Na vsebino
EN

018-315/2013 Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Številka: 018-315/2013-7
Datum sprejema: 8. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek - Šinko kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Adaptacija kuhinje Doma dr. Janka Benedika Radovljica - 2. sklop: kuhinjska oprema", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.10.2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 14.8.2013 se ugodi, tako da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v 2. sklopu: "Kuhinjska oprema", kot izhaja iz dokumenta "Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila" št. JN-R1/2013 z dne 2.8.2013.
2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 737,50 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka. V presežku se stroškovna zahteva vlagatelja zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Adaptacija kuhinje Doma dr. Janka Benedika Radovljica". Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer na 1. sklop: Gradbena, obrtniška in strojno instalacijska dela in 2. sklop: Kuhinjska oprema. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12.6.2013, pod št. objave JN7171/2013. Popravki oziroma dodatne informacije pa so bili objavljeni dne 13.6.2013 (št. JN7238/2013), dne 18.6.2013 (št. JN7514/2013), dne 21.6.2013 (št. JN7715/2013), dne 21.6.2013 (št. JN7734/2013), dne 2.7.2013 (št. JN 8123/2013) in dne 2.7.2013 (št. JN8131/2013). Kot izhaja iz Sklepa o začetku postopka javnega naročila št. JN-R1/2013 z dne 11.6.2013 in Povabila k oddaji ponudbe, ki je del razpisne dokumentacije, je naročnik postopek predmetnega javnega naročila izvedel po odprtem postopku.
Naročnik je dne 12.7.2013 izdal dokument Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN-R1/2013, iz katerega izhaja njegova odločitev, da naročnik za 1. sklop ni prejel nobene ponudbe, zato bo naročnik na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave. V 2. sklopu pa je bila izbrana ponudba vlagatelja. Iz obrazložitve Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 12.7.2013 izhaja, da sta bili ponudbi ponudnika Gastronomik d.o.o, Jakhlova cesta 20, Šmarje " Sap in ponudnika Gorenje GTI d.o.o. neprimerni.

Ponudnik Gastronomik d.o.o je pravočasno dne 18.7.2013 poslal naročniku Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 22.7.2013 izdal Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki je bila naslovniku vročena 24.7.2013. Ponudnik Gastronomik d.o.o je dne 31.7.2013 in dne 1.8.2013 (po pošti in v elektronski obliki) vložil še zahtevo za vpogled v razpisno dokumentacijo, ki se je vršil 2.8.2013. S strani istega ponudnika in njegovega pooblaščenca je naročnik 1.8.2013 prejel obrazložitev, ki utemeljuje popolnost njegove ponudbe. Na podlagi pisne vloge ponudnika Gastronomik d.o.o je naročnik pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila (dne 5.8.2013), skladno s petim odstavkom 79. člena ZJN-2, spremenil svojo odločitev in dne 2.8.2013 izdal Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-R1/2013, v kateri je za 2. sklop: Kuhinjska oprema, izbral ponudbo ponudnika Gastronomik d.o.o., Jakhlova cesta 20, Šmarje " Sap (v nadaljevanju: izbrani ponudnik)

Vlagatelj je zoper Spremembo Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2.8.2013 vložil Zahtevek za revizijo z dne 14.8.2013, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila v 2. sklopu. Vlagatelj meni, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja naslednje razloge, zaradi katerih meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna:
1. Pri pozicijah 4.1 montažna hladilnica, 5.1 montažna zamrzovalna komora, 6.1 montažna hladilnica in 11.1 montažna hladilnica, ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje s strani naročnika zahtevanega stika panelov na utor z ekscentrom za zaklepanje.
2. Pri poziciji 4.2 regal polica je iz skice razvidno, da ponujeni predmet ne vsebuje križne povezave za trdnost regala iz profilov 50x3 mm.
3. Pri poziciji 14.6 regal polica je naročnik predpisal več tehničnih zahtev. Iz predložene skice izbranega ponudnika izhaja, da ponujena regal polica teh tehničnih lastnosti ne vsebuje.
4. Pri poziciji 15.6 delovni pult je naročnik predpisal, da mora biti spodnji del pulta izdelan po standardu H2. Po mnenju vlagatelja tehnična lastnost iz priložene skice ponujenega delovnega pulta ni razvidna.
5. Pri poziciji 16.1 hitri ohlajevalnik zamrzovalnik je izbrani ponudnik ponudil hitri ohlajevalnik in zamrzovalnik FOSTER, tip BCF 51. Izbrani ponudnik je ponudbi priložil katalog, v katerem ponujeni tip ni označen, hkrati pa iz priloženega kataloga niso razvidne tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik.
6. Pri poziciji 16.2 plinska parno-konvekcijska peč, je izbrani ponudnik ponudil parno-konvekcijsko peč Lainox, ponudbi pa priložil katalog parno-konvekcijske peči MayWay GGMT 21 S. Po mnenju vlagatelja ni razvidno, katero peč ponuja in s katerimi karakteristikami. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno, da ponujeni produkt v ničemer ne ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam (različne so dimenzije, električni priključek, plinski priključek, moč vročega zraka, ne vsebuje avtomatskega programa čiščenja itd.). Mnoge tehnične lastnosti pa iz priložene tehnične dokumentacije sploh niso razvidne.
7. Pri poziciji 20.5 viseča polica iz skice niso razvidne tehnične karakteristike, da sta dve odprti polici obešeni iz stropa in sta na spodnji polici 2x2 šuko vtičnici 230 V, zaradi česar ponujeni produkt ne ustreza zahtevam.
8. Pri poziciji 22.2 servirni voziček je bila razpisana tehnična karakteristika, da se omarica zapira s krilnimi vrati, iz skice pa so razvidna drsna vrata, zaradi česar produkt ne ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam.
9. Pri poziciji 22.5 ogrevani voziček za transport hrane je naročnik zahteval ločeno termostatsko regulacijo omaric in bazenov v temperaturnem območju od +30 stopinj Celzija do +110 stopinj Celzija. Izbrani ponudnik je ponudil voziček za transport hrane, ki lahko doseže zgolj 90 stopinj Celzija in zato ne ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam, saj voda pri 90 stopinjah Celzija ne more zavreti. Vlagatelj navaja, da ponujeni proizvod ne ustreza tudi ostalim tehničnim zahtevam naročnika in ne izpolnjuje varnostnega razreda IPX5, prav tako pa niso vrtljiva vsa 4 kolesa vozička.
10. Vlagatelj nasprotuje tudi zaključku naročnika, da je izbrani ponudnik izkazal sposobnost za izvedbo konkretnega posla, saj se je v vseh treh primerih referenc skliceval na reference svojega podizvajalca, podjetje GO-ST d.o.o. Po njegovem mnenju potrditev dveh referenc ni pravilna, saj niso podpisani naročniki, pač pa izvajalci pri izvedbi poslov (MR Inženiring, Rado Medle s.p. in Učilna d.o.o.).

Izbrani ponudnik se je v svoji pravočasni vlogi z dne 21.8.2013 odzval na navedbe vlagatelja in pri vsaki sporni poziciji navedel:
1. Pri pozicijah 4.1, 5.1., 6.1 in 11.1 je izbrani ponudnik navedel, da je priložil k ponudbi splošen prospekt proizvajalca Brucha, v katerem je predstavljena blagovna znamka hladilnih komor ECO BOX. Iz najmanj dveh slik izhaja, da delavci preko ekscentra uravnavajo stik panelov, zato ni mogoče sklepati, da paneli niso izvedeni s stikom panelov na utor z ekscentrom. Zaradi nejasnosti je izbrani ponudnik podal v prilogi dodatno izjavo, da so vse komore proizvajalca Brucha pod blagovno znamko ECO BOX izvedene po meri in željah naročnika in da bodo izdelane za naročnika v skladu z zahtevami. Nadalje pa je izbrani ponudnik pojasnil, da naročnik ni določil, da je sestavni del ponudbe tudi tehnična dokumentacija proizvajalca (katalogi, prospekti), zaradi česar naročnik izbrane ponudbe ne more izločiti na podlagi dokumentacije, ki ni bila zahtevana.
2. Pri pozicijah 4.2, 14.6., 15.6., 20.5 in 22.2 je navedel, da bodo izdelki izdelani po meri in v skladu z zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik je predložil skice, kakršne je priložil tudi vlagatelj v svoji ponudbi, in ni mogoče pričakovati, da bodo iz njih razvidne vse tehnične karakteristike, saj naročnik ni zahteval delovnih načrtov.
3. Pri poziciji 16.1 je izbrani ponudnik navedel, da je ponudnik že v popisu opreme navedel, kateri tip hitrega ohlajevalnika ponuja (FOSTER, tip BCF 51), v prilogi pa priložil prospekt, v katerem je ponujena naprava tudi predstavljena. Naprava izpolnjuje vse tehnične zahteve, ki jih zahteva naročnik. Pojasnil je, da tudi v tem primeru prospekti niso bili zahtevani.
4. Pri poziciji 16.2 je izbrani ponudnik pojasnil, da je ponudil plinsko parno-konvekcijsko peč proizvajalca Lainox, tip GGMT 21 S z dodatno opremo. Naziv MayWay, je le naziv blagovne znamke, pod katero Lainox, trži eno od serij parno-konvekcijskih peči, ki jih ima v proizvodnem programu, med njimi je tudi model GGMT 21 S. V nadaljevanju pa zavrača vse navedbe vlagatelja glede pomanjkanja karakteristik peči (dimenzije, plinski/električni priključek, moč vročega zraka, avtomatsko čiščenje).
5. Pri poziciji 22.5 izbrani ponudnik navaja, da je naročnik zahteval pri ogrevanem vozičku za transport hrane temperaturno območje največ do +110 stopinj Celzija, temperatura ponujenega produkta, ki dosega temperaturo do +90 stopinj Celzija, pa je znotraj zahtevanega območja. Naročnik namreč ni zahteval, da mora imeti temperaturno območje od +30 do +110 stopinj Celzija. Pojasnjuje tudi, da v vozičku voda ne sme zavreti, saj bi lahko poškodovala osebje, ki z vozičkom rokuje. Zahteva, ki jo navaja vlagatelj, po njegovem mnenju ne izhaja iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik navaja, da je iz prospekta tudi razvidno, da naprava vsebuje 4 inox kolesa, od katerih imata 2 kom zavoro (zadaj), 2 kom imata možnost vpetja (spredaj), vsa kolesa pa so vrtljiva. Izbrani ponudnik poudarja, da ponujeni predmet izpolnjuje varnostni razred IPX5, saj v nasprotnem primeru ne bi smel biti na evropskem tržišču, ker bi bil nevaren za uporabnika.
6. V zvezi s pravilnostjo potrjevanja referenc pa je izbrani ponudnik poudaril, da so jih potrdili naročniki podizvajalca GO-ST d.o.o.

Naročnik je dne 27.8.2013 izdal Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo št. JN-R1/2013. V obrazložitvi sklepa se je oprl predvsem na navedbe izbranega ponudnika. K navedbam izbranega ponudnika je dodal, da naročnik ugotavlja, da so pri vseh predloženih referencah navedeni naročniki posla, s katerimi je imelo podjetje GO-ST d.o.o. sklenjene ustrezne pogodbe za izvedbo posla, kar so potrdili tudi naročniki, ki so predmetnemu podizvajalcu potrdili reference.

Naročnik je z vlogo z dne 28.8.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je s pravočasno vlogo z dne 29.8.2013, v skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN-2, opredelil do navedb naročnika v Sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi je navedel, da je izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu pri poziciji 16.2 ponudil plinsko parno"konvekcijsko peč Lainox, tip GGMT 21 S, priložil pa prospekt parno-konvekcijske peči MayWay. Ugotovitev naročnika, da je naziv MayWay, ki se pojavlja v predloženem prospektu le blagovna znamka proizvajalca Lainox, je samovoljna in nepreverljiva, saj izbrani ponudnik v specifikaciji tehnološke opreme te blagovne znamke ni navedel in tega ni dokazal. V nadaljevanju navaja, da izbrani ponudnik ni nikjer potrdil, da je ponudil peč z dodatno opremo, predvsem avtomatskim čiščenjem, ki ima oznako AWS. Poleg tega je naročnik zahteval aparat s priključno močjo 2.15 kW, izbrani ponudnik je ponudil aparat s priključno močjo 1.8 kW. Izbrani ponudnik ponovno pojasnjuje, da ogrevani voziček za transport hrane pri poziciji 22.5 ne izpolnjuje temperaturnega območja, saj dosega le med +30 stopinj Cezija in +90 stopinj Celzija, naročnik pa je zahteval območje do +110 stopinj Celzija, saj je naročnik navedel v opombi, da mora imeti voziček enakovredne lastnosti kot voziček Rieber, ki pa takšno temperaturno območje ima, prav tako pa izpolnjuje standard IP X5, katerega pa izbrani ponudnik ni izkazal.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom z dne 2.9.2013 pozvala k doplačilu takse. Državna revizijska komisija je dne 9.9.2013 prejela Obvestilo o izvršenem plačilu za doplačilo takse, iz katerega izhaja, da je vlagatelj doplačal takso v skladu s pozivom. Dne 17.9.2013 je Državna revizijska komisija prejela dodatno dokumentacijo s strani naročnika.

Po pregledu dokumentacije o oddaji javnega naročila in o predrevizijskem postopku ter preučitvi navedb naročnika, izbranega ponudnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je predmet zahtevka za revizijo odločitev o oddaji javnega naročila za 2. sklop: "Kuhinjska oprema" in da je naročnik s prvo odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 12.7.2013 v 2. sklopu izbral tretjeuvrščeno ponudbo vlagatelja zahtevka za revizijo. Iz obrazložitve prve odločitve izhaja, da je naročnik razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo najnižje cene. Prvouvrščeno ponudbo izbranega ponudnika je naročnik sprva označil za neprimerno, prav tako tudi drugouvrščeno ponudbo ponudnika Gorenje GTI d.o.o. Naročnik je s Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2.8.2013 izbral ponudbo izbranega ponudnika, saj je pri ponovnem ocenjevanju in preverjanju ugotovil, da je njegova ponudba primerna in popolna, pri čemer v spremembi odločitve ponudbe ponudnika Gorenje GTI d.o.o. in ponudbe vlagatelja ni ocenil. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi ugotovitev, da je ponudba ponudnika Gorenje GTI d.o.o. neprimerna in nepopolna. Ker naročnik v spremembi odločitve o oddaji javnega naročila ni preverjal ostalih ponudb, vlagatelju v skladu s prakso Državne revizijske komisije (npr. št. 018-204/2010-4) ni potrebno izpodbijati popolnosti ponudbe, ki so uvrščene pred njim, temveč izpodbija le ponudbo izbranega ponudnika. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da ima vlagatelj aktivno legitimacijo v skladu s 14. členom ZPVPJN, ker ima interes za dodelitev javnega naročila in mu je ali bi mu lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala navedbe vlagatelja glede neupravičenega sklicevanja na reference podizvajalca GO-ST d.o.o. in nepravilno potrditev dveh referenc (MR Inženiring, Rado Medle s.p. in Učilna d.o.o.).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 8 zapisal: "Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj."

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v delu, ki se nanaša na ugotavljanje sposobnosti na podlagi referenc (14. točka) na strani 14, za 2. sklop določil, da mora ponudnik za 2. sklop izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v posamezni vrednosti najmanj 80.000 EUR. Izpolniti pa mora OBR-7 in OBR-7/1. V prilogi OBR-7 je določeno, da ponudnik napiše investitorja oziroma naročnika posla.

Iz Referenčne tabele (Priloga OBR-7) in Potrdil referenc s strani posameznih naročnikov (Priloga- OBR-7/1) izhaja, da je bil investitor oziroma naročnik referenčnega posla pri obravnavanih referencah:
- MR INŽENIRING, Rado Medle s.p., Župnca 10, Novo mesto pri izvajanju del na OŠ Mirna Peč;
- Učilna d.o.o. pri izvajanju del v Vrtcu Domžale, Enota Palček.

Navedena potrdila je izbranemu ponudniku v vsakem posameznem primeru potrdil njegov neposredni naročnik posla, ki je izvajal dela za naročnika OŠ Mirna Peč oziroma Vrtec Domžale, Enota Palček. Izvajalec referenčnih del je bil GO-ST d.o.o., čigar reference pravilno uveljavlja izbrani ponudnik. ZJN-2 v zvezi s podizvajalci določa, da je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (točka 15a. prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija zato zaključuje, da sta sporne referenčne posle upravičeno potrdila naročnika poslov, to je MR INŽENIRING, Rado Medle s.p. oziroma Učilna d.o.o., saj sta za svojega izvajalca izbrala družbo GO-ST d.o.o. in sta zato tudi upravičena potrditi izvedena referenčna dela.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala navedbe vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, ki so določeni za vsako pozicijo v razpisni dokumentaciji (popis del). Z navedenimi trditvami vlagatelj očita naročniku, da je kršil zahteve razpisne dokumentacije in prvi odstavek 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. "Popolna ponudba" pa je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. "Neprimerna ponudba" je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo. Iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na tehnične zahteve, izhaja:
- "Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pisno izpolnjene in natisnjene obrazce popisov del." (stran 5 razpisne dokumentacije);
- "Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del (in ostalih prilog). Popisi so na voljo v elektronski obliki." (stran 12 razpisne dokumentacije);
- da naročnik s popisom del enači specifikacijo predmetnega naročila, saj je v razpisni dokumentaciji na strani 15 zapisal:
"Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.";
- da je naročnik objavil razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani skupaj s projektno dokumentacijo, s katero mora biti izbrani ponudnik glede na določila vzorca pogodbe (priloga A1) seznanjen;
- da je projektant na strani 5 "Tehnološkega načrta" v 4. točki "Zahteve naročnika o vsebini ponudbene dokumentacije", določil, da mora biti k vsaki poziciji priložen prospekt za serijske proizvode, iz katerega je razvidno, da odgovarja zahtevani kvaliteti in tehničnim karakteristikam in k vsaki poziciji za opremo izdelano po naročilu priložena skica;
- da je naročnik natančno specifikacijo predmeta javnega naročila določil v Specifikaciji tehnološke kuhinjske opreme k projektu za javni razpis JN-R1/2013.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je naročnik tisti, ki določi predmet javnega naročila in zahteve za izpolnjevanje tehničnih pogojev in drugih pogojev za ugotavljanje sposobnosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v konkretnem javnem naročilu izpolnjevanje tehničnih pogojev določil v popisu del, kjer so bile določene tehnične karakteristike posameznih postavk in količina, ponudniki pa so morali v popis del vpisati zgolj ceno na kos, skupno ceno, proizvajalca in tip predmeta. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je za pozicije serijskih proizvodov predložil k svoji ponudbi prospekte, k pozicijam opreme izdelane po naročilu, pa je predložil skice.

Naročnik je objavil projektno dokumentacijo skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani. Drugi odstavek 71. člena ZJN-2, določa, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se projektna dokumentacija in s tem zahteve projektanta, da se v razpisni dokumentaciji določi obveznost predložitve prospektov oziroma skic, štejejo kot del razpisne dokumentacije, ki jo je določil naročnik. Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega zaključila, da mora naročnik pri preverjanju ponudbe izbranega ponudnika upoštevati tudi predložene prospekte in skice izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala navedbe vlagatelja v zvezi s pozicijami serijskih proizvodov in zatrjevano neustreznostjo ponujenih proizvodov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poziciji 16.1 Hitri ohlajevalnik in zamrzovalnik zahteval:
"700 x 800 x 1891 mm
" kapaciteta: 51 kg / ciklus ohlajevanja
" 51 kg / ciklus zamrzovanja
(popravek: odgovor z dne 26.6.2013 ob 14.34 " možna odstopanja v kapacitetah so +/- 10%)
" vstopna/izstopna temperatura in trajanje ciklusa:
ohlajevanje: 90° / 3°C v ca. 90-h minutah
zamrzovanje: 70° / -18°C v ca. 4-h urah
(vrsta hrane, debelina in pakiranje lahko vplivajo na čas ohlajevanja/zamrzovanja)
" 14 pozicij za postavitev posod GN 1/1 (530 x 325 mm)
" časovni ali temperaturni program s sondo za kontrolo temperature
" avtomatsko vzdrževanje temperature po končanem ciklu ohlajevanja
" 4-programska izbira:
" "SOFT" ohlajevanje " hitro in nežno ohlajevanje primerno za vsa živila in še posebej za občutljiva živila
" "HARD" ohlajevanje " standardni program ohlajevanja primeren za mesne pite, lazanje, individualno porcionirane obroke, itd.
" "HARD MAX" ohlajevanje " primerno za živila visoke gostote ali z visoko vsebnostjo maščob, kot so mastni kosi mesa, porcionirani obroki, enolončnice, itd.
" "ŠOK" zamrzovanje " zamrzne katerokoli živilo na
-18°C v manj kot 240 minutah
" profesionalni programi: možnost nastavitve 3 individualnih programov, ki jih lahko uporabnik enostavno prilagodi svojim potrebam
" alarm za označitev konca cikla ohlajevanja
" minimalen hrup, maksimalna energijska učinkovitost
" vzdržljiv robusten dizajn
" temperaturna sonda kot standardna oprema
" navigacijska kontrola delovanja " en sam vrtljivi gumb za enostavno izbiro, nastavitve in vklop želenega programa (popravek: odgovor z dne 26.6.2013 ob 14.34- možen dotik na zaslon)
" vrata s ključavnico z odstranljivim magnetnim tesnilom
" samozapiralna vrata z vmesno pozicijo pri 90° in max. pozicijo pri 180°
" hladilni sistem vgrajen v spodnjem delu zagotavlja stabilnost delovanja, zmanjšuje hrup in izboljša učinkovitost
" hladilno sredstvo: R404a
" na koleščkih z zavoro
" napajanje: 400 V; 50 Hz
" izdelano iz inoxa 304".

Izbrani ponudnik je v poziciji 16.1 Hitri ohlajevalnik in zamrzovalnik ponudil proizvod proizvajalca "Foster, tip: BCF 51" in navedel tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik v popisu del.

Vlagatelj je navedel, da je izbrani ponudnik ponudbi priložil prospekt, v katerem ponujeni tip ni označen, hkrati pa iz priloženega kataloga niso razvidne tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik pravilno izpolnil popis del, kot je zahteval naročnik. Izbrani ponudnik je predložil prospekt, iz katerega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izhajajo nekatere tehnične karakteristike proizvoda (npr. pravilne mere, pravilna kapaciteta posode, pravilno število pozicij za postavitev posod, pravilno napajanje, ustrezen čas zamrzovanja, koleščki z zavoro, ima zahtevano 4 programsko izbiro, dotik na zaslon). Vseh tehničnih karakteristik, ki jih je zahteval naročnik, pa v prospektu ni mogoče preveriti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poziciji 16.2 Plinska parno " konvekcijska peč zahteval:
"947 x 855 x 1952 mm
" kapaciteta: 20 x GN 1/1 z razmakom med policami najmanj 67 mm, da se lahko vloži pladnje višine 65 mm
" el. priključek: 2,15 kW
" plinski priključek, moč vročega zraka: 40 kW
" moč uparjalnika: 30 kW
" nazivni tok: 5 A
" teža: 340 kg
Tehnične lastnosti:
" zaprt sistem, ki zagotavlja samodejno regulacijo vlage (vlage ni treba ročno dodajati) ter omogoča takojšen prehod iz pečenja na kuhanje na paro, tako odpade faza ohlajevanja (Cool Down)
" izginjajoča vrata, ki zahtevajo manj prostora pri odpiranju, saj se le ta potisnejo ob stran. Izginjajoča vrata omogočajo več prostora pri rokovanju, večjo varnost pri delu (manjša nevarnost opeklin)- (popravek: odgovor z dne 27.6.2013 " ponudniki lahko ponudijo peč s klasičnimi vrati)
" Program za hrustljavo pripravo Crisp&Tasty
" večtočkovni senzor za merjenje temperature jedra,
" večstopenjski tuš,
" zmanjšanje hitrosti ventilatorja za pripravo občutljivejših jedi
" RS 232 vmesnik
" zaščita pred uhajanjem odvečne pare pri odpiranju vrat,
" programska zaščita v primeru izpada energije,
" manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve (popravek: odgovor z dne 20.6.2013 ob 8.23 uri " ne zahteva se manjša moč delovanja)
" protibakterijska kljuka
" kuharska knjiga s 100 preprogramiranimi recepti
" avtomatsko pranje
" vstavni voziček".

Izbrani ponudnik je v poziciji 16.2 Plinska parno " konvekcijska peč ponudil proizvod proizvajalca "Lainox spa, tip: GGMT 21 S VRT21 LMT21 LD", pri čemer je navedel tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik v popisu del.

Vlagatelj je pri plinsko parno-konvekcijski peči navedel, da je izbrani ponudnik ponudil parno-konvekcijsko peč Lainox, k ponudbi pa je priložil prospekt parno-konvekcijske peči MayWay GGMT 21 S. Po mnenju vlagatelja zato ni razvidno, katero peč ponuja in s katerimi karakteristikami. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno, da ponujeni produkt v ničemer ne ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam (različne so dimenzije, električni priključek, plinski priključek, moč vročega zraka, ne vsebuje avtomatskega programa čiščenja itd.). Mnoge tehnične lastnosti pa iz priložene tehnične dokumentacije sploh niso razvidne. Naročnik in izbrani ponudnik navajata, da je naziv MayWay le naziv blagovne znamke, pod katero Lainox trži eno od serij parno-konvekcijskih peči, ki jih ima v proizvodnem programu, med njimi je tudi model GGMT 21 S.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik pravilno izpolnil popis del, kot je zahteval naročnik, in da je izbrani ponudnik k ponudbi predložil prospekt parno konvekcijske peči MayWay, iz katerega izhaja, da zahtevane dimenzije ne ustrezajo (960x825x1810), prav tako ne ustrezajo tehnične karakteristike priključka (230 V/1.8k W) in priključne moči plina (48 kW). Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da iz prospekta ni mogoče ugotoviti, ali je MayWay le blagovna znamka, pod katero Lainox trži ponujeno peč.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poziciji 22.5 Ogrevani voziček za transport zahteval:
"1406 x 680 x 1060 mm
" pokrov s povišanim robom
" zgoraj: 3 ogrevana bazena GN 1/1 x 200 (popravek: odgovor z dne 19.6.2013 ob 9.51 uri, črta se besedilo"+ GN 2/4 x 200") za vzdrževanje toplote jedi
" 3 nizki ogrevani omarici GN 1/1, zaprti z vrati in transportno ključavnico
" izolirani omarici z globoko vlečenimi vodili za posode GN 1/1 " dim. 330 x 570 x 364 mm
" na vrhu po dolžini 2 drsna izolirana pokrova
" ločena termostatska regulacija temperature omaric in bazenov t = +30/+110°C
" izklopno stikalo grelnega telesa
" stikala zaščitena pred udarci
" spiralni kabel: 2 m
" vtičnica
" VDE/GS odobren varnostni razred IP X5
" zaščita pred špricanjem
" varnostni potiskalni ročaj
" vogalni odbijači
" 4 inox vrtljiva kolesa po DIN 18867 (2 z zavoro) " " 160 mm
" moč: 2820 W; 230 V; 50 Hz
" izdelana iz inoxa
" OPOMBA: voziček mora biti enakovreden lastnostim vozička RIEBER zaradi kompatibilnosti z obstoječo opremo".
Izbrani ponudnik je v poziciji 22.5 Ogrevani voziček za transport hrane ponudil proizvod proizvajalca "Abner, tip: EVT3/3 SL", pri čemer je navedel tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik v popisu del.

Vlagatelj navaja, da je naročnik pri poziciji 22.5 zahteval ločeno termostatsko regulacijo omaric in bazenov v temperaturnem območju od +30 stopinj Celzija do +110 stopinj Celzija. Izbrani ponudnik je ponudil voziček za transport hrane, ki lahko doseže zgolj 90 stopinj Celzija in zato ne ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam, saj voda pri 90 stopinjah Celzija ne more zavreti. Vlagatelj navaja, da ponujeni proizvod ne ustreza tudi ostalim tehničnim zahtevam naročnika in ne izpolnjuje varnostnega razreda IPX5, prav tako pa niso vrtljiva vsa 4 kolesa vozička. Naročnik in izbrani ponudnik zatrjujeta, da je pri poziciji 22.5 naročnik zahteval temperaturno območje največ do +110 stopinj Celzija, temperatura ponujenega produkta, ki dosega temperaturo do +90 stopinj Celzija, pa je znotraj zahtevanega območja. Naročnik namreč ni zahteval, da mora imeti temperaturno območje od +30 do +110 stopinj Celzija. Navedena zahteva, ki jo navaja vlagatelj, po njegovem mnenju ne izhaja iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik navaja, da je iz prospekta tudi razvidno, da naprava vsebuje 4 inox kolesa, od katerih imata 2 kom zavoro (zadaj), 2 kom pa imata možnost vpetja (spredaj), vsa kolesa pa so vrtljiva. Izbrani ponudnik poudarja, da ponujeni predmet izpolnjuje varnostni razred IPX5, saj v nasprotnem primeru ne bi smel biti na evropskem tržišču, ker bi bil nevaren za uporabnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik pravilno izpolnil popis del, kot je zahteval naročnik. Ugotavlja tudi, da je izbrani ponudnik k ponudbi predložil prospekt za tip EVT, iz katerega so razvidne nekatere tehnične karakteristike. Med vlagateljem in naročnikom je spor, ali je naročnik zahteval točno določen razpon temperature ali je navedel minimalne in maksimalne vrednosti želenega razpona temperaturne regulacije med +30 stopinj Celzija in +110 stopinj Celzija in vsak ponujen proizvod, ki ima razpon med tema dvema vrednostnima ustreza tej tehnični zahtevi naročnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno določil, da zahteva proizvod s tehničnimi karakteristikami, ki zagotavlja regulacijo med +30 stopinj Celzija in + 110 stopinj Celzija; prepričljive podlage za interpretacijo, skladno s katero naj bi navedene temperaturne vrednosti predstavljale le dopuščene mejne vrednosti, razpisna dokumentacija ne daje. Iz predloženega prospekta izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil proizvod, ki zahtevanega temperaturnega razpona ne omogoča. Iz prospekta dalje ni mogoče ugotoviti, ali proizvod izpolnjuje varnostni razred IPX5. Iz prospekta pa izhaja tudi, da ima proizvod le dve vrtljivi kolesi.

V povzetku predstavljenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja neizpolnjevanje zahtevanih tehničnih lastnosti predmeta javnega naročila. Ponudba izbranega ponudnika je zato neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in s tem nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija posledično ugotavlja tudi, da je naročnik kršil določila prvega odstavka 80. člena ZJN-2 in razpisne dokumentacije s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno in izbranemu ponudniku oddal javno naročilo.

Državna revizijska komisija ni obravnavala ostalih revizijskih navedb, ki so se nanašale na proizvode izdelane po meri, saj je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnavanih navedb ugotovila, da je naročnik kršil določbe ZJN-2.

Državna revizijska komisija je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu "Kuhinjska oprema", kot izhaja iz "Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-R1/2013 z dne 2.8.2013. Naročnik mora ob upoštevanju ugotovitve Državne revizijske komisije ponovno preveriti popolnost prejetih ponudb ter ponovno odločiti o oddaji javnega naročila, oziroma ravnati v skladu z 80. členom ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v postopku pravnega varstva.
Vlagatelj je zahteval povračilo takse za revizijski zahtevek v znesku 737,50 EUR, stroške pošiljanja po pošti priporočeno s povratnico in vse stroške, ki utegnejo nastati vlagatelju zahtevka med postopkom ali zaradi postopka.
Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala strošek takse v znesku 737,50 EUR, saj stroškov pošiljanja po pošti ni izkazal z nobenim dokazom (niti ne izhajajo iz poštne nalepke), doplačila takse pa ni zahteval v skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN, ki določa, da lahko vlagatelj zahteva povrnitev stroškov nastalih v revizijskem postopku do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Vlagatelj mora v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteve povračilo.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 737,50 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku navedenega roka.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 11.10.2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek - Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje
- Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
- Gastronomik d.o.o., Jakhlova cesta 20, 1293 Šmarje " Sap
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran