Na vsebino
EN

018-334/2013 DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

Številka: 018-334/2013-5
Datum sprejema: 19. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek " Šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava originalnega in/ali nadomestnega (kompatibilnega) materiala za tiskanje" v zvezi s predlogom vlagatelja Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.9.2013

odločila:

Predlogu vlagatelja z dne 2. 9. 2013 za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava originalnega in/ali nadomestnega (kompatibilnega) materiala za tiskanje", katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19.6.2013, pod št. objave JN7543/2013. Obvestilo je bilo popravljeno dne 20.6.2013 (JN7640/2013), dne 21.6.2013 (JN7687/2013) in dne 1.7.2013 (JN8086/2013).

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 351-1/13-SNR-3 z dne 21.8.2013 izhaja, da je naročnik izvedel odprti postopek v skladu z določilom 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 1272013-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2) ter oddal naročilo ponudniku TOPSOLUTIONS, d.o.o., Ljubljana. V obrazložitvi odločitve je naročnik obrazložil tudi, da je bila ponudba vlagatelja nepravilna in jo je v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločil.

Vlagatelj je dne 2.9.2013 vložil zahtevek za revizijo in predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil določbe ZJN-2, ugodi revizijskemu zahtevku vlagatelja, v celoti razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 351-1/13-SNR-3 z dne 21.8.2013 ter naloži naročniku odpravo kršitev. Naročnik naj ponovno izvede postopek izbire in odloči o oddaji javnega naročila. Iz istih razlogov je vlagatelj predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in predlogu za zadržanje postopka javnega naročila uveljavljal kršitev 6. člena, 7. člena, 9. člena, drugega odstavka 41. člena, 78. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Zatrjeval je, da je v Ponudbenem predračunu (OBR-2) naredil računsko napako, naročnik pa bi mu moral omogočiti odpravo te napake.

Naročnik je dne 11.9.2013 izdal sklep št. 351-1/13-SNR/DG-I, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov v predrevizijskem postopku zavrnil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 12.9.2013 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku, ob tem pa se je opredelil tudi do vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Navedel je, da predlogu vlagatelja ni sledil, in sicer z obrazložitvijo, da je vlagatelj preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (2. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni navedel nobenih razlogov in okoliščin, ki bi v obravnavanem primeru izkazovale vpliv na učinkovito pravno varstvo vlagatelja. Nadalje Državna revizijska komisija kot odločilno dejstvo ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo, s katerim zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila je torej vložen v fazi po odločitvi o oddaji naročila.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, razen če so podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V konkretnem primeru je na podlagi navedenega potrebno ugotoviti, da bi naročnik, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Posledično bi vlagatelj z ugoditvijo predlogu sprejema sklepa po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, 24. 9. 2013
Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
- Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran