Na vsebino
EN

018-308/2013 Rdeča dvorana ŠRZ Velenje

Številka: 018-308/2013-2
Datum sprejema: 6. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup reklamnega LED prikazovalnika 4m x 3m", začetem na podlagi pritožbe ponudnika Izinova d.o.o., Riklijeva 11, Bled (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Šaleška cesta 3, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.9.2013

odločila:

Pritožba z dne 22.8.2013 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti "Nakup reklamnega LED prikazovalnika 4m x 3m" (Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti št. JNMV-01/2013 RD z dne 15.7.2013). Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22.7.2013 pod številko objave NMV 1754/2013, popravek objave pa dne 24.7.2013 pod številko objave NMV 1776/2013.

Naročnik je dne 29.7.2013 izdal Odločitev o oddaji naročila št. JNMV-01/2013 RD, s katero je izbral ponudbo ponudnika Dat-con d.o.o., Polzela 136a, Polzela (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vročena izbranemu ponudniku in vlagatelju dne 30.7.2013.

Vlagatelj je vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika dne 2.8.2013.

Zoper odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 6.8.2013 in navedel da tehnične lastnosti ponujenega LED prikazovalnika niso v skladu z zahtevami naročnika, da vsebuje razpisna dokumentacija pogoje, ki bistveno krnijo število potencialnih ponudnikov in niso običajni pri naročanju LED prikazovalnikov ter da je bil rok za pripravo ponudb le 7 dni, kar glede na pogoje (bančna garancija) ne predstavlja razumnega roka.

Naročnik je s sklepom št. JNMV-01/2013 RD z dne 7.8.2013 zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel in pojasnil, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, kot to določa drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Sklep je bil vlagatelju vročen dne 19.8.2013.

Vlagatelj je zoper ta sklep vložil pravočasno pritožbo z dne 22.8.2013. Naročniku v njej očita, da ga v pravnem pouku ni poučil, da mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je z vlogo z dne 27.8.2013 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, ker mu vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma bi moral naročnik vlagatelja poučiti v pravnem pouku, da mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj k zahtevku za revizijo, niti kasneje k pritožbi, ni predložil potrdila o plačilu takse. To dejstvo med naročnikom in vlagateljem tudi ni sporno. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke izhaja, da je naročnik plačal takso dne 7.8.2013.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN), njeno višino pa naročnik določi skladno s prvim in z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN (tretji odstavek 71. člena ZPVPJN). Prvi odstavek 79. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v odločitvi opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti: 1. kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in 2. višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo") je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne kot izhaja iz druge alinee prvega odstavka 26. člena in druge alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN.

Če naročnik v predhodnem preizkusu ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v pritožbi navaja, da bi ga naročnik moral v pravnem pouku o pravnem varstvu poučiti, da mora k zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik podal pravilen pravni pouk v Odločitvi o oddaji naročila št. JNMV-01/2013 RD z dne 29.7.2013, saj vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva prvi odstavek 79. člena ZJN-2.

Iz navedenih določb izhaja, da pravni pouk o pravnem varstvu odločitve o oddaji naročila ne vsebuje poučitve o predložitvi potrdila o plačilu takse k zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal skladno z zakonom in opravil predhodni preizkus zahtevka za revizijo in v posledici neuspešnega preizkusa zavrgel zahtevek za revizijo (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), saj mu vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, kot to zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Takšno ravnanje naročnika je v skladu z zakonom, zato naročniku ni mogoče očitati kršitev zakona.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožbo skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 10.9.2013


Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. pravnik,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Šaleška cesta 3, Velenje
- Izinova d.o.o., Riklijeva 11, Bled
- Dat-con d.o.o., Polzela 136a, Polzela
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran