Na vsebino
EN

018-288/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-288/2013-8
Datum sprejema: 23. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Sonje Drozdek Šinko kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izgradnjo kolesarske povezave Rogaška Slatina"Podčetrtek"Bistrica ob Sotli, odseki 1, 2 in 3" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Strabag gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 23. 9. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-20/2013/55 (410) z dne 27. 6. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 11.000,40 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku (objava 22. 2. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2042/2013, in 26. 2. 2013 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 040-063955) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-20/2013/55 (410) z dne 27. 6. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Cestno podjetje Ptuj, d. d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 7. 2013 in predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" je izbrani ponudnik za priglašenega vodjo elektroinštalacijskih del navedel tri reference, iz katerih ni razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 3.1.4.2 navodil, kar je naročniku priznal v dopisu z dne 11. 6. 2013 in mu predložil novo referenco in dokazila, s tem pa je nedopustno vsebinsko dopolnil ponudbo, naročnik pa je z upoštevanjem nove reference ponudnike neenakopravno obravnaval in s tem kršil 9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2),
" je izbrani ponudnik z dopisom z dne 11. 6. 2013 potrdil računsko napako, ki jo je ugotovil naročnik, vendar mu ni dal soglasja, temveč je sam spremenil obrazca "Ponudba" in "Rekapitulacija (Predračun)",
" je izbrani ponudnik predložil menično izjavo, v kateri je navedel prenizek znesek glede na ponudbeno ceno,
" je izbrani ponudnik v dopisu z dne 11. 6. 2013 s predložitvijo obrazca "Ponudba" znova predložil nejasne podatke o roku izvedbe del, kot jih je navedel v ponudbi, nakar ga je naročnik znova pozval na pojasnilo, s čimer ga je privilegiral in kršil 9. člen ZJN-2, izbrani ponudnik pa je z dopisom z dne 20. 6. 2013 ponujeni rok spremenil v nasprotju z drugo alineo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 7. 2013 spremenil DDV za priglašene stroške.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 15. 7. 2013, ki ga je vložil po pooblaščeni odvetniški družbi, izjasnil o zahtevku za revizijo vlagatelja in predlagal njegovo zavrnitev, navedel pa je tudi stroškovnik.

Naročnik je s sklepom št. 43001-20/2013/89 z dne 6. 8. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" je izbrani ponudnik v ponudbi predložil obrazec s podatki, da bo funkcijo odgovornega vodje del opravljal V. Š., zanj pa je navedel tudi tri dela, iz opisa katerih ni bilo razvidno, ali izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije, zato je izbranega ponudnika pozval na predložitev dokazil, ki jih je ta tudi predložil, hkrati pa je dopolnil podatke z referenco in dokazili za dela na državni cesti, zaradi česar je naročnik ugotovil, da izpolnjuje pogoj v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, takšno ravnanje pa sodi v okvir dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe iz 78. člena ZJN-2 in je skladno z odločitvami Državne revizijske komisije,
" izbranega ponudnika ni privilegiral, saj je tudi druge ponudnike pozval k dodatnim pojasnilom in so tudi drugi ponudniki kot izbrani ponudnik imeli možnost obrazložiti in predložiti dodatna dokazila,
" je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil računske napake in izbranega ponudnika skupaj s prilogami seznanil in ga pozval k soglasju k njihovemu popravku, ki ga je izbrani ponudnik tudi podal,
" je izbrani ponudnik v ponudbi dal zavarovanje za resnost ponudbe v višini treh odstotkov od vrednosti ponudbe, ugotovljena računska napaka pa nima vpliva na odločitev o oddaji javnega naročila, zato "vlagatelja" (očitno gre za lapsus in je mišljeno izbranega ponudnika; opomba Državne revizijske komisije) ni pozival na dopolnitev ponudbe, sklicevanje vlagatelja na zadevo št. 018-103/2011 pa je brezpredmetno, ker ni šlo za to, da bi bila ponudbena cena nejasna,
" je izbranega ponudnika glede na nejasnost razpisne dokumentacije pozval na odpravo formalne nepopolnosti glede roka izvedbe, ker je v dveh delih ponudbe različno izjavil, izbrani ponudnik pa je to pravilno pojasnil, ko je navedel, da bo dela dokončal v skladu s terminskim planom izvajanja del v roku 24 mesecev po uvedbi v delo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43001-20/2013/100 z dne 13. 8. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval del dokumentacije.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 13. 8. 2013 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil.

Ker se je predrevizijski postopek na podlagi vloženih zahtevkov za revizijo tako prvega kot drugega vlagatelja začel pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN-A) in se je dokončal skladno z ZPVPJN brez upoštevanja ZPVPJN-A, Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevkih za revizijo ni uporabila ZPVPJN-A (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN-A).

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila gradenj po odprtem postopku (točka IV.1.1 objave) prejel ponudbe 13 ponudnikov (gl. zapisnik o odpiranju ponudb št. 43001-20/2013/9 z dne 9. 4. 2013), pri čemer ene ponudbe ni odprl, saj jo je vrnil kot nepravočasno, izmed tistih, ki jih je obravnaval kot pravočasne, pa je upoštevajoč drugi odstavek 41. člena ZJN-2 po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objave; točka 3.2 Navodil za pripravo ponudbe, str. 9 razpisne dokumentacije) izbral ponudbo izbranega ponudnika za vrednost 3.437.206,39 eurov z DDV (gl. dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-20/2013/55 (410) z dne 27. 6. 2013). Ta vrednost je zaradi poprave računske napake, ki jo je naročnik odkril pri pregledu ponudb, višja od vrednosti 3.436.928,48 eurov z DDV, ki jo je ugotovil na javnem odpiranju ponudb. Naročnik je za ponudbo vlagatelja na javnem odpiranju ponudb ugotovil, da je njena vrednost 3.443.781 eurov z DDV, kar pomeni, da je dražja od ponudbe izbranega ponudnika, zato bi glede na obstoječe dejansko stanje moral vlagatelj za izboljšanje svojega položaja v postopku oddaje javnega naročila uspeti izpodbiti odločitev o oddaji javnega naročila izbranem ponudniku. Vlagatelj naročniku očita zlasti kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2.

Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ob siceršnjem upoštevanju postopka dopolnitve ponudb iz 78. člena ZJN-2 ter ravnanja po drugem odstavku 41. člena ZJN-2 v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni dokazal, da izpolnjuje pogoj iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe (str. 8 razpisne dokumentacije):
"Poleg odgovornega vodje gradbišča mora ponudnik zagotoviti odgovornega vodjo posameznih del za elektroinštalacijska dela, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
" strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo posameznih del s področja elektro stroke
" vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba
" v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja posameznih del pri najmanj enem referenčnem poslu Za referenčni posel štejejo elektroinstalacijska dela na državnih, občinskih cestah in kolesarskih stezah, v vrednosti vsaj 20.000,00 EUR.
dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja posameznih del),
navedeni skladno s predlogo.
opombe: Iz opisa referenc odgovornega vodje posameznih del mora biti razvidno, da gre za
zahtevani referenčni posel. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter
zahteva dokazilo o zagotovitvi odgovornega vodje posameznih del (dokazilo o
zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument ter dokazilo o opravljenem
strokovnem izpitu in referencah).",
saj je za V. Š., ki ga je določil za odgovornega vodjo posameznih del za elektroinštalacijska dela, navedel tri posle, ki ne izpolnjujejo zahtev v delu, ki se nanaša na elektroinštalacijska dela na državnih ali občinskih cestah ali kolesarskih stezah, na naročnikovo zahtevo za pojasnilo oziroma posredovanje dokazil pa je poleg priznanja, da v ponudbi priglašeni posli ne izpolnjujejo zahtev iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, predložil novo referenco, s čimer je vsebinsko spremenil ponudbo, tega pa naročnik ne bi smel dopustiti.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik pod točko 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe (str. 8 razpisne dokumentacije) določil dva kadrovska pogoja, in sicer je v točki 3.1.4.1 določil zahteve za odgovornega vodjo za vodenje gradbišča, v točki 3.1.4.2 pa zahteve za odgovornega vodjo posameznih del za elektroinštalacijska dela. Za dokazovanje obeh kadrovskih pogojev je naročnik določil obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" (str. 21 razpisne dokumentacije), v katerem je določil tudi razdelek "Funkcija" z možnostma oziroma opombama "odgovorni vodja gradbišča" in "odgovorni vodja posameznih del".

Državna revizijska komisija je nadalje vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil tri izpolnjene in potrjene (podpis in žig) obrazce "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", pri čemer je v enem obrazcu (za M. P.) kot "funkcija" navedeno "odgovorni vodja gradbišča", v drugih dveh obrazcih (za D. S. in V. Š.) pa je kot "funkcija" navedeno "odgovorni vodja posameznih del". Ne za D. S. ne za V. Š. ni nikjer v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" izrecno navedeno poimenovanje "odgovorni vodja elektroinštalacijskih del", ki ga navaja vlagatelj (str. 4 zahtevka za revizijo), vendar je razvidno, da je pri podatkih za V. Š. (ne pa tudi za D. S.) kot pooblastilo pristojne poklicne zbornice navedena oznaka E (skupaj s številko) in beseda "elektro" (pri D. S. je navedena le oznaka G skupaj s številko), le za V. Š. pa so pri referencah napisane "elektro inštalacije" pod "opis del (postavke)". Tako je treba razbrati, da je bil V. Š. priglašen za odgovornega vodjo posameznih del za elektroinštalacijska dela. Enako je zaključil tudi naročnik, saj je v dopisu št. 43001-20/2013/45 z dne 6. 6. 2013, s katerim je izbranega ponudnika pozval na "dopustno dopolnitev ponudbe, dodatna pojasnila in soglasje k popravku računskih napak", navedel, da "v ponudbi je za odgovornega vodjo posameznih del, za elektroinštalacijska dela predlagan" V. Š. V postopku pravnega varstva ne naročnik ne izbrani ponudnik ne navajata drugače.

Naročnik se v obravnavanem primeru oddaje javnega naročila ni odločil za uporabo drugega odstavka 78. člena ZJN-2, saj v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da ponudniki oddajo ponudbo, ki vsebuje le predračun in tiste dele, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ponudbo pa bi dopolnili z dokazili na poziv. Nasprotno. Naročnik je v točki 4.1 Navodil za pripravo ponudbe (str. 10 razpisne dokumentacije), ki je vključena v poglavje 4 Izdelava ponudbe (str. 10"13 razpisne dokumentacije), naštel, katere listine sestavljajo ponudbo, ponudniki pa so si pri njeni izdelavi lahko pomagali z opomnikom (gl. točka 4.2 Navodil za izdelavo ponudbe, str. 13, in priloga).

Naročnik je pri pregledu in ocenjevanju ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2) ugotovil, da so v ponudbi za V. Š. našteti trije referenčni posli, vendar "iz opisa referenčnih del ni razvidno ali le-ta po obsegu in vsebini ustrezajo zahtevam iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, in sicer za elektroinštalacijska dela na državnih, občinskih cestah in kolesarskih povezavah, v vrednosti vsaj 20.000,00 EUR", zato je z dopisom št. 43001-20/2013/45 z dne 6. 6. 2013 pozval izbranega ponudnika, da v treh delovnih dneh po prejemu tega poziva predloži "dokazila, in sicer potrjene končne obračunske situacije, iz katerih bosta razvidni vrednost in vsebina del ter dokazilo, da so elektroinštalacijska dela v višini 20.000 EUR potekala na javnih cestah oziroma kolesarskih povezavah (navedba kategorije javne ceste ali oznaka kolesarske povezave)". Izbrani ponudnik je na ta poziv odgovoril z dopisom z dne 11. 6. 2013, pri čemer je navedel, da "iz priloženih referenc ki so bile navedene v ponudbi ni razvidno da so dela izvedena na državnih, občinskih in kolesarskih povezavah, zato prilaga["] kot dopolnitev k ponudbi za OVD, ki to vsebuje", in "kot dokazilo prilaga["] Obrazec "PODATKI O KADROVSKI ZMOGLJIVOST reference, potrjene situacije in pogodbo iz katere je razvidno da so dela bila izvršena na G1-1 Miklavžem in Ptujem".

Državna revizijska komisija zavrača tolmačenje izbranega ponudnika iz vloge z dne 15. 7. 2013, da je s predložitvijo podatkov za referenčni posel za V. Š. za dela na "G1 med Miklavžem in Ptujem" k dopisu z dne 11. 6. 2013 referenčne posle V. Š. le pojasnjeval. Že iz vloge z dne 11. 6. 2013 je razvidno, da je izbrani ponudnik priznal, da v ponudbi navedeni referenčni posli ne izpolnjujejo zahtev, ki jih določil naročnik v točki 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, zato bi zgolj v tem delu lahko dopis z dne 11. 6. 2013 šteli za pojasnilo. Da bi pa naročnik izbranemu ponudniku lahko priznal sposobnost tudi v okviru pogoja iz točke 3.1.4.2 Navodil za pripravo ponudbe, bi moral izbrani ponudnik dokazati referenčni posel z zahtevanimi lastnostmi. Izbrani ponudnik z dopisom z dne 11. 6. 2013, ko se sklicuje na dela na "G1 med Miklavžem in Ptujem", ni pojasnjeval vsebine, ki bi bila lahko razvidna iz predložene ponudbe, vendar bi bila le nejasna, kar je očitno že ob upoštevanju lokacij, kjer so se izvedli referenčni posli, ki jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi: ena lokacija je v Puconcih (gl. http://www.cerop.si), dva lokaciji pa sta na območju Severne Primorske.

Naročnik se v bran svoje odločitve sklicuje na zadevo št. 018-025/2013, v kateri je bil sam naročnik, vendar je treba opozoriti, da je bilo v zadevi št. 018-025/2013 manjkajoče besedilo razvidno iz drugih delov ponudbe glede na okoliščine primera (podizvajalec, ki je prevzel določene dele posla po postavkah, v ponudbi pa je bila navedena oseba, ki bo dela izvajala za podizvajalca), česar pa v obravnavanem primeru javnega naročanja ni mogoče ugotoviti, kot je Državna revizijska komisija navedla že pri opredelitvi do navedb izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se obravnavani primer ne razlikuje od primerov iz ustaljene prakse (npr. zadeva št. 018-123/2011), ko je Državna revizijska komisija odločila, da naročnik ne more upoštevati drugih referenc namesto tistih, na katere se je ponudnik skliceval že v ponudbi. Tu se primer sicer nanaša na reference kadra, vendar gre vsebinsko za enak zaključek. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da bi moral naročnik na podlagi predložene ponudbe ugotoviti, da izbrani ponudnik ni dokazal sposobnosti in je zato njegova ponudba nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudbe, ki ni pravilna, naročnik skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ne more izbrati, saj taka ponudba ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Že navedeno narekuje, da se zahtevku za revizijo skladno s z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-20/2013/55 (410) z dne 27. 6. 2013. O kršitvi enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) se Državni revizijski komisiji zato ni treba izrekati, Državna revizijska komisija pa se ni izrekala niti o nadaljnjih vlagateljevih očitkih, saj odločanje o njih ne bi več vplivalo na sprejeto odločitev, da se zahtevku za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-20/2013/55 (410) z dne 27. 6. 2013, ker je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je kot popolno izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da mora v primeru, če na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije oceni, da je mogoče nadaljevati in zaključiti postopek oddaje javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe, ravnati na način, kot ga določa prvi odstavek 80. čelna ZJN-2. V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT (tar. št. 6002 in 6007), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 10.000 eurov. Državna revizijska komisija je priznala tudi stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 800 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 976 eurov, in stroške po tar. št. 6002 v višini 20 eurov, povečane za 22 % DDV, kar znese 24,4 eurov, skupaj pa ta dva stroška znašata 1.000,40 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 11.000,40 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Državna revizijska komisija je zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 11.000,40 eurov. Državna revizijska komisija ni priznala povračila stroškov za nagrado za odvetniško zastopanje nad priznanim zneskom, saj jih glede na okoliščine primera ne ocenjuje kot potrebne stroške (prim. tretji odstavek 70. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 9. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
" Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
" Odvetniška pisarna Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran