Na vsebino
EN

018-357/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-357/2013-9
Datum sprejema: 30. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Biblija kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila ?Izdelava in implementacija informacijske rešitve za podporo diagnosticiranja in obravnave možganske kapi na daljavo - TeleKap?, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kron Telekom, telekomunikacijski inženiring, d.o.o., Koroška cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.10.2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.8.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila ?Izdelava in implementacija informacijske rešitve za podporo diagnosticiranja in obravnave možganske kapi na daljavo - TeleKap?, katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22.2.2013, pod št. objave JN2045/2013. Obvestilo je bilo popravljeno dne 28.2.2013 (JN2355/2013) in dne 25.3.2013 (JN3397/2013). Obvestilo je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije dne 26.2.2013 (št. 2013/S 40-064191) in popravljeno dne 5.3.2013 (št. 2013/S 045-071375).

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-3/2013-53 z dne 25.7.2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik oddal naročilo ponudniku Interexport d.o.o., Potok pri Komendi 12, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik preveril najugodnejšo ponudbo, za katero je ugotovil, da je popolna.

Vlagatelj je dne 21.8.2013 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 21.8.2013 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi utemeljenost navedb vlagatelja ter razveljavi Obvestilo o oddaji naročila št. 4300-3/2013-53 z dne 25.7.2013 ter da naročnik v ponovljenem postopku ugotovi popolnost ponudbe vlagatelja in vlagatelju odda javno naročilo. Hkrati pa vlagatelj zahteva tudi, da se mu povrne stroške predrevizijskega in revizijskega postopka. Uvodoma vlagatelj opozarja, da se naročnik sklicuje na napačno oznako javnega naročila in da naročnik ne razpolaga z ugotovitvenim zapisnikom, ki bi vseboval razloge, zaradi katerih ponudba izbranega ponudnika ni bila zapečatena, vrvica za povezovanje dokumentacije pa je bila prekinjena. Vlagatelj očita naročniku kršitev 16. točke prvega odstavka 2. člena, b točke drugega odstavka 41. člena in prvega odstavka 77. člena ZJN-2 ter posledično kršitev 9. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2, oziroma vlagatelj očita naročniku, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti, če bi pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveril vsebino in obstoj vseh podatkov iz najugodnejše ponudbe na podlagi prvega odstavka 77. člena ZJN-2. Naročnik je namreč preverjal ponudbo izbranega ponudnika le na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-2, izbrani ponudnik pa k ponudbi ni predložil nobenega dokazila, da ponujena oprema ustreza zahtevam in standardom, kot jih je zahteval naročnik v razpisnih pogojih oziroma spremenjenih razpisnih pogojih. Izbrana ponudba tudi ne vsebuje tehničnega predloga rešitve ali drugega dokazila, da ustreza tehničnim specifikacijam. Prav tako tudi ne dokazila, da mobilna telemedicinska postaja ustreza zahtevanim standardom. Vlagatelj trdi, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ker je opustil dolžnost izločitve nepopolne ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 26.8.2013 izdal Sklep št. 4300-3/2013-69, pod oznako PESS-1/2013 (v nadaljevanju: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, ker vlagatelj ni plačal ustrezne takse.

Izbranemu ponudniku je bil zahtevek za revizijo vlagatelja vročen dne 26.8.2013. Izbrani ponudnik se je z vlogo dne 29.8.2013 pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik uvodoma navaja, da vlagatelj ni predložil potrdila o višini takse v zakonsko določeni višini, zato mora naročnik zahtevek za revizijo zavreči. V nadaljevanju izbrani ponudnik navaja, da mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveriti obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, zato kršitve naročniku ni mogoče očitati. Izbrani ponudnik nasprotuje razlagi vlagatelja, da bi moral k ponudbi predložiti izjavo (certifikat ali drugo dokazilo), da mobilna medicinska enota, ki jo je ponudil, ustreza standardom in direktivam, ki jih predpisujejo EU EMC direktive, saj takšne zahteve razpisna dokumentacija ni nikjer vsebovala. Predmet javnega naročila je izdelava in implementacija rešitve, zato je povsem nerazumljivo, zakaj bi moral ponudnik že v ponudbi predložiti dokazilo, da mobilna medicinska enota ustreza standardom in direktivam, ki jih predpisujejo EU EMC direktive. Po mnenju izbranega ponudnika se navedene zahteve nanašajo na izvedbeno fazo, ko bo rešitev vzpostavljena. Takšno stališče pa izhaja tudi iz odgovora naročnika: ?Oprema mora ustrezati standardom in regulativam, ki jih predpisujejo EU EMC direktive?, saj se zahteva nanaša na opremo, ki ne more biti predmet presoje v ponudbi, temveč šele v fazi izvedbe javnega naročila. Enako izhaja tudi iz ostalih odgovorov, zato je po mnenju izbranega ponudnika zahtevek za revizijo tudi po vsebini neutemeljen.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-323/2013-2 ugodila pritožbi vlagatelja z dne 29.8.2013 in razveljavila odločitev naročnika, ki je izhajala iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik neutemeljeno zavrgel zahtevek za revizijo, saj bi moral vlagatelja, kljub temu, da je naročnik podal pravilen pravni pouk v odločitvi o oddaji javnega naročila, pozvati k doplačilu takse, saj se je z novelo ZPVPJN-A taksa zvišala. Zaradi ugotovitve Državne revizijske komisije je moral naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik je na podlagi napotil Državne revizijske komisije dne 1.10.2013 izdal Odločitev št. 4300-3/2013-79, pod oznako: PESS-1/2013 (v nadaljevanju: odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo navedel, da je upošteval določbo drugega odstavka 41. člena ZJN-2 in oddal javno naročilo potem, ko je razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in preveril ali je najugodnejša ponudba popolna. Navedeno izhaja iz Poročila strokovne komisije naročnika z dne 30.5.2013, št. 4300-3/2013-42. Prav tako naročnik nasprotuje stališču vlagatelja, da bi moral naročnik v skladu z določbami prvega odstavka 77. člena ZJN-2 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročanja preveriti obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe, saj mora vsebino in obstoj podatkov iz najugodnejše ponudbe preveriti najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila (prvi odstavek 77. člena ZJN-2). Kljub temu pa naročnik poudarja, da je v skladu s ?Splošnimi navodili ponudnikom?, točka 21, stran 19 razpisne dokumentacije, pred ocenjevanjem ponudbe dne 27.5.2013 pri izbranem ponudniku telefonsko preveril, ali oprema, ki jo je izbrani ponudnik ponudil v svoji ponudbi, v celoti ustreza tehničnim specifikacijam in tehničnim zahtevam. Naročnik je ugotovil, da je oprema izbranega ponudnika ustrezna, in svojo ugotovitev tudi pri sebi zabeležil, kar je razvidno iz priložene zabeležke v kopiji ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik pojasnjuje, da so navedbe vlagatelja v zvezi s standardi in regulativami, ki jih predpisujejo EU EMC direktive nejasne, saj naročnik v navedenih specifikacijah ni našel točke 00/06 in 00/14. V nadaljevanju pa oporeka navedbam vlagatelja, da bi moral izbrani ponudnik v ponudbi predložiti izjavo (certifikat ali drugo dokazilo), da mobilna telemedicinska enota ustreza standardom in direktivam, ki jih predpisujejo EU EMC direktive. Naročnik je namreč v tehničnih specifikacijah v 9. odstavku točke 1.2. ?Opis? zapisal, da je potrebno v okviru javnega naročila ???? izdelati in namestiti informacijsko rešitev ????. Prav tako je v točki 1.5 ?Tehnološke zahteve? določil, katere zahteve mora rešitev (t.j. v fazi izvedbe) vsebovati. Posebej je poudaril, da je naročnik eksplicitno navedel, da pred uvedbo ?TeleKap? ni predvideno nikakršno certificiranje za uporabo v zdravstvenem okolju, da pa mora omenjena rešitev kljub temu upoštevati vse potrebne zdravstvene in druge standarde in zahteve ter zakonske predpise za morebitno kasnejšo izpolnitev zahteve po pridobitvi ustreznega certifikata. Po mnenju naročnika iz odgovora na vprašanje št. 28 in drugih odgovorov izhaja, da se standard po direktivi EU EMC nanaša na opremo, ki ne more biti predmet presoje v ponudbi, temveč šele v fazi izvedbe javnega naročila. Naročnik nadalje pojasni, da od ponudnikov v fazi predložitve ponudb ni zahteval dokazil, da ponujena oprema ustreza zahtevam in standardom (Medical Device Directive EN 60601-1), ampak je bilo dovolj izpolniti obrazec št. 13 ?Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije? (7. točka izjave). Glede na navedeno je naročnik mnenja, da mu ni mogoče očitati kršitev, ki jih navaja vlagatelj. Naročnik je glede opomb vlagatelja navedel, da je prišlo pri sklicevanju na oznako javnega naročila do tipkarske napake. Vrvica, s katerim je bila ponudba izbranega ponudnika zvezana in zapečatena pa v skladu z razpisno dokumentacijo ni bila obvezna, temveč zaželena (stran 15 razpisne dokumentacije). Naročnik je na pripombo vlagatelja izdal Uradni zaznamek št. 4300-3/2013-65 z naslednjo vsebino: ?Naročnik naknadno ugotavlja, da je neizbrani ponudnik Kron Telekom d.o.o. pripombo glede pečata in vrvice podal po temeljitem, grobem listanju ponudbe ponudnika Interexport d.o.o. V zvezi s pretrgano vrvico naročnik še ugotavlja, da vrvica ni bila prerezana, ampak strgana, le ta pa še vedno skupaj povezuje večino listov ponudbe. Prav tako naročnik ugotavlja, da nihče od prisotnih na vpogledu na začetku vpogleda (ko je prejel predmetno ponudbo v roke) ni opazil ali podal pripombe na zapisnik, da ponudba ponudnika Interexport d.o.o. ni zvezana oziroma, da je vrvica pretrgana.?.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 7.10.2013 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelju je bila odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 3.10.2013. Vlagatelj se je pravočasno z vlogo z dne 8.10.2013 opredelil do navedb naročnika. V vlogi je vlagatelj pojasnil, da vztraja pri zahtevku za revizijo, ker je naročnikova interpretacija prvega odstavka 77. člena ZJN-2 napačna. Mnenje vlagatelja je, da telefonski pogovor, ki ni dokumentiran skladno z zakonskimi pogoji in določbami, ne predstavlja dokaza, s katerim se potrjuje določeno dejstvo. Glede na navedeno ?zabeležka? naročnika o domnevnem razgovoru, ki naj bi bil dne 27.5.2013 ne more biti dokaz v postopku. Zaradi navedenega ravnanja je bilo naročnikovo ravnanje pristransko in nezakonito (kršitev načela transparentnosti in načela enake obravnave ponudnikov), navedene zabeležke pa vlagatelj na vpogledu v naročnikovo dokumentacijo ni zasledil. V nadaljevanju je vlagatelj popravil navedbe zahtevka za revizijo, saj mu je naročnik očital, da so navedbe v zvezi s standardi in regulativami EU EMC nejasne. Naročnik po mnenju vlagatelja tudi ni odgovoril na vse njegove trditve v zahtevku za revizijo in ni upošteval zakonodaje EU v obravnavanem postopku. Izjava iz obrazca št. 13 nima nobene zveze z določbami Direktive 93/42/EGS z dne 14.6.1993 o medicinskih pripomočkih, na osnovi katere je bil sprejet tudi Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009; v nadaljevanju: ZMedPri). Vlagatelj je za razliko od izbranega ponudnika predložil izjavo o skladnosti oziroma CE Declaration of Conformity (priloga v ponudbi).

Državna revizijska komisija je dne 10.10.2013 z dopisom št. 018-357/2013-3 pozvala naročnika k odstopu dodatne dokumentacije. Naročnik je dne 17.10.2013 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevano dodatno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 10.10.2013 z dopisom št. 018-357/2013-4 pozvala vlagatelja k doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek. Vlagatelj je dne 14.10.2013 v določenem roku plačal dodaten znesek takse in dne 16.10.2013 pravočasno predložil Državni revizijski komisiji potrdilo o doplačilu takse.

Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku ter po preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med vlagateljem in naročnikom spor glede popolnosti izbrane ponudbe in posledično, ali je naročnik zakonito oddal javno naročilo izbranemu ponudniku oziroma bi moral njegovo ponudbo izločiti. Vlagatelj trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj ne vsebuje dokazila, da ponudba ustreza zahtevam iz specifikacije predmeta javnega naročila (npr. opis predloga rešitve). Prav tako mobilna telemedicinska naprava izbranega ponudnika ne ustreza standardom direktiv EU EMC oziroma Medical Device Directive EN 60601 ali podobno, kar bi se upoštevajoč odgovore na Portalu javnih naročil po njegovem mnenju moralo upoštevati pri ocenjevanju popolnosti ponudb. Po mnenju vlagatelja bi naročnik navedeno neskladje ugotovil, če bi skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 vsebino in obstoj podatkov iz ponudbe preveril pred oddajo javnega naročila in ne šele pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila. Po mnenju vlagatelja bi moral naročnik izbrano ponudbo izločiti na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Naročnik pa nasprotno zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in vsebuje vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije. Vse zahteve iz specifikacij pa so predmet izvedbene faze javnega naročila, vključno s standardi iz direktiv EU EMC. Naročnik zatrjuje, da je naročnikova dolžnost, da najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Naročnik v odprtem postopku odda javno naročilo potem, ko razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna (drugi odstavek 41. člena ZJN-2). Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Naročnik na podlagi dokazil oziroma izjav, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudnik pa jih je predložil, ugotovi, ali je ponudba popolna. Na podlagi prvega odstavka 77. člena ZJN-2 pa naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija (točka 02). Na strani 13 in 14 razpisne dokumentacije je določil, da mora ponudnik za popolnost ponudbe predložiti zahtevane dokumente in vsa ostala dokazila. Pred ocenjevanjem ponudb pa bo naročnik ugotovil, ali ponudba v celoti ustreza tehničnim specifikacijam in tehničnim zahtevam (stran 19 razpisne dokumentacije). Naročnik je v točki 02 ?Vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev? zahteval osnovne informacije o ponudbi in ponudnikih, partnerjih oziroma podizvajalcih, dokumente v zvezi s finančnimi zavarovanji ter pogoje in dokazila za dokazovanje sposobnosti (osnovna sposobnost, ekonomska in finančna sposobnost ter tehnična in kadrovska sposobnost). Iz razpisne dokumentacije izhaja, da so ponudniki tehnično sposobnost dokazovali z ustreznimi referencami in da je naročnik od ponudnikov zahteval izpolnitev ?Obrazca izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije? (v nadaljevanju: Obrazec št. 13).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se predmetna razpisna dokumentacija na podlagi vprašanj in odgovorov na Portalu javnih naročil ni spremenila na način, kot to navaja vlagatelj. Iz vprašanj in odgovorov na Portalu javnih naročil izhaja, da so ponudniki predlagali, da se za mobilno telemedicinsko napravo zahteva skladnost z Medical Device Directive EN 60601-1 ali njemu enakovrednim standardom. Naročnik je na prvo vprašanje odgovoril, da v zvezi s tem vprašanjem ne bo spreminjal razpisne dokumentacije (odgovor št. 23/2, datum objave: 29.3.20113 ob 13.34). Na ostali dve vprašanji pa je odgovoril, da mora oprema ustrezati standardom in regulativam, ki jih predpisujejo EU EMC direktive ter zakonskim zahtevam (vprašanje št. 28, datum objave: 29.3.2013 ob 14.31 in vprašanje št. 42, datum objave: 4.4.2013 ob 15.34). Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je naročnik na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 dopolnil razpisno dokumentacijo v delu specifikacij, ki se tičejo mobilne telemedicinske naprave, vendar pa ni spremenil razpisne dokumentacije v smislu, da mora ponudnik za ugotavljanje tehnične sposobnosti oziroma popolnosti ponudbe izkazati, da je ponudil ustrezno napravo, ki je skladna s standardom na podlagi Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: direktiva EU MDD), oziroma standardom Medical Device Directive EN 60601-1 ali njemu enakovrednim standardom. Odgovori naročnika se namreč nanašajo na standarde povezane z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS (v nadaljevanju: direktiva EU EMC) in tudi za dokazovanje skladnosti s standardi na podlagi direktive EU EMC naročnik v odgovoru ni zahteval nobenega dokazila.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da vlagatelj neutemeljeno enači standarde na podlagi direktive EU EMC in njenih sprememb, ki urejajo elektomagnetno združljivost opreme (Electromagnetic Compatibility - EMC), na katero se nanašajo odgovori naročnika na Portalu javnih naročil, in standarde na podlagi direktive EU MDD in njenih sprememb, ki ureja medicinske naprave (Medical devices ? MDD), na katere se sklicujejo vlagatelj in ponudniki v vprašanjih na Portalu javnih naročil. Glede na to, da vlagatelj ne more več zahtevati pravnega varstva zoper razpisno dokumentacijo, je v nadaljevanju Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je naročnik izbral izbranega ponudnika skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni določen način, s katerim bo naročnik ugotavljal skladnost ponudbe s specifikacijami predmeta javnega naročila, oziroma katero dokazilo naj ponudnik predloži, da bo dokazal skladnost s specifikacijami, v katerih je naročnik opredelil predmet javnega naročila z večinoma funkcionalnimi zahtevami, ki jih v trenutku oddaje javnega naročila tudi ni mogoče preverjati. Državna revizijska komisija se strinja z navedbami naročnika, da se zahteve iz specifikacij tičejo izvedbene faze in ne pogojev za izbiro ponudbe. Predmet izvedbene faze pa so tudi zahteve za strojno opremo oziroma mobilno telemedicinsko napravo, saj so del specifikacij. Državna revizijska komisija je o tem prepričana, ker naročnik v razpisni dokumentaciji in v odgovorih na Portalu javnih naročil v skladu s 45. členom ZJN-2 ni zahteval nobenega dokazila o tem, da ponujena naprava izpolnjuje pogoje iz specifikacij oziroma ustreza standardom na podlagi direktive EU EMC. Trditve naročnika potrjuje besedilo razpisne dokumentacije na strani 16, v točki 2.4.1.3. ?Strojna oprema?, kjer je naročnik jasno izrazil namen, da mora ponudnik v okviru tega javnega naročila zagotoviti in dobaviti mobilno telemedicinsko napravo, ki ustreza določenim zahtevam (na podlagi odgovora tudi mobilno telemedicinsko napravo skladno s standardi na podlagi direktive EU EMC). Takšno stališče naročnika pa izhaja tudi iz vzorca pogodbe, ki jo je izbrani ponudnik parafiral in se tako strinjal z bistvenimi sestavinami pogodbe. Naročnik je v vzorcu pogodbe namreč določil, da je priloga in sestavni del pogodbe tudi posebni del razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami. Skladnost ponudbe s tehničnimi specifikacijami pa je naročnik zagotovil v 7. členu vzorca pogodbe, v katerem se izbrani ponudnik med drugim tudi zavezuje, da bo opravil dela, definirana po razpisni dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji, strokovno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in da izvajalec jamči, da kupljena oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe. Naročnik pa je zahteval tudi izpolnitev izjave na Obrazcu št. 13, s katerim se je zavaroval, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija zavrača tudi navedbe vlagatelja, da naročnik ni ravnal skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, saj kot izhaja iz Poročila strokovne komisije št. 4300-3/2013-42 z dne 30.5.2013, je komisija razvrstila pravočasne ponudbe glede na merila in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna oziroma je preverila, ali je podana ustrezna ponudbena dokumentacija glede na zahteve iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija zaključuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil vse zahtevane dokumente (vključno z izpolnjenim Obrazcem št. 13), s tem pa dokazal sposobnost za oddajo javnega naročila v skladu z zahtevami naročnika in posledično oddal popolno ponudbo, ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila pa se bo zavezal opraviti delo v skladu z razpisno dokumentacijo in specifikacijami. Naročnik v razpisni dokumentaciji in v odgovorih na Portalu javnih naročil za ugotavljanje popolnosti ponudbe ni določil nobene zahteve, da naj ponudniki v ponudbi izkažejo skladnost rešitve s specifikacijami na način, da podajo tehnični predlog ali opis rešitve, prav tako pa tudi ne, da morajo s predložitvijo kakršnihkoli dokazil izkazati skladnost mobilne telemedicinske naprave s standardi iz direktive EU EMC. Iz navedenih razlogov naročnik izbrane ponudbe ni smel izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija zavrača revizijske navedbe vlagatelja tudi v delu, kjer navaja, da bi moral naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila (79. člen ZJN-2) preveriti vsebino in obstoj podatkov iz najugodnejše ponudbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zabeležil in v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo navedel, da je preveril skladnost opreme s tehničnimi specifikacijami na podlagi telefonskega pogovora z dne 27.5.2013. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikovo ravnanje ne temelji na drugem odstavku 41. člena ZJN-2 in ne na prvem odstavku 77. člena ZJN-2, ki se nanašata na preverjanje izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije in na katera se vlagatelj sklicuje v revizijskem zahtevku. Prav tako ravnanje naročnika ne temelji na določbi razpisne dokumentacije, da bo naročnik pred ocenjevanjem ponudb ugotovil, ali ponudba v celoti ustreza tehničnim specifikacijam in tehničnim zahtevam (stran 19 razpisne dokumentacije). Tako za zakonski določbi kot za določbo v razpisni dokumentaciji namreč velja, da bi moral naročnik zahtevati dokazilo, s katerim naj bi ponudnik dokazoval skladnost ponudbe s specifikacijami. Če naročnik v razpisni dokumentaciji kakšnega dokazila ni zahteval, po stališču Državne revizijske komisije, določb razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo (izbranega) ponudnika. Naročnik je v tem primeru na podlagi telefonskega pogovora zahteval dodatna pojasnila in če bi naročnik ugotovil neskladnost ponudnikove opreme s specifikacijami, naročnik ne bi smel ponudbe izbranega ponudnika izločiti na podlagi njegovih ugotovitev, saj je dobava opreme glede na razpisno dokumentacijo predmet izvedbene faze javnega naročila. Državna revizijska komisija zato poudarja, da je obravnavanje naročnikovega načina beleženja ugotovitev v tem telefonskem pogovoru povsem brezpredmetno, saj je bil telefonski pogovor opravljen za potrebe naročnika.

Ob upoštevanju navedenega gre zaključiti, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati naročniku očitanih kršitev zakona in razpisne dokumentacije v zvezi z ugotavljanjem popolnosti izbrane ponudbe, oziroma nezakonitosti naročnikove ugotovitve, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Kljub navedenemu pa Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da je naročnik tisti, ki pripravlja razpisno dokumentacijo in določa zahteve ter je za njeno pripravo tudi odgovoren (70. in 71. člen ZJN-2). Naročnik je torej tisti, ki mora razpisno dokumentacijo pripraviti skladno z zakonom, pravno varstvo ponudnikov zoper razpisno dokumentacijo pa je zagotovljeno na podlagi prvega do tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo strank iz 3. člena ZPVPJN v postopku javnega naročanja, medtem ko je naročnik odgovoren za nadzor nad izvedbo javnega naročila, ki mora zagotoviti, da se javno naročilo izvede v vsebini in upoštevajoč pogoje, pod katerimi je bilo javno naročilo oddano.

Zavrniti gre tudi navedbe vlagatelja, da je naročnik z opustitvijo izločitve nepopolne ponudbe izbranega ponudnika posegel v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ker ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ne bi bilo razlikovanja. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da z revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, zato tudi navedb vlagatelja o zatrjevani neenakopravni obravnavi ponudnikov, ki temeljijo na predpostavki, da je izbrana ponudba nepopolna, ni mogoče upoštevati.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo še navaja, da se naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila sklicuje na napačno oznako javnega naročila in da naročnik ni razpolagal z ugotovitvenim zapisnikom, s katerim bi bilo ugotovljeno nastalo stanje (odpečatenje) in bi naročnik v njem navedel oziroma utemeljil vzroke/razloge odpečatenja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj navedenega dejstva ne povezuje z morebitno kršitvijo naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato takšnih navedb vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZPVPJN ni obravnavala.

V povzetku vseh predstavljenih ugotovitev je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določbe ZJN-2 in razpisne dokumentacije, zato je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.8.2013 zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 30.10.2013


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana
- Kron Telekom, telekomunikacijski inženiring, d.o.o., Koroška cesta 20, Kranj
- Interexport d.o.o., Potok pri Komendi 12, Komenda
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran