Na vsebino
EN

018-329/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-329/2013-5
Datum sprejema: 7. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izdelava PZI projekta podpornih ukrepov za modernizacijo ceste R3-645/1189 Sostro-Besnica od km 4,000 do km 4,940" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GEOPORTAL, d. o. o., Tehnološki park 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 10. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 12. 8. 2013 se zavrne.

2. Vlagateljev predlog za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16. 5. 2013 sprejel sklep (št. 43001-194/2012/2 412) o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "PZI projekta podpornih ukrepov za modernizacijo ceste R3-645/1189 Sostro-Besnica od km 4,000 do km 4,940", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 17. 5. 2013 (pod št. objave JN5876/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 30. 7. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-194/2012/13 (410), iz katere izhaja, da se javno naročilo odda ponudnikoma "JV SPIT gradbeni inženiring d.o.o., Vojkova cesta 19, 5250 SOLKAN - vodilni partner in Geoinženiring, d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana - partner", katerih ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 1. 8. 2013, istega dne pa je naročnik prejel vlagateljevo vlogo, v kateri ta navaja, da ga zanimajo razlogi za njegovo izločitev, obenem pa naročnika prosi, da mu v najkrajšem možnem času posreduje "dodatne informacije o razlogih za izločitev". Naročnik je dne 2. 8. 2013 izdal Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 43001-194/2012/15.

Vlagatelj je dne 14. 8. 2013 oddal zahtevek za revizijo z dne 12. 8. 2013, skupaj s prilogami, v katerem Državni revizijski komisiji za primer, ko naročnik njegovemu zahtevku za revizijo ni ugodil, predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila, pa tudi, da odloči, da se mu povrnejo stroški postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je na strani njegovega podizvajalca Gecko, d. o. o., pri izpolnjevanju izjave o izpolnjevanju ekonomsko " finančnih pogojev prišlo do očitne pisne pomote, saj je ta v njej napačno navedel, da "je njegov čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR", naročnik pa je, ker njegove ponudbe ni obravnaval "v okviru pravil, ki veljajo za formalno nepopolne ponudbe", napačno uporabil materialno pravo, zaradi česar je potrebno odločitev o oddaji naročila razveljaviti. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje tudi, da je njegov podizvajalec Gecko, d. o. o., predložil po vsebini in po vrednosti del ustrezno referenco za "prevzeta dela v vlagateljevi ponudbi iz specifikacije naročila".

Naročnik je dne 3. 9. 2013 sprejel sklep št. 43001-194/2012/19, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevek vlagatelja glede stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik glede prve zatrjevane kršitve ugotavlja, da je zapis podatka o tem, da je povprečni čisti letni prihodek podizvajalca Gecko, d. o. o., v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR, v izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev v vlagateljevi ponudbi jasno in nedvoumno naveden, zato ni uporabil možnosti po zahtevi za predložitev dodatnih dokazil, oziroma ni zahteval dodatnih pojasnil (ta namreč niso bila potrebna). Naročnik ob tem zaključuje, da pogoji za uporabo instituta dopustnih dopolnitev ponudbe (po 78. členu ZJN-2) v konkretnem primeru niso izpolnjeni, prav tako pa bi, v kolikor bi vlagatelja pozval k "pojasnilu/popravi/dopolnitvi razpisne dokumentacije", kršil temeljno načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj bi enemu od ponudnikov omogočil, da naknadno popravi podatek o povprečnem čistem letnem prihodku podizvajalca. Glede druge zatrjevane kršitve v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da gre pri spornih referencah za istovrstna dela, zato vlagatelj "v delu posla, ki ga v izvedbo prevzema njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj glede referenc iz točke 3.1.5 Navodil".

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 5. 9. 2013, dne 11. 9. 2013 pa je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 10. 9. 2013, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa št. 43001-194/2012/20, z dne 9. 9. 2013, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom št. 018-329/2013-3, z dne 13. 9. 2013, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 18. 9. 2013 pa ji je naročnik posredoval dodatno odstopljeno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se je v konkretnem primeru predrevizijski in revizijski postopek začel po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013 " ZPVPJN-A).

Na podlagi opravljenega predhodnega preizkusa (31. člen ZPVPJN) je Državna revizijska komisija v nadaljevanju vsebinsko obravnavala vlagateljev zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je, ob upoštevanju trditvene podlage vlagatelja v zahtevku za revizijo, najprej sledila vlagateljevima dokaznima predlogoma in proučila "odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-194/2012/13 (410) z dne 30.07.2013 - že v spisu naročnika" ter "dodatn[o] obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 43001-194/2012 z dne 02.08.2013 - že v spisu naročnika". Po navedbah naročnika vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje dveh zahtev (pogojev) razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila, in sicer:
- glede povprečnega letnega prihodka vlagateljevega podizvajalca;
- glede referenc, saj "referenčno delo: Geološko " geotehnično poročilo s preiskavami za garažno hišo ni istovrstni načrt, kot ga" podizvajalec Gecko, d. o. o., "prevzema v ponudbi oziroma, kar je bilo zahtevano v razpisu" (1. točka dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je na strani njegovega podizvajalca Gecko, d. o. o., pri izpolnjevanju izjave o izpolnjevanju ekonomsko " finančnih pogojev prišlo do očitne pisne pomote, saj je ta v njej napačno navedel, da "je njegov čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR", naročnik pa je, ker njegove ponudbe ni obravnaval "v okviru pravil, ki veljajo za formalno nepopolne ponudbe", napačno uporabil materialno pravo, zaradi česar je potrebno odločitev o oddaji naročila razveljaviti.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je v izpostavljenem delu potrebno obravnavati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena in 44. členom ZJN-2. ZJN-2 tako v drugem odstavku 44. člena določa, da naročnik lahko od gospodarskega subjekta kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta zahteva tudi predložitev različnih oblik izpisov prometa ter, v kolikor je to primerno, prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta, upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so informacije o tem prometu na voljo. ZJN-2 v prvem odstavku 80. člena določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki (med drugim) ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilno ponudbo pa mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (oziroma kakih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

V točki 2.5 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik določil, da je ponudba lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti, vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec), pa mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati med drugim tudi ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc (točka 3.1 Navodil za pripravo ponudbe). Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je moral za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev ter pogojev glede referenc. Referenčna dokazila (izjave) so morala biti predložena za tista dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema (točka 4.1.3 Navodil za pripravo ponudbe). Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije, pri pregledu ponudb pa se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji (točka 2.9 Navodil za pripravo ponudbe).

Iz točke 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe izhaja naslednji pogoj:
"Gospodarski subjekt je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja".

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo. Iz obrazca "PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU" izhaja, da vrednost vseh del, ki jih v vlagateljevi ponudbi prevzema podizvajalec Gecko, d. o. o., znaša 8.760,00 EUR (z DDV), ob vpogledu na uradno spletno stran Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v rubriki "ePRS" za omenjenega podizvajalca naveden podatek "datum vpisa subjekta v sodni register:" "30.10.2012". Tako tudi iz zahtevka za revizijo izhaja navedba vlagatelja, da je podizvajalec Gecko, d. o. o., "z dnem 30.10.2012" ["] "pričel poslovati". V navezavi na pogoj, določen v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, to pomeni, da bi moral podizvajalec Gecko, d. o. o., za izpolnjevanje omenjenega pogoja z izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladno s predlogo, dokazati, da je imel v obdobju, odkar posluje (ker posluje manj kot 3 leta), povprečni čisti letni prihodek vsaj 8.760,00 EUR (torej vsaj v višini, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema). V predstavljenem smislu gre tako pritrditi tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo ugotavlja, da podizvajalec Gecko, d. o. o., kot izhaja iz obrazca "Podatki o gospodarskem subjektu" ["], "prevzema izvedbo del v skupni vrednosti 8.760,00 EUR".

Državna revizijska komisija je vpogledala v vsebino izpolnjene, podpisane in žigosane izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev podizvajalca Gecko, d. o. o., ki se nahaja v vlagateljevi ponudbi. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v 1. točki podizvajalec Gecko, d. o. o., pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da je njegov povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR. Omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom tudi ni sporno.

Podizvajalec Gecko, d. o. o., z dokazilom, ki je v vlagateljevi ponudbi predloženo z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, torej z izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, ni dokazal, da je imel v obdobju, odkar posluje, povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini, kot je ponudbena vrednost (z davkom na dodano vrednost) za posel, ki ga prevzema v vlagateljevi ponudbi. Na podlagi navedenega tako podizvajalec Gecko, d. o. o., ni dokazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer zatrjuje, da je na strani podizvajalca Gecko, d. o. o., pri izpolnjevanju izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (v 1. točki) prišlo do očitne pisne pomote, vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik tudi v primeru, če bi dejansko šlo za pisno pomoto pri izpolnjevanju omenjene izjave, ne more nositi škodljivih posledic. V vlagateljevi ponudbi je namreč podizvajalec Gecko, d. o. o., pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da je njegov povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR, drugačen podatek pa ne izhaja iz nobenega dela vlagateljeve ponudbe. Poleg tega tudi iz podatkov "iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2012", razvidnega iz uradne spletne strani AJPES, v rubriki "JOLP" izhaja podatek, po katerem "ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE" podizvajalca vlagatelja za leto 2012 znašajo "1.465" (EUR). Temu v zahtevku za revizijo delno pritrjuje tudi vlagatelj, saj ugotavlja, da je iz "dokazila S.BON za gospodarski subjekt" "razvidno, da so čisti prihodki (od prodaje) v letu 2012 znašali 1.468,00 EUR". Vlagatelj sicer zatrjuje, da "so čisti prihodki (od prodaje) v letu 2012 znašali 1.468,00 EUR", ne pa 1.465,00 EUR, vendar pa razlika 3,00 EUR ne spreminja zaključka, da podizvajalec vlagatelja z izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, predloženo v vlagateljevi ponudbi, ni dokazal, da je imel v obdobju, odkar posluje, povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema v vlagateljevi ponudbi.

Ob upoštevanju navedenega od naročnika v konkretnem primeru ni (bilo) mogoče pričakovati, da bi ob pregledu vlagateljeve ponudbe moral ugotoviti, da je na strani podizvajalca Gecko, d. o. o., pri izpolnjevanju izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (v 1. točki) nastala očitna pisna pomota. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, je ponudnik tisti, ki z ustrezno skrbnostjo pripravi ponudbo in nosi morebitne posledice, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Podatki o povprečnem čistem letnem prihodku vlagateljevega podizvajalca, kot jih je vlagatelj predstavil v dokazih, priloženih zahtevku za revizijo, iz ponudbe niso razvidni, zato jih pri presoji zakonitosti naročnikovih ravnanj, ki jih je opravil v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), oziroma v fazi (sprejema) odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila (8. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija ni upoštevala.

Navedenih zaključkov ne spreminja niti dejstvo, da je podizvajalec Gecko, d. o. o., v izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev potrdil, da bo na podlagi poziva naročniku v določenem roku predložil "zahtevano dokazilo (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja". Omenjene izjave namreč ni razumeti kot (obvezne) zaveze naročnika, da ga bo v vsakem primeru (ne glede na povsem jasno izjavo, da je njegov povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR) pozval na predložitev dokazila S.BON ali drugega enakovrednega dokazila o izpolnjevanju pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe. Nasprotno. Iz točke 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe jasno izhaja, da si naročnik (zgolj) "pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja" (to v zahtevku za revizijo pravilno ugotavlja tudi vlagatelj, ko omenja "pridržano si pravico" naročnika "preveriti navedbo podizvajalca").

Vlagatelju ne gre slediti niti v njegovem zatrjevanju, da je njegova ponudba v izpostavljenem delu zgolj formalno nepopolna in bi mu zaradi tega naročnik moral (na podlagi 78. člena ZJN-2) omogočiti njeno dopolnitev. Formalno nepopolna je namreč (le) tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker je vlagatelj v svoji ponudbi predložil dokazilo, s katerim so ponudniki (in podizvajalci) dokazovali izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, torej izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, pa vlagateljeva ponudba v izpostavljenem delu ni formalno nepopolna in se zanjo (v posledici) ne uporablja institut o dopustnih dopolnitvah ponudbe iz 78. člena ZJN-2. Navedeni institut, po katerem mora naročnik dopustiti in omogočiti dopolnitev ponudbe, se namreč uporabi le v primeru, če je ponudba formalno nepopolna, vlagateljeva ponudba pa, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, ni formalno nepopolna. Naročnik tako tudi ni "sam ali na predlog gospodarskega subjekta" ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna (v zvezi s tem primerjati prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Glede na navedeno ne gre slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da bi moral naročnik glede na določbo 78. člena ZJN-2 "najprej presoditi, da pomanjkljivost v vlagateljevi ponudbi predstavlja formalno pomanjkljivost in bi moral ponudniku omogočiti dopolnitev ponudbe po 78. čl. ZJN-2". Vlagateljeve ponudbe v izpostavljenem delu (v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja) tudi ne gre "šteti za nejasno", niti v njej ne gre za "manjkajočo ponudbeno dokumentacijo".

V konkretnem primeru vlagatelju prav tako ni pritrditi v njegovem zatrjevanju, da gre za nejasnost njegove ponudbe, iz razloga, ker iz obrazca "PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU" za podizvajalca Gecko, d. o. o., izhaja, da prevzema izvedbo del v skupni vrednosti 8.760,00 EUR, iz izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev pa, da je njegov čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal 1.465,00 EUR. Gre namreč za dva samostojna podatka, ki kažeta le na to, da podizvajalec vlagatelja ni dokazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe. Sprejeti vlagateljevo razumevanje vprašanja nejasnosti ponudbe bi pomenilo, da bi šlo za nejasnost v ponudbi lahko tudi v primeru, ko bi ponudnik podpisal (splošno) izjavo, da izpolnjuje vse pogoje razpisne dokumentacije, iz podatkov v ponudbi pa bi bilo jasno razvidno, da ponudnik katerega od pogojev ne izpolnjuje. Takšne razlage ni mogoče sprejeti, saj so podatki v posebnih dokazilih, če je njihova predložitev zahtevana (prav) z namenom dokazovanja izpolnjevanja posameznega pogoja, tisti, s katerimi se potrjuje ustreznost podatkov v splošnih dokazilih (in ne obratno). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, je pojem formalno nepopolne ponudbe, kot izhaja iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, treba razumeti na način, da se lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti zato lahko govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije, oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz ponudbi priloženih formalnih dokazil tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna, nejasna ali manjkajoča. V konkretnem primeru ne gre za opisano situacijo, saj je dokazilo, s katerim podizvajalec Gecko, d. o. o., dokazuje izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, v vlagateljevi ponudbi predloženo, poleg tega pa dejstvo, da podizvajalec Gecko, d. o. o., v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje pogoj, določen v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, iz ponudbene dokumentacije ni (vsaj deloma) že razvidno, pač pa je jasno razvidno, da, sodeč po podatkih v vlagateljevi ponudbi, podizvajalec Gecko, d. o. o., pogoja, določenega v točki 3.1.2.1 Navodil za pripravo ponudbe, ne izpolnjuje.

Glede na predstavljena dejstva, ugotovitve in zaključke Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni dokazal, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo označil za (nepravilno in) nepopolno, v posledici pa jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJN-2 ali katero od določb razpisne dokumentacije. Ponudba, ki (sodeč po podatkih v ponudbi) ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 je namreč nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilno ponudbo pa mora naročnik označiti za nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Glede zatrjevanja vlagatelja v zahtevku za revizijo, da je njegov podizvajalec predložil po vsebini in po vrednosti del ustrezno referenco za "prevzeta dela v vlagateljevi ponudbi iz specifikacije naročila", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zapisal, da gre pri spornih referencah za istovrstna dela, zato vlagatelj "v delu posla, ki ga v izvedbo prevzema njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj glede referenc iz točke 3.1.5 Navodil". Glede na navedeno torej med vlagateljem in naročnikom o izpostavljenih dejstvih ni več spora.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, na podlagi 1. alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji tudi predlaga, da odloči, da se mu povrnejo stroški postopka, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pa podredno predlaga, da Državna revizijska komisija naročniku naloži v plačilo del stroškov pravnega varstva, saj je naročnik "zahtevku v Sklep št. 43001-194/2012/19 z dne 3.9.2013 deloma že sam ugodil".

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljev predlog za povrnitev stroškov. Na omenjeno odločitev v ničemer ne vpliva dejstvo, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo (glede drugo zatrjevane kršitve) zapisal, da gre pri spornih referencah za istovrstna dela, zato vlagatelj "v delu posla, ki ga v izvedbo prevzema njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj glede referenc iz točke 3.1.5 Navodil".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 10. 2013


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
" odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
" SPIT, d. o. o., Nova Gorica, Vojkova cesta 19, 5250 Solkan
" GEOINŽENIRING, d. o. o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
" v spis zadeve, tu

Natisni stran