Na vsebino
EN

018-369/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-369/2013-5
Datum sprejema: 21. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Vide Kostanjevec kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za ?izdelavo in dobavo prometne signalizacije in opreme za potrebe interventne zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje treh let? (sklop III) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Meblo signalizacija, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 5, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 21. 10. 2013

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za ?izdelavo in dobavo prometne signalizacije in opreme za potrebe interventne zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje treh let? v sklopu III se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pritožbenega postopka se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 3. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13034/2012, in 8. 12. 2012 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2012/S 237-390212) z dokumentom ?Odločitev o oddaji javnega naročila? št. 43001-96/2012/25 412 z dne 21. 3. 2013 ponudnike obvestil, da je v sklopu III izbral vlagateljevo ponudbo. Zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu III je ponudnik Petrič, d. o. o., Goriška cesta 57, Ajdovščina vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 4. 2013, ki ga je naročnik zavrnil, Državna revizijska komisija pa mu je s sklepom št. 018-157/2013-10 z dne 28. 6. 2013 ugodila in jo razveljavila. Naročnik je nato z dokumentom ?Odločitev o oddaji javnega naročila? št. 43001-96/2012/91 (410) z dne 30. 7. 2013 ponudnike obvestil, da je v sklopu III izbral ponudbo ponudnika Electrum Radenci, d. o. o., Prešernova ulica 10, Radenci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper novo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu III je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 8. 2013.

Naročnik je s sklepom št. 43001-96/2012/99 z dne 20. 8. 2013 zavrgel zahtevek za revizijo. Zoper ta sklep je vlagatelj vložil pritožbo z dne 26. 8. 2013 (in dopolnitev pritožbe z dne 28. 8. 2013), ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-319/2013-5 z dne 13. 9. 2013 ugodila in ga razveljavila. Državna revizijska komisija je odločitev o stroških pritožbenega postopka pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu z vlogo, poslano 25. 9. 2013, izjasnil o zahtevku za revizijo, pri čemer je predlagal, da se ga zavrne, v vlogi pa je navedel stroškovnik.

Naročnik je s sklepom št. 43001-96/2012/123 z dne 8. 10. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43001-96/2012/125 z dne 14. 10. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je vlogo z dne 15. 10. 2013 umaknil zahtevek za revizijo, pri čemer je navedel tudi navedel, da je treba odločiti tudi o stroških pritožbenega postopka, kot jih je že prijavil v pritožbi, hkrati na podlagi drugega odstavka 72. člena ZPVPJN zahteva še povračilo polovico plačane takse zaradi umika zahtevka za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je o njem sprejela odločitev iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za ?izdelavo in dobavo prometne signalizacije in opreme za potrebe interventne zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje treh let? v sklopu III ustavila.

Državna revizijska komisija bo posebej, kot je določeno v 72. členu ZPVPJN, ugotavljala, ali so podani pogoji za povračilo polovice plačane takse, ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pritožbenega postopka zavrnila, saj upoštevajoč, da so stroški akcesorne narave, zaradi umika zahtevka za revizijo ni mogla ugotoviti, da bi bil zahtevek za revizijo utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 10. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
? Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
? Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
? odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
? Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
? v spis zadeve, tu.

V vednost:
? finančna služba, tu.

Natisni stran