Na vsebino
EN

018-360/2013 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-360/2013-7
Datum sprejema: 7. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja obvoznice Ilirska Bistrica«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 11. 2013

odločila:


1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 24. 9. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja za predmet »Gradnja obvoznice Ilirska Bistrica«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 9. 5. 2013 pod številko objave JN5405/2013 in v Uradnem listu EU dne 11. 5. 2013 pod številko objave 2013/S 091-154642.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 43001-12/2013/23 412 z dne 10. 9. 2013 odločil, da se javno naročilo odda ponudniku GP KRK, d.d., Stjepana Radića 31, Krk, Republika Hrvaška (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 24. 9. 2013, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika, dodelitev naročila vlagatelju ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ponudbi izbranega ponudnika očita neizpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije, in sicer neizpolnjevanje pogoja glede registracije ter neizpolnjevanje referenčnega pogoja s strani podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o.

Vlagatelj kot prvi revizijski razlog izpostavlja neizpolnjevanje pogoja izbranega ponudnika glede registracije gospodarskega subjekta, določenega v točki 3.1.1.1 Navodil za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), v skladu s katerim mora biti vsak gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v pogodbi. V zvezi s tem vlagatelj navaja, da se izbrani ponudnik, družba GP KRK, d.d., Stjepana Radića 31, Krk, Republika Hrvaška, šteje za tuje podjetje, saj je skladno s 674. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) tuje podjetje fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost in ima prebivališče ali sedež zunaj Republike Slovenije v državi članici ali državi, ki ni država članica. Prvi odstavek 676. člena ZGD-1 določa, da lahko tuje podjetje opravlja pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji preko podružnic, skladno s 679. členom istega zakona pa mora podružnica uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo, v konkretnem primeru pa izbrani ponudnik uporablja zgolj firmo matičnega podjetja, glede na podatke iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES, pa je razvidno, da družba GP KRK, d.d., v Republiki Sloveniji nima registrirane podružnice. Skladno z drugim odstavkom 676. člena ZGD-1 se za podružnico med drugim smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o dejavnosti (6. člen tega zakona), v šestem odstavku 6. člena ZGD-1 pa je določeno, da lahko družba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v register. Vlagatelj navaja, da ker izbrani ponudnik ni zagotovil vpisa podružnice v Poslovni register Slovenije, ni registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in posledično ne izpolnjuje razpisnega pogoja iz točke 3.1.1.1 Navodil, po katerem mora biti vsak gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. Vlagatelj nadalje navaja, da bi moral izbrani ponudnik zagotoviti registracijo že ob oddaji ponudb in ne morebiti šele pred podpisom pogodbe, saj že oddaja ponudbe ustvarja pravno zavezujoče posledice v pravnem prometu. Vlagatelj tudi poudarja, da v konkretnem primeru ne gre za enkratno gospodarsko aktivnost in posledično za začasno opravljanje dela v Republiki Sloveniji, ki bi izbranemu ponudniku v skladu s prakso sodišča EU omogočila, da podružnice v Republiki Sloveniji ne registrira. Po zatrjevanju vlagatelja je namreč izbrani ponudnik s sodelovanjem v konzorciju v prvi polovici tega leta že pridobil posel na odseku primorske avtoceste, z oddajo ponudbe v nekem drugem razpisu s področja gradnje cest je ponovno izkazal interes za pridobitev posla, kar po vlagateljevem mnenju dokazuje, da v predmetnem postopku javnega naročila izbrani ponudnik ne bi izvajal začasne gospodarske aktivnosti, temveč bi brez podružnice in posledično brez veljavne registracije dejavnosti v Republiki Sloveniji na ozemlju le-te opravljal pridobitno dejavnost. Vlagatelj se pri tem sklicuje še na določilo 2. točke drugega odstavka 6. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDDPO-2), ki kot obdobje, za katerega se šteje, da ima gospodarski subjekt poslovno enoto v Republiki Sloveniji, določa presečno 12-mesečno trajanje gradbišča v Republiki Sloveniji. V konkretnem primeru bo izvajanje projekta trajalo 20 mesecev, s čimer se bo že samo gradbišče štelo za poslovno enoto v Republiki Sloveniji, izbrani ponudnik pa bo glede na določbe 680. člena ZGD-1 zavezanec za vodenje poslovnih knjig skladno z določili ZGD-1. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve iz točke 3.1.1.1 razpisne dokumentacije, njegova ponudba pa je v nasprotju z veljavnimi predpisi, zaradi česar bi morala biti skladno s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) izločena kot nepravilna in zato nepopolna.

Kot drugi revizijski razlog vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik s svojo ponudbo ne izpolnjuje referenčnega pogoja. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.5 zahteval, da morajo biti po vsebini in vrednosti izkazane ustrezne reference za naslednje vrste del, ki so predmet naročila:
- izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR;
- izgradnja premostitvenega objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR;
- izvedba elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave v vrednosti 100.000,00 EUR.
Naročnik je pri tem navedel še, da mora zahtevano referenco za posamezno vrsto del izkazati vsak gospodarski subjekt, ki tovrstno delo v ponudbi prevzema. V konkretnem primeru ni sporno, da je gospodarski subjekt fizična ali pravna oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določena dela, ki so predmet naročila, hkrati pa je ponudba s podizvajalci ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti kot podizvajalci oziroma kooperanti. Izkazovanje referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil se zahteva tudi od vsakega imenovanega podizvajalca, v kolikor prevzame posamezna dela, ki se nanašajo na izgradnjo javne ceste, premostitvenega objekta oz. elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave. Iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu«, vsebovanega v ponudbi izbranega ponudnika, izhaja, da podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., v predmetnem javnem naročilu prevzema naslednja dela: gradbena dela, oprema cest, javna razsvetljava, SN in NN vodi, semaforizacija. Ker ob terminu »gradbena dela« ni bilo natančneje pojasnjeno, ali se ta dela nanašajo na izgradnjo ceste ali premostitvenega objekta, naročnik ni mogel ugotoviti, ali bi moral podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., izpolnjevati celo vse tri zahtevane referenčne pogoje iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije. Naročnik je izbranega ponudnika zato pozval k dopolnitvi ponudbe, kjer naj ta med drugim pojasni, katera gradbena dela iz popisa prevzema izbrani ponudnik in katera podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., da bo naročnik lahko ustrezno preveril izpolnjevanje referenčnih pogojev, ter priloži dokazila za izpolnjevanje navedenih referenčnih pogojev.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj zatrjuje, da le-ta v svoji ponudbi za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., prvotno ni predložil niti ene reference, ki bi izkazovala izpolnjevanje katere od postavljenih referenčnih zahtev. Izbrani ponudnik je v svoji dopolnitvi ponudbe predložil referenco podizvajalca v ustrezni vrednosti za izvedbo elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave, za navedena gradbena dela pa je pojasnil, da izpolnjevanje referenčnih zahtev za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste ali izgradnjo premostitvenega objekta, oboje v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR, za podizvajalca ni potrebno, saj bo pri navedenih vrstah del opravljal le manjša dela, ki po vsebini ne predstavljajo del, za katera se zahteva izpolnjevanje referenčnih pogojev. Vlagatelj trdi, da naročnik izbranemu ponudniku ne bi smel dopustiti dopolnitve ponudbe, saj naj bi šlo v konkretnem primeru za vsebinsko pomanjkljivost ponudbe, ki dopolnjevanja ponudbe ne dopušča. Sklicujoč se na splošno prakso Državne revizijske komisije (npr. sklepi št. 018-152/2012, 018-320/2012, 018-347/2012, 018-024/2013) vlagatelj trdi, da se lahko upoštevajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma prisotnost ponudbenih dokumentov, o formalni nepopolnosti pa lahko govorimo le v primeru, kadar je ponudnik določeno zahtevo razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije, oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnil in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz ponudbe tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. V konkretnem primeru izpolnjevanje referenčnega pogoja iz točk 1., 2. in 3. za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., ni bilo iz ponudbe nikjer razvidno, ali vsaj deloma že razvidno, zato vlagatelj trdi, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz predmetnega postopka javnega naročila ni izločil kot nepravilne in nepopolne. Po vlagateljevem mnenju izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni izkazal izpolnjevanja referenčnih zahtev za navedenega podizvajalca, zaradi česar ponudba, skladno z definicijo iz 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 in bi morala biti kot nepravilna izločena iz postopka javnega naročila. Vlagatelj še navaja, da tudi po dopolnitvi ponudbe, ki je bila po njegovem mnenju sicer izvedena v nasprotju s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 in je zato nedopustna, izbrani ponudnik za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., še vedno ne izkazuje izpolnjevanja referenčnega pogoja, saj je iz predloženega referenčnega potrdila razvidno samo izpolnjevanje referenčnega pogoja za izvedena elektroinštalacijska dela za potrebe javne razsvetljave v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR, ne pa tudi izpolnjevanje referenčnega pogoja za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste oziroma za izgradnjo premostitvenega objekta, oboje v višini vsaj 500.000,00 EUR, kar bi po vlagateljevem mnenju moral izkazati, saj bo nominirani podizvajalec sodeloval pri izvedbi vseh vrst del, za katera se zahteva izpolnjevanje referenčnih pogojev. Po vlagateljevem mnenju tako ponudba izbranega ponudnika za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., ne izkazuje izpolnjevanja zahtevanih referenčnih pogojev, zaradi česar je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, naročnik pa je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 s tem, ko je nepopolno ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 2. 10. 2013, skladno z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravočasno izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. V zvezi s prvim revizijskim očitkom vlagatelja izbrani ponudnik zase navaja, da je gradbena gospodarska družba s sedežem v Republiki Hrvaški, v Sloveniji je v skladu z določbami 674. člena ZGD-1 tuje podjetje in kot tako ima v Sloveniji status, ki se, skladno z drugim odstavkom ZGD-1, presoja po hrvaškem pravu. Naročnik je v Navodilih ponudnikom v točki 3.1.1.1 za dokaz sposobnosti ponudnika zahteval, da ponudnik izkaže registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Izbrani ponudnik je predložil izpiske iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je vpisan v sodni register Republike Hrvaške in da je registriran za gradbeno dejavnost. Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik tako pravilno presojal položaj izbranega ponudnika po hrvaškem pravu in mu priznal izpolnjevanje pogojev po točki 3.1.1.1 Navodil ponudnikom. V zvezi z drugim revizijskim očitkom vlagatelja pa izbrani ponudnik ugotavlja, da je naročnik na podlagi določil 78. člena ZJN-2 pravilno ocenil, da je bila predložena ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, zaradi česar je ravnal pravilno, ko je izbranega ponudnika pozval, naj ponudbo dopolni in poda dodatna pojasnila. Izbrani ponudnik najprej navaja, da že iz predložene ponudbe izhaja, da vse zahtevane referenčne pogoje naročnika iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije izpolnjuje izbrani ponudnik sam v celoti, v dopolnitvi ponudbe pa je predložil referenčno potrdilo za nominiranega podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., da je na objektu Bauhaus Rudnik v Ljubljani izvedel gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v višini 6,607.313,14 EUR, od tega v višini 114.000,00 EUR za izvedbo elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave, s čimer za del, ki ga bo opravljal kot podizvajalec, izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja za javno razsvetljavo v višini vsaj 100.000,00 EUR. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik predložil tudi podatke, iz katerih je jasno razvidno, katera dela bo opravljal izbrani ponudnik sam in katera dela bo izvajal nominirani podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o. Po navedbah izbranega ponudnika bo podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o. izvedel elektroinštalacijska dela za potrebe javne razsvetljave, za kar izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja, gradbena in obrtniška dela pa bo izvajal izbrani izvajalec sam, pri čemer mu bo navedeni podizvajalec le pomagal z opravljanjem manjših del, kot so čiščenje terena, izkopi, brežine in zelenice. Premostitvene objekte, prepuste in traso obvoznice bo dejansko izvedel izbrani ponudnik, v napovedanem obsegu pa mu bo pri teh delih kot izpolnitveni pomočnik pomagal podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o. Izbrani ponudnik dodaja, da je, ne glede na navedbo o omejenem opravljanju obsega del podizvajalca pri predmetnem javnem naročilu, iz predloženega referenčnega potrdila za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., izdanega za dela na referenčnem objektu Bauhaus na Rudniku v Ljubljani, razvidno, da navedeni podizvajalec izkazuje ustrezno izpolnjevanje referenčnih pogojev tako za izvedbo elektroinštalacij na javni razsvetljavi kot tudi za izvedbo javne ceste, referenco za izgradnjo premostitvenih objektov in prepustov pa, poleg ostalih referenčnih potrdil, izkazuje izbrani ponudnik, ki bo te objekte dejansko tudi izvedel, medtem ko bo podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o. v tem delu izvajal le pripravo terena za izvedbo izgradnje konstrukcije premostitvenih objektov (čiščenje terena, izkop, brežine in zelenice) in ne izvedbenih del teh objektov. Izbrani ponudnik tako zaključuje, da je nominirani podizvajalec za vrsto del, ki jih bo dejansko opravljal v okviru predmetnega javnega naročila, izpolnjevanje zahtevanega referenčnega pogoja s predloženim referenčnim potrdilom ustrezno izkazal.

Naročnik je dne 8. 10. 2013 izdal sklep št. 43001-12/2013/43, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako pa je zavrnil zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov.

V zvezi z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja izbranega ponudnika za priznanje osnovne sposobnosti, določenega v točki 3.1.1.1 Navodil, naročnik ugotavlja, da jim ni mogoče slediti. Zahteva naročnika v tej točki se je glasila: »Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.« Navedeni pogoj predstavlja enega izmed pogojev za priznanje osnovne sposobnosti ponudnika, določenih v točki 3.1.1.1 Navodil, katerih izpolnjevanje morajo izkazati ponudniki. Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev, s katero ponudnik v točki 1 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja: »… da je pri Republiki Hrvaški, Trgovsko sodišče v Rijeki, registriran za naslednje dejavnosti, ki jih prevzema v ponudbi: 4211 Gradbeništvo – gradnja cest in avtocest«, izbrani ponudnik pa je ponudbi predložil tudi izpis iz sodnega registra (v hrvaškem jeziku in prevod v slovenskem jeziku) in soglasje Ministrstva za gradnjo in prostorno načrtovanje za skupino A zgradb ter za izvajanje del na tej skupini zgradb (v hrvaškem jeziku in prevod v slovenskem jeziku), s katerima je izbrani ponudnik dodatno izkazoval izpolnjevanje pogoja v zvezi z registracijo dejavnosti. Naročnik je na osnovi ponudbe in njej predložene dokumentacije ocenil, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj za priznanje osnovne sposobnosti, določen v točki 3.1.1.1 Navodil in je torej registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi. Dejstvu, da je izbrani ponudnik dejansko registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne oporeka, in je med strankama, naročnikom in vlagateljem, torej nesporno. Kot sporno pa vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja dejstvo, da izbrani ponudnik v Republiki Sloveniji, po svojem statusu tuje podjetje, nima registrirane podružnice, preko katere bi lahko opravljal pridobitno dejavnost in torej ni registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. Naročnik v zvezi s tem izpostavlja, da je za izpolnitev pogoja oziroma zahteve iz točke 3.1.1.1 Navodil zadostovalo, da so ponudniki v ponudbi na zahtevan način izkazali, da se registrirani za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemajo v ponudbi, pri čemer naročnik pogoja, da so ponudniki za opravljanje dejavnosti registrirani v Republiki Sloveniji, ni določil, saj postavljeni pogoj ne razlikuje med domačimi in tujimi ponudniki. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil jasno zahtevo, da mora ponudnik izkazati, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi, ne da bi pri tem za tuje ponudnike zahteval, da morajo imeti v Republiki Sloveniji registrirano podružnico, te zahteve pa nihče od ponudnikov do poteka roka za prejem ponudb tudi ni izpodbijal, je naročnik ponudbo izbranega ponudnika v fazi pregledovanja ponudb utemeljeno štel za pravilno. Naročnik navaja, da bi nasprotno ravnanje pomenilo kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Ker iz ponudbe izbranega ponudnika nedvomno izhaja, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, čemur vlagatelj niti ne oporeka, naročnik zavrača očitek vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2. V povezavi s predmetnim revizijskim razlogom naročnik dodatno navaja, da je pravica do svobode opravljanja storitev eno od osnovnih načel EU, na katerih temelji enotni trg storitev, ki evropskim gospodarskim subjektom omogoča, da občasno zagotavljajo storitve v drugih državah EU, ne da bi za to morali tam ustanoviti podjetje. Načelo svobode opravljanja storitev je podano z Direktivo 2006/123/EC o storitvah na notranjem trgu, ki je bila v slovenski pravni red deloma prenesena z Zakonom o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/2010; v nadaljevanju: ZSNT), skladno z navedenim zakonom pa lahko ponudniki storitev v Republiki Sloveniji opravljajo storitve, ne da bi imeli sedež na ozemlju Republike Slovenije. Družbi iz EU torej v Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti podružnice, če svojo dejavnost opravlja v naši državi le začasno oziroma projektno, tudi če gre za več projektov, ki se izvajajo hkrati (čezmejno delovanje). Svoboda čezmejnega/občasnega opravljanja storitev pa ne velja v primeru, ko podjetje opravlja storitve v Republiki Sloveniji stalno in mora družba v takem primeru ustanoviti bodisi podružnico, bodisi novo družbo. Glede na navedeno naročnik zavrača očitek vlagatelja, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot nepravilno tudi iz razloga, ker je njegova ponudba v nasprotju z določbami 6., 676. in 679. člena ZGD-1.

V zvezi z očitki vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno nedopustno ravnanje naročnika, ko je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2 ter neizpolnjevanje referenčnega pogoja izbranega ponudnika, določenega v točki 3.1.5 Navodil, naročnik ugotavlja, da jim ni mogoče slediti. Naročnik je v Navodilih ponudnikom v točki 3.1.5 določil referenčni pogoj, katerega izpolnjevanje so morali ponudniki izkazati na zahtevan način. Določilo točke 3.1.5 Navodil se je glasilo: »Izkazane morajo biti po vsebini in vrednosti ustrezne reference za naslednje vrste del, ki so predmet naročila:
1. Izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR;
2. Izgradnja premostitvenega objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR;
3. Izvedba elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR.
Naročnik navaja, da mora zahtevano referenco za posamezno vrsto del izkazati vsak gospodarski subjekt, ki tovrstno delo v ponudbi prevzema, pri čemer mora najmanj eno zahtevano referenco izkazati sam ponudnik (glavni izvajalec), pri skupni ponudbi pa najmanj eno vsak partner. Veljajo le reference za dela, zaključena v obdobju zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudb, katera je dejansko izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi. Dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.« Po mnenju naročnika med strankama, naročnikom in vlagateljem, obstaja spor, ali je naročnik ravnal v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo, ko je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2. Naročnik kot nesporno navaja, da je izbrani ponudnik GP KRK, d.d. v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila kot podizvajalca za izvedbo dela gradbenih del, opreme cest, SN in NN vodov ter javne razsvetljave, imenoval družbo CBE Inženiring, d.o.o., Ljubljana. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika je naročnik ugotovil, da za omenjenega podizvajalca, ki v ponudbi prevzema pretežni del javne razsvetljave, ni bil predložen obrazec »Podatki o referenčnem delu«, skladno s točko 3.1.5 Navodil (dokazila), zaradi česar naročnik ni mogel preveriti izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka točke 3.1.5 Navodil. Vsled navedenega je naročnik ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ocenil kot formalno nepopolno in mu skladno z določilom 78. člena ZJN-2 omogočil dopolnitev ponudbe na način, da naročniku predloži izpolnjen in podpisan manjkajoči obrazec, iz katerega bo razvidno, da izpolnjuje referenčni pogoj »Izvedba elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR«. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik, skladno z njegovim pozivom za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, ponudbo ustrezno dopolnil. V dopolnitvi ponudbe je izbrani ponudnik za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., predložil potrjen obrazec »Podatki o referenčnem delu«, iz katerega izhaja, da je omenjeni podizvajalec v okviru referenčnega dela »Trgovski center Bauhaus Rudnik« izvedel elektroinštalacijska dela na javni razsvetljavi v vrednosti 114.000,00 EUR, s čimer je po oceni naročnika izpolnil pogoj iz 3. točke prvega odstavka točke 3.1.5 Navodil. Naročnik zatrjuje, da je ravnal pravilno, ko je izbranega ponudnika pozval za dopolnitev ponudbe, katere pomanjkljivost je ocenil kot formalno nepopolnost, saj je šlo v konkretnem primeru po mnenju naročnika za takšno vrsto nepopolnosti, ki je ni mogoče obravnavati kot vsebinsko nepopolnost, temveč se nanaša na obliko oziroma samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil, ki ne vplivajo na spremembo cene in ponudbe v okviru meril (edino merilo je bila najnižja ponudbena cena) ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe izbranega ponudnika glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik navaja, da iz nobenega dela ponudbenih dokumentov tudi ni izhajalo, da izbrani ponudnik oziroma nominirani podizvajalec v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe ne bi izpolnjeval postavljenega pogoja, pri čemer se je naročnik glede dolžnostnega ravnanja v zvezi s pozivom izbranemu ponudniku na dopolnitev (formalno nepopolne) ponudbe skliceval na sklep Državne revizijske komisije št. 018-199/2011. Glede ostalih očitkov vlagatelja, da podizvajalec izbranega ponudnika tudi po dopolnitvi ponudbe prav tako ne izkazuje izpolnjevanja referenčnega pogoja za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR in izgradnjo premostitvenega objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR, čeprav prevzema v izvedbo tudi gradbena dela tako pri izgradnji ceste kot tudi pri premostitvenem objektu, zaradi česar bi moral po mnenju vlagatelja naročnik tudi iz tega razloga ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot nepravilno in s tem nepopolno, naročnik ugotavlja, da jim ni mogoče slediti. Navedena referenčna pogoja je namreč v ponudbi izkazal izbrani ponudnik GP KRK, d.d., čemur vlagatelj ne oporeka in je to dejstvo med strankama nesporno. Po mnenju vlagatelja bi moral tudi podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., glede na dela, ki jih prevzema kot podizvajalec, prav tako kot glavni izvajalec, moral izkazati izpolnjevanje referenčnih zahtev naročnika iz točke 1 in 2 prvega odstavka 3.1.5 točke Navodil. Naročnik v zvezi s tem navaja, da iz ponudbe oziroma dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika izhaja podrobnejša razdelitev del med izbranim ponudnikom in podizvajalcem, iz katere je razvidno, da pretežni del gradbenih del (cestnega telesa) in premostitvenih objektov (konstrukcijske dele objektov, most, podhod, podvoz, prepust), ki so predmet javnega naročila, prevzema izbrani ponudnik GP KRK, d.d., le manjši obseg teh del pa je oddan v izvedbo podizvajalcu CBE Inženiring, d.o.o., in sicer dela, kot so čiščenje terena, izkop, brežine in zelenice, kar po vsebini dejansko predstavlja pripravljalna dela pred izvedbo trase ceste in konstrukcije premostitvenih objektov. Naročnik meni, da ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno, ker naj podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., ne bi uspel izkazati izpolnjevanja predmetnih dveh referenčnih pogojev za dela, ki jih prevzema v izvedbo. Naročnik zaključuje, da rekonstrukcijo ceste in gradnjo premostitvenih objektov prevzema v izvedbo glavni izvajalec GP KRK, d.d., ki je glede na zahtevo naročnika, da mora referenco za posamezno vrsto del izkazati vsak gospodarski subjekt, ki tovrstno delo v ponudbi prevzema, tudi izkazal zahtevani referenci, podizvajalec CBE Inženiring, d.o.o., pa prevzema v izvedbo le pripravljalna dela, to so dela v zvezi s pripravo terena za izvedbo trase ceste in objektov, za katera pa naročnik izkazovanja referenc ni zahteval.

Glede na navedeno po mnenju naročnika ni mogoče priznati utemeljenosti navedb vlagatelja, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno in posledično popolno.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 9. 10. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Dne 14. 10. 2013 je vlagatelj na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN podal opredelitev do navedb naročnika v zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije in da bi morala biti izločena iz predmetnega postopka javnega naročila zaradi neizpolnjevanja pogoja v točki 3.1.1.1 glede registracije izbranega ponudnika ter neizpolnjevanja referenčnega pogoja v točki 3.1.5 s strani podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., pri čemer naj bi bila ponudba izbranega ponudnika v nasprotju z zakonom pred oceno izpolnjevanja referenčnih pogojev označena kot formalno nepopolna, posledično pa naj bi bila nezakonito dopolnjena.

Kot nesporno med strankama je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) kot enega izmed pogojev za izpolnjevanje osnovne sposobnosti v točki 3.1.1.1 določil: »Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.«

V zvezi z registracijo izbranega ponudnika vlagatelj izpostavlja, da zgolj registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi, za izvajanje prevzetih del v Republiki Sloveniji brez vpisa podružnice v Poslovni register Slovenije ne zadostuje, zaradi česar naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval pogoja iz točke 3.1.1.1 Navodil.

Naloga Državne revizijske komisije je presoja zakonitosti izvedbe postopka oddaje javnih naročil, upoštevaje zakon ter zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, medtem ko sama izvedbena faza predmeta javnega naročila (izvajanje pogodbe) v pristojnost Državne revizijske komisije ne sodi. Ta je zato vlagateljeve očitke v zvezi z (ne)izpolnjevanjem pogoja glede registracije družbe GP KRK, d.d., presojala z vidika prvega odstavka 43. člena ZJN-2, ki določa, da za dokazovanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti lahko naročnik od vsakega gospodarskega subjekta, ki želi sodelovati pri javnem naročanju, zahteva, da predloži dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo, pri čemer mora podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije naročnik pridobiti sam. V zvezi z obravnavanjem gospodarskih subjektov pa prvi odstavek 4. člena ZJN-2 določa, da naročnik ne sme zavrniti kandidata oziroma ponudnika z utemeljitvijo, da bi moral imeti kandidat oziroma ponudnik za opravljanje določene dejavnosti po slovenski zakonodaji status fizične ali pravne osebe, če sme kandidat oziroma ponudnik isto dejavnost opravljati v državi članici, v kateri je ustanovljen. Naročnik je v Navodilih med pogoji za priznanje osnovne sposobnosti v točki 3.1.1.1 zapisal, da mora biti gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je za izpolnjevanje tega pogoja predložil ustrezno izpolnjeno in žigosano »Izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev« ter izpis iz sodnega registra Republike Hrvaške, Trgovskega sodišča v Rijeki, v hrvaškem jeziku in overjen prevod tega dokumenta v slovenskem jeziku, iz katerega nedvomno izhaja, da je ena izmed registriranih dejavnosti tudi gradbeništvo – gradnja cest i avtocest, v obrazcu »Podatki o gospodarskem subjektu« pa je za glavnega izvajalca GP KRK, d.d., navedeno, da v ponudbi prevzema gradbeno-obrtniška dela. Ni torej mogoče trditi, da izbrani ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo tudi prevzema v ponudbi, kakor je zahteval naročnik, saj izpis iz registra Trgovskega sodišča v Rijeki dokazuje nasprotno. Državna revizijska komisija zato, glede na vse navedeno, vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik, ker v Republiki Sloveniji v Poslovni register nima vpisane podružnice, ne izpolnjuje naročnikovega pogoja iz točke 3.1.1.1 Navodil, zavrača kot neutemeljen.

Vlagatelj naročniku očita še, da izbrani ponudnik za svojega podizvajalca ni izkazal izpolnjevanja referenčnega pogoja, kar je naročnik označil kot formalno nepopolnost ponudbe, s čimer je izbranemu ponudniku nezakonito omogočil dopolnitev ponudbe. Vlagatelj naročniku očita, da bi zaradi neizpolnjevanja zahtevanega referenčnega pogoja moral ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 in bi morala biti kot nepravilna ter posledično nepopolna izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Iz določil prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merilo (najnižja ponudbena cena za celotno naročilo) in nato preveril, če je po merilih najugodnejša ponudba tudi popolna, kar je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil po prejeti dopolnitvi ponudbe, medtem ko popolnosti vlagateljeve ponudbe v nadaljevanju ni presojal. V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna in ali je bila izvedena dopolnitev ponudbe skladna z zakonskimi določili.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih v točki 3.1.5 »Reference« določil:

»Izkazane morajo biti po vsebini in vrednosti ustrezne reference za naslednje vrste del, ki so predmet naročila:
1. Izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR
2. Izgradnja premostitvenega objekta v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR
3. Izvedba elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR.

Zahtevano referenco za posamezno vrsto dela mora izkazati vsak gospodarski subjekt, ki tovrstno delo v ponudbi prevzema. Najmanj eno zahtevano referenco mora izkazati sam ponudnik (glavni izvajalec), pri skupni ponudbi pa najmanj eno vsak partner. Veljajo le reference za dela, zaključena v obdobju zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudb, katera je dejansko izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.

Opombe: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu,…) o izvedbi navedenega referenčnega dela. Navedejo se vrednosti referenčnih del brez DDV. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika oziroma investitorja (podpis in žig naročnika).«

Iz navedene določbe razpisne dokumentacije bi izhajalo, da morajo biti v predloženih ponudbah izkazane tudi reference za nominirane podizvajalce, in sicer za tiste posamezne vrste del, ki jih ti podizvajalci prevzemajo (tudi podizvajalce je namreč, skladno s prvim odstavkom točke 4.1.2 Navodil, potrebno šteti za gospodarske subjekte v smislu obravnavanega referenčnega pogoja).

Vendar pa gre obenem ugotoviti, da je naročnik poleg predstavljene, (v obravnavanem delu) jasne zahteve razpisne dokumentacije, v prvem odstavku točke 4.1.3 Navodil, Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, določil:

"Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. Tehnične in kadrovske zmogljivosti ter reference zagotovi ponudnik (sam ali skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti, ki nastopajo v ponudbi)."

V navedeni določbi razpisne dokumentacije je naročnik, glede zahtevanih dokazil, pogoje osnovne ter ekonomsko-finančne sposobnosti jasno ločil od pogojev tehnične in kadrovske sposobnosti. Če je v zvezi s prvimi pogoji tako določil, da mora dokazila o njihovem izpolnjevanju v ponudbi predložiti »vsak gospodarski subjekt… glede na prevzeti posel«, je v zvezi s pogoji tehnične in kadrovske zmogljivosti, ob tem pa izrecno tudi v zvezi z referencami, nasprotno določil, da te »zagotovi ponudnik (sam ali skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti, ki nastopajo v ponudbi)«.

Določba točke 4.1.3 Navodil tako neposredno vpliva na možnost nedvoumne interpretacije točke 3.1.5 istih Navodil. Ob upoštevanju točke 4.1.3 Navodil je mogoče referenčne zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila namreč razumeti tudi na način, da zadostuje, če njihovo izpolnjevanje (tudi v primeru nastopa s podizvajalci) v celoti izkaže (zagotovi) ponudnik (samostojno), ali pa vsaj, da (glede na to, da se točka 4.1.3 Navodil nanaša na »dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti«) za izpolnjevanje s tem povezanih zahtev zadostuje, če so v ponudbi predložena referenčna potrdila za ponudnika (če je ta seveda samostojno zagotovil vse zahtevane reference). Takšno interpretacijo zahtev razpisne dokumentacije vsaj posredno podpira tudi vsebina točke 2.5.3 Navodil, ki opredeljuje nastopanje s podizvajalci. Iz navedene določbe namreč izhaja zahteva, da ponudniki v svojih ponudbah navedejo, katera dela prevzema podizvajalec, njihovo vrednost, kraj in predvideni rok izvedbe ter da mora biti v ponudbi predloženo soglasje za neposredna plačila in pogodba s podizvajalcem, iz omenjene točke Navodil pa ne izhaja tudi zahteva po predložitvi kakršnihkoli dokazil v zvezi z referenčni zahtevami.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v svoji ponudbi sam predložil po višini in vsebini ustrezna referenčna potrdila glede vseh treh zahtevanih referenc (tj. za dela pri izgradnji ali rekonstrukciji javne ceste, izgradnji premostitvenega objekta ter izvedbi elektroinštalacijskih del za potrebe javne razsvetljave). Izbrani ponudnik na navedeno dejstvo, do katerega se sicer ni opredelila nobena od strank, izrecno opozarja v izjasnitvi o vlagateljevemu revizijskem zahtevku.

Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik, ob upoštevanju točk 3.1.5 ter 4.1.3 razpisne dokumentacije, sam »zagotovil« reference za celoten predmet javnega naročila. V posledici te ugotovitve pa je potrebno zaključiti tudi, da zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije, kot izhaja iz obravnavnih določb, te ni utemeljeno razlagati na način, da bi v tem primeru morala biti dokazila v zvezi z izpolnjevanjem referenčnih pogojev v ponudbi predložena tudi za nominiranega podizvajalca (kot že pojasnjeno, je glede na nejasne določbe razpisne dokumentacije vprašljivo celo, ali mora podizvajalec iz razloga, ker je že izbrani ponudnik sam »zagotovil« vse reference, sploh kakorkoli izkazovati izpolnjevanje referenčnih zahtev). Nejasnih določb razpisne dokumentacije namreč, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojih številnih odločitvah, ni dopustno razlagati v škodo ponudnika, ki se zanaša na eno izmed možnih interpretacij teh določb, ki jih te omogočajo.

V povzetku predstavljenih ugotovitev je potrebno zaključiti, da dejstva, da izbrani ponudnik v svoji (prvotno predloženi) ponudbi za podizvajalca CBE Inženiring, d.o.o., ni predložil referenčnega potrdila za dela, ki jih prevzema ta podizvajalec, zaradi ugotovljene nejasnosti s tem povezanih zahtev razpisne dokumentacije ni mogoče šteti za razlog, ki bi utemeljeval ugotovitev o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Posledično je brezpredmetna tudi presoja, ali je naročnik s tem, ko je izbranemu ponudniku omogočil dopolnitev ponudbe (z naknadno predložitvijo referenčnega potrdila za nominiranega podizvajalca) ravnal v neskladju z določili ZJN-2, kot tudi presoja, ali bi poleg referenčnega potrdila, ki je bilo predloženo za nominiranega podizvajalca v okviru izvedene dopolnitve ponudbe, glede na dela, ki jih prevzema podizvajalec, za tega morala biti predložena še druga referenčna potrdila.

S tem povezanim revizijskim navedbam utemeljenosti tako ni mogoče priznati.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati, da je naročnik pri obravnavi ponudbe izbranega ponudnika in izdaji odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ravnal v neskladju z določili ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 24. 9. 2013 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 7. 11. 2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
- GP KRK, d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk; pooblaščenec za vročanje: CBE Inženiring, d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- V spis zadeve, tu.

Natisni stran