Na vsebino
EN

018-336/2013 Mestna občina Celje

Številka: 018-336/2013-7
Datum sprejema: 17. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila ?Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta - del faze 2 - od km 1 + 255 do km 1 + 560?, na podlagi pritožbe in zahtevka za revizijo, ki ju je vložil vlagatelj VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.d., Lava 42, Celje, ki ga zastopa odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.10.2013

odločila:

1. Pritožbi, z dne 09.09.2013, se ugodi in se razveljavi sklep št. 4306-14/2013, z dne 29.08.2013, s katerim je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo, z dne 23.08.2013, se sprejme v obravnavo.
2. Zahtevek za revizijo, z dne 23.08.2013, je utemeljen.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 6.889,92 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 11.06.2013, pod št. objave JN 7119/2013.
Dne 30.07.2013 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 4306-14/2013), s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo vlagatelju. V obrazložitvi je navedel, da so vse tri prejete ponudbe popolne in da je vlagateljeva ponudba najugodnejša.
Dne 08.08.2013 je naročnik sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila (Sklep o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.07.2013, in nova odločitev o oddaji javnega naročila št. 4306-14/2013), s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Gradnje Žveplan d.o.o., Celje. Naročnik je navedel, da sta ostali dve ponudbi (vključno z vlagateljevo) neprimerni in nepopolni, saj ponudnika ne ponujata postavke Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID meteorna kanalizacija) in postavke Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID cesta s hodnikom za pešce).
Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 08.08.2013, je vlagatelj dne 23.08.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil načelo transparentnosti iz 8. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), saj je bila njegova popolna ponudba (ki je sicer najugodnejša) izločena na podlagi spremembe razpisne dokumentacije, ki ni bila objavljena na Portalu javnih naročil. Vlagatelj navaja, da je naročnik dopolnitev Popisa del objavil zgolj na svoji spletni strani in ne tudi na Portalu javnih naročil, k čemer ga zavezuje ZJN-2. Naročnik je tudi v razpisni dokumentaciji (točka 4.3) izrecno navedel, da bodo vse njene spremembe objavljene na Portalu javnih naročil. Kljub temu je naročnik le na svoji spletni strani objavil spremembo Popisa del, in sicer je pod točko 7 (Tuje storitve) dodal dve postavki: 1. postavko 79514 a - Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID Meteorna kanalizacija), kos 1,0 in 2. postavko 79514 b - Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID cesta s hodnikom za pešce), kos 1,0. Vlagatelj navaja, da s spremembo ni bil seznanjen, prav tako pa s spremembo tudi ni bil seznanjen ponudnik Ki-tak gradnje d.o.o., Rogaška Slatina. Zgolj eden izmed treh sodelujočih ponudnikov je pri Popisu del spremembo upošteval, kar kaže na to, da je bil o spremembi, ki je bila objavljena le na spletni strani naročnika, vendarle obveščen. Ker navedena sprememba razpisne dokumentacije ni bila objavljena na Portalu javnih naročil, ni postala del razpisne dokumentacije. Iz navedenega razloga, zaključuje vlagatelj, je njegova ponudba popolna in bi morala biti izbrana kot najugodnejša.
Naročnik je dne 23.08.2013 sprejel tretjo odločitev (Sklep o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila in zavrnitvi vseh ponudb št. 4306-14/2013), s katero je zavrnil vse tri prejete ponudbe. V obrazložitvi je navedel, da je objavljena razpisna dokumentacija nejasna in pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na Popise del. Ker naročnik ne more z gotovostjo oceniti popolnosti prejetih ponudb, je vse tri ponudbe zavrnil.
Naročnik je dne 29.08.2013 zahtevek za revizijo zavrgel in posledično zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo, saj je zahtevek za revizijo vložil zoper odločitev, ki je bila nadomeščena z novo odločitvijo in tako ne more več izkazati, da mu je ali bi mu lahko z zatrjevanimi kršitvami nastala škoda. Naročnik navaja, da je z namenom odprave nezakonitosti, svoja ravnanja razveljavil z izdajo nove odločitve, ki jo je sprejel skladno s petim odstavkom 79. člena ZJN-2, oziroma preden je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. Izpodbijana odločitev je tako že razveljavljena in je naročnik ne more ponovno razveljaviti. Glede na to, da je z novo odločitvijo zavrnil vse tri prejete ponudbe, pa naročnik tudi ne more več izbrati vlagateljeve ponudbe.
Zoper naročnikov sklep o zavrženju je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi in se razveljavi sklep o zavrženju. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev pritožbenih stroškov. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik večkrat spremenil odločitev o oddaji naročila in s tem namerno povzročil nastalo situacijo. Vlagatelj navaja, da je izkazal možnost nastanka škode, saj je naročnik njegovo ponudbo, ki je bila s prvo odločitvijo (dne 30.07.2013) izbrana kot najugodnejša, z novo odločitvijo (dne 08.08.2013) neupravičeno izločil. Zoper novo odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je nato dne 23.08.2013 sprejel že tretjo odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe. Tretjo odločitev je vlagatelj prejel dne 26.08.20134, torej potem, ko je že pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper drugo odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem kršil določilo petega odstavka 79. člena ZJN-2. Institut spremembe odločitve namreč ni namenjen večkratnemu in samovoljnemu spreminjanju odločitve o oddaji naročila. V petem odstavku 79. člena ZJN-2 je določeno, da lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila odločitev (in ne več odločitev) na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev s katero nadomesti prejšnjo (in ne več prejšnjih odločitev). Sprejeti naveden način vodenja postopka oddaje javnega naročila pomeni, da lahko naročniki manipulirajo z izbiro najugodnejšega ponudnika, s tem pa se poruši transparentno vodenje postopka. Naročnik namreč lahko preveri, ali je bila taksa plačana in v primeru, če je bila, svojo odločitev spremeni in vlagatelju odvzame aktivno legitimacijo (kot je naročnik storil v konkretnem primeru), v nasprotnem primeru pa odločitve ne spremeni.
Naročnik je z vlogo, z dne 13.09.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 19.09.2013 pozvala naročnika, naj ji odstopi še sklep o začetku postopka. Državna revizijska komisija je zahtevan dokument prejela dne 26.09.2013.
Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotovila, da vlagatelj ni plačal takse v ustrezni višini (pri tem je vlagatelj sledil naročnikovemu pravnemu pouku). Vlagatelja je zato dne 01.10.2013 pozvala k doplačilu takse. Vlagatelj je dokazilo o doplačilu takse Državni revizijski komisiji posredoval dne 08.10.2013.
Državna revizijska komisija je najprej odločala o vlagateljevi pritožbi. Državna revizijska komisija je v pritožbenem postopku ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, utemeljen. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka v skladu s prvim odstavkom 14. člena ZPVPJN oziroma zato, ker je zahtevek za revizijo vložen zoper odločitev, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z novo odločitvijo.
ZJN-2 v petem odstavku 79. člena dopušča, da lahko naročnik, če je ugotovil, da so se v postopku oddaje javnega naročila zgodile kršitve, svojo odločitev o oddaji javnega naročila na lastno pobudo spremeni in jo nadomesti z novo (novo odločitev mora vročiti vsem ponudnikom, zoper njo pa je mogoče ponovno uveljavljati pravno varstvo v rokih, ki tečejo od dneva njene vročitve). Takšno odločitev sme naročnik sprejeti vse do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, njen namen pa je, da se ugotovljene nezakonitosti odpravijo. Opisano pooblastilo ima naročnik tudi v primeru, ko je bil zoper njegovo odločitev o oddaji javnega naročila že vložen zahtevek za revizijo, pri čemer pa ZJN-2 določa, da mora naročnik v tem primeru najprej odločiti o zahtevku za revizijo in šele nato lahko spremeni tudi odločitev o oddaji naročila. Nova odločitev o oddaji naročila mora biti skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

V obravnavani zadevi je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila spremenil dvakrat. S prvo odločitvijo (dokument št. 4306-14/2013, z dne 30.07.2013) je bil izbran vlagatelj. Iz obrazložitve te odločitve je razvidno, da so vse tri prejete ponudbe popolne in da je vlagateljeva ponudba najugodnejša. Z drugo odločitvijo (dokument št. 4306-14/23013, z dne 08.08.2013) je bil izbran ponudnik Gradnje Žveplan d.o.o., Celje. Naročnik je v obrazložitev navedene odločitve zapisal, da je popolna le izbrana ponudba in da sta ostali dve ponudbi (torej tudi vlagateljeva) nepopolni iz razloga, ker ne ponujata dveh postavk iz Popisa del. S tretjo (in zadnjo) odločitvijo je naročnik zavrnil vse tri prejete ponudbe z obrazložitvijo, da iz razloga, ker je razpisna dokumentacija nejasna in pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na Popise del, ne more z gotovostjo oceniti popolnosti ponudb (dokument št. 4306-14/2013, z dne 23.08.2013).

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je z zahtevkom za revizijo (ki ga je vložil preden je prejel naročnikovo tretjo odločitev) izkazal možnost nastanka škode, saj ga je vložil zoper drugo odločitev, s katero je naročnik njegovo ponudbo, ki je bila sprva izbrana kot najugodnejša, izločil kot nepopolno. Naročnik je sicer tretjo odločitev sprejel preden je prejel zahtevek za revizijo, vendar pa jo je, kot izhaja iz njene obrazložitve, sprejel ravno iz razloga, zaradi katerega je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je v njej priznal, da razlog za njen sprejem izvira iz pomanjkljive in nejasne razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na Popis del, zaradi nevpisa dveh postavk v Popis del pa je bila vlagateljeva ponudba (z drugo odločitvijo) tudi izločena. Z navedenim se je pri vlagatelju upravičeno vzbudil dvom v enakopravno in nediskriminatorno obravnavo ter v transparentno vodenje postopka oziroma vtis, da je naročnik po sprejemu druge odločitve preveril, ali je bila taksa za revizijski postopek plačana, in nato sprejel tretjo odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe ter vlagatelju odrekel aktivno legitimacijo. Dvom v naročnikovo enakopravno in nediskriminatorno obravnavo ter v transparentno vodenje postopka je v konkretnem primeru še toliko večji, saj je vlagatelj oddal najugodnejšo ponudbo (v obravnavanem primeru je bilo edino merilo za ocenitev ponudb najnižja ponudbena cena - 7. točka Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), naročnik pa je mogel in moral vedeti, da je razpisna dokumentacija (kot je navedel) ?nejasna in pomanjkljiva v delu, ki se nanaša na Popise del? in da ?ne more z gotovostjo oceniti popolnosti ponudb?,vsaj pri sprejemu druge odločitve.

Ob navedenem je Državna revizijska komisija, skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN, pritožbi ugodila ter odločila, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Med naročnikom in vlagateljem je spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba popolna. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ravnal v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije, naročnik pa je njegovo ponudbo izločil na podlagi spremembe razpisne dokumentacije (Popisa del), ki ni bila objavljena na Portalu javnih naročil.

Kot izhaja iz izpodbijanega sklepa (druga odločitev naročnika št. 4306-14/23013, z dne 08.08.2013), je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker ?v nasprotju z naročnikovim navodilom, objavljenim na spletni strani http://moc.celje.si ni dodal postavk pod točko 7 - Tuje storitve: 79 514 a Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID Meteorna kanalizacija) kos 1,0 in 79 514 b Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID Cesta s hodnikom za pešce) kos 1,0?.

Drugi odstavek 71. člena ZJN-2 določa, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko Portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je dolžan, skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJN-2, razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, objaviti na ali prek Portala javnih naročil.
Iz navedenih določil izhaja, da postanejo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila del razpisne dokumentacije in da jih je naročnik dolžan objaviti na ali preko Portala javnih naročil. Le na ta način so vsi potencialni ponudniki hkrati in tekoče obveščeni o vseh morebitnih spremembah, dopolnitvah in pojasnilih razpisne dokumentacije, naročniku pa je na ta način omogočeno, da so prejete ponudbe skladne z vsemi njegovimi (tudi naknadnimi) zahtevami. Naročnik je torej zadolžen za sprotno obveščanje ponudnikov na za to točno določenem mestu, ponudniki pa morajo pozorno spremljati Portal javnih naročil in pri pripravi ponudb upoštevati tudi vse morebitne dodatne zahteve naročnika.

Naročnik je navedene zakonske določbe vnesel tudi v razpisno dokumentacijo. Naročnik je v točki 4.3 (Dodatna pojasnila in sprememba razpisne dokumentacije) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim navedel:

?Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko Portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacije.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik v skladu z zakonom spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo objavljena na Portalu javnih naročil?.

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, kot že izhaja iz te obrazložitve, objavil na Portalu javnih naročil dne 11.06.2013. Naročnik je v točki VI.3 Obvestila o naročilu (Dodatne informacije) ponudnike obvestil, da se razpisna dokumentacija nahaja na njegovem spletnem naslovu http://moc.celje.si?.

Naročnik je v zvezi s tem (v tretji odločitvi) navedel, ?da je bila razpisna dokumentacija na njegovem spletnem naslovu http://moc.celje.si) objavljena dne 14.06.2013, istega dne pa je na istem mestu, kot samostojno priponko, objavil tudi dodatno pojasnilo, ki se glasi: V popisih pod točko 7- Tuje storitve se doda še: 79 514 a - Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID Meteorna kanalizacija) kos 1,0 in 79 514 b - Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID Cesta s hodnikom za pešce) kos 1,0?.

Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije prejel dve vprašanji. Obe vprašanji in oba odgovora nanju je objavil na Portalu javnih naročil (dne 14.06.2013 in 17.06.2013). Na prvo vprašanje, ki se je glasilo: ?Kdaj boste objavili razpisno dokumentacijo oziroma kje je?? je odgovoril: ?Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje, povezava:http://moc.celje.si/javna-naročila/3339-obnova-lokalne-ceste-trnoveljska-cesta-del-faze-2-od-km-1-255-do-km-1-560. Žal je zaradi tehničnih težav nekoliko zamujala?. Na drugo vprašanje (?Ali se lahko popisi dobijo tudi v excel obliki??) je odgovoril: ?Zaradi slabih izkušenj v preteklosti popisov v excel obliki ne bomo objavljali.?

Predmetna razpisna dokumentacija je bila na voljo ponudnikom (s čimer se strinjata naročnik in vlagatelj) šele tretji dan po objavi javnega razpisa na Portalu javnih naročil. Državna revizijska komisija sicer ni mogla preveriti, ali je bila tudi sprememba razpisne dokumentacije na naročnikovem spletnem naslovu objavljena hkrati z razpisno dokumentacijo oziroma (kot je navedel naročnik) ?istega dne, na istem mestu, kot samostojna priponka?. Tudi če je temu tako, pa je takšno ravnanje naročnika tudi sicer nelogično in nerazumljivo. Naročnik bi namreč lahko v tem primeru novi postavki vnesel že v osnovno razpisno dokumentacijo in do navedenega zapleta sploh ne bi prišlo. Navedeno velja še toliko bolj iz razloga, ker predstavlja Popis del jedro ponudbe, v katerem je podrobno predstavljen predmet javnega naročila, vsebuje pa tudi ponujene cene, naročnik pa je v točki 6.5.8 (Ponudbena cena) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe tudi izrecno prepovedal vsakršno spreminjanje Popisa del.

Predmet javnega naročila je obnova dela lokalne ceste. Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Popis del, ki hkrati predstavlja tudi Ponudbeni predračun. Dela iz Popisa del so razdeljena na sedem vsebinsko ločenih sklopov, ti sklopi pa predstavljajo tudi končno rekapitulacijo Ponudbenega predračuna (1. Preddela, 2. Zemeljska dela, 3. Voziščne konstrukcije, 4. Odvodnjavanje, 5. Gradbena in obrtniška dela, 6. Oprema cesta in 7. Tuje storitve), ki so sestavljeni iz več postavke. Naročnik je v Popisu del, za vsako izmed (več kot 80 različnih) postavk, navedel opis postavke, enoto mere in potrebno količino, ponudniki pa so morali vpisati še ceno na enoto in skupno vrednost za vse razpisane količine.

Pregled prejetih ponudb pokaže, da so vsi trije ponudniki predložili v celoti izpolnjene (ter podpisane in žigosane) Popise del. Dva izmed njiju (tudi vlagatelj) sta v zvezi s tem upoštevala razpisno dokumentacijo, le eden izmed njih pa je v Popis del vnesel tudi obe postavki, ki ju je naročnik dodal s sporno spremembo (naročnik je novi postavki dodal v 7. sklop del - Tuje storitve). Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da iz razloga, ker naročnik ponudnikov z novima postavkama ni ustrezno seznanil, sporna sprememba ni postala del razpisne dokumentacije. Ker naročnik v obravnavanem primeru ni ravnal v skladu z zakonom in spremembe Popisa del ni objavil na Portalu javnih naročil, je Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom sledila. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, od ponudnikov ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Ob upoštevanju navedenega in dejstva, da je naročnik s tretjo odločitvijo nadomestil izpodbijano odločitev (zoper njo pa je vlagatelju in ostalima sodelujočima ponudnikoma zopet omogočeno uveljavljanje pravnega varstva v rokih, ki tečejo od dneva njene vročitve), je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Ker je vlagatelj uspel tako z zahtevkom za revizijo, kot s pritožbo, mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi, tretji in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške za nagrado za postopek pravnega varstva (ki je skupna za predrevizijski in pritožbeni postopek) v višini 1.200,00 EUR, povečano za 22 % DDV, pavšalni znesek v višini 20,00 EUR za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT in 22 % DDV, ter strošek za takso v višini 5.401,52 EUR, kar skupaj znaša 6.889,92 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 17.10.2013
predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
- odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana
- Gradnje Žveplan d.o.o., Ulica heroja Lacka 8, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran