Na vsebino
EN

018-373/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-373/2013-3
Datum sprejema: 14. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Recenzija projektne dokumentacije v letu 2013 - projekt Vzhodna Slovenija«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.11.2013

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Recenzija projektne dokumentacije v letu 2013 - projekt Vzhodna Slovenija«. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 02.07.2013, pod št. objave JN 8157/2013.

Naročnik je dne 13.09.2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-125/2013/14-412, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Appia d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je v obrazložitvi navedel, da je ponudbe razvrstil glede na merila in nato preveril, ali je najugodnejša ponudba tudi popolna. Ker je ponudba s ponujeno najnižjo ceno popolna, je bila izbrana kot najugodnejša.

Vlagatelj je dne 18.09.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 23.09.2013, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 27.09.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi, podredno pa, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter da se mu dovoli, da po opravljenem vpogledu, zahtevek za revizijo dopolni. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, saj ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.1.4.2 in 3.1.4.3 Navodil za pripravo ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da mu naročnik pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni omogočil vpogleda v del, ki se nanaša na odgovorne recenzente. Naročnik je imena in priimke teh kadrov zakril, kar je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) in razpisno dokumentacijo (točka 2.4 Navodila za pripravo ponudbe). Ime in priimek ni varovan kot osebni podatek, poleg tega je izbrani ponudnik, v nasprotju z razpisno dokumentacijo, te podatke zgolj na splošno označil za poslovno skrivnost. Pri zakrivanju podatkov je prekril tudi mesta, ki navajajo strokovno izobrazbo, vrsto izdajatelja, številko in datum izkaza o ustrezni usposobljenosti za navedeno funkcijo, pooblastilo pristojne poklicne zbornice in leta delovnih izkušenj od opravljenega strokovnega izpita. Zaradi zakritih podatkov vlagatelj ni mogel preveriti, ali izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovske zahteve, prav tako tudi ni mogel ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za področje 7 - kolesarske povezave, ki je eno izmed področij recenzije. Vlagatelj tudi navaja, da je v razpisni dokumentaciji očitno neskladje v navajanju področij. Gre za področja, ki so navedena pod št. 7 - kolesarske steze, 15 - padavinske vode in 16 - kontrola predračunskega elaborata in medsebojna usklajenost tekstovnega dela projekta, grafičnega dela projekta in predračunskega elaborata. V Opisu naročila so navedena vsa področja, v točki 3.1.4.1 Navodil za pripravo ponudbe področje 7 ni navedeno, v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni recenzent je pod področjem št. 15 navedena beseda »ostalo«, področje 16 pa ni navedeno. Iz navedenih razlogov naročnik ni mogel razbrati, kdo sta odgovorna recenzenta za področji 15 in 16 ter (pogojno) za področje 7. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil nepopolno izpolnjen obrazec za tajnika recenzije, in sicer ni izpolnil vseh potrebnih podatkov, iz katerih bi se lahko ugotovilo izpolnjevanje vseh pogojev, navedenih pod točko 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, tega pa tudi ni mogoče razbrati iz preostale ponudbene dokumentacije. Naročnik tako tudi za tajnika komisije ni mogel ugotoviti, ali izpolnjuje razpisne pogoje. Vlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da je v točki 3.1.4.2 med drugim zahtevano, da mora imeti tajnik komisije pridobljeno zahtevano izobrazbo najmanj pet let pred oddajo ponudbe, čeprav bi moral imeti, skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12), pet let delovnih izkušenj s področja projektiranja, gradnje in vzdrževanja, kar je strožje od pogoja iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe. Obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - tajnik recenzije sicer ne predvideva števila let zahtevane visoke izobrazbe, temveč število let delovnih izkušenj.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. 43001-125/2013-25, z dne 11.10.2013). Naročnik navaja, da je bil vlagatelju v celoti omogočen vpogled v izpolnjevanje pogojev odgovornih recenzentov. Naročnik citira točko 3.1.4.3 Navodil za pripravi ponudbe in zatrjuje, da je iz nje razvidno, da je za odgovornega recenzenta zahteval izpolnjevanje le enega izmed naštetih pogojev. Čeprav je izbrani ponudnik na vpogledu izrecno vztrajal, da se podatki, ki so osebni zakrijejo, je bil vlagatelju omogočen vpogled v vse relevantne podatke za ugotavljanje sposobnosti odgovornega recenzenta, iz katerih je mogoče ugotoviti izpolnjevanje pogojev. Naročnik je tako vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ter mu omogočil seznanitev z vsemi dejstvi, ki so potrebna za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. V zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, naročnik ugotavlja, da je prepozen. Naročnik se tudi ne strinja z vlagateljem, da ni mogoče razbrati, kdo je odgovorni recenzent za področja 15 in 16 ter pogojno tudi za področje 7. Naročnik pojasnjuje, da je preveril izpolnjevanje pogojev odgovornega recenzenta za posamezno področje recenzije na osnovi predloženih referenc odgovornih recenzentov, saj je predračunski elaborat (področje 16), skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008), sestavni del projektne dokumentacije. Odvodnjavanje padavinskih voda (področje 15), kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005), pa mora biti zajeto v projektnih rešitvah, kar pomeni, da je naročnik izpolnjevanje pogoja razbral na osnovi predloženih referenc odgovornih recenzentov. Področje kolesarske povezave (področje 7) pa ni predmet javnega naročila, saj naročnik ni zahteval recenzije tega področja. Glede nepopolno izpolnjenega obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih - tajnik recenzije, naročnik navaja, da je izpolnjevanje pogojev tajnika recenzije preveril na podlagi javno dostopnih evidenc izobraževalnih ustanov, v danem primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Prometno - tehnološkega inštituta Univerze v Ljubljani ter na podlagi uradne evidence Inženirske zbornice Slovenije. Iz teh poizvedb je razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahteve.

Naročnik je z vlogo, z dne 17.10.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 22.10.2013 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 23.10.2013), opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da so se na vseh obrazcih (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni recenzent) zakrila imena in priimki kadrov, njihova imena pa tudi niso razvidna iz preostale ponudbene dokumentacije. Za enega izmed recenzentov vlagatelj ni mogel preveriti niti katera področja recenzije pokriva. Vlagatelj navaja, da navedeno dokazuje s kopijo, ki jo je pridobil na vpogledu in je priložena že k zahtevku za revizijo. Vlagatelj še pojasnjuje, da se njegov očitek ne nanaša toliko na razpisno dokumentacijo kot na vprašanje, na kakšen način je naročnik ugotovil, ali predlagani kader izpolnjuje zahteve, kot na primer, kdo od odgovornih recenzentov je imenovan za področje padavinskih voda (področje 15). Naročnik je navedel, da je izpolnjevanje pogojev razbral na podlagi predloženih referenc odgovornih recenzentov, ni pa teh referenc konkretiziral oziroma ni navedel konkretnih dokumentov. V točki 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, ki določa zahteve za tajnika recenzije, je med drugim zahtevano, da se kot dokazilo predloži izpolnjen obrazec (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - tajnik recenzije), ki mora vsebovati podatke o referenčnem delu, ki so vsebinsko skladni s prilogo. V obrazcu je navedeno, da je potrebno navesti reference, kadar se tajnik recenzije sklicuje na izpolnjevanje pogoja za izvajanje nalog tajnika recenzije v točki 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe. To pomeni, da je potrebno navesti reference v vsakem primeru, ne glede na možnost alternativne izpolnitve pogoja. Poleg tega iz pomanjkljivo izpolnjenega obrazca (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - tajnik recenzije), sploh ni razvidno, po katerih alernativno zahtevanih pogojih iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, je izbrani ponudnik pogoj izpolnil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je razpisna dokumentacija neskladna in pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na področja recenzije ter da so naročnikove zahteve v delu, ki se nanašajo na tajnika recenzije neskladne s podzakonskim predpisom. Vlagatelj naročniku tudi očita, da mu je nezakonito onemogočil vpogled v kadrovske obrazce izbranega ponudnika ter zatrjuje, da izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil obrazca za ponujenega tajnika recenzije.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da v tej fazi postopka ni več mogoče očitati domnevnih nepravilnosti, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo. Četrti odstavek 25. člena ZPVPJN namreč določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, so bili ponudniki z vsemi zahtevami, ki se nanašajo na področja recenzije, vključno s kadrovskimi zahtevami za tajnika recenzije, seznanjeni že po objavi razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil. Ker je bil vlagatelj pravočasno seznanjen z dejstvi, katera v zahtevku za revizijo očita kot domnevo sporna, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju procesnega pravila iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, dolžna zaključiti, da revizijskih navedb, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, ni več mogoče vsebinsko obravnavati.

Vprašanje vpogleda v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila je potrebno presojati z vidika 8. in 22. člena ZJN-2. V skladu z 8. členom ZJN-2 mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Šesti odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da je načeloma celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu javna. Vendar pa se načelo transparentnosti ter javnosti dokumentacije postopka oddaje javnega naročila nanaša zlasti na postopek oddaje javnega naročila kot celoto in znotraj tega zlasti na objave javnih naročil, razpisno dokumentacijo, postopek odpiranja ponudb in dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem in pregledovanjem ponudb, medtem ko ima ponudbena dokumentacija posameznih ponudnikov drugačen status. Zanjo veljajo omejitve, povezane z vprašanjem varovanja poslovnih skrivnosti in drugih podatkov (npr. osebnih), ki so v skladu z zakonom tajni. ZJN-2 namreč naročnika na več mestih zavezuje, da varuje poslovne skrivnosti ponudnikov. V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZJN-2 mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Prav tako šesti odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da dokumentacija o oddanem javnem naročilu ne more biti javna, če vsebuje poslovne skrivnosti ali tajne podatke iz 22. člena ZJN-2. To velja tudi v primeru uveljavljanja pravice do vpogleda v ponudbe, saj sedmi odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Ne glede na določbo prvega odstavka 22. člena ZJN-2 so (skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2) javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v skoraj celotno ponudbo izbranega ponudnika, vlagatelju so bile izročene tudi fotokopije ponudbe izbranega ponudnika (ki jih je predložil k zahtevku za revizijo). Kljub temu, da je izbrani ponudnik z oznako »poslovna skrivnost« označil vse podatke, ki se nanašajo na ponujene kadre pa je bil vlagatelju tudi v tem delu vpogled vsaj deloma omogočen. Izbrani ponudnik je pri tem prikril podatke, ki se nanašajo na ime in priimek, strokovno izobrazbo, leta delovnih izkušenj ter na podatke o dnevu in številki strokovnega izpita ter na identifikacijsko številko pristojne poklicne zbornice. Je pa lahko vlagatelj pri vpogledu za vsakega izmed njih ugotovil prevzeto področje recenzije ter se seznanil z njihovimi referencami. Čeprav pri enem izmed njih res ni mogel ugotoviti vseh področij recenzije (temveč zgolj dve področji) pa je vendarle lahko ugotovil, da je izbrani ponudnik s ponujenimi kadri pokril vsa področja recenzije, razen področja 7 (to področje pa, kot je pojasnjeno v nadaljevanju, ni predmet javnega naročila). Ker pa kadrovski podatki, skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2, niso služili ocenjevanju ponudbe (edino merilo za ocenjevanje ponudb je v konkretnem primeru zgolj najnižja cena - točka 3.2 Navodila za pripravo ponudbe) in zlasti tudi iz razloga, ker sodijo informacije o kadrih, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, med osebne podatke, naročniku ni mogoče očitati kršitve 22. člena ZJN-2.

Vlagatelj je bil, kot že izhaja iz te obrazložitve, seznanjen s podatki o številu ponujenih odgovornih recenzentov in s področji ki jih bodo prevzeli v recenzijo. Pri enem izmed njih, kot že izhaja iz te obrazložitve, ni mogel ugotoviti, ali bo prevzel dva ali več področij recenzije. Kljub temu pa je lahko ugotovil, da ponujen kader pokriva vsa področja recenzije, ki so navedena v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni recenzent, seznanil pa se je tudi z vsemu referencami odgovornih recenzentov. Čeprav je bil torej vlagatelju tudi v spornem delu vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsaj delno omogočen, pa v zvezi s tem ni navedel nobenih konkretnih ugotovitev, temveč je le pavšalno navedel »da ni mogel preveriti, ali izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovske pogoje«. Edini konkretni očitek se nanaša na področje 7 (kolesarske povezave), ki pa ni zajeto v predmet konkretnega razpisa. Kljub temu ter tudi iz razloga, ker zaradi (delno) prikritih podatkov vendarle ni mogel ugotoviti, ali ponujeni odgovorni recenzenti izpolnjujejo vse razpisane pogoje, je Državna revizijska komisija sama vpogledala v sporni del ponudbe izbranega ponudnika.

Zahteve, ki se nanašajo na Odgovorne recenzente je naročnik določil v točki 3.1.4.3, in sicer:

»Odgovorni recenzent mora izpolnjevati vsaj eno od naslednjih zahtev:

izpolnjevati mora pogoje za odgovornega projektanta na vsaj petih projektnih dokumentacijah (idejni projekt oziroma projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekt za izvedbo) s področja državnih oziroma občinskih cest v zadnjih petih letih, izdelanih v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma predpisi o javnih cestah

ali

izpolnjevati mora pogoje za odgovornega vodjo del ali odgovornega nadzornika na vsaj petih objektih v zadnjih petih letih v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma predpisi o javnih cestah

ali

imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo 1. stopnje 6. raven in 15 let delovnih izkušenj od pridobitve zahtevane izobrazbe s področja, kjer bo kot odgovorni recenzent opravljal recenzijo, kar izkazuje z dokazili o sodelovanju pri projektiranju, gradnji oziroma rekonstrukciji ali vzdrževanju državnih oziroma občinskih cest za vsako leto delovnih izkušenj ter sodelovanje v zadnjih petih letih pri vsaj enem mednarodnem projektu s področja, kjer je kot odgovorni recenzent opravljal recenzijo, kar dokazuje z dokazilom o sodelovanju pri mednarodnem projektu

ali

izvajanje nalog odgovornega recenzenta oziroma revidenta pri vsaj 10 projektih v zadnjih petih letih (štejejo se recenzije z izdanim potrdilom oziroma revizije z izdanim poročilom) s področja, kjer bo kot odgovorni recenzent opravljal recenzijo projektne dokumentacije iz tega razpisa.

Če zaradi vrste recenzije ni predpisanih zakonskih pogojev (npr. prometno ekonomske primerjave, presoje vplivov na okolje), mora imeti odgovorni recenzent vsaj pridobljeno visoko strokovno izobrazbo 1. stopnje 6. raven in pet let delovnih izkušenj s področja, kjer bo kot odgovorni recenzent opravljal recenzijo.

Ponudnik mora zagotoviti odgovorne recenzente za naslednja področja: 1. prometna varnost, 2. cestni objekti (mostovi, prepusti, predori, oporne in podporne konstrukcije, ipd.), 3. gradbeno tehnične rešitve (geometrijski potek ceste), 4. geološka in geomehanska poročila, 5. semaforizacija in cestna razsvetljava, 6. arhitektonsko oblikovanje obcestnih objektov in ureditev obcestne krajine, 7. nivojsko križanje ceste in železniške proge, 8. presojanje vplivov na okolje, 9. zaščita pred hrupom, 10. vodnogospodarsko področje, 11. varstvo pri delu v fazi projektiranja, 12. padavinske vode in 13. kontrola predračunskega elaborata in medsebojna usklajenost tekstovnega dela projekta, grafičnega dela projekta in predračunskega elaborata.

Pri recenziji posamezne projektne dokumentacije je en odgovorni recenzent lahko imenovan za največ tri področja.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni recenzent, ki so ga morali ponudniki izpolniti z imenom in priimkom recenzenta, z njegovo strokovno izobrazbo, z vrsto izkaza za funkcijo (s številko in vrsto strokovnega izpita, z njegovim izdajateljem in z dnevom izdaje), z žigom, identifikacijsko številko in vrsto storitve, za katero ima pooblastilo pristojne poklicne zbornice ter s številom let delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita. Ponudniki so morali v tabeli obrazca označiti tudi področje recenzije (in sicer: 1. prometna varnost, 2. cestni objekti (mostovi, prepusti, predori, ipd.), 3. gradbeno tehnične rešitve, 4. prometno ali gradbeno tehnološko vrednotenje variant, 5. geološka in geomehanska poročila, 6. prometno ekonomske primerjave, 7. kolesarske povezave, 8. semaforizacija in cestna razsvetljava, 9. arhitektonsko oblikovanje obcestnih objektov in ureditev obcestne krajine, 10. nivojsko križanje ceste in železniške proge, 11. presojanje vplivov na okolje, 12. zaščita pred hrupom, 13. vodnogospodarsko področje, 14. varstvo pri delu v fazi projektiranja in 15. ostalo) ter vpisati reference (s podatki o nazivu reference, letom izvedbe in opisom opravljenih del).

Iz navedenih referenčnih zahtev izhaja, da so morali ponudniki za nominirane odgovorne recenzente izpolniti eno izmed (štirih) alternativno določenih zahtev ter v zvezi s tem v obrazec vpisati tudi ustrezne reference.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v spornem segmentu ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je nominiral štirinajst odgovornih recenzentov. Vsak izmed njih je prijavljen za eno, dve ali tri področij recenzije, vsi skupaj pa pokrivajo vsa področja, ki so navedena v obrazcu (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni recenzent), razen področja 7. (kolesarske povezave). Navedeno področje ni predmet javnega naročila, kar je razvidno iz Opisa naročila (Recenzija projektne dokumentacije 2013 - projekt Vzhodna Slovenija), oziroma (točneje) iz 5. točke Opisa naročila (Seznam in podatki o dokumentaciji, ki jo je potrebno recenzirati), kjer je navedenih in (natančneje opisanih) 16 projektnih dokumentacij, ki so predmet javnega naročila, za vsako izmed njih pa so navedena tudi področja recenzije. Za vsakega izmed odgovornih recenzentov so v obrazcih vpisani vsi zahtevani podatki ter (razen za enega, kar bo natančneje obrazloženo v nadaljevanju) vpisane tudi ustrezne reference, ki so bile izvedene v roku, ki ga je določil naročnik.

Prvi recenzent (oseba D.L., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice in z 11 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpite), je nominiran za tri področja (prometna varnost, prometno ekonomske primerjave in ostalo) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Drugi recenzent (oseba A.S., dipl.var.inž., z opravljenim strokovnim izpisom in z 10 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita) je nominiran za eno področje (varstvo pri delu v fazi projektiranja) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Tretji recenzent (mag. znanosti A.C., univ. dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 33 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (zaščita pred hrupom) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Četrti recenzent (oseba M.Š., univ.dipl.inž.elektr., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter s 16 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za dve področji (semaforizacija in cestna razsvetljava ter nivojsko križanje ceste in železniške proge) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem in drugem odstavku točke 3.1.4.3. Peti recenzent (oseba A.B., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom ter s 40 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za tri področja (gradbeno tehnične rešitve, prometno ali gradbeno tehnološko vrednotenje variant in nivojsko križanje ceste in železniške proge) in je izpolnil naročnikove zahteve po četrtem odstavku točke 3.1.4.3. Šesti recenzent (oseba S.S., univ.dipl.inž.kraj.arh., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter s 14 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (arhitektonsko oblikovanje obcestnih objektov in ureditve obcestne krajine) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Sedmi recenzent (mag. J.H., univ.dipl.inž.kraj.arh., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 9 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za dve področji (arhitektonsko oblikovanje obcestnih objektov in ureditve obcestne krajine ter presojanje vplivov na okolje) in je izpolnil naročnikove zahteve po prvem in četrtem odstavku točke 3.1.4.3. Osmi recenzent (oseba M.P., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 8 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (geološka in geomehanska poročila) ter je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Deveti recenzent (oseba Z.K., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 9 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (cestni objekti - mostovi, prepusti, predori, ipd.) ter je izpolnil naročnikove zahteve po prvem in četrtem odstavku točke 3.1.4.3. Deseti recenzent (oseba D.M., univ.dipl.inž.stroj.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 19 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (vodnogospodarsko področje) ter je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Enajsti recenzent (oseba L.H., dipl.inž..grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 11 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za dve področji (gradbeno tehnične rešitve - dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ter geološka in geomehanska poročila) ter je izpolnil naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.3. Dvanajsti recenzent (oseba L.H., dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 11 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za dve področji (gradbeno tehnične rešitve - dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ter geološka in geomehanska poročila) ter je izpolnil naročnikove zahteve po prvem in četrtem odstavku točke 3.1.4.3. Trinajsti recenzent (oseba R.K., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 22 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), je nominiran za eno področje (vodnogospodarsko področje) ter je izpolnil naročnikove zahteve po četrtem odstavku točke 3.1.4.3.

Štirinajsti recenzent (mag. J.C., univ.dipl.inž.grad., z opravljenim strokovnim izpitom in s pooblastilom pristojne poklicne zbornice ter z 16 - letnimi delovnimi izkušnjami od opravljenega strokovnega izpita), ki je nominiran za dve področji (gradbeno tehnične rešitve - dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ter geološka in geomehanska poročila) sicer ni izpolnil naročnikovih zahtev po nobeni izmed alternativno predvidenih možnosti. Ker pa so navedeni področji prevzeli tudi drugi recenzenti (področje gradbeno tehnične rešitve - dimenzioniranje voziščnih konstrukcij sta prevzela 11. in 12. recenzent, področje geološka in geomehanska poročila pa 8., 11. in 12. recenzent), naročnik pa tudi ni zahteval točno določenega števila odgovornih recenzentov, navedeno ni vplivalo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da naročnik v kadrovskem obrazcu ni predvidel dveh področij recenzije (in sicer področja padavinskih vod in kontrole predračunskega elaborata), zato jih ponudniki (vključno z vlagateljem) tudi niso mogli označiti. V skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije, pa od ponudnikov tudi sicer ni mogoče zahtevati več, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Med naročnikom in vlagateljem pa očitno tudi ni spora o tem, da je naročnik navedena znanja odgovornih recenzentov lahko preveril s pomočjo preostalih referenc.

Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na s strani izbranega ponudnika ponujenega tajnika recenzije. Vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh podatkov, iz katerih bi se lahko ugotovilo izpolnjevanje pogojev iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe ter da bi moral za tajnika recenzije, ne glede na alternativno možnost izpolnitve pogoja, v vsakem primeru vpisati tudi ustrezne reference.

Naročnik je za tajnika recenzije postavil naslednje zahteve (točka 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe):

»Imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo 1. stopnje 6. raven, vsaj pet let pred oddajo ponudbe mora imeti pridobljeno zahtevano izobrazbo

ali

izvajanje nalog tajnika recenzije na skupno vsaj tridesetih projektnih dokumentacijah (predaja projektne dokumentacije v recenzijo, )začetih in končanih (izdano potrdilo o opravljeni recenziji) v obdobje zadnjih treh let.«

Izbrani ponudnik je za tajnika recenzije (s čimer se je vlagatelj seznanil na vpogledu v njegovo ponudbo) nominiral dve osebi, in sicer S.D. in J.D. Za nobeno izmed njiju v obrazec (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - tajnik recenzije) ni vpisal zahtevanih podatkov. Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je naročnik manjkajoče podatke za oba kadra pridobil tekom pregleda in ocenjevanja ponudb, kar je skladno z določili 78. člena ZJN-2 (dopustne dopolnitve ponudbe). Iz dodatno pridobljenih dokumentov je razvidno, da sta oba nominirana tajnika recenzije izpolnila naročnikove zahteve po prvem odstavku točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe. Ker je naročnik zahteval od ponudnikov, da tajnik recenzije izpolni le eno izmed obeh citiranih zahtev iz točke 3.1.4.2, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zadnji vlagateljev očitek.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 14.11.2013
predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana
- Appia d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana


Vložiti:
- V spis zadeve, tu


Natisni stran