Na vsebino
EN

018-365/2013 Elektro Ljubljana, d.d.

Številka: 018-365/2013-4
Datum sprejema: 25. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek-Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila ?Uvedba sistema za optimalno uporabo vozil s pomočjo napredne tehnologije?, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Avteh, inženiring, d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 10. 2013

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 18.9.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja z zbiranjem ponudb po predhodni objavi ?Uvedba sistema za optimalno uporabo vozil s pomočjo napredne tehnologije?. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 22.5.2013, pod številko objave JN6138/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila št. 972/13-HŠ z dne 4.9.2013 odločil, da bo javno naročilo kot ekonomsko najugodnejšemu ponudniku oddal CVS Mobile d.d., Ulica Gradnikove Brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da sta ponudbi oddala dva ponudnika, in sicer izbrani ponudnik ter vlagatelj. Po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe je izbrani ponudnik dosegel 100 točk, vlagatelj pa 50 točk. Naročnik je ponudbi tako izbranega ponudnika kot vlagatelja ocenil kot popolni.

Vlagatelj je 18.9.2013 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je naročniku predlagal izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne, izbor najugodnejše ponudbe izmed preostalih popolnih ponudb ter povrnitev stroškov. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji, ter navedel, da izbrani ponudnik ni ponudil blaga in storitev v skladu z razpisno dokumentacijo, zaradi česar bi bilo potrebno njegovo ponudbo kot nepopolno izločiti. Iz ponudbe izbranega ponudnika namreč ni mogoče ugotoviti, ali njegova ponudba dejansko ponuja celostno rešitev vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Določeno opremo, ki jo v razpisni dokumentaciji zahteva naročnik (gre za zahteve, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji pod točko 4.1), je namreč izbrani ponudnik ponudil zgolj kot ?opcijo?, česar razpisna dokumentacija ne predvideva. Navedeno naj bi pomenilo, da je vsa oprema, ki je predmet naročila, plačljiva poleg ponudbene cene. Iz tega razloga naj bi bil izbrani ponudnik cenejši kot vlagatelj. Vlagatelj je v tem smislu zatrjeval tudi, da je bil izbrani ponudnik privilegiran, kar predstavlja neenakopravno in diskriminatorno obravnavo ponudnikov.

Naročnik je 2.10.2013 izdal sklep številka 1119/2013-HŠ/EH (v nadaljevanju: sklep z dne 2.10.2013), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je vlagatelj zatrjeval kršitev 1. odstavka 84. člena ter 15. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZJNVETPS). Naročnik je glede neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika navedel, da imajo elementi tehnične specifikacije izbranega ponudnika, ki so označeni kot opcijski, takšno oznako zato, ker gre za tipsko tehnično specifikacijo ponudnika in ne zato, ker bi naročnik moral v tem primeru karkoli od tega, kar je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, posebej naročiti in doplačati. Naročnik je v postopku testiranja (ki je bil vnaprej določen v razpisni dokumentaciji) v času od 18.8.2013 do 18.9.2013, ugotovil, da sistem za sledenje vozil, ki ga ponuja izbrani ponudnik, v celoti izpolnjuje vse tehnične pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik je še opozoril na vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije, ki jo je izbrani ponudnik potrdil kot veljavno, in ki določa, da se dobavitelj (izbrani ponudnik) zavezuje opraviti dobavo sistema v skladu z zahtevami naročnika iz tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji, ter da so cene enake in fiksne, kot so bile razvidne iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika. Navedeno pomeni, da dodatne ali izbirne dobave opreme, ki je v tehničnih specifikacijah navedena kot obvezna, niso mogoče, prav tako so izključena dodatna plačila za opremo. Naročnik je navedel še, da je v tem postopku javnega naročanja na enak način obravnaval oba ponudnika ? torej enakopravno in nediskriminatorno.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega 14. 10. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.
Dne 21.10.2013 je vlagatelj podal Dodatna pojasnila k zahtevku za revizijo - opredelitev do navedb naročnika v sklepu z dne 2.10.2013, v katerih je vztrajal pri svojih navedbah, saj naj bi bila ponudba izbranega ponudnika, kljub obrazložitvam naročnika, še vedno povsem splošna in nespecificirana. Vlagatelj ni trdil, da sistem za sledenje vozil izbranega ponudnika ne bi ustrezal tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije, vendar tehnična ustreznost ne more razlagati ponudbene cene. Testiranje je namenjeno izključno preizkušanju tehničnega delovanja, ne pa ugotavljanju, katera oprema je zajeta v osnovni ponudbeni ceni, katera pa za doplačilo. Vlagatelj ob tem ni zatrjeval, da bi bile v postopku testiranja storjene kakršnekoli kršitve.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali ponudba izbranega ponudnika ustreza tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije za to javno naročilo, in s tem ali je ponudba izbranega ponudnika primerna. Spor je tudi v tem, ali je izbrani ponudnik določene elemente sistema za sledenje vozil, ki so v tehnični specifikaciji za ta postopek javnega naročanja opredeljeni kot obvezni, ponudil zgolj opcijsko, in torej niso zajeti v ponudbeno ceno. Posledično je spor tudi v tem ali je naročnik oddal javno naročilo ponudniku, katerega ponudba ni bila popolna.

17. točka 1. odstavka 2. člena ZJNVETPS določa, da je popolna ponudba ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 21. točka istega člena ZJNVETPS določa, da je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. 7. odstavek 45. člena ZJNVETPS določa, da (med drugim) v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi naročnik odda javno naročilo potem, ko razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila ter preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. 1. odstavek 84. člena ZJNVETPS določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS in upoštevaje 7. in 8. odstavek 45. člena ZJNVETPS izločiti ponudbe, ki niso popolne.

Če bi se torej izkazalo, da ponudba izbranega ponudnika dejansko ne ustreza tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila iz razpisne dokumentacije, in da je torej posledično ponudba izbranega ponudnika nepopolna, bi bilo potrebno naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila skladno z 39. členom ZPVPJN razveljaviti.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so v razpisni dokumentaciji opredeljene v poglavju številka 4 Tehnični razpisni pogoji sklop št.1 (opis naročila ? tehnične specifikacije). V tem delu je naročnik specificiral, da je predmet javnega naročila najem sistema za sledenje vozil.

Vlagatelj je v svojem zahtevku za revizijo posebej opozoril na določbe podpoglavja 4.1 Predmet ponudbe, oziroma še natančneje postavki:
- Oprema v vozilih, ki določa ?V opremo vozil uvrščamo vse komponente, ki so del sistema in se vgradijo v vozilo. Zaslon za prikaz informacij s tipkovnico za vnos, fiksna povezava s procesorsko enoto, ki omogoča tudi stalno napajanje, ergonomična zasnova pripravljen za varno namestitev na armaturno ploščo vozila, ki omogočena nedvoumno prijavo voznika brez vnašanja evidenčne številke. Omenjena oprema mora vsebovati vse potrebne dele za njegovo nemoteno delovanje in vgradnjo v vozilo.? Glede te postavke je vlagatelj navedel, da izbrani ponudnik ne ponuja opreme, ki bi omogočala nedvoumno prijavo voznika brez vnašanja evidenčne številke ter ne ponuja zaslona za prikaz informacij s tipkovnico za vnos, saj naj bi bili navedeni postavki v priloženi tehnični dokumentaciji izbranega ponudnika o ponujenem tipu sistema za sledenje vozil navedeni kot opcijski.

- Komunikacija vozilo-nadzorni center, ki določa ?Komunikacija med vozilom in nadzornim centrom naj poteka preko infrastrukture mobilnega operaterja. Podatki naj se prenašajo s pomočjo tehnologije GPRS.? Glede te postavke je vlagatelj navedel, da izbrani ponudnik ne ponuja opreme, ki bi omogočala neomejeno komunikacijo med vozilom in nadzornim centrom, saj je navedena postavka v priloženi tehnični dokumentaciji izbranega ponudnika o tipu sistema za sledenje vozil navedena kot opcijska.

Izbrani ponudnik je tehnično dokumentacijo o ponujenem tipu sistema za sledenje vozil predložil v obliki prospekta z naslovom Opis telematskega sistema CVS Mobile, kot prilogo svoji ponudbi z dne 10.6.2013.

V zvezi s postavko naročnikove tehnične specifikacije, da naj bi sistem za sledenje vozil omogočal nedvoumno prijavo voznika brez vnašanja evidenčne številke, je na strani 7 prospekta (poglavje III Oprema v vozilu) izbranega ponudnika navedeno, da sistem omogoča prijavo voznika na delovni stroj ali vozilo prek nadzorne aplikacije ali v vozilu z uporabo brezkontaktne kartice ali pametne voznikove kartice. Navedena postavka je v prospektu, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, označena kot ?opcija?.

V zvezi s postavko naročnikove tehnične dokumentacije, da naj bi bil v sistem za sledenje vozil vgrajen zaslon za prikaz informacij s tipkovnico za vnos, je na strani 20 prospekta (poglavje III Oprema v vozilu) izbranega ponudnika predstavljen komunikacijski terminal (iz prospekta je razvidno, da gre za zaslon za prikaz informacij z vgrajeno tipkovnico za vnos). Navedena postavka je v prospektu, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, označena kot ?opcija?.

V zvezi s postavko naročnikove tehnične dokumentacije, da naj bi v sistemu za sledenje vozil komunikacija med vozilom in nadzornim centrom potekala preko infrastrukture mobilnega operaterja, medtem ko naj bi se podatki prenašali s pomočjo tehnologije GPRS, je na strani 18 prospekta izbranega ponudnika kot oprema v vozilu, ki je del sistema za sledenje vozil, opredeljena GPS/GSM naprava in GPS antena. Sledeč prospektu GPS/GSM naprava pridobiva GPS koordinate vozila ter zajema podatke, ki jih nato preko GSM/GPRS omrežja pošilja do podatkovnega strežnika Centralne podatkovne baze sistema CVS Mobile. Ta funkcionalnost sistema za sledenje vozil v prospektu ni navedena kot opcijska, torej v tem delu ni mogoče slediti navedbam vlagatelja. Res je sicer, da je na strani 9 prospekta navedena funkcionalnost navigacija in neomejena komunikacija kot ?opcija?, vendar se ta del prospekta ne nanaša na komunikacijo med vozilom in nadzornim centrom (pošiljanje podatkov z namenom sledenja vozilu), temveč na možnost uporabe v vozilo vgrajene opreme za komunikacijo med in z vozniki s pisnimi sporočili.

Ne glede na to, pa je moč pritrditi vlagatelju v tem, da so v prospektu, ki predstavlja tehnično dokumentacijo o ponujenem tipu sistema za sledenje vozil v ponudbi izbranega ponudnika, določeni elementi, ki so opredeljeni v tehnični specifikaciji v razpisni dokumentaciji kot obvezni, označeni kot opcijski.

Naročnik je v svojem sklepu z dne 2.10.2013 navedel, da so elementi tehnične specifikacije označeni kot opcijski le zato, ker je prospekt izbranega ponudnika tipska tehnična dokumentacija, in ne zato, ker bi bilo potrebno naročniku v tem primeru karkoli posebej naročiti ali doplačati. Naročnik je navedel tudi, da je v postopku testiranja v času od 18.8.2013 do 18.9.2013, ko je testiral vgrajeni sistem izbranega ponudnika, ugotovil, da vgrajeni testni sistem v celoti izpolnjuje vse tehnične pogoje iz razpisne dokumentacije ter da je cena za sistem nespremenjena in enaka ceni, ki jo je izbrani ponudnik navedel v ponudbi.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju 4 v oddelku Testiranje določil, da si pridržuje pravico pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila ponujene sisteme za sledenje vozil testirati en mesec na največ dveh vozilih v Ljubljani. Naročnik je opredelil, da bo v obdobju testiranja spremljal oziroma ugotavljal izpolnjevanje tehničnih zahtev ponujenega sistema za sledenje vozil.

Namen postopka testiranja, ki ima svojo podlago v določbah poglavja 4 razpisne dokumentacije ter v 1. odstavku 81. člena ZJNVETPS, je v tem primeru ta, da naročnik preveri, ali ponujeni sistemi za sledenje vozil izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora preverjati, ali tehnične zahteve izpolnjuje prav v ponudbi ponujeni sistem za sledenje vozil, in ne morda kateri drugi (opcijsko nadgrajeni ali kako drugače spremenjeni) sistem, ki ga prav tako morda ponuja ponudnik. Ponujeni sistem za sledenje vozil seveda pomeni sistem, ki je zajet v ponudbeno ceno, in ne sistem, za katerega bi naročnik moral karkoli doplačevati poleg ponudbene cene. To nenazadnje izhaja iz priloge 13 k razpisni dokumentaciji (Ponudbeni predračun, ki je v skladu s točko 3 Navodila za izdelavo ponudbe obvezni del ponudbe), v kateri je navedeno, da mora ponudnik pri pripravi ponudbe upoštevati zahteve iz poglavja 4: Opis naročila ? Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj ni v ničemer problematiziral samega postopka testiranja - v svoji opredelitvi do navedb naročnika v sklepu z dne 2.10.2013 je celo sam navedel, da ne izpodbija tehnične ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika. Trditvi vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in posledično nepopolna, ker iz nje ni razvidno, ali izbrani ponudnik ponuja sistem za sledenje vozil, ki ustreza vsem specifikacijam razpisne dokumentacije, ali bo potrebno določene elemente sistema za sledenje vozil naročniku posebej doplačevati, torej ni mogoče slediti. Naročnik je ponujeni sistem za sledenje vozil izbranega ponudnika testiral in ugotovil, da sistem v celoti izpolnjuje vse tehnične pogoje iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je moral oblikovati ponudbeno ceno in ponudbeni predračun pripraviti upoštevaje tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije, kar pomeni, da ga ponudbena cena iz ponudbe z dne 10.6.2013 zavezuje v smislu, da mora naročniku zagotoviti sistem, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije (kar je naročnik ugotovil na samem testiranju ponujenega sistema) po ponujeni ceni, brez kakršnihkoli doplačil.

Res so v tehnični dokumentaciji o sistemu za sledenje vozil v ponudbi izbranega ponudnika nekateri elementi sistema, ki so v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije navedeni kot obvezni, označeni kot ?opcija?. Kot pa je že bilo navedeno, v luči dejstva, da je naročnik testiral ponujeni sistem ter ugotovil njegovo ustreznost tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije, uporabo tipske dokumentacije (prospekta) ni mogoče šteti kot pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudbe, zaradi katere bi ponudba bila nepopolna. Prospekt o sistemu za sledenje vozil namreč opisuje osnovne značilnosti sistema za sledenje vozil izbranega ponudnika ter možne nadgradnje (?opcije?), vsebina dejansko ponujenega sistema za sledenje vozil pa je opredeljena s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter sistemom za sledenje vozil, ki ga je izbrani ponudnik vgradil v vozilo za testiranje, cena tako ponujenega sistema pa je opredeljena s ponudbenim predračunom kot prilogo ponudbe izbranega ponudnika. Tako tudi ni mogoče govoriti o tem, da bi izbrani ponudnik podal nedovoljeno ?opcijsko ponudbo?, kot to zatrjuje vlagatelj.

Nenazadnje je navedeno tudi ustrezno določbam Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami, v nadaljevanju OZ) o prodaji po vzorcu ali modelu, ki jih je potrebno v primeru, ko naročnik v razpisni dokumentaciji predvidi testiranje predmeta javnega naročila, uporabiti smiselno. 518. člen OZ namreč določa, da pri prodaji po vzorcu ali modelu odgovarja prodajalec, če stvar, ki jo je izročil kupcu, ne ustreza vzorcu ali modelu, kadar gre za gospodarsko pogodbo, po predpisih o odgovornosti prodajalca za stvarne napake stvari, v drugih primerih pa po predpisih o odgovornosti za neizpolnitev obveznosti. Iz navedenega logično izhaja, da je ponudnik, ki je naročniku predložil v testiranje model svojega sistema za sledenje vozil, dolžan (v primeru sklenitve pogodbe) dobaviti sistem za sledenje vozil, ki ustreza modelu, ki ga je predložil v testiranje ? seveda po ceni, ki jo je ponudnik postavil v svoji ponudbi.

Če bi namreč zavzeli strožje stališče, za katerega se zavzema vlagatelj ? namreč da so elementi ponujenega sistema za sledenje vozil lahko opredeljeni zgolj v tehnični dokumentaciji, kot priloga ponudbe, bi prišli do nevzdržnega stališča, da bi naročnik moral izločiti ponudbo izbranega ponudnika zaradi neprimernosti ponujenega sistema za sledenje vozil, čeprav je pri testiranju naročnik ugotovil, da ta sistem v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

V tem smislu je naročnik v svojem sklepu z 2.10.2013 odgovoril na očitke vlagatelja, zato tudi ni moč slediti očitkom vlagatelja, da naročnik v tem delu ni odgovoril na njegove navedbe iz zahtevka za revizijo.

Opozoriti pa je potrebno še na to, da bi v skladu s tako strogim stališčem moral naročnik, da bi zadostil zahtevi po enakopravnem obravnavanju naročnikov, na način, kot to predlaga vlagatelj, obravnavati tudi njegovo ponudbo. Iz Tehničnih karakteristik ponujene opreme, tehnične dokumentacije za sistem za sledenje vozil, ki je priloga vlagateljeve ponudbe z dne 20.6.2013, namreč nikjer neposredno ne izhaja, da vlagatelj ponuja sistem za sledenje vozil, ki zadosti tehnični zahtevi sistema iz razpisne dokumentacije, da omogoča prijavo voznika brez vnašanja evidenčne številke. Vlagatelj je v svoji ponudbi sicer navedel, da identifikacija voznika poteka preko sistema iButton, pri čemer pa ni pojasnil, ali ta sistem omogoča prijavo voznika brez vnašanja evidenčne številke.

Iz odločitve o oddaji javnega naročila pa je razvidno, da je naročnik tako ponudbi izbranega ponudnika kot tudi vlagatelja štel kot popolni, zato ni mogoče slediti niti navedbam vlagatelja o privilegirani in neenakopravni obravnavi izbranega ponudnika.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi določbe 3. odstavka 70. člena ZPVPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 25. 10. 2013Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
- Avteh, inženiring, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
- CVS Mobile d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran