Na vsebino
EN

018-328/2013 Občina Duplek

Številka: 018-328/2013-9
Datum sprejema: 24. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata in Boruta Smrdela in Sonje Drozdek " Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izbira izvajalca izvedbe sanacije Plazu v naselju Ciglence", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 9. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izbira izvajalca izvedbe sanacije Plazu v naselju Ciglence", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 4. 9. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 19. 7. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod št. objave JN9102/2013. Dne 8. 8. 2013 je naročnik sprejel dokument "Obvestilo o oddaji naročila", iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil skupnima ponudnikoma Kit-ak Gradnje d.o.o., Kidričeva ulica 38, 3250 Rogaška Slatina in Geokop d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljubljana.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila dne 4. 9. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 16. 9. 2013 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z dopisom z dne 16. 9.2013 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 9. 2013, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 23. 9. 2013, podal umik zahtevka za revizijo z dne 4. 9. 2013 ter zahtevo za povrnitev takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povrnitev takse odločila v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 24. 9. 2013


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek
- Odvetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6a, 3210 Slovenske Konjice
- Kit-ak Gradnje d.o.o., Kidričeva ulica 38, 3250 Rogaška Slatina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran