Na vsebino
EN

018-342/2013 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-342/2013-7
Datum sprejema: 2. 10. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja " 1. sklop, I. faza" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode in Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, v imenu in za račun katerih postopek oddaje zadevnega javnega naročila po pooblastilu izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 10. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja " 1. sklop, I. faza", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30. 8. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 4. 2013 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila, št. 430-449/2013-2. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17. 4. 2013, pod št. objave JN4368/2013 (s popravki in dodatnimi informacijami JN4773/2013 z dne 25. 4. 2013, JN5005/2013 z dne 29. 4. 2013, JN5999/2013 z dne 20. 5. 2013 in JN6301/2013 z dne 24. 5. 2013), dne 18. 4. 2013 pa tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED " Tenders Electronic Daily), pod oznako 2013/S 076-127249.

Naročnik je dne 9. 8. 2013 izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 430-449/2013-24, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku Hidrotehnik d.d. (v skupnem nastopu s Prenova gradbenik d.o.o., Komunalne gradnje d.o.o. in GVO d.o.o.), ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 30. 8. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 9. 9. 2013 opredelil do navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom z dne 18. 9. 2013, št. 430-449/2013-47, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen " odločitev je bila vlagatelju vročena dne 19. 9. 2013. Naročnik je z vlogo z dne 23. 9. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je 24. 9. 2013 z vlogo podal umik zahtevka za revizijo z dne 30. 8. 2013 ter zahtevo za povrnitev takse.

Državna revizijska komisija je naročnika pozvala na posredovanje manjkajoče dokumentacije v predmetni zadevi. Naročnik je manjkajočo dokumentacijo posredoval dne 2. 10. 2013.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povrnitev takse odločila v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, 2. 10. 2013
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
- JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
- Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran