DDV.

Opomba:
V referenci navedeni odgovorni vodja del mora dejansko opravljati funkcijo odgovornega vodje del na gradbišču. V primeru, da se izvajalec odloči zamenjati odgovornega vodjo del, mora to storiti s soglasjem naročnika, ter za novega odgovornega vodjo del predložiti enaka dokazila.

Dokazila:
Obrazec E 07.
Obrazcu E 07. mora biti obvezno priloženo originalno potrdilo investitorja o referenci odgovornega vodje del (Obrazec E 07.1).

Nominiran odgovorni vodja del je oseba, ki izpolnjuje pogoje glede zahtevanih referenc in mora biti zaposlena pri izvajalcu ali v drugem pogodbenem odnosu z izvajalcem del.

Dokazilo:
Kot dokazilo je potrebno priložiti pogodbo o delu ali podjemno pogodbo ali obrazec M3.

Naročnik bo za reference pod navedbo s klasifikacijsko oznako 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (2. alineja – 12640) štel kot ustrezne samo reference na naslednjih objektih: klinike, sanatoriji, bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, porodnišnice. Samo ti navedeni objekti so glede na stopnjo kompleksnosti, zahtevnosti in varnosti primerljivi z razpisanim objektom (urgentni center)«

Citirani odgovor naročnika se kot informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 šteje za del razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla vlagateljeva dokazna predloga »Obrazec E 07 Seznam referenc odgovornega vodje del iz ponudbe izbranega ponudnika- v prilogi in pri naročniku« in »ponudba izbranega ponudnika«. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahajata dva izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca »E 07. SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL«, pa tudi tri potrdila naročnikov referenčnih del odgovornega vodje del. V vsakem od obrazcev »E 07. SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL« je za odgovornega vodjo del E. P. vpisano eno referenčno delo.

Ob vpogledu v stolpec »Naziv objekta in kraj izvedbe« prvo predloženega obrazca »E 07. SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL« je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njem glede odgovornega vodjo del E. P. res zapisano »IZVEDBA PRIPRAVLJALNIH DEL V ZVEZI Z NOVOGRADNJO V SB CELJE«, vendar pa že iz poimenovanja predstavljenega stolpca v obrazcu »E 07. SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL« izhaja, da je bilo potrebno vanj vpisati naziv objekta, ne pa opisa del, ki so se v okviru tega referenčnega dela dejansko opravljala. Prav tako iz potrdila (E 07.1) naročnikov referenčnih del odgovornega vodje del izhaja, da je bilo potrebno vanj med drugim vpisati projekt, pri katerem je določena oseba nastopala kot odgovorni vodja del, ne pa opisa del, ki so se v okviru tega referenčnega projekta dejansko opravljala.

Državna revizijska komisija je sledila naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo ugotavlja, da »pri presoji referenc ni vezan na "naslov" posameznega izvedenega projekta, ki predstavlja posamezno referenco, temveč mora ob preveritvi referenc ugotoviti, ali je posamezna referenca ustrezna po vsebini«.

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v objavo obvestila o (javnem) naročilu, pod št. objave JN13508/2011 (dne 23. 11. 2011) objavljenega na Portalu javnih naročil in ugotovila, da je naslov naročila, na katerega se objava nanaša, izvedba pripravljalnih del v zvezi z nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje (točka II.1.1) omenjene objave), vendar pa iz razpisne dokumentacije, do katere je možno dostopiti preko spletne povezave http://www.enarocanje.si /Dokumentacija/2011/11/1834-207634080752832/RD_23.11.11.zip, jasno izhaja, da so bila predmet omenjenega javnega naročila tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. Ker je bil naročnik takratnega javnega naročila prav tako tokratni naročnik, je slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da »sam pa vsebino referenčnega posla pozna« (zaradi česar zanj ni sporna). Dejstvu, da je »[s]klop 3 postopka oddaje javnega naročila na Portalu javnih naročil objavljena pod št. JN 13508/2011 (SB Celje)« dejansko »zajemal tudi izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme za "Ureditev OP septičnega bloka"«, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pritrjuje tudi vlagatelj sam.

Ker je smiselno pritrditi naročniku, da »pri presoji referenc ni vezan na "naslov" posameznega izvedenega projekta, ki predstavlja posamezno referenco, temveč mora ob preveritvi referenc ugotoviti, ali je posamezna referenca ustrezna po vsebini«, je bilo potrebno v obrazcu »E 07. SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL« vpisati naziv objekta, ne pa opisa del, ki so se v okviru referenčnega dela dejansko opravljala ter je bilo potrebno v potrdilo (E 07.1) naročnikov referenčnih del odgovornega vodje del med drugim vpisati projekt, pri katerem je določena oseba nastopala kot odgovorni vodja del, ne pa opisa del, ki so se v okviru referenčnega projekta dejansko opravljala, vlagatelju tudi ni mogoče slediti v njegovem sklepu, da »izbrani ponudnik na obrazcu E ni priglasil referenc za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, temveč zgolj referenco za pripravljalna dela«, niti v njegovem sklepu, da gre v konkretnem primeru za »opustitve zapisov posamičnega ponudnika pri pripravi ponudbe«. Izbrani ponudnik je namreč s tem, ko je »na obrazcu E« navedel naslov (javnega) naročila, priglasil vsa referenčna dela odgovornega vodje del, ki jih je omenjeno (javno) naročilo vključevalo, torej tudi »gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«.

Ob upoštevanju predlaganih dokaznih predlogov vlagatelj v predstavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah tako ni dokazal, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije glede referenc, saj pri referenčnem delu »v zvezi z novogradnjo SB Celje« odgovorni vodja del, »g. E.P.«, »ni opravljal del pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del«, temveč je opravljal zgolj pripravljalna dela. Vlagatelj ni dokazal niti, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, iz razloga, ker naj ta ne bi dokazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki B 06. razpisne dokumentacije (v delu, ki se nanaša na reference odgovornega vodje del), kršil katero od določb razpisne dokumentacije ali ZJN-2.

Ob upoštevanju vsega navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi 1. alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške, ki jih je imel v zadevnem postopku revizije.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 2. 12. 2013


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Odvetniška družba Cukrov, o. p., d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
– MEDICOENGINEERING, d. o. o., Prevale 1, 1236 Trzin
– GRADIA, d. o. o., Trnovlje pri Celju, Obrtna cesta 34A, 3000 Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran