Na vsebino
EN

018-262/2013 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-262/2013-20
Datum sprejema: 17. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nabava hladilnikov in zamrzovalnikov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil SALVIAE, svetovanje in trgovina, d.o.o., Lajovčeva ulica 2, Ljubljana " Polje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 9. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" z dne 6. 6. 2013.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva še v višini 300,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 4. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. AD-NMV-02/13. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29. 4. 2013, pod št. objave NMV1015/2013, dne 9. 5. 2013 pa še dodatne informacije, pod št. objave NMV1071/2013.

Naročnik je dne 6. 6. 2013 sprejel dokument "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti", iz katerega je razvidno, da je po preverjanju popolnosti vseh prispelih ponudb javno naročilo oddal ponudniku MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 6. 2013 zahteval vpogled v dokumentacijo predmetnega javnega naročila. Naročnik je vpogled omogočil dne 27. 6. 2013 in vpogled dokumentiral z uradnim zaznamkom.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 7. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da je zahtevana oprema naročnika pod točkama 1 (hladilnik za eritrocitne komponente) in 2 (zamrzovalnik za shranjevanje sveže zamrznjene plazme) razvrščena med medicinske pripomočke razreda IIa po pravilih Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169/1 z dne 12. 7. 1993; v nadaljevanju: Direktiva 93/42/EGS). Vlagatelj zatrjuje, da tako ponudba izbranega ponudnika kot tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika VWR International GmbH ne izpolnjujeta zahtev naročnika v tehničnem delu, saj (sicer enaka) oprema proizvajalca Kirsch, ki sta jo ponudila, nima dokazil, da je medicinski pripomoček, skladen z določili Direktive 93/42/EGS, in ne izpolnjuje zahtev iz veljavne pozitivne zakonodaje. Vlagatelj še navaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval potrdilo proizvajalca ponujenih hladilnikov in zamrzovalnikov, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme, oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca ponujenih hladilnikov in zamrzovalnikov pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni priložil takšnega potrdila za artikel pod točko 4 (zamrzovalnik za arhiviranje vzorcev plazme).

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 10. 7. 2013 izjasnil izbrani ponudnik. Izpostavlja, da ponujena oprema ne predstavlja medicinskih pripomočkov, kar naj bi jasno izhajalo tudi iz dopisa Regierungspräsidium Freiburg. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je proizvajalec hladilnikov in zamrzovalnikov Philip Kirsch GmbH vložil zahtevo za izdajo certifikata v skladu z nemškim zakonom o medicinskih pripomočkih tudi za opremo, ki je predmet tega javnega naročila, vendar je bila njegova zahteva zavržena z obrazložitvijo, da ne gre za medicinske pripomočke. V obrazložitvi dopisa naj bi bilo navedeno, da so produkti za v prodajo tako v Nemčijo kot v državah Evropskega gospodarskega prostora in se lahko tudi izvažajo. Izbrani ponudnik še navaja, da manjkajoče potrdilo o servisiranju predstavlja formalno nepopolnost in tako ne more naročnik izločiti njegove ponudbe brez izvedbe postopka odprave formalnih nepopolnosti. Izbrani ponudnik je vlogi tudi priložil manjkajoče potrdilo proizvajalca o servisiranju opreme.

Naročnik je dne 18. 7. 2013 sprejel sklep, št. MG-467/13, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na popolnost ponudbe izbranega ponudnika v zvezi s pooblastilom in usposobljenostjo za servisiranje, v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da je mogoče formalno nepopolno ponudbo dopolniti samo pred sprejemom odločitve o oddaji naročila in ne tudi v revizijskem postopku, zato je zahtevku v tem delu ugodil. Glede neustreznosti ponudbe izbranega ponudnika naročnik sledi pojasnilu izbranega ponudnika, da sporna ponujena oprema ni medicinski pripomoček in zaključuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vsa zahtevana dokazila.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 7. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 8. 2013 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za začetek revizijskega postopka zoper obvestilo o oddaji naročila male vrednosti z dne 6. 6. 2013 zaradi molka organa, v sicer enaki vsebini, kot je bil njegov revizijski zahtevek z dne 1. 7. 2013.

Naročnik je v dokumentu "Odstop dokumentacije", št. MG-526/13 z dne 7. 8. 2013 pojasnil, da je sklep o revizijskem zahtevku dne 18. 7. 2013 posredoval vlagateljevi pooblaščenki (odvetniški pisarni), vendar pa je bila vročitev neuspešna, saj se je poštna pošiljka vrnila naročniku z navedbo, da je prejemnik odsoten iz pisarne od 16. 7. 2013 do 9. 8. 2013. Skladno s tem bo naročnik vročitev ponovno poizkušal opraviti dne 9. 8. 2013.

Vlagatelj se je nato z vlogo z dne 14. 8. 2013 opredelil do navedb naročnika v sklepu, s katerim je ta odločil o revizijskem zahtevku. Meni, da je sklep naročnika nezakonit, saj naročnik zahtevka za revizijo ne more delno zavrniti, delno pa ugoditi. Vlagatelj kot razlog za nezakonitost sklepa navaja, da je naročnik svoje navedbe oprl na nemško zakonodajo, ki v Republiki Sloveniji ni v veljavi. Vlagatelj še navaja, da se listina "Statement letter" z dne 23. 5. 2013, ki jo je naknadno predložil izbrani ponudnik, ni nahajala v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, listina ni prevedena, ni ji priložena priloga 1-1, na katero se sklicuje, predvsem pa iz te listine ne izhajajo ugotovitve naročnika.

Državna revizijska komisija je dne 20. 8. 2013 Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP), kot organ, pristojen za medicinske pripomočke, skladno z drugim odstavkom 33. člena ZPVPJN zaprosila za podatke in pojasnila, ki jih je nato prejela dne 27. 8. 2013 in jih poslala v seznanitev vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 3. 9. 2013 opredelil do pojasnil JAZMP in poudaril, da navedeno pojasnilo dokazuje njegove navedbe, zato vztraja pri svojem predlogu.

Izbrani ponudnik je vlogi z dne 4. 9. 2013 priložil referenčno listo predmetnih hladilnikov in zamrzovalnikov proizvajalca Kirsch GmbH in navedel, da na podlagi tega smatra ponujene aparate kot ustrezne.

Naročnik se je do pojasnil JAZMP opredelil z vlogo z dne 4. 9. 2013 in navedel, da je po pridobljenih informacijah Republika Nemčija v svojo nacionalno zakonodajo implementirala EU direktive, ki urejajo projektiranje, izgradnjo, delovanje in ostale relevantne parametre v procesu na področju preskrbe s krvjo in kljub mnenju JAZMP meni, da je izbrani ponudnik v celoti zadostil razpisnim pogojem, sploh ob upoštevanju dopisa Regirungsprasidium Freiburg in pridobljene referenčne liste.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter dodatnih pojasnil je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v vlogi z dne 5. 8. 2013 zatrjuje molk naročnika. Državna revizijska komisija se je odločila, ob upoštevanju dejstva, da je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sprejel v zakonskem roku in jo posredoval vlagatelju (ki se je o navedbah naročnika tudi opredelil), da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo na podlagi 30. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z 2. točko izreka sklepa naročniku ugodil iz razloga formalne nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, zato slednje med strankama ni več sporno. S 1. točko izreka je zavrnil vlagateljeve navedbe glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v zvezi s skladnostjo ponujene opreme z Direktivo 93/42/EGS. Sporno torej ostaja, ali je ponudba izbranega ponudnika tudi vsebinsko nepopolna, kar bi lahko vplivalo na odločitev po ponovljeni fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb. Namreč, v kolikor bi se izkazalo, da ponudba izbranega ponudnika ni le formalno, temveč tudi vsebinsko nepopolna, taka ponudba nikakor ne bi mogla biti ponovno izbrana, enako pa tudi ne ponudba drugouvrščenega ponudnika, saj v spornem delu ponuja enako opremo (istega proizvajalca) kot izbrani ponudnik. Med strankama je sporna tudi višina priznanih stroškov: naročnik je vlagatelju od priglašenih 893,52 EUR stroškov priznal stroške v višini 593,52 EUR.

Vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi izbranega in drugouvrščenega ponudnika neustrezni, ker ponujena oprema (hladilnik Kirsch BL-720 in zamrzovalnik Kirsch FROSTER-BL-330) ni medicinski pripomoček, skladen z Direktivo 93/42/EGS, in zato ne izpolnjuje pogojev ter zahtev iz veljavne pozitivne zakonodaje. Naročnik zatrjuje, da "predmetna oprema ni medicinski pripomoček", pri čemer gre (glede na celotno obrazložitev njegovega sklepa) to zatrjevanje razumeti v smislu, da se oprema, kakršno naroča, sploh ne uvršča med medicinske pripomočke, zaradi česar tozadevna dokazila sploh niso potrebna.

Del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je tudi "Specifikacija zahtev naročnika", kjer so kot tehnične specifikacije za hladilnik za eritrocitne komponente pod 1. točko med drugim navedene:

"SPLOŠNE ZAHTEVE
- Specialen hladilnik, namenjen za uporabo v krvnih bankah za shranjevanje polne krvi in eritrocitnih krvnih komponent v skladu z evropskimi standardi in direktivami in v skladu s standardom DIN58371 za hladilnike za shranjevanje eritrocitov ali v skladu s katerim drugim evropskim standardom, ki ima vsaj tako stroge kriterije.
- Kapacitete: 700-850L
- za shranjevanje standardnih vrečk z eritrociti (450 ml)",

za zamrzovalnik za shranjevanje SZP pod 2. točko pa:

"SPLOŠNE ZAHTEVE
- Specialen zamrzovalnik, namenjen za uporabo v krvnih bankah za shranjevanje sveže zmrznjene plazme (SZP) v skladu z evropskimi standardi in direktivami in v skladu s standardom DIN58375 za zamrzovalnike za shranjevanje SZP ali v skladu s katerim drugim evropskim standardom, ki ima vsaj tako stroge kriterije.
- Kapacitete: 300- 350 L
- Za shranjevanje standardnih vrečk SZP".

Na vprašanji enega od potencialnih ponudnikov na Portalu javnih naročil ("Glede na veljavno regulativo je verjetno potrebno, da so hladilne in zamrzovalne omare medicinski pripomočki z ustrezno CE oznako - prosimo za potrditev in dopolnitev razpisne dokumentacije." ter "Skladnost s katero direktivo zahtevate z ES izjavo o skladnosti"") je naročnik odgovoril: "Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi EU direktivami, ki zadevajo opremo, ki je predmet tega postopka. Naročnik se glede teh direktiv ne bo podrobneje opredeljeval. Ponudnik mora, v skladu z razpisno dokumentacijo, v ponudbi predložiti izjave o skladnosti za vse ponujene hladilnike in zamrzovalnike." Navedeni naročnikovi odgovori se skladno z drugim odstavkom 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) štejejo kot del razpisne dokumentacije.

Ključno za presojo primernosti ponudb izbranega in drugouvrščenega ponudnika v predmetnem revizijskem postopku je torej odgovoriti na vprašanje, ali se v specifikacijah opredeljena oprema razvršča med medicinske pripomočke ali ne. Pri tem je Državna revizijska komisija upoštevala zakonodajo, ki je v veljavi v Republiki Sloveniji; naročnik in izbrani ponudnik namreč navajata, da predmetna oprema ni medicinski pripomoček in se pri tem sklicujeta na dokument "Statement letter", z dne 23. 5. 2013, ki ga je izdelal Regierungspräsidium Freiburg in iz katerega naj bi izhajalo, da je bila zahteva proizvajalca ponujene opreme Philip Kirsch GmbH za izdajo certifikata v skladu z nemškim zakonom o medicinskih pripomočkih zavržena z obrazložitvijo, da ne gre za medicinski pripomoček. Vlagatelj je po drugi strani v dokaz utemeljenosti svojih navedb in pravnih podlag priložil listino Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Direction de la Santé. Glede na to, da je v Republiki Sloveniji oprema, ki je predmet tega javnega naročila, urejena s predpisi, kot bodo navedeni v nadaljevanju, se Državna revizijska komisija do priloženih tujih listin ni posebej opredeljevala. S strani izbranega ponudnika predloženi referenčni listi za ponujena artikla ravno tako ne dokazujejo, da sta izdelka skladna z zakonodajo in zahtevami naročnika, pač pa le to, da so bili ti izdelki prodani določenim končnim kupcem v drugih državah.

Področje medicinskih pripomočkov ureja Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009; v nadaljevanju: ZMedPri). Prvi odstavek 3. člena ZMedPri kot medicinski pripomoček določa vsak instrument, aparaturo, napravo, programsko opremo, material ali drug predmet, ki se uporablja samostojno ali v kombinaciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel izrecno za uporabo pri diagnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za pravilno uporabo tega pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel za uporabo na ljudeh za:
- diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,
- diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje posledic poškodb ali okvar ali kompenziranje okvare ali invalidnosti,
- preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih funkcij ali fizioloških procesov organizma ali
- nadzor spočetja, in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar pa so mu lahko ti procesi pri njegovem delovanju v pomoč.

16. člen ZMedPri določa, da se medicinski pripomočki glede na stopnjo tveganja za uporabnika razvrščajo v razred I, IIa, IIb ali III, glede na mesto in način uporabe ter druge lastnosti izdelka pa na invazivne in neinvazivne. Natančnejša pravila za razvrstitev izdelkov med medicinske pripomočke so vsebovana v Pravilniku o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012), kjer je v 4. členu določeno, da se medicinski pripomočki razvrstijo v razrede I, IIa, IIb in III v skladu s pravili za razvrstitev medicinskih pripomočkov iz Priloge IX Direktive 93/42/EGS. Pravilo 2 navedene priloge direktive določa, da vsi neinvazivni pripomočki, namenjeni pretakanju ali shranjevanju krvi, telesnih tekočin ali tkiv, tekočin ali plinov v namene končne infuzije, aplikacije ali vnosa v telo, spadajo v razred IIa:
- če jih je mogoče priključiti na aktivni medicinski pripomoček v razredu IIa ali višjem razredu;
- če so namenjeni uporabi pri shranjevanju ali pretakanju krvi ali drugih telesnih tekočin ali shranjevanju organov, delov organov ali telesnih tkiv,
v vseh drugih primerih pa spadajo v razred I.

Iz naročnikovih specifikacij hladilnika za eritrocitne komponente in zamrzovalnika za shranjevanje sveže zmrznjene plazme nedvomno izhaja namen uporabe obeh aparatov, in sicer shranjevanje krvi oz. krvnih komponent v namene končne infuzije ali vnosa v telo (""namenjen za uporabo v krvnih bankah"").

Državna revizijska komisija je na JAZMP naslovila zaprosilo za pojasnilo, ali se hladilniki in zamrzovalniki, kot so predmet tega javnega naročila, uvrščajo med medicinske pripomočke. JAZMP pojasnjuje, da hladilniki in zamrzovalniki, namenjeni shranjevanju krvi, povsem ustrezajo opredelitvi medicinskega pripomočka, saj se uporabljajo za shranjevanje človeške krvi in izdelkov iz človeške krvi, namenjenih zdravljenju ljudi, pod reguliranimi pogoji. Uvrščajo se v razred z večjo stopnjo tveganja " IIa. JAZMP še navaja, da je bila dilema o razvrstitvi tovrstnih izdelkov med medicinske pripomočke odpravljena že v prvi izdaji priročnika "Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices" leta 2008, dodatna potrditev razvrstitve pa je podana tudi v smernici MEDDEV 2.4/1 Rev. 9 (Junij 2010) o razvrščanju medicinskih pripomočkov, ki je del smernic Evropske komisije o vprašanjih aplikacije direktiv o medicinskih pripomočkih.

Ob upoštevanju navedene pravne podlage, prepričljivega pojasnila JAZMP in vsebine naročnikovih zahtev Državna revizijska komisija ugotavlja, da predmet javnega naročila v spornem delu predstavljajo medicinski pripomočki razreda IIa. Šesti odstavek 23. člena ZMedPri od proizvajalca medicinskih pripomočkov zahteva, da pred dajanjem na trg medicinskih pripomočkov (razen tistih, ki so izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične raziskave) sestavi izjavo ES o skladnosti in na medicinski pripomoček pritrdi oznako CE. Skladno s prvim odstavkom 28. člena ZMedPri morajo medicinski pripomočki, ki izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, ko se dajejo na trg, nositi oznako CE. Drugi odstavek istega člena določa, da mora na medicinskih pripomočkih razreda IIa, IIb in III, na aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev in na in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih oznako CE spremljati identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v ponudbi izbranega in drugouvrščenega ponudnika priloženi izjavi o skladnosti za hladilnik Kirsch BL-720 in zamrzovalnik Kirsch FROSTER-BL-330 ne navajata skladnosti teh izdelkov z Direktivo 93/42/EGS " to dejstvo med strankama postopka tudi ni sporno. Navedena izdelka glede na vsebino priloženih izjav o skladnosti tako ne izpolnjujeta zahtev naročnika in se glede na določila ZMedPri ne moreta uporabljati v krvnih bankah (t.j. za shranjevanje krvi v namene končne infuzije, aplikacije ali vnosa v človeško telo), kot je bila izrecna naročnikova zahteva. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da sta ponudbi izbranega in drugouvrščenega ponudnika neprimerni (20. točka prvega odstavka 1. člena ZJN-2) in s tem nepopolni (16. točka prvega odstavka 1. člena ZJN-2), naročnik pa ju je bil kot takšni dolžan izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Ker tega ni storil, temveč je izbranemu ponudniku tudi oddal predmetno javno naročilo, je izpodbijana odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila tudi iz tega razloga nezakonita, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 1. 7. 2013 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Nabava hladilnikov in zamrzovalnikov", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti" z dne 6. 6. 2013. Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 460,00 EUR kot nagrado za odvetniško zastopanje, 20,00 EUR materialnih stroškov in 20 % DDV ter 317,52 EUR za plačano takso.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo nagrado v višini 460,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za pavšalne administrativne stroške po tar. št. 6002 znesek v višini 20,00 EUR, povečan za 20 % DDV ter strošek takse za revizijski zahtevek v višini 317,52 EUR, skupaj 893,52 EUR.

Naročnik je vlagatelju že priznal stroške v višini 593,52 EUR, zato je Državna revizijska komisija glede na dosežen uspeh ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov še v višini 300,00 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 17. 9. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis, tu.

Natisni stran