Na vsebino
EN

018-297/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-297/2013-4
Datum sprejema: 17. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Nakup platnenih delov za šotor; MORS 24/2013-JNMV", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika A.D. ACOVIA DESIGN d.o.o., Tržaška cesta 47, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 9. 2013

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-23 z dne 6. 6. 2013.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Nakup platnenih delov za šotor; MORS 24/2013-JNMV", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 1. 3. 2013, pod št. objave NMV503/2013. Naročnik je dne 6. 6. 2013, pod št. 430-37/2013-23, izdal odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku AB LINE d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila. Navaja, da izbrani ponudnik ni proizvajalec blaga, ki ga ponuja, ampak se ukvarja le s prodajo, iz ponudbe pa ne izhaja, da bi nastopal s podizvajalcem. Dalje opozarja na neresnično krovno izjavo izbranega ponudnika. Glede dokazil o ustreznosti ponujenega blaga izbranega ponudnika navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokazila, iz katerih ni mogoče razbrati, da blago ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam oziroma zahtevam vzorca, katerega ogled je bil možen pri naročniku, priloge pa tudi niso v celoti predložene v slovenskem jeziku. Ponujeno blago po mnenju vlagatelja tudi ne ustreza zahtevam naročnika glede materiala.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 26. 7. 2013 izjasnil o navedbah vlagatelja. Navaja, da se vlagatelj sklicuje na nekatere podatke, ki v razpisu niso bili zahtevani, izbrani ponudnik pa je v ponudbi nastopil sam in je izkoristil možnost izrabe kapacitet svojega dobavitelja.

Naročnik je z odločitvijo, št. 430-241/2013-9 z dne 9. 8. 2013, zahtevek za revizijo zavrnil. Pojasni, da je v razpisni dokumentaciji navajal naziv ponudnik in ne izvajalec oziroma proizvajalec, zato je lahko ponudnik tudi zgolj prodajalec oziroma preprodajalec. Glede krovne izjave izbranega ponudnika naročnik meni, da kolikor je izbrani ponudnik izjavo podpisal, potem s svojim podpisom jamči za uspešno realizacijo posla, tehnične zmogljivosti pa lahko izbrani ponudnik izpolni tudi s svojim dobaviteljem, medtem ko podatka o številu zaposlenih oseb naročnik ni zahteval. Naročnik dalje pojasni, da v razpisni dokumentaciji ni podal zahteve po enakem šotoru, kot ga uporablja Slovenska vojska, ampak, da morajo biti platneni deli kompatibilni z ogrodjem navedenih šotorov, materiali pa morajo ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Na informativnem dnevu dne 20. 3. 2013, katerega se vlagatelj ni udeležil, je bila razstavljena le železna konstrukcija navedenih šotorov, zato si nihče od ponudnikov ni mogel ogledati platnenih delov šotora, ampak so lahko izmerili le konstrukcijo. Naročnik dalje izpostavlja, da zahteve glede dimenzij in materiala, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, niso bile navedene v razpisni dokumentaciji, izbrani ponudnik pa je v ponudbi priložil ustrezne skice, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev. Naročnik poudarja, da bo končni preizkus ustreznosti blaga opravljen pri količinskem in kakovostnem prevzemu, izbrani ponudnik pa je s podpisom izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev potrdil, da blago ustreza najmanj vsem tehničnim zahtevam naročnika. Naročnik še navaja, da so priloge v ponudbi izbranega ponudnika prevedene v slovenski jezik.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 8. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, prejeto na Državni revizijski komisiji dne 19. 8. 2013, opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri navedbah glede neresnične krovne izjave izbranega ponudnika in izjave o izpolnjevanju vseh zahtev naročnika ter izpostavlja, da tudi naročnik ugotavlja, da izbrani ponudnik ni proizvajalec. Dalje navaja, da je naročnik obljubil ogled in možno izmero šotora in ne samo ogrodja, ker pa je postavil le ogrodje, to po mnenju vlagatelja kaže na neznanje pripravljavcev razpisa. Vlagatelj ponovno opozarja na dejstvo, da je naročnik zahteval skice in načrte platnenih delov, ampak očitno naročnik verjame izbranemu ponudniku, kateremu ni bilo potrebno predložiti navedene dokumentacije, ker je nima.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pri pregledu popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Prvi odstavek 80. člena ZJN-2 naročniku nalaga, da mora v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, popolna ponudba pa je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Iz navedb vlagatelja izhaja, da naj bi naročnik napačno ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ker v ponudbi ni prijavil podizvajalca in ni predložil z njim sklenjene pogodbe, čeprav sam ni proizvajalec blaga, ki je predmet javnega naročila in ki ga ponuja naročniku, ampak blago le dobavlja oziroma ga prodaja. Da izbrani ponudnik ni proizvajalec blaga, vlagatelj dokazuje z izvlečki iz spletne strani www.bizi.si, in sicer s splošnimi podatki o družbi izbranega ponudnika, ki izkazujejo dejavnost nespecializirane trgovine na debelo, s podatki iz bilance stanja, ki izkazujejo zaloge iz trgovske dejavnosti in s podatki iz izkaza poslovnega izida, ki izkazujejo ukvarjanje s prodajo. Naročnik (in tudi izbrani ponudnik) dejanskim ugotovitvam vlagatelja o tem, da izbrani ponudnik ni proizvajalec blaga in da ni prijavil podizvajalca v ponudbi, oziroma z njim sklenjene pogodbe, ne nasprotuje, opozarja pa, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je ponudnik lahko tudi zgolj prodajalec oziroma preprodajalec in ne nujno proizvajalec.

Predmet konkretnega javnega naročila je dobava platnenih delov za veliki 5-členski šotor M-70. Razpisna dokumentacija je v točki 2 poglavja I. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) sicer zahtevala, da v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, v ponudbi priloži določene priloge, in sicer Prilogo 6 (Podatki o podizvajalcu), Prilogo 7 (Udeležba podizvajalcev) in Prilogo 8 (Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem). Vendar pa, kot to utemeljeno izpostavlja naročnik, razpisna dokumentacija ni zahtevala, da je ponudnik proizvajalec blaga, saj predmet naročila ni proizvodnja blaga, ampak njegova dobava, zaradi česar očitki vlagatelja o tem, da bi izbrani ponudnik moral prijaviti podizvajalca v ponudbi in zanj priložiti pogodbo, zgolj zato, ker sam ni proizvajalec blaga, niso utemeljeni. Določba 15.a člena ZJN-2 namreč kot podizvajalca definira gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Proizvajalca blaga ni mogoče enačiti z dobaviteljem blaga, ki se šteje za podizvajalca v primeru, da za ponudnika dobavlja blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik tisti, ki bo opravil dobavo blaga naročniku in kljub temu, da izbrani ponudnik ni proizvajalec tega blaga, še nujno ne predstavlja zaključka o tem, da bi izbrani ponudnik moral prijaviti podizvajalca v ponudbi. Državna revizijska komisija je zato s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Vlagatelj dalje kot neresnično v Prilogi 2 (Krovna izjava), ki jo je naročnik zahteval v točki 2 navodil, zatrjuje potrdilo (izjavo) izbranega ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, v katerem ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo, ki je naročniku v skladu s 77. členom ZJN-2 ni treba preverjati (šesti odstavek 41. člena ZJN-2), oziroma mora pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila, oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe, oziroma drugih navedb iz ponudbe, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav (prvi odstavek 77. člena ZJN-2). Naročnik je za izpolnjevanje pogoja o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi zahteval predložitev podpisane Priloge 2 (Krovna izjava), ki jo je izbrani ponudnik v ponudbi priložil, čemur vlagatelj tudi ne nasprotuje, ampak trdi, da je navedena izjava neresnična, kar dokazuje s podatki iz bilance stanja izbranega ponudnika, ki izkazujejo opredmetena osnovna sredstva za leto 2012 v višini 13.199 EUR ter splošnimi podatki o družbi izbranega ponudnika in podatki iz izkaza poslovnega izida, iz katerih izhaja, da družba zaposluje dva delavca, s stroški plač v letu 2012 v višini 12.140 EUR.

Navedena dokazila po oceni Državne revizijske komisije ne dokazujejo, da je izjava izbranega ponudnika neresnična, torej da izbrani ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila nima ustrezne tehnične opremljenosti, skladiščnih prostorov, servisne mreže ter ukrepov za ugotavljanje kakovosti. Gre namreč za podatke, ki niso v neposredni zvezi z zahtevanim pogojem in katerih razpisna dokumentacija ni zahtevala, niti kot pogoj niti kot dokazilo. Zato višina opredmetenih osnovnih sredstev, število zaposlenih delavcev in višina izplačane plače še ne more dokazovati, da izbrani ponudnik ni tehnično sposoben izvesti predmetnega javnega naročila, saj ne gre prezreti dejstva, da razpisna dokumentacija ni zahtevala, da morajo kapacitete biti v lasti ponudnika, ampak le, da ponudnik z njimi razpolaga. Poleg tega se podatki, na katere se sklicuje vlagatelj, nanašajo na preteklo, koledarsko leto 2012. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da vlagatelj neresničnost izjave izbranega ponudnika ni uspel dokazati in je zato njegove navedbe kot neutemeljene zavrnila.

V zvezi z navedbo vlagatelja, ki kot sporno v Prilogi 2 (Krovna izjava) izpostavlja tudi izjavo izbranega ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel šifre dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti in zato vlagatelju ni jasno, kje je izbrani ponudnik našel šifro, da bi se lahko nanjo skliceval, navedena klasifikacija pa naj bi ločevala trgovino in proizvodnjo. Državna revizijska komisija, kot že navedeno, ugotavlja, da predmet konkretnega javnega naročila ni proizvodnja blaga, ampak njegova dobava, zaradi česar, četudi dejavnost izbranega ponudnika ni proizvodnja blaga, ki je predmet naročila, to še ne pomeni, da je njegova izjava kakorkoli sporna oziroma neresnična. Revizijske očitke je zato tudi v tem delu treba kot neutemeljene zavrniti.

Med strankama je sporno še vprašanje ustreznosti ponujenega blaga izbranega ponudnika, oziroma dokazovanje te ustreznosti. Gre za presojo naročnikovega ravnanja v delu, ki se nanaša na ugotavljanje (ne)primernosti ponudbe izbranega ponudnika. Neprimerna ponudba je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih, kot to zahteva prvi odstavek 37. člena ZJN-2. Naročnik v navedenih dokumentih opredeli tudi način dokazovanja lastnosti ponujenega blaga, pri čemer lahko ponudnik v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, skladno z j) točko drugega odstavka 45. člena ZJN-2, izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti tudi z vzorci, opisi in/ali fotografijami, katerih ustreznost mora biti potrjena, če to zahteva naročnik.

Naročnik je tehnične lastnosti predmeta konkretnega javnega naročila navedel v poglavju II. Predmet javnega naročila in zahteve naročnika, Tehnične specifikacije. Navedel je podatke o nazivu proizvoda, količini, področju in namenu uporabe, tehnične podatke " zahteve, material ter zahteve dobavitelju (dobavni rok, garancija, navodila, "). V točki 2. Ostale zahteve naročnika, v podtočki a) je zahteval, da mora ponudba vsebovati za ponujeno blago natančno tehnično specifikacijo (načrt za izdelavo platnenih delov " skice z merami, podatki o kvaliteti blaga in drugih uporabljenih materialov, ") v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da zadošča naročnikovim zahtevam. V kolikor bo iz njih razvidno, da ponujeno blago ne dosega naročnikovih tehničnih zahtev, se ponudba izloči " zavrne. Za popolnost ponudbe so morali ponudniki v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 9 (Izjava o izpolnjevanju vseh zahtev naročnika) in priložena dokazila " načrt " skico z merami platnenih delov, podatke o blagu in materialih ter ustrezna dokazila v slovenskem jeziku za ponujeni proizvod, iz katerih je razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam (točka 2 navodil in Priloga 9).

Izbrani ponudnik je za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega blaga v ponudbi priložil izjavo, da ponudba vsebuje vse zahtevane tehnične specifikacije, kopijo Tehničnih specifikacij naročnika, na kateri je lastnoročno pri vsaki zahtevi označil, da blago izpolnjuje zahteve in dve skici. Naročnik je po pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da ponudba ne vsebuje dokumentacije o karakteristikah blaga oziroma dokumenta, s katerim izkazuje, da izpolnjuje zahteve naročnika ter Priloge 9 (Zapisnik pregleda ponudb, št. 430-37/2013-8 z dne 15. 4. 2013), zato je izbranega ponudnika pozval (dokument, št. 430-37/2013-9 z dne 17. 4. 2013), da skladno z 78. členom ZJN-2 dostavi naslednje manjkajoče dokumente: 1. dokumentacijo s podatki o blagu in materialih ter ustrezne certifikate/potrdila, ki dokazujejo ustreznost blaga, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam ter 2. izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 9 (Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev). Izbrani ponudnik je v dopolnitvi ponudbe (predložene naročniku dne 22. 4. 2013) predložil Prilogo 9 (Izjava o izpolnjevanju vseh zahtev naročnika), dokument Technical specification of Tent roof Fabric for the M-70 AB LINE Co Slowenian army tender, Table 1 Parameters of PU coated tent fabric, s prevodom v slovenski jezik (dokument Tehnična specifikacija tkanine za streho šotora, Ponudba AB LINE šotor M-70, Tabela 1 Parametri tkanine, prevlečene s PU) in dokument Technical specification of Tent roof Fabric Table 2 Parameters of the tent window mesh, brez prevoda v slovenski jezik.

Naročnik je na podlagi navedene dokumentacije zaključil, da je izbrani ponudnik ustrezno dokazal zahtevane tehnične lastnosti blaga, medtem ko vlagatelj trdi nasprotno, da iz predložene ponudbene dokumentacije, konkretno iz skic, ni mogoče razbrati, da ponujeno blago v delu, ki se nanaša na dimenzije, zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam, oziroma zahtevam vzorca, ki naj bi bil razstavljen pri naročniku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v okviru tehničnih podatkov - zahtev podal zahtevo, da morajo biti platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov, pri čemer je razpisna dokumentacija navajala okvirne dimenzije enega člena šotora M-70, ki je v uporabi v Slovenski vojski, natančne dimenzije pa naj bi ponudniki dobili na informativnem dnevu, kjer naj bi imeli možnost izmeriti šotore. V nadaljevanju je naročnik podal dve skici šotora M-70. V točki 1. Ogled šotora na lokaciji naročnika je bilo navedeno, da bo za podroben ogled šotora " konstrukcije, vprašanja in informacije, dne 20. 3. 2013, ob 11. uri, organiziran informativni dan za vse zainteresirane ponudnike na lokaciji Vojašnica Edvarda Peperka, Lj " Moste. Tudi iz navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo izhaja, da naj bi na lokaciji naročnika dne 20. 3. 2013 bil izveden ogled (železne) konstrukcije šotora in ne platnenih delov za šotor, ki so predmet konkretnega javnega naročila (o izvedenem ogledu v spisovni dokumentaciji sicer ni najti nobenega zapisnika ali drugega dokumenta, vlagatelj pa se ogleda ni udeležil). Ker iz razpisne dokumentacije tudi ne izhaja, da bi platneni deli za šotore morali ustrezati zahtevam morebitnega vzorca, se lahko pri presoji ustreznosti ponujenega blaga izbranega ponudnika upoštevajo le tiste zahteve, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.
Kot že navedeno, je naročnik v okviru tehničnih zahtev podal tudi zahtevo, da morajo biti platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov (ki naj bi si ga ponudniki lahko ogledali in ga tudi izmerili pri naročniku), zaradi česar se ni mogoče strinjati z naročnikom v tem, da je v razpisni dokumentaciji podal zahteve le glede materialov in možnosti ogleda konstrukcije (dimenzijsko). Ponudniki so torej v ponudbi morali predložiti dokumentacijo, ki je to zahtevo dokazovala, torej natančno tehnično specifikacijo (načrt za izdelavo platnenih delov " skice z merami, podatki o kvaliteti blaga in drugih uporabljenih materialov, ") v slovenskem jeziku.

Državna revizijska komisija po pregledu ponudbe izbranega ponudnika in njene dopolnitve ugotavlja, da so utemeljeni očitki vlagatelja o tem, da iz predložene dokumentacije ne izhaja, da so ponujeni platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov M-70. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil le kopijo Tehničnih specifikacij naročnika, v kateri je potrdil, da naj bi ponujeno blago izpolnjevalo tudi izpostavljeno zahtevo, vendar navedeni dokument ne ustreza zahtevi naročnika po predložitvi natančne tehnične specifikacije (načrt za izdelavo platnenih delov " skice z merami, podatki o kvaliteti blaga in drugih uporabljenih materialov, "). Prav tako za izpolnitev navedene zahteve naročnika ne zadostuje podpisana in žigosana Priloga 9 (Izjava o izpolnjevanju vseh zahtev naročnika), kot to napačno meni naročnik, saj je naročnik poleg te izjave izrecno zahteval tudi druga dokazila. Glede navedbe naročnika o tem, da je izbrani ponudnik predložil ustrezne skice, iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik sicer predložil dve skici, vendar ti po obliki sovpadata s skicama šotora M-70 oziroma njegovega ogrodja, ki ju je podal naročnik v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je eno od skic označil z merami, pri čemer ni jasno, ali mere predstavljajo mere ogrodja šotora ali mere platnenih delov šotora. Ostala ponudbena dokumentacija se nanaša na lastnosti tkanine za streho šotora in folijo za okna šotora, pri čemer ta dokumentacija ni v celoti v slovenskem jeziku, kot to pravilno ugotavlja vlagatelj.

Naročnik na podlagi navedene ponudbene vsebine po oceni Državne revizijske komisije ni mogel jasno zaključiti, da so ponujeni platneni deli za šotor kompatibilni z ogrodjem šotorov M-70 in so s tem povezani revizijski očitki vlagatelja utemeljeni. Vendar gre hkrati ugotoviti, da naročnik v pozivu izbranemu ponudnika za dopolnitev ponudbe (dokument, št. 430-37/2013-9 z dne 17. 4. 2013) ni jasno navedel, da naj izbrani ponudnik predloži dokumentacijo, ki bo to dokazovala, saj se je poziv glasil na predložitev dokumentacije s podatki o blagu in materialih ter ustrezne certifikate/potrdila, ki dokazujejo ustreznost blaga, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, kar je mogoče razumeti tudi tako, da je bilo treba predložiti le dokazila, ki se nanašajo na vrsto blaga oziroma materiala (barva in vrsta platna, zahteve za okna) ter s tem povezane certifikate. Na takšen način je poziv naročnika očitno razumel tudi izbrani ponudnik, ki je ponudbo dopolnil le z dokazili, ki se nanašajo na tkanino šotora in material za poklopca za okna, pri čemer enega od dokazil ni predložil v prevodu v slovenski jezik, glede česar pa je treba prav tako ugotoviti, da naročnik v pozivu ni izrecno navedel, da morajo biti dokazila predložena v slovenskem jeziku, oziroma prevedena v slovenski jezik.

Čeprav so revizijski očitki vlagatelja o ugotovljenih pomanjkljivostih v ponudbi izbranega ponudnika utemeljeni, pa te pomanjkljivosti po mnenju Državne revizijske komisije niso takšne narave, da bi terjale izločitev iz postopka javnega naročanja. V tem delu je zato naročniku mogoče očitati ravnanje v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena, v povezavi z 78. členom ZJN-2, ker je ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ne da bi pred tem ugotovljene pomanjkljivosti odpravil z institutom dopustne dopolnitve ponudbe.
V zvezi z nadaljnjimi revizijskimi očitki vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno neustreznost materiala ponujenih platnenih delov, Državna revizijska komisija pritrjuje naročnikovim navedbam, da vlagatelj izpostavlja zahteve, ki jih naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, in sicer, da mora biti tkanina za platna s PU premazom (PU premaz je bil zahtevan za vrečo za hrambo šotorskih platen) in da mora biti folija za poklopce za okna vsaj 500 mikronska. Zato ustreznost ponujenega blaga izbranega ponudnika ni mogoče presojati z vidika izpolnjevanja navedenih zahtev. Razpisna dokumentacija prav tako ni vsebovala tehničnih parametrov za obrobo oziroma karner, zaradi česar izbranemu ponudniku teh parametrov v ponudbi ni bilo treba dokazovati. V tem delu je zato treba revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrniti.

Ker je Državna revizijska komisija v okviru presoje revizijskih očitkov vlagatelja ugotovila naročnikove kršitve pri ugotavljanju popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na dokazovanje tehničnih specifikacij ponujenega blaga, je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-37/2013-23 z dne 6. 6. 2013.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen) na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri (upoštevaje 78. člen ZJN-2) ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJN-2 in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni zahteval povračila stroškov, zato Državna revizijska komisija o stroških ni odločala. Ker iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj plačal takso v višjem znesku, kot mu to nalaga tretja alineja prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, in sicer je namesto takse v višini 224,70 EUR (upoštevaje vrednost ponudbe izbranega ponudnika po izvedenih pogajanjih, ki znaša 22.470,00 EUR z DDV), plačal takso v višini 231,00 EUR. Državna revizijska komisija bo zato, na podlagi tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN, ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse v višini 6,30 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 17. 9. 2013

mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana
- A.D. ACOVIA DESIGN d.o.o., Tržaška cesta 47, Ljubljana
- AB LINE d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- Finančna služba, tu
- v spis zadeve, tu

Natisni stran