Na vsebino
EN

018-303/2013 Občina Kočevje

Številka: 018-303/2013-2
Datum sprejema: 12. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Obveščanje javnosti o izvajanju projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica " Ribnica - Kočevje", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Konvikt d.o.o., Novi trg 10, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), ki postopek oddaje javnega naročila izvaja v svojem imenu ter v imenu (in za račun) naročnikov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica in Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica (v nadaljevanju: naročniki), dne 12. 9. 2013

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 2.8.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja Obveščanje javnosti o izvajanju projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica " Ribnica - Kočevje". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 22.4.2013, pod številko objave JN4572/2013 ter 21.5.2013, pod številko objave JN6036/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 355-3/2013-2316/39 z dne 19.7.2013 odločil, da se javno naročilo kot najcenejšemu ponudniku odda Dialog-si.net d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je ponudil ceno 27.750,00 EUR brez DDV. Naročnik je ocenil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Vlagatelj je ponudil ceno 22.743,50 EUR, vendar je bila njegova ponudba izločena, ker sta bili v njej navedeni dve različni ponudbeni ceni za aktivnost "Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju", in sicer na obrazcu D.13: Ponudbeni predračun - Razdelava ponudbene cene brez DDV po aktivnostih cena 375,50 EUR brez DDV na enoto ter obrazcu D.13: Ponudbeni predračun - Razdelava ponudbene cene brez DDV po letih cena na 376,50 EUR brez DDV na enoto, pri tem pa je naročnik ugotovil, da gre za del ponudbe, ki ga ni dopustno dopolnjevati ali spreminjati v skladu s 17. točko prvega odstavka drugega člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) ter prvo alinejo drugega odstavka 78. člena ZJN-2.

Vlagatelj je 2.8.2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila št. 355-3/2013-2316/39 z dne 19.7.2013, v katerem je predlagal razveljavitev postopka pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, vključno z izpodbijano odločitvijo ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj je navedel, da je dne 25.7.2013 na naročnika naslovil pisno opozorilo, da je z izločitvijo vlagateljeve ponudbe ravnal nepravilno in negospodarno, saj gre pri izračunu cene za članke v lokalnem oziroma regijskem tiskanem mediju za očitno računsko napako in ne za spremembo cene, ter da je po pravilnem izračunu ponudba vlagatelja še vedno najugodnejša. Vlagatelj je v dopisu zahteval, da naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 19.7.2013 in ga izbere kot najugodnejšega ponudnika. Na opozorilo vlagatelj ni dobil odgovora, zato je vložil zahtevek za revizijo. Kot obrazložitev zahtevka za revizijo je vlagatelj navedel, da je v ponudbeni predračun (razpisni obrazec D.13 Razdelava ponudbene cene brez DDV po aktivnostih za "članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju" v prostor za vpis cene na enoto brez DDV vnesel napačno vrednost " 375,50 EUR namesto 376,50 EUR. Navedeno ceno je vlagatelj oblikoval upoštevaje končno ponudbeno ceno za to postavko (1.506,00 EUR), pri čemer je napačno razdelil znesek in navedel neustrezen znesek na enoto. Pri razdelitvi ponudbene cene brez DDV po letih za navedeno postavko je vlagatelj ponudbeni znesek 1.506,00 EUR razdelil pravilno in navedel ustrezen znesek. Naročnik je po mnenju vlagatelja ravnal napačno in negospodarno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil, ne da bi ga v skladu s točko 21.6 razpisne dokumentacije pozval k popravi očitne računske napake, prav tako bi naročnik lahko ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna ter dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Kot edino merilo za izbor ponudbe je naročnik določil najnižjo ceno. Vlagatelj končne cene ne namerava popraviti, ker je pravilna (tako končna ponudbena cena brez DDV po aktivnostih kot tudi končna cena brez DDV po letih " obrazec D.13). Cena na enoto je eden izmed elementov v strukturi cene in sama po sebi ni upoštevna vrednost. Tudi če bi vlagatelj sporni znesek popravil, ne bi šlo za prepovedano spremembo cen. Odprava očitne računske napake ne bi vplivala na razvrstitev vlagateljeve ponudbe " še vedno bi bila bistveno ugodnejša od izbranega ponudnika. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe iz postopka javnega naročanja kršil 78. člen ZJN-2, načelo gospodarnosti in smotrne porabe sredstev ter točko 21.6 razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil z dopisom z dne 8.8.2013 ter navedel, da je naročnik ravnal v skladu z zakonodajo upoštevaje pogoje razpisne dokumentacije, ki so bili opredeljeni za vse ponudnike enako, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo brezpredmeten.

Naročnik je 19.8.2013 izdal sklep št. 355-3/2013/2316/61, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je navedel, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo priznava, da je v obrazcu D.13 Ponudbeni predračun navedel dve različni ceni na enoto za postavko "Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju" - v delu "Razdelava ponudbene cene brez DDV po aktivnostih" je navedel ceno 375,50 EUR in v delu "Razdelava ponudbene cene brez DDV po letih" ceno 376,50 EUR, od katerih je ena napačna. Glede na to je vlagateljeva ponudba nepopolna v delu ponudbe, ki ga skladno s 17. točko prvega odstavka drugega člena ZJN-2 ni dopustno dopolnjevati niti skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 spreminjati. Vsakršno pojasnjevanje, katera je prava ponudbena cena na enoto bi pomenila nedovoljeno spreminjanje ponudbe. Naročnik meni, da mu ni moč očitati negospodarnega ravnanja, ker v tem primeru ni šlo za formalno nepopolnost niti za računsko napako, ki bi jo vlagatelj lahko odpravil, saj bi to pomenilo spreminjanje cene na enoto za navedeno postavko. Cena na enoto sama po sebi ni neupoštevna vrednost, saj je končna ponudbena cena oblikovana na osnovi seštevka posameznih postavk, hkrati pa je cena na enoto ključna za obračun izvedenih storitev po pogodbi, zato mora biti ta del ponudbe jasen in pravilen. Naročnik bo v skladu s pogodbo (Dodatek C: Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen) plačeval izvedena dela na podlagi izstavljenih četrtletnih računov, katerih vrednost se določi na podlagi izvedenih aktivnosti in po ceni na enoto. Odprava napake v vlagateljevi ponudbi ne bi vplivala na razvrstitev ponudbe, vendar ZJN-2 izrecno prepoveduje spreminjanje cene na enoto. S tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil, je naročnik zgolj sledil pravilom ZJN-2.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 22.8.2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja,naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je vlagatelj v svoji ponudbi v obrazcu D.13 Ponudbeni predračun navedel dve različni ceni na enoto za postavko Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju (375,50 EUR brez DDV in 376,50 EUR brez DDV). Spor med vlagateljem in naročnikom je v tem, ali je zaradi tega ponudba vlagatelja nepopolna in jo je naročnik upravičeno izločil iz postopka javnega naročanja, ali pa gre zgolj za formalno nepopolnost oziroma očitno računsko napako, ki bi jo v skladu z 78. členom ZJN-2 bilo moč odpraviti.

V skladu z 80. členom ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti ponudbe, ki niso popolne. V skladu s 16. točko prvega odstavka drugega člena ZJN-2 je popolna ponudba ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. V skladu z 78. členom mora naročnik, če ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Ponudnik v okviru dopolnitve v skladu s 78. členom ZJN-2 ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe, ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Iz vlagateljeve ponudbe št. 1/5-2013 z dne 22.5.2013 (v nadaljevanju ponudba z dne 22.5.2013) je iz obrazca D.13 Ponudbeni predračun " Razdelava ponudbene cene brez DDV po aktivnostih na strani 116 ponudbe razvidno, da je ponudnik pri postavki Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju navedel ceno 375,50 EUR na enoto brez DDV ter vrednost postavke v letih 2013-2015 1.506 EUR brez DDV (štiri krat cena na enoto brez DDV). Preračunano bi znašala vrednost te postavke 1.502,00 EUR brez DDV za štiri enote storitve, upoštevaje ceno 375,50 EUR na enoto brez DDV. Iz tabele na strani 116 je razvidno tudi, da je vrednost ponudbe sestavljena iz seštevka postavk v tej tabeli (med drugim tudi postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju). Seštevek 22.743,50 EUR iz tabele na strani 116, kolikor je znašala ponudbena vrednost brez DDV v obrazcu D.1 Ponudba tako ni pravilen, če kot ceno postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju na enoto upoštevamo 375,50 EUR brez DDV, kot je to vlagatelj navedel v tabeli na strani 116 ponudbe z dne 22.5.2013.

Iz istega obrazca je na strani 118 ponudbe z dne 22.5.2013 pri Razdelavi ponudbene cene brez DDV po letih pri postavki Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju razvidno, da je ponudnik navedel ceno 376,50 EUR na enoto brez DDV. V letih 2013 do 2015 naj bi ponudnik izvedel štiri enote te storitve (stran 118 ponudbe). Preračunano znaša vrednost te postavke 1.506,00 EUR brez DDV upoštevaje ceno na enoto 376,50 EUR brez DDV.

Iz priloge B.2 Sestavni deli ponudbe (stran 44 razpisne dokumentacije) pod točko 13 izhaja, da je tudi obrazec D.13 Ponudbeni predračun sestavni del ponudbe.

Iz tako navedenih različnih cen na enoto za postavko Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju na podlagi ponudbe z dne 22.5.2013 ni moč določno (ali določljivo) ugotoviti, katera cena postavke na enoto je pravilna. Ker cena na enoto ni določno oziroma določljivo opredeljena, ni moč ugotoviti niti vrednosti postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju. In ker torej v ponudbi z dne 22.5.2013 ni določno oziroma določljivo opredeljena vrednost ene izmed postavk, ki tvorijo ponudbeno vrednost, tudi ni določno oziroma določljivo opredeljena skupna vrednost ponudbe. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj navajal dve različni ceni postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju (375,50 EUR in 376,60 EUR), bi glede na število enot storitve navedene postavke (štiri) skupna vrednost ponudbe lahko znašala ali 22.741,50 EUR ali 22.743,50 EUR.

Res je sicer, da je vlagatelj kot skupno vrednost ponudbe (v obrazcu D.1 Ponudba) navedel znesek 22.743,50 EUR in bi bilo moč tolmačiti, da je ne glede na navedbo različnih cen na enoto postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju v obrazcu D.13 Ponudbeni predračun na obrazcu D.1 Ponudba vlagatelj svojo voljo glede skupne vrednosti ponudbe izrazil z obrazcem D.1, kar je šteti kot merodajno vrednost ponudbe v primeru nejasnih navedb v ponudbi. A skupne vrednosti ponudbe v tem primeru ni moč obravnavati kot edine merodajne vrednosti v ponudbi, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji v Dodatku C Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen k Vzorcu pogodbe o naročilu storitev (stran 93 razpisne dokumentacije) določil, da bo naročnik izvedena dela plačeval svetovalcu (torej izbranemu ponudniku) na podlagi izstavljenih četrtletnih računov skladno z napredovanjem pogodbenih del ter da se vrednost četrtletnega računa določi na podlagi izvedenih aktivnosti in po ceni na enoto.

Cena posamezne postavke na enoto je torej bistvena sestavine (bodoče) pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom, saj brez določitve cene postavke na enoto ni mogoče izpeljati obračuna in izplačila dogovorjenih del v skladu z Dodatkom C Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen k Vzorcu pogodbe o naročilu storitev. Brez dodatnih pogajanj oziroma dogovorov k ponudbi z dne 22.5.2013, s katero bi naročnik in vlagatelj razčistila, ali je cena postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju na enoto 357,50 EUR ali 367,50 EUR naročnik in vlagatelj pogodbe, katere vzorec je bil del razpisne dokumentacije, sploh ne bi mogla skleniti, saj vse bistvene sestavine pogodbe (cena) v ponudbi naročnika niso določno niti določljivo opredeljene, torej glede njih tudi ni mogoče doseči soglasja, ki je potrebno za sklenitev pogodbe.

Ponudbe z dne 22.5.2013, ki je nerazumljiva glede bistvene sestavine pogodbe (cene), ni mogoče obravnavati kot ponudbe skladno z 22. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 in spremembe; v nadaljevanju: OZ), ki določa, da je ponudba določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila. Ponudba vlagatelja je bila tako nepravilna v smislu 19. točke prvega odstavka drugega člena ZJN-2.

V dani situaciji naročnik v skladu s 78. členom ZJN-2 ni imel možnosti omogočiti dopolnitev vlagateljeve ponudbe. ZJN-2 sicer dopušča dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb in s tem tudi razjasnjevanje morebitnih nejasnosti v določenih delih ponudbe. Vendar ZJN-2 v zvezi z vprašanjem, kateri deli ponudbe se lahko dopolnjujejo in na kakšen način, razlikuje med različnimi ponudbenimi vsebinami. 17. točka prvega odstavka drugega člena ZJN-2 tako določa, da je formalno nepopolna ponudba tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Že iz definicije formalno nepopolne ponudbe, ki jo je pod pogoji, določenimi v 78. členu ZJN-2, dopustno dopolnjevati, je torej razvidno, da ponudbe v delih, ki se nanašajo na merila za izbor, kot formalno nepopolne, ni dopustno dopolnjevati.

Podrobneje je ravnanje s formalno nepopolno ponudbo določeno v prvem odstavku 78. člena ZJN-2. Če naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Kateri so tisti deli, ki jih ni dopustno spreminjati, je pojasnjeno v drugem odstavku 78. člena ZJN-2, ki določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Ponudnik prav tako ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz citiranih določil ZJN-2 je torej razvidno, da ZJN-2 tiste dele ponudbe, ki se nanašajo na ceno na enoto, obravnava na poseben način, saj prepoveduje njihovo spreminjanje ali dopolnjevanje. Edina izjema od tega pravila je določena v tretjem odstavku 78. člena ZJN-2, ki določa, da sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer pa se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Vlagatelj je sicer trdil, da je napačno navedena cena postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju na enoto posledica očitne računske napake. Iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 pa jasno izhaja, da se pri popravi očitnih računskih napak cena na enoto ne sme spreminjati. Če je cena na enoto za posamezno postavko nedoločena ali nedoločljiva, kot je v tem primeru, bi vsakršna sprememba ponudbe v tem delu (na primer pojasnilo vlagatelja, katera cena na enoto je pravilna) pomenila prepovedano spremembo cene na enoto. Tudi če bi v tem primeru šlo za očitno računsko napako, je naročnik (s soglasjem vlagatelja) posledično ne bi smel popravljati, tudi če se pri tem ne bi spreminjala skupna vrednost ponudbe.
Res je sicer, da ne glede na to, katero ceno postavke Članki v lokalnem oz. regijskem tiskanem mediju je šteti kot pravilno (ali 375,50 EUR ali 376,50 EUR), bi bila skupna vrednost ponudbe vlagatelja z dne 22.5.2013 v obeh primerih najugodnejša. Vendar pa Državna revizijska komisija opozarja, da je ZJN-2 v delu, ki se nanaša na oblikovanje ponudbene cene, zelo strog in spreminjanja cen na enoto ne dovoljuje. Treba je upoštevati, da je ponudbeni predračun eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, saj se na njegovi podlagi določi skupna vrednost ponudbe, ki je ne samo bistvena sestavina pogodbe, temveč tudi bodisi izključno bodisi najpomembnejše merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, zaradi česar špekulacij v zvezi z njim ni mogoče dopustiti. Ponudniki morajo zato ponudbeni predračun izpolniti s posebno skrbnostjo, sicer tvegajo, da bo njihova ponudba zaradi napak, ne glede na ekonomsko ugodnost, izločena iz postopka.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je naročnik ravnal v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, in je torej vlagateljevo ponudbo upravičeno izločil ter pri tem ni zagrešil kršitev, ki mu jih očita vlagatelj, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku navajal tudi, da je naročnik kršil načelo gospodarnosti in smotrne porabe sredstev s tem, ko je njegovo ponudbo, ki bi sicer bila najugodnejša, izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja brez da bi ga pozval popraviti računsko napako. Iz zgornjih navedb je razvidno, da naročnik ni imel pravne podlage niti za popravo računskih napak niti za dopustitev dopolnitve vlagateljeve ponudbe, zato se Državna revizijska komisija s temi navedbami nadalje ni ukvarjala. Vlagateljeva ponudba je bila namreč v skladu z določbami ZJN-2 upravičeno izločena iz nadaljnjega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, 12.9.2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
- Konvikt d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto
- Dialog-si.net d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran