Na vsebino
EN

018-370/2013 Občina Sveta Ana

Številka: 018-370/2013-2
Datum sprejema: 22. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila ?Energetska sanacija OŠ Sveta Ana?, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gradbeništvo, krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Branko Sraka s.p., Drvanja 22, Benedikt (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, Sv. Ana v Slov. goricah (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 10. 2013

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila ?Energetska sanacija OŠ Sveta Ana?, katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 12. 8. 2013, pod št. objave JN10138/2013. Naročnik je dne 20. 9. 2013, pod št. 60302-02/2013-50, izdal odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Knuplež d.o.o., Zg. Velka 136a, Zg. Velka (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ponudbo vlagatelja je naročnik izločil, ker je ugotovil, da predložene reference niso ustrezne.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 10. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da je naročnik objavil takšne pogoje (finančna zavarovanja), ki onemogočajo oddajo ponudb drugim izvajalcem, takšna dokazila pa kar nekaj stanejo. Prav tako je naročnik zahteval pet referenc, zaradi česar sta ponudbo oddala le dva ponudnika. Vlagatelj zato predlaga, da se pogoji preverijo. Vlagatelj dalje predlaga, da se preveri, ali je naročnik glede referenc pridobil ustrezno dokumentacijo za izbranega ponudnika, saj je reference vlagatelja poskušal izpodbijati na vseh ravneh, čeprav je vlagatelj od naročnika referenčnega posla Občina Makole pridobil obrazložitev k potrjeni referenci, iz katere je razvidno, da so bila dela izvedena dne 26. 8. 2013 po podpisu Zapisnika kvalitetnega pregleda izvedenih del. Vlagatelj dalje navaja, da iz kooperacijske pogodbe, sklenjene z naročnikom referenčnega posla Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. izhaja, da je bil vlagatelj izvajalec del. Vlagatelj še predlaga, da se preveri ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika za izpolnjevanje vseh pogojev.

Naročnik je s sklepom, št. 60302-02/2013-53, z dne 11. 10. 2013, zahtevek za revizijo zavrnil. Pojasni, da je v postopku preverjanja referenc vlagatelja iz predložene pogodbe o izvedbi del za naročnika Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. ugotovil, da vlagatelj ni bil izvajalec del, temveč podizvajalec za krovsko kleparska dela. Naročnik še izpostavlja, da izveden posel iz razmerja podizvajalec ? glavni izvajalec ni mogoče šteti kot ustreznega, saj to razmerje ni enakovredno razmerju, ko ponudnik nastopa kot glavni izvajalec. Glede reference za naročnika Občina Makole naročnik poudarja, da dejstvo, kdaj so bila dela fizično končana in kakšen je postopek, vezan na prevzem del, v konkretnem primeru ni merodajno, ampak je ključno, kdaj so dela bila prevzeta. Prevzem referenčnih del je bil opravljen z zapisnikom dne 28. 8. 2013, kar glede na zahteve iz razpisne dokumentacije ni ustrezno, saj bi referenca morala biti pridobljena najkasneje do dne 27. 8. 2013.

Naročnik je z vlogo z dne 15. 10. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila in predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pri pregledu popolnosti ponudbe vlagatelja, v delu, ki se nanaša na dokazovanje tehnične sposobnosti, ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki v prvem odstavku 80. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik ugotoviti kot nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Izhodišča za preverjanje tehnične sposobnosti določa 45. člen ZJN-2, ki v prvi alineji točke a) drugega odstavka navaja, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika, naročnik pa lahko določi, da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o opravljenem naročilu posredujejo neposredno. Iz navedenih določb izhaja možno dokazilo za ugotavljanje tehnične sposobnosti, pri čemer vsebino pogojev določi naročnik v razpisni dokumentaciji, v kateri tudi navede, katero dokazilo iz drugega odstavka 45. člena ZJN-2 bo štel kot ustrezno (šesti odstavek 45. člena ZJN-2).

Naročnik je pogoj za preverjanje tehnične sposobnosti in potrebna dokazila določil v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji, v poglavju 4. Obvezna vsebina ponudbe, v točki e.2), ki se je glasila:

?Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih (pred oddajo ponudbe), in sicer:

- v zadnjih treh letih je zgradil oz. obnovil vsaj pet zahtevnih objektov visokih gradenj v vrednosti minimalno 50.000,00 EUR (z DDV) (Razpisni obrazec 7).

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 7a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.?

Podobno je naročnik navajal tudi v Razpisnem obrazcu št. 7 (Spisek najvažnejših referenc v zadnjih treh letih), v Razpisnem obrazcu št. 7a (Potrdilo naročnika, priloga k razpisnemu obrazcu št. 7) pa je predvidel potrdilo naročnika referenčnega posla, da je z izvajalcem sklenil pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji ali obnovi zahtevnega objekta visokih gradenj.

Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi predložil izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 7 (Spisek najvažnejših referenc v zadnjih treh letih), v katerem je navajal pet referenčnih poslov, za vsakega izmed njih je tudi predložil izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 7a (Potrdilo naročnika, priloga k razpisnemu obrazcu št. 7). Naročnik je skladno s 77. členom ZJN-2 podatke iz navedenih dokazil preveril, in sicer na način, da je od naročnikov referenčnih poslov zaprosil za fotokopijo pogodb o izvedenih delih. Po pridobljenih dokazilih je naročnik ugotovil, da dve referenci ne ustrezata pogoju iz razpisne dokumentacije.

Referenco naročnika Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. je naročnik ugotovil kot neustrezno iz razloga, ker je vlagatelj pri izvedbi posla nastopil kot podizvajalec za krovsko kleparska dela, pri čemer je še pojasnil, da izveden posel iz razmerja podizvajalec ? glavni izvajalec ni mogoče šteti kot referenčnega, saj to razmerje ni enakovredno razmerju, ko ponudnik nastopa kot glavni izvajalec. Vlagatelj glede navedene ugotovitve naročnika v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je iz kooperacijske pogodbe, št. 9475-03, sklenjene dne 27. 8. 2012 med vlagateljem in naročnikom Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. (ki jo vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, pogodbo pa je pridobil tudi naročnik v postopku preverjanje referenc vlagatelja), razvidno, da je vlagatelj bil izvajalec del.

Državna revizijska komisija je, ne da bi se spuščala v presojo, ali je naročnik pravilno ugotovil, da je bil vlagatelj podizvajalec pri izvedbi referenčnega posla in ali je zato, glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, pravilno zaključil, da referenčni posel ni bil ustrezen, ugotovila, da je naročnik referenco ugotovil kot neustrezno tudi zato, ker je vlagatelj izvajal zgolj krovsko kleparska dela, te ugotovitve pa vlagatelj v zahtevku za revizijo z ničemer ne izpodbija. Da je vlagatelj izvajal krovsko kleparska dela, potrjuje tako kooperacijska pogodba z dne 27. 8. 2012, kot tudi pojasnilo naročnika Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. z dne 15. 6. 2011 (ki ga prilaga vlagatelj zahtevku za revizijo), medtem ko je razpisna dokumentacija zahtevala izgradnjo oziroma obnovo zahtevnih objektov visokih gradenj, iz Razpisnega obrazca št. 7a (Potrdilo naročnika, priloga k razpisnemu obrazcu št. 7) pa izhaja, da so naročniki referenčnega posla morali potrditi, da so z izvajalcem sklenili pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji ali obnovi zahtevnega objekta visokih gradenj.

Ker je naročnik ugotovil neustreznost reference tudi glede na vsebino izvedenih del, vlagatelja pa tega v zahtevku za revizijo ni izpodbijal, oziroma ni zatrjeval in dokazal, da referenca kljub navedeni vsebini del ustreza pogoju iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati naročnikovih kršitev pri ugotavljanju ustreznosti navedene reference. Ker je naročnik za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika zahteval izgradnjo ali obnovo vsaj petih zahtevnih objektov visokih gradenj, v ponudbi vlagatelja pa je od petih predloženih referenc ugotovil neustreznost najmanj ene, Državna revizijska komisija nadaljnjih revizijskih očitkov, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika pri presoji reference naročnika Občina Makole, ni vsebinsko presojala, saj to ne bi več moglo vplivati na položaj vlagatelja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je namreč že na podlagi ugotovitve neustreznosti ene izmed petih predloženih referenc lahko utemeljeno zaključil, da vlagatelj ni dokazal zahtevane tehnične sposobnosti, njegova ponudba pa je zato nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo je naročnik dolžan kot nepopolno izločiti iz postopka javnega naročanja (prvi odstavek 80. člena, v zvezi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Glede navedb vlagatelja o domnevnih spornih pogojih v razpisni dokumentaciji Državna revizijska komisija izpostavlja, da bi vlagatelj s tem povezane kršitve lahko uveljavljal najkasneje do poteka roka za prejem ponudb (drugi odstavek 25. člena ZPVPJN), po preteku tega roka pa le, če bi dokazal, da kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), česar vlagatelj v konkretnem primeru ni dokazal. Glede predloga vlagatelja, da se preveri ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika, še posebej pa naročnikovo preverjanje predloženih referenc izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija opozarja, da vlagatelj v tem delu kršitev naročnika ni konkretiziral (in dokazal). Ne glede na navedeno iz spisovne dokumentacije izhaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi za dokazovanje tehnične sposobnosti predložil zahtevana dokazila, naročnik pa je podatke iz navedenih dokazil preverjal na enak način, kot pri vlagatelju, in sicer je od naročnikov referenčnih poslov zahteval kopije pogodb o izvedenih delih. Naročniku zato ni mogoče očitati neenakopravne obravnave ponudnikov.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati naročnikovih kršitev pri ugotavljanju popolnosti njegove ponudbe, zato je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 22. 10. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, Sv. Ana v Slov. goricah
- Gradbeništvo, krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Branko Sraka s.p., Drvanja 22, Benedikt
- Knuplež d.o.o., Zg. Velka 136a, Zg. Velka
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran