Na vsebino
EN

018-327/2013 Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane

Številka: 018-327/2013-2
Datum sprejema: 12. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek " Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Nabava in montaža opreme v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica, v sklopu C: Kuhinjska tehnologija in aparati" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2013

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila "Nabava in montaža opreme v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica, v sklopu C: Kuhinjska tehnologija in aparati", začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo dne 20. 8. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23. 5. 2013 pod številko objave JN6222/2013 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu "Nabava in montaža opreme v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica", ki ga izvaja po odprtem postopku (v nadaljevanju: javno naročilo). Naročnik je javno naročilo razdelil v sklope.

Naročnik je dne 6. 8. 2013 sprejel Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, oznaka 1/7-430/1/69-2013, dne 20. 8. 2013 pa je prejel vlagateljev zahtevek z dne 19. 8. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo) za sklop 3 predmetnega postopka javnega naročila.

Naročnik je dne 2. 9. 2013 sprejel sklep z oznako 1/7-430/1/97-2013, s katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljen, v celoti pa se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov. Vlagatelj je sklep naročnika prejel 3. 9.2013.

Z dopisom z dne 5. 9. 2013 je vlagatelj naročnika obvestil, da umika zahtevek za revizijo v predmetnem postopku.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 6. 9. 2013 Državni revizijski komisijo odstopil dokumentacijo o umiku revizijskega zahtevka v predmetnem postopku javnega naročila, ki jo je nanj naslovil vlagatelj.

Dne 9. 9. 2013 je Državna revizijska komisija prejela naročnikovo vlogo, poimenovano "ODSTOP UMIKA REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI V OBRAVNAVO za javno naročilo JN6222/2013 z dne 23. 5. 2013" z dne 6. 9. 2013. V omenjeni vlogi naročnik navaja, da vlagatelj umika svoj zahtevek za revizijo, ki ga je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pri naročniku vložil dne 20. 8. 2013 (v nadaljevanju: umik zahtevka za revizijo). Ker iz vlagateljevega dokumenta o umiku zahtevka izhaja, da ga je izdal 5. 9. 2013, istega dne pa ga je prejel tudi naročnik, je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v konkretnem primeru umika svoj zahtevek za revizijo dne 5. 9. 2013.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadarkoli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija v navedenem primeru v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo dne 20. 8. 2013, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 12. 9. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane,
" KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje,
" Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53. 1000 Ljubljana.


Vložiti:
" v arhiv " tu.

Natisni stran