Na vsebino
EN

018-387/2013 Občina Moravske Toplice

Številka: 018-387/2013-3
Datum sprejema: 22. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Biblija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek – Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Moravske Toplice v šolskem letu 2013/2014«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Prevoz oseb Franc Žujs s.p., Ženavlje 41, Gornji Petrovci (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.11.2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11.10.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Moravske Toplice v šolskem letu 2013/2014«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 5.8.2013, pod št. objave JN9750/2013. Obvestilo je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije dne 8.8.2013 (št. 2013/S 153-266998). Predmetno javno naročilo je razdeljeno na tri sklope.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-18/2013-8 z dne 30.9.2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik za sklop 2 izbral ponudbo ponudnika Avtobusni prevozi in Turistična agencija Dejan Dvoršak s.p., Lomanoše 9/a, Gornja Radgona (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljeva ponudba pa je bila izločena, ker »ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji«.

Vlagatelj je dne 11.10.2013 pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 11.10.2013. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2 ter izbere najugodnejšega ponudnika v skladu z razpisno dokumentacijo. Hkrati pa vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma obrazloži procesne predpostavke in navede, da je naročnik nepravilno ugotovil dejansko stanje glede izpolnjevanja pogoja referenc, ker je v oddani ponudbi pod rubriko reference napisal le okvirni znesek vrednosti podobnega posla oziroma storitve v vrednosti 30.000 EUR brez DDV, ki predstavlja manjši znesek, kot bi moral biti naveden, da bi referenca ustrezala zahtevam naročnika. Vlagatelj tako očita naročniku kršitev, ki bistveno vpliva, ali bi lahko vplivala na oddajo javnega naročila, saj naročila ni oddal najugodnejšemu ponudniku.

Izbranemu ponudniku je bil zahtevek za revizijo vlagatelja vročen dne 18.10.2013, vendar se ta ni izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 29.10.2013 izdal Odločitev št. 430-18/2013-19 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je uvodoma ugotovil, da so podane vse procesne predpostavke. V nadaljevanju pa pojasnil, da je v točki 2.5.1. razpisne dokumentacije zahteval pogoje v zvezi z referencami, ki jih je moral izkazati ponudnik. V konkretnem primeru pa vlagatelj ni izkazal ustreznih referenc.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 5.11.2013 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku, na poziv Državne revizijske komisije pa še dodatno dokumentacijo.

Vlagatelj se ni opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku ter po preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med vlagateljem in naročnikom spor o pravilnosti in popolnosti vlagateljeve ponudbe, oziroma o tem, ali je v svoji ponudbi predložil ustrezne reference, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj zatrjuje, da naročnik ni pravilno ugotovil dejanskega stanja glede izpolnjevanja pogoja referenc. Vlagatelj je v oddani ponudbi pod rubriko reference napisal le okvirni znesek vrednosti podobnega posla oziroma storitve v vrednosti 30.000,00 EUR brez DDV, ki pa, kar priznava tudi vlagatelj, ne ustreza 80 % oddane lastne ponudbe ponudnika, saj je vlagatelj v ponudbi ponudil skupno ceno v znesku 39.520,00 EUR. Vlagatelj navaja, da je kot referenčno potrdilo priložil potrdilo referenčnega naročnika o izvedbi referenčnega posla, vendar ker iz referenčnega potrdila ne izhaja skupna vrednost prevozov, vlagatelj meni, da naročnik »[…] tega podatka iz navedenega dokazila ni mogel razbrati, posledično je nepravilno ocenil, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja glede referenc.«. Vlagatelj še navaja, da se ponudba lahko zavrne šele, ko ponudnik na naročnikov poziv, v določenem roku, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil, ali če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak ali drugih pomembnejših pomanjkljivosti v ponudbi. Vlagatelj se pri tem sklicuje na točko 4.2. razpisne dokumentacije in prilaga račune »[…] o prevozih izdanih na podlagi pogodbe 601-0010/2007-5 z naročnikom Občina Gornji Petrovci iz katerih izhaja da je vlagatelj Franc Žujs s.p. v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila (to je od 4.8.2010 do 4.8.2013) opravil en (1) podoben posel oziroma podobno storitev v skupni višini 33.389,36 EUR brez DDV in s tem dosegel kvoto 80% vrednosti tokrat oddane lastne ponudbe. V kolikor bi naročnik ustrezno preveril podatke, kot je to storil pri konkurenčnem ponudniku za sklop 2 bi tudi sam prišel do enakih ugotovitev.«

Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da je vlagatelj kot reference navedel šolske prevoze v Občini Gornji Petrovci v letih 2008-2011, v vrednosti po 30.000,00 EUR brez DDV ter kot dokazilo, namesto na obrazcu »Referenčno potrdilo ponudnika«, ki ga je predpisal naročnik in je bilo del razpisne dokumentacije, priložil referenčno potrdilo, iz katerega ni razvidna vrednost opravljenih storitev. Iz predloženih dokazil izhaja, da je vlagatelj opravil v zadnjih treh letih podoben posel v skupni vrednosti 30.000,00 EUR, ki pa ne dosega 80 % vrednosti tokrat oddane lastne ponudbe brez DDV v vrednosti 31.116,00 EUR.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik na podlagi dokazil oziroma izjav, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudnik pa jih je predložil, ugotovi, ali je ponudba popolna. V konkretnem primeru gre za spor o pravilnosti vlagateljeve ponudbe. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 2.5.1. razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila opravil najmanj en podoben posel oziroma podobno storitev, ki je dosegla najmanj 80 % vrednosti tokrat oddane lastne ponudbe brez DDV. Naročnik je tudi določil, da bo upošteval samo tiste reference, ki ustrezajo navedenim pogojem ter bodo potrjene in pozitivno ocenjene s strani naročnika. Nezadostne reference pa so izključitveni razlog.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je vlagatelj v 2. sklopu predmetnega javnega naročila ponudil skupno ponudbeno ceno v znesku 39.520,00 EUR brez DDV, kar pomeni, da bi moral vlagatelj predložiti referenco najmanj v vrednosti 31.116,00 EUR brez DDV, da bi ta ustrezala razpisnemu pogoju 80 % vrednosti tokrat oddane lastne ponudbe brez DDV. Vlagatelj je na obrazcu naročnika »Razpisana dela, ki jih je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec ali podizvajalec v zadnjih treh letih« napisal tri reference s področja šolskih prevozov, ki jih je v šolskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 opravil za Občino Gornji Petrovci. Za vrednost vsake posamezne reference pa je vlagatelj navedel znesek 30.000,00 EUR brez DDV. Vlagatelj je predložil k ponudbi tudi referenčno potrdilo z dne 3.7.2013 (pred objavo obvestila o predmetnem javnem naročilu), s katerim je Občina Gornji Petrovci potrdila navedene reference. Vendar vlagatelj k ponudbi ni predložil referenčnega potrdila na obrazcu naročnika »Referenčno potrdilo ponudnika«, v katerem je bila, za razliko od predloženega referenčnega potrdila, predvidena tudi rubrika »Vrednost v EUR brez DDV«. Iz navedenih dejstev tako izhaja, da vlagatelj v oddani ponudbi ni izkazal, da je v zadnjih treh letih pridobil vsaj eno referenco, ki bi ustrezala zahtevi naročnika. Tako naročniku ni možno očitati kršitev določil razpisne dokumentacije in ZJN-2, ker je sledil navedbam vlagatelja v obrazcu »Razpisana dela, ki jih je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec ali podizvajalec v zadnjih treh letih« in zaključil, da predložena referenca ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Stališča Državne revizijske komisije ne spremenijo niti s strani vlagatelja predloženi računi v zahtevku za revizijo, saj bi moral vlagatelj skladnost svoje ponudbe z zahtevami naročnika izkazati v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je preverila še navedbo vlagatelja iz zahtevka za revizijo, da je naročnik, v nasprotju z ravnanjem pri ponudbi vlagatelja, izbranega ponudnika pozval k pojasnilu oz. »ustrezno preveril podatke«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v primeru izbranega ponudnika zgolj preveril podatke iz predloženih dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev in tako ugotovil popolnost njegove ponudbe.

Ob upoštevanju navedenega gre zavrniti revizijske navedbe vlagatelja, da je naročnik nepravilno ugotovil dejansko stanje glede izpolnjevanja pogoja referenc vlagatelja, saj ponudba vlagatelja ne izpolnjuje tehničnih pogojev, ki jih je naročnik, skladno s 45. členom ZJN-2, določil v razpisni dokumentaciji.

V povzetku vseh predstavljenih ugotovitev je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določbe ZJN-2 in razpisne dokumentacije, zato je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11.10.2013 zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 22.11.2013


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Prevoz oseb Franc Žujs s.p., Ženavlje 41, 9203 Gornji Petrovci
- Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
- Avtobusni prevozi in Turistična agencija Dejan Dvoršak s.p., Limanoše 9/a, 9250 Gornja Radgona
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran