Na vsebino
EN

018-389/2013 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-389/2013-2
Datum sprejema: 11. 11. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava diagnostičnih reagentov in kemikalij« za sklop 8, na podlagi pritožbe vlagatelja Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.11.2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. JN B 11/2013 z dne 24.10. 2013.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 1. odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je objavil obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 12.7.2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8749/2013 in v Uradnem listu EU dne 16.7.2013, pod št. objave 2013/S 136-235823. Dne 20.9.2013 je naročnik sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, s katerim je ponudnike obvestil, da se javno naročilo v sklopu 8 »Luminex« odda v izvedbo vlagatelju. Dne 7.10.2013 je naročnik sprejel dokument »Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila«, iz katerega izhaja, da spreminja svojo odločitev glede oddaje naročila za sklop 8 in da se javno naročilo v sklopu 8 odda ponudniku Biomedis M.B. d.o.o.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo z dne 18.10.2013, s katerim izpodbija spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, in dopis, v katerem pojasnjuje, da je plačal takso v višini 2% od vrednosti svoje ponudbe, ker naročnik višine takse ni določil.

S sklepom št. JN B 11/2013 z dne 24.10.2013 je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, ker je vlagatelj plačal takso v višini 28,62 EUR, kar je neustrezna višina takse glede na 71. člen ZPVPJN.

Vlagatelj je zoper navedeni sklep pravočasno vložil pritožbo. Navaja, da naročnik v pravnem pouku v spremembi o odločitvi o oddaji javnega naročila ni navedel višine ustrezne takse. Naročnik bi ga moral pozvati, da v treh delovnih dneh odpravi pomanjkljivost.

Naročnik se je v dokumentu »Odgovor naročnika na pritožbo vlagatelja« opredelil do pritožbenih navedb. Navaja, da bi vlagatelj moral upoštevati določbo, da taksa znaša 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe (katera je bila vlagatelju znana, ker je navedena), vendar ne manj kot 500,00 EUR. Naročnik vlagatelja ni pozval na doplačilo takse, ker iz zakona izhaja, da mora naročnik v primeru plačila neustrezne takse zahtevek za revizijo zavreči.

Naročnik je z vlogo z dne 6.11.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi pritožbe je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka. Naročnik je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, ker naj vlagatelj ne bi plačal ustrezne takse za postopek pravnega varstva. Vlagatelj takšnemu naročnikovem ravnanju nasprotuje.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, zaradi česar je za določitev višine takse potrebno uporabiti pravilo iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki določa takso v višini 2% od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj plačal takso v višini 28,62 EUR (kar je manj kot minimalno določena taksa v višini 500 EUR), zato je potrebno pritrditi ugotovitvi naročnika, da je vlagatelj plačal takso v neustrezni višini.

Višino takse v posameznem primeru določi naročnik, ki pri tem upošteva ZPVPJN (četrti odstavek 71. člena ZPVPJN). Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) določa, na kakšen način mora naročnik poučiti ponudnike o pravnem varstvu v postopkih oddaje javnih naročil. Prvi odstavka 79. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v svoji odločitvi o oddaji naročila opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter (med drugim) navesti višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede. Namen slednje določbe je, da naročnik v odločitvi o oddaji naročila navede (konkretno) višino takse, ki je potrebna za postopek pravnega varstva, saj bo le na takšen način lahko zagotovljeno učinkovito pravno varstvo ponudnikov po ZPVPJN. Navedeno velja še zlasti ob upoštevanju določb ZPVPJN, ki določajo strogo sankcijo (zavrženje zahtevka za revizijo) v primeru, da ustrezna taksa ni plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo oziroma zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu ustrezne takse.

Državna revizijska komisija je v več svojih odločitvah zavzela stališče, ki sicer velja za postopek pravnega varstva, in sicer, da napačen ali nepopoln pravni pouk oziroma opustitev dolžnosti naročnika, da vlagatelja pouči o pravilnem pravnem varstvu, ne more iti v škodo stranki, ki se ravna po njem. Stališče oziroma pravilo o tem, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ima funkcijo zagotavljanja pravne pravičnosti, ki mora biti vzpostavljena tudi v postopku oddaje javnega naročila, saj je le na takšen način možno zagotoviti ponudnikom učinkovito pravno varstvo. Če stališče, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ne bi veljalo tudi v postopku oddaje javnega naročila, bi naročniki lahko zlorabili pravice ter preko napačnega pravnega pouka izigrali pravice ponudnikov do uveljavljanja pravnega varstva in s tem do vsebinskih preizkusov svojih odločitev.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spremembo odločitve o oddaji javnega naročila z dne 24.10.2013 ugotavlja, da je naročnik v pravnem pouku vlagatelja glede takse navedel le številko transakcijskega računa in sklic, ni pa navedel konkretne višine takse, kakor mu to nalaga prvi odstavek 79. člena ZJN-2.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dal vlagatelju nepopolni pravni pouk, ker ni konkretno navedel ustrezne višine takse, ki bi jo vlagatelj moral plačati. Vlagatelju nepopolni pravni pouk ne sme iti v škodo in naročnik ne more prevaliti posledice svojih opustitev na vlagatelja in od njega pričakovati, da bo sam ugotavljal in računal višino takse. Zaradi naročnikove opustitve je bil vlagatelj prikrajšan v uveljavljanju pravnega varstva, saj vsebinski preizkus zahtevka za revizijo, zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk (plačila ustrezne višine takse), ni bil dopusten.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, zato je pritožbi vlagatelja, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila sklep št. JN B 11/2013 z dne 24.10. 2013. Na podlagi drugega odstavka 55. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Pri vprašanju odprave škodljivih posledic, ki jih je vlagatelj utrpel zaradi nepopolnega pravnega pouka v spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, je treba izhajati iz tega, da se mu zagotovi položaj, čim bolj primerljiv temu, v katerem bi bil, če bi mu naročnik dal popoln pravni pouk. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, naj vlagatelja pozove na doplačilo (konkretne višine) takse in pri tem upošteva že vplačano takso ter določi rok za plačilo takse in predložitev potrdila o njenem plačilu.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 11.11.2013


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
- Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana
- Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova ulica 12, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran