Na vsebino
EN

018-154/2013 Dars, d.d.d

Številka: 018-154/2013-5
Datum sprejema: 21. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje avtovleke na območju avtocest in hitrih cest«, na podlagi zahtevka za revizijo Avtovleka, popravila motornih vozil, prevozi oseb in stvari Marjan Vozelj s.p., Rudnik I/11B, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in Avto Muhovic, Mitja Muhovic s.p., Reška cesta 19, Prebold (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper odločitev naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 21. 6. 2013

odločila:

1. Obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevkoma prvega in drugega vlagatelja se ugodi in se ugotovi, da je naročnik kršil določbe Zakona o javnem naročanju s tem, ko je storitve opravljanja avtovleke na območju avtocest in hitrih cest v letu 2012 oddal, ne da bi pred tem objavil javno naročilo in izvedel ustrezen postopek javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

3. Zahtevi za povrnitev stroškov revizijskega postopka prvega vlagatelja se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti prvemu vlagatelju stroške v višini 540,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

4. Zahtevi za povrnitev stroškov revizijskega postopka drugega vlagatelja se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti drugemu vlagatelju stroške v višini 540,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

5. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, skupaj z relevantno dokumentacijo o poteku postopku za izvedbo javnega naročila storitev avtovleke.

Obrazložitev:

Prvi in drugi vlagatelj sta 18. 3. 2013 oziroma 3. 4. 2013 vložila zahtevka za revizijo, v katerih oba naročniku smiselno enako očitata kršitve v zvezi s sklenitvijo Aneksa št. 2 k pogodbi o izvedbi javnega naročila »Opravljanje avtovleke na območju avtocest in hitrih cest«. Oba vlagatelja navajata, da bi moral naročnik za storitve avtovleke na območju avtocest in hitrih cest, ki so predmet Aneksa št. 2, ki ga je sklenil z AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana (v nadaljevanju: AMZS d.d.), izvesti postopek javnega naročanja po vseh določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj gre za naročnika, ki ga zavezujejo določbe ZJN-2, poleg tega pa vrednost storitev iz predmetnega aneksa presega zakonski prag 20.000,00 EUR, nad katerim bi naročnik moral izvesti enega od zakonsko določenih vrst postopkov javnega naročanja. Ker naročnik pred sklenitvijo spornega aneksa postopka javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo ni izpeljal, je kršil vsa temeljna načela javnega naročanja. Vlagatelja še dodajata, da naročnikovo ravnanje predstavlja prekršek, sklenjeni Aneks št. 2 pa je nezakonit in ničen, saj je bil sklenjen brez izvedbe javnega naročila. Vlagatelja predlagata, da se v postopku pravnega varstva ugotovi, da je naročnik kršil določbe ZJN-2, ker ni izvedel postopka javnega naročanja in ni objavil javnega naročila, da pravno razmerje med naročnikom in AMZS d.d. nima ustrezne pravne podlage, da Državna revizijska komisija naročniku naloži, da do izvedbe novega postopka transparentno izvaja nabave predmetnega javnega naročila in predloži poročilo o izvedbi postopka, ter da Državna revizijska komisija po uradni dolžnosti uvede prekrškovni postopek zoper naročnika in odgovorne osebe ter ugotovi obstoj prekrškov. Prvi in drugi vlagatelj sta priglasila tudi stroške, nastale z revizijo.

Po tem, ko je Državna revizijska komisija s sklepoma št. 018-115/2013-2 ( sklep z dne 17. 4. 2013) in št. 018-132/2013-2 (sklep z dne 23. 4. 2013) naročniku naložila, da mora o zahtevkih za revizijo obeh vlagateljev, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, je naročnik 23. 4. 2014 in 26. 4. 2013 izdal sklepa, s katerima je zahtevek za revizijo prvega oziroma drugega vlagatelja zavrnil. Naročnik v obeh odločitvah navaja enake razloge za neutemeljenost zahtevkov za revizijo in pojasnjuje, da gre pri sklenitvi Aneksa št. 2 dejansko za spremembo, ki je predvidena za sklepanje z aneksom, saj ne gre za bistveno spremembo pogodbe, za katero bi bilo potrebno izvesti nov postopek javnega naročanja. Naročnik navaja, da rok, določen za veljavnost pogodbe, ni bil določen niti kot pogoj niti kot merilo v razpisni dokumentaciji, da bi lahko kot tak predstavljal bistveno sestavino pogodbe, ampak sta bistveni sestavini pogodbe za javno naročilo predstavljala predmet in vrednost, slednja pa je bila določena po osnovni pogodbi in se z aneksom ni spreminjala. Naročnik še dodaja, da ustreznost in zakonitost naročnikovega ravnanja temelji na razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je naročnik zakonito izpeljal postopek za sklenitev časovnega aneksa, in katera jasno in nedvoumno določa, da se obveznosti izvajajo v rokih, ki so določeni z razpisno dokumentacijo, kakor tudi, da se v primeru, ko pride do spremembe pogodbeno določenih rokov, pred iztekom pogodbenega roka z aneksom k osnovni pogodbi uredi sprememba roka. V pogodbi je opredeljena določba, da se o vseh vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s pogodbo, pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki pisnih dogovorov, zato so po mnenju naročnika dogovori v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti dovoljeni, tako glede podrobnosti same izvedbe kot glede morebitne spremembe roka. Naročnik še dodaja, da bi, v kolikor bi bila celotna vrednost in obseg storitev predmetnega javnega naročila razvidna v osnovni pogodbi, sporna, morali morebitni vlagatelji že v letu 2008 izpodbijati odločitev o oddaji naročila. Po navedbah naročnika se je predmetni aneks k osnovni pogodbi sklenil zaradi med izvajalcem in naročnikom dogovorjenega podaljšanja pogodbenega roka, ker je bilo iz osnovne pogodbe izkoriščenih le 22,22 % vseh sredstev, vrednost pogodbe pa se ni spremenila in je od sklenitve osnovne pogodbe z dne 8. 12. 2008 ostala 60.000,00 DDV. Po prepričanju naročnika od njega ni mogoče pričakovati, da bi začel nov postopek javnega naročanja, če lahko na podlagi določil iz razpisne dokumentacije podaljša pogodbeni rok.

Naročnik je 29. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je 8. 5. 2013 prejela vlogo prvega vlagatelja z dne 30. 4. 2013, v kateri se je prvi vlagatelj opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Prvi vlagatelj vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo in dodaja, da je bil sporni aneks št. 2, ki je po praksi slovenskih sodišč samostojna pogodba, sklenjen brez izvedenega in objavljenega javnega naročila. Poleg tega je, kot navaja prvi vlagatelj, v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami; v nadaljevanju: OZ) pogodba sklenjena, ko se stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah, ki so odvisne od vrste pogodbe. V primeru pogodb, ki izhajajo iz javnih naročil, je poleg predmeta naročila in vrednosti pogodbe bistven tudi rok trajanja pogodbe oziroma trajanje naročila. Tako je določba 6. člena, ki je določala, da je pogodba sklenjena za obdobje 36 mesecev oziroma do realizacije finančnih sredstev, odvisno od tega, kateri pogoj nastopi prej, tudi bistvena, bistvenih sestavin pogodbe pa se po smislu stvari ne more spreminjati z aneksom. Ker je naročnik sam predvidel, da bo pogodba podpisana za največ 36 mesecev, je nedvoumno, da je osnovna pogodba prenehala veljati po 36 mesecih. Takrat bi moral naročnik za sklenitev nove pogodbe izpeljati nov postopek javnega naročanja, česar pa ni storil, ampak je podpisal Aneks št. 2 brez zakonite podlage. Tudi sklicevanje naročnika na določbo razpisne dokumentacije glede spremembe pogodbeno določenih rokov prvi vlagatelj zavrača kot neutemeljene in navaja, da se to določilo nanaša na izvedbo storitev, ki so predmet pogodbe, in ne na samo trajanje pogodbe.

Po pregledu odstopljene dokumentacije, navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku, ob upoštevanju načela hitrosti, najprej odločila, da obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja združi v en revizijski postopek.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta vlagatelja vložila zahtevek za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je, zaradi pospešitve obravnavanja, obravnavanje zahtevkov za revizijo združila v en revizijski postopek in izdala skupno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V zadevi je sporno, ali je naročnik kršil določbe ZJN-2, ko je z AMZS d.d. za storitve avtovleke na območju avtocest in hitrih cest 13. 7. 2012 sklenil Aneks št. 2 k pogodbi št. 1556/08 (ki se je pričel uporabljati 8. 12. 2012), ne da bi pred tem izvedel postopek javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankami ni sporno, da je naročnik v letu 2008 izvedel postopek javnega naročila za opravljanje storitev avtovleke na območju avtocest in hitrih cest (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil 25. 9. 2008, št. objave JN8122/2008), ki ga je oddal ponudniku AMZS d.d. in z njim 8. 12. 2008 sklenil pogodbo št. 1556/08. V pogodbi (6. člen pogodbe) je določil, da je rok veljavnosti pogodbenih obveznosti 36 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe oziroma od finančne realizacije, odvisno katerih pogoj nastopi prej. Med strankami tudi ni sporno, da finančna realizacija pogodbene vrednosti, za katero je bila pogodba sklenjena, do preteka 36 – mesečnega obdobja ni bila v celoti realizirana, zato je naročnik z družbo AMZS d.d. 13. 7. 2012 sklenil Aneks št. 2 k pogodbi št. 1556/08, s katerim sta izvajanje predmetnega javnega naročila podaljšala za 36 mesecev, vendar najkasneje do 8. 12. 2015 (2. člen Aneksa št. 2).

Sporno med njimi pa je, ali je bil naročnik zaradi neizkoriščenosti finančnih sredstev, predvidenih za izvajanje pogodbenih storitev po prvotni pogodbi (pogodbi št. 1556/08), zneskovno neizkoriščene storitve po pogodbi, upravičen z Aneksom št. 2 k pogodbi št. 1556/08 prenesti na novo, daljše obdobje, ne da bi pred tem izvedel postopek javnega naročanja v skladu z ZJN-2.

Pri reševanju predmetnega spora je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik s sklenitvijo Aneksa št. 2 s ponudnikom AMZS d.d. kršil določbe ZJN-2, ni pa ugotavljala, ali je pogodba, sklenjena z Aneksom št. 2, nična, saj Državna revizijska komisija o ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila ni pristojna odločati. O tem odloča sodišče (prim. tretja alinea 2. člena ZPVPJN in peto poglavje ZPVPJN - členi 42 do 49). Prav tako Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je naročnik kršil določbe Zakona o javnih financah (Uradni list št. 11/2011 s spremembami), kot to zatrjujeta oba vlagatelja, saj Državna revizijska komisija v skladu z določbami ZPVPJN zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, medtem ko nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) ter predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, opravlja ministrstvo, pristojno za finance.

Po presoji Državne revizijske komisije naročnik v konkretnem primeru ni izkazal okoliščin, ki bi opravičevale neposredno oddajo javnega naročila za storitev avtovleke na območjih avtocest in hitrih cest v letu 2012 ponudniku AMZS d.d. kot ponudniku, kateremu je bilo javno naročilo za isto storitev oddano že na podlagi postopka oddaje javnega naročila, izvedenega v letu 2008.

Sistem javnega naročanja, v skladu s katerim morajo biti javna naročila oddana transparentno in na način, da se zagotovi konkurenca med ponudniki in enakopravna obravnava ponudnikov (kar se zagotavlja preko izvedbe zakonsko predpisanih postopkov oddaje javnih naročil), nasprotuje temu, da bi naročnik potem, ko javno naročilo odda in sklene pogodbo z izbranim ponudnikom za točno določen čas, izvedbo oddanega javnega naročila z izbranim ponudnikom (brez predhodnega zagotavljanja konkurence med ponudniki) podaljšal. Potencialni ponudniki namreč na podlagi objave obvestila o javnem naročilu upravičeno pričakujejo, da bo naročnik javno naročilo oddal le za obdobje, ki ga je v objavi navedel, po pretečenem obdobju pa (če bo še vedno imel potrebo po posamezni storitvi) spet omogočil, da ponudniki medsebojno konkurirajo za pridobitev konkretnega javnega naročila. Izjema od navedenega velja v primerih, ko obstajajo utemeljeni razlogi, ki opravičujejo ravnanje naročnika, s katerim konkurenco med ponudniki omeji oziroma jo izključi. Ti razlogi (in pogoji, ki morajo biti ob tem izpolnjeni) so taksativno določeni v 29. členu ZJN-2 (postopek s pogajanji brez predhodne objave).

Državna revizijska komisija na podlagi odstopljene dokumentacije ugotavlja, da 6. člen pogodbe št. 1556/08, sklenjene 8. 12. 2008 med naročnikom in AMZS d.d. za opravljanje storitev avtovleke na območju avtocest in hitrih cest, določa, da je rok veljavnosti pogodbenih obveznosti 36 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe oziroma od finančne realizacije, odvisno katerih pogoj nastopi prej, 3. člen pogodbe pa določa, da skupna pogodbena vrednost za vse opravljene storitve po tej pogodbi ne sme presegati 60.000,00 EUR (brez DDV), da je ta pogodbena vrednost fiksna in velja do izteka pogodbenega roka. Tudi v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba št. 1556/08, je naročnik v poglavju V. Tehnične specifikacije, pri črki d) Trajanje pogodbe, določil: »Trajanje pogodbe 36 mesecev oziroma do finančne realizacije pogodbene vrednosti, odvisno kateri pogoj nastopi prej.«

Iz zgoraj povzetih določb pogodbe in razpisne dokumentacije po presoji Državne revizijske komisije dovolj jasno izhaja, da pogodba velja do izpolnitve enega od dveh v 6. členu pogodbe naštetih pogojev, odvisno od tega, kateri nastopi prej. Navedeno, ob upoštevanju naročnikovih navedb, da finančna realizacija pogodbene vrednosti, za katero je bila pogodba sklenjena, do preteka 36 – mesečnega obdobja ni bila v celoti realizirana, po presoji Državne revizijske komisije daje jasno sporočilo o tem, da je bilo javno naročilo za izvedbo storitev avtovleke razpisano za 36 mesecev in zaključeno, ko je preteklo 36 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Zato bi moral naročnik, z vidika spoštovanja določb ZJN-2, v skladu s katerimi mora naročnik javna naročila storitev iz Seznama storitev A (kamor spada tudi predmetna storitev) oddati v skladu s tem zakonom (20. člen ZJN-2), javno naročanje za storitve avtovleke po tem obdobju izvesti po enem izmed postopkov, naštetih v 24. členu ZJN-2.

Dalje gre ugotoviti, da je naročnik sporni Aneks št. 2 s ponudnikom AMZS d.d. sklenil iz razloga, ker v 36 mesecih, za kolikor je bila sklenjena pogodba št. 1556/08 za opravljanje storitev avtovleke na območju avtocest in hitrih cest, ni izkoristil vseh finančnih sredstev, ki so bila predvidena za izvajanje pogodbenih storitev po prvotni pogodbi. Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik 19. 6. 2012 sprejel sklep uprave o pričetku postopka oddaje javnega naročila za opravljanje avtovleke na območju avtocest in hitrih cest (2. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2) z obrazložitvijo, da se zaradi neizkoriščenosti osnovne pogodbe, ki je bila izkoriščena samo 22,22 %, sklepa aneks za podaljšanje pogodbenega roka za 36 mesecev. Dalje gre iz naročnikove izjave o zagotovljenih sredstev razbrati, da znaša znesek predmetnega naročila 45.000,00 EUR (brez DDV). Iz odstopljene dokumentacije izhaja še, da je naročnik ponudnika AMZS d.d. z dopisom z dne 20. 6. 2012 pozval k podpisu aneksa št. 2 k pogodbi št. 1556/2008, ki ga je AMZS d.d. podpisal 22. 6. 2012, naročnik 13. 7. 2012, aneks pa se je začel uporabljati od 8. 12. 2012 dalje.

Naročnikove aktivnosti nakazujejo, da je naročnik opravil določena ravnanja, ki jih je mogoče uvrstiti med faze postopka javnega naročanja (70. člen ZJN-2). Naročnik je navedel ocenjeno vrednost naročila (45.000,00 EUR), ki je takšna, da je naročnik dolžan izvesti javno naročanje po enem izmed postopkov iz 24. člena ZJN-2 (drugi odstavek 24. člena ZJN-2), izdal je sklep o začetku postopka ter pozval ponudnika AMZS d.d. k sklenitvi pogodbe. Slednje gre razumeti kot poziv ponudniku AMZS d.d. k podpisu pogodbe (aneksa št. 2) na podlagi ponudbe, ki jo je ponudnik AMZS d.d. oddal že v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila za isto storitev in na podlagi katere je bila sklenjena pogodba št. št. 1556/08 z dne 8. 12. 2008. Naročnik obvestila o naročilu ali o oddaji naročila ni objavil na portalu javnih naročil in k sodelovanju ni povabil drugih potencialnih ponudnikov (kot mu to upravičeno očitata oba vlagatelja), ampak je javno naročilo s sklenitvijo Aneksa št. 2 neposredno oddal ponudniku AMZS d.d.

Po presoji Državne revizijske komisije gre naročnikove opisane aktivnosti v zvezi s podaljšanjem javnega naročila za opravljanje storitev avtovleke na območju avtocest in hitrih cest, na podlagi katerih je sklenil Aneks št. 2, šteti za ravnanja, izvedena v postopku s pogajanji brez predhodne objave po 29. členu ZJN-2.

Kot je Državna revizijska komisija že opozorila, lahko naročnik postopek s pogajanji brez predhodne objave uporabi le v posebnih primerih in razmerah, izrecno naštetih v 29. členu ZJN-2 (tretji odstavek 24. člena ZJN-2). Gre za postopek, ki je med možnimi oblikami postopkov za oddajo javnih naročil najmanj transparenten, saj je s tem postopkom naročniku dopuščeno odstopanje od siceršnje obveznosti objave pri drugih vrstah postopkov javnega naročanja, skozi katero se zagotavlja spoštovanje temeljnih načel in ciljev javnega naročanja, kot so transparentnost postopka, konkurenca med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavanje v postopkih javnega naročanja. Ker v tem postopku temeljna načela javnega naročanja niso upoštevana v enaki meri kot pri drugih postopkih, je njegova uporaba omejena na nekaj točno določenih izjem, izrecno naštetih v 29. členu ZJN-2, za katere se šteje, da je njegova uporaba neizogibno potrebna.

Zato je Državna revizijska komisija preverila, ali je razlog, ki ga navaja naročnik (neizkoriščenost finančnih sredstev, predvidenih za izvajanje pogodbenih storitev po prvotni pogodbi) izjema, zaradi katere lahko naročnik javno naročilo odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

V skladu z 29. členom ZJN-2 lahko naročnik postopek s pogajanji brez predhodne objave za javna naročila storitev uporabi v primerih:
1. če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave;
2. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik;
3. samo če je to nujno potrebno, kadar je iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi;
4. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike;
5. v primeru, če naročnik v že začetem postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju (prvi odstavek 29. člena ZJN-2).

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila storitev tudi v primeru (peti odstavek 29. člena ZJN-2):
1. za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila storitev, zajetih v tem naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo;
- če teh dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali
- če so dodatne storitve, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila;
2. za dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so te storitve v skladu s prvotnim naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi ali postopka oddaje naročila male vrednosti. Možnost uporabe takšnega postopka mora biti navedena že v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila, upoštevaje vrednosti dodatnih storitev. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila.

Kot je razvidno iz naštetih izjem v 29. členu ZJN-2, delna poraba finančnih sredstev, predvidenih za izvedbo predmeta javnega naročila, ne predstavlja izjeme, ki bi opravičevala izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave in oddajo javnega naročila ponudniku, ki je izvajal prvotno naročilo. Tudi možnost dodatnih storitev, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu (2. točka petega odstavka 29. člena ZJN-2) v konkretnem primeru že zaradi poteka triletnega obdobja po oddaji prvega naročila ne pride v poštev. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da pogoji za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni. Ker je naročnik z AMZS d.d. za storitve avtovleke na območju avtocest in hitrih cest 13. 7. 2012 sklenil Aneks št. 2 k pogodbi št. 1556/08 (s katerim je oddal javno naročilo za opravljanje storitev avtovleke), ne da bi pred tem objavil javno naročilo in izvedel ustrezen postopek javnega naročila v skladu z določbami ZJN-2, je naročnik kršil ZJN-2, zlasti določbo 24. člena ZJN-2 v povezavi s temeljnimi načeli javnega naročanja in določbami ZJN-2 glede objav.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevkoma za revizijo prvega in drugega vlagatelja ugodila tako, da je ugotovila, da je naročnik s tem, ko je storitve opravljanja avtovleke na območju avtocest in hitrih cest v letu 2012 oddal, ne da bi pred tem objavil javno naročilo in izvedel ustrezen postopek javnega naročila v skladu z ZJN-2, kršil določila ZJN-2.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, v katerem je ugotovila kršitev naročnika. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da pri izvajanju storitev avtovleke upošteva določbe ZJN-2 in ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Prvi in drugi vlagatelj sta zahtevala tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva, in sicer 540,00 EUR za plačano takso.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN prvemu in drugemu vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 540,00 EUR, ki jima jih mora povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 41. člena ZPVPJN odločila, da ji mora naročnik v treh mesecih po prejemu tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka za opravljanje avtovleke na območju avtocest in hitrih cest, ki je bila predmet spora v predmetnem revizijskem postopku. Hkrati z odzivnim poročilom mora naročnik Državni revizijski komisiji odstopiti tudi relevantno dokumentacijo, iz katere bo razviden potek postopka za izvedbo predmetnih storitev (v skladu z določbami ZJN-2) ter s tem povezana naročnikova ravnanja.

Poročilo mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 21. 6. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Avtovleka, popravila motornih vozil, prevozi oseb in stvari Marjan Vozelj s.p., Rudnik I/11B, Ljubljana
- Avto Muhovic, Mitja Muhovic s.p., Reška cesta 19, Prebold
- AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran