Na vsebino
EN

018-295/2013 Občina Črnomelj

Številka: 018-295/2013-6
Datum sprejema: 10. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi za šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017" (v sklopu številka 4: "OŠ STARI TRG OB KOLPI") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj OŠTRMAN TOURS, Pavel Šterk, s. p., Kovača vas 6, Stari trg ob Kolpi, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d .o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 9. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24. 7. 2013 se zavrne.

2. Vlagateljev predlog za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 5. 2013 sprejel sklep (številka 430-37/2013-3) o začetku postopka oddaje javnega naročila za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za "OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi za šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017" (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 17. 5. 2013 (pod številko objave JN5871/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18. 5. 2013 pa (pod številko dokumenta 164010) tudi v Dodatku k Uradnemu listu EU, številka 2013/S 096 (v zvezi s tem pogledati tudi naročnikov odgovor, objavljen na Portalu javnih naročil, poimenovan "št. objave v Uradnem listu Evropske unije, Datum objave: 14.6.2013, 13:27").

Naročnik je dne 11. 7. 2013 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, številka 430-37/2013-58 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se za izvedbo zadevnega javnega naročila v sklopu številka 4 izbere ponudnik "ROBERTTOURS, Marjan Babič s.p., Mala Lahinja 10, 8343 Dragatuš", čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). O vsebini omenjene odločitve o oddaji naročila je naročnik ponudnike obvestil z obvestilom o oddaji javnega naročila, številka 430-37/2013-59, z dne 11. 7. 2013 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji javnega naročila).

Obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj prejel dne 12. 7. 2013, dne 24. 7. 2013 pa je oddal zahtevek za revizijo z dne 24. 7. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in odloči, da se v delu, ki se nanaša na sklop številka 4, razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, naročnik pa je vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
" zatrjuje, da je naročnik v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izbral ponudbo ponudnika, ki se je na sklop številka 4 (ta obsega štiri relacije) prijavil zgolj z enim vozilom,
" zatrjuje neprimerljivost predloženih ponudb,
" zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker avtobus, v ponudbi izbranega ponudnika naveden v sklopu številka 4, ni dovolj velik, saj ima za potnike 20 sedežev in en sedež za voznika, pa čeprav bo v šolskem letu 2013/2014 na "OŠ Stari trg ob Kolpi 31 učencev", od katerih bo 25 vozačev,
" zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu številka 4, nepopolna iz razloga, ker se izbrani ponudnik ni prijavil s svojim vozilom, temveč z vozilom gospodarskega subjekta PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., katerega pa ni nominiral za podizvajalca,
" opozarja, da je izjava, predložena v ponudbi izbranega ponudnika (za sklop številka 4), s katero izbrani ponudnik izjavlja, da vozila izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi za prevoze skupine otrok in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila, neresnična, saj "izbrani ponudnik in najemodajalec za vozilo", v obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL" navedeno za sklop številka 4, na dan podpisa izjave še nista uredila prenosa licence vozila na ponudnika.

Naročnik je dne 2. 8. 2013 prejel vlogo izbranega ponudnika, poimenovano "IZJAVA PONUDNIKA O NAVEDBAH VLAGATELJA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 1. 8. 2013. V omenjeni vlogi (v navezavi na sklop številka 4) izbrani ponudnik meni, da je izpolnil zahteve razpisne dokumentacije, pripominja, da je zagotovil, da bo, v kolikor bo izbran na zadevnem javnem razpisu, pravočasno in še pred začetkom izvajanja prevozov zagotovil zadostno število vozil, naročniku pa o tem dostavil dokazila, ugotavlja pa tudi, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da se ponudnik lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov glede izpolnjevanja tehničnih in kadrovskih pogojev, ne glede na pravno povezavo z njimi. Izbrani ponudnik ob tem še dodaja, da "[n]ajemodajalec vozila ni podizvajalec, saj ne bo sklenjena podizvajalska pogodba, ampak pogodba o najemu vozila".

Naročnik je dne 13. 8. 2013 sprejel sklep številka 430-37/2013 - 72, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je odločil, da se "[z]ahtevi vlagatelja za revizijo za povrnitev stroškov nastalih v zvezi z revizijo" ["] "ne ugodi" (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
" v navezavi na prvo oziroma drugo navedena vlagateljeva zatrjevanja navaja, da v razpisni dokumentaciji od ponudnikov za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti ni zahteval minimalno določenega števila vozil, saj je mogoče posamezne relacije med seboj kombinirati glede na šolski urnik, število otrok in velikost vozila, s katerim se izvaja prevoz. Naročnik ob tem ugotavlja, da lahko ponudnik dovoz otrok v šolo z ustrezno kombinacijo opravi tudi z enim vozilom, prav tako pa izpostavlja možnost zamenjave vozil, predvideno v 7. členu vzorca pogodbe,
" v navezavi na tretje navedena vlagateljeva zatrjevanja navaja, da v razpisni dokumentaciji ni navedel zahteve glede števila sedežev za posamezna vozila in "za posamezni sklopi",
" v navezavi na četrto navedena vlagateljeva zatrjevanja navaja, da gospodarskega subjekta PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., ki naj bi izbranemu ponudniku v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v najem oddal vozilo za izvajanje storitev javnega naročila, v smislu določb ZJN-2 ne gre šteti za podizvajalca izbranega ponudnika, saj ta "za izbranega ponudnika ne bo izvajal storitev, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila (storitev prevoza šoloobveznih otrok OŠ Stari trg ob Kolpi)". Naročnik ob tem dodaja, da omenjeni gospodarski subjekt "ne bo izvajal nobene storitve, saj daje vozilo zgolj v najem",
" v navezavi na peta navedena vlagateljeva zatrjevanja navaja, da je glede licenc zahteval le licenco ponudnika za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu, licenc, izdanih za posamezna vozila, pa v razpisni dokumentaciji ni "niti zahteval in jih ponudnikom tudi ni bilo potrebno prilagat".

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. 8. 2013.

Naročnik je v prilogi dopisa številka 430-37/2013-73, z dne 14. 8. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19. 8. 2013, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom številka 018-295/2013-2, z dne 21. 8. 2013, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 23. 8. 2013 pa je prejela s strani naročnika dodatno odstopljeno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 23. 8. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 22. 8. 2013, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA". V omenjeni vlogi vlagatelj v celoti vztraja pri vseh svojih navedbah, dejstvih, dokazih in kršitvah iz zahtevka za revizijo, obenem pa se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper obvestilo o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop številka 4.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da tako iz odločitve o oddaji naročila (4. točka na zadnji strani) kot iz obvestila o oddaji javnega naročila (4. točka na zadnji strani) izhaja, da sta za sklop številka 4 prispeli dve pravočasni ponudbi, in sicer ponudba vlagatelja in ponudba izbranega ponudnika, na podlagi ocenjevanja po merilih za izbiro ponudbe pa je bila ponudba izbranega ponudnika uvrščena pred vlagateljevo ponudbo.

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov, pa tudi opravljenega predhodnega preizkusa (31. člen ZPVPJN), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Ob proučitvi zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v njem zatrjuje, da je naročnik iz več razlogov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, ravnal nezakonito, ker v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ponudbe izbranega ponudnika, predložene v sklopu številka 4, ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je naročnik v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izbral ponudbo ponudnika, ki se je na sklop številka 4 (ta obsega štiri relacije) prijavil zgolj z enim vozilom.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je v izpostavljenem delu potrebno obravnavati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena in 45. členom ZJN-2. ZJN-2 tako v drugem odstavku 45. člena določa, da gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga med drugim tudi z izjavo o orodjih, obratni ali tehnični ali drugi opremi, ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila (alinea h) drugega odstavka 45. člena ZJN-2), v prvem odstavku 80. člena pa določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki (med drugim) ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilno ponudbo pa mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (oziroma kakih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, številka 430-37/2013 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), med drugim izhaja, da je lahko ponudbo predložil vsak ponudnik, registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik je moral izpolnjevati vse pogoje, navedene v točki 3 razpisne dokumentacije (stran 17 razpisne dokumentacije), izpolnjevanje posameznega pogoja pa so morali ponudniki dokazovati na način, kot je naveden pri posameznem pogoju (stran 3 razpisne dokumentacije) oziroma priložiti dokazila "kot je navedeno za vsak zahtevani pogoj" (stran 17 razpisne dokumentacije). Ponudba je morala vključevati opravljanje storitve v skladu z navodili naročnika iz razpisne dokumentacije in vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (stran 5 razpisne dokumentacije). Ponudba je morala (kot njen sestavni del) med drugim vsebovati tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za tehnično in kadrovsko sposobnost (obrazec številka 5.10), skupaj s prilogo (fotokopijo licence), ter seznam vozil (obrazec številka 5.11) (stran 7 oziroma stran 8 razpisne dokumentacije, alinei 10 in 11). Ponudba se je sestavila tako, da je ponudnik vpisal zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter priložil zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev (stran 8 razpisne dokumentacije).

V razpisni dokumentaciji (v točki 3 na strani 21) je naročnik
" za dokazovanje izpolnjevanja pogoja (pod zaporedno številko 1), ki se glasi "Ponudnik ima tehnično brezhibna in ustrezno opremljena vozila", določil dokazilo "izjava ponudnika in partnerja v primeru skupne ponudbe o tehnični brezhibnosti vozil in ustrezni opremi",
" za dokazovanje izpolnjevanja pogoja (pod zaporedno številko 2), ki se glasi "Ponudnik ali partner skupne ponudbe ima v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika zagotavlja nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika, ki bo sposoben nemoteno, varno in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila, opravljati prevoze učencev osnovnih šol", določil dokazilo "izjava ponudnika in partnerja v primeru skupne ponudbe",
" za dokazovanje izpolnjevanja pogoja (pod zaporedno številko 3), ki se glasi "Seznam vozil, vključenih v izvajanje predmetnih šolskih prevozov", določil dokazilo "seznam vozil, vključenih v izvajanje predmetnih šolskih prevozov",
" za dokazovanje izpolnjevanja pogoja (pod zaporedno številko 5), ki se glasi "Ponudnik je kadrovsko sposoben izvesti predmetno javno naročilo in izvaja notranje kontrole", določil dokazilo "izjava ponudnika in partnerja v primeru skupne ponudbe".

V (novi) prilogi k vzorcu ponudbenega predračuna (ta je v novem obrazcu številka 5.6), poimenovani "RELACIJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK PO POSAMEZNIH OSNOVNIH ŠOLAH" (gl. naročnikov odgovor na vprašanje, poimenovan "popravljen razpisni obrazec št. 5.6, Datum objave: 18.6.2013, 18:06", objavljen na Portalu javnih naročil), je naročnik poleg lokacij prevozov med drugim zapisal tudi:
"Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, da bo lahko nemoteno opravljal prevoze učencev na posameznih relacijah. Ponudniki lahko konkurirajo na posamezno relacijo z avtobusi, mini busi, kombiji ali drugimi vozili.
Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem času iz šole v skladu s šolskim urnikom.

Prevoznik mora prevzete šolske prevoze izvajati redno in vestno po šolskem koledarju, ki ga določi šola. V primeru okvare vozila, bolezni voznika in v drugih primerih je prevoznik dolžan sam zagotoviti nadomestni prevoz.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe linij oz. relacij in voznih redov glede na dejansko stanje in pouk šol ter do spremembe števila otrok na posameznih linijah oz. relacijah.
V primeru časovnih sprememb voznih redov na posamezni relaciji, za dneve, ko ima šola drugače organiziran pouk kot običajno, je vsaka šola le-to dolžna sporočiti prevozniku najmanj 24 ur pred spremembo.
Prevoznik mora čas prevoza prilagoditi konkretnim potrebam šole oziroma se o tem uskladiti s strani šole pooblaščeno osebo".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni določil minimalnega števila vozil, s katerimi bo ponudnik opravljal prevoze šoloobveznih otrok po posameznih sklopih (oziroma relacijah posameznega sklopa) predmetnega javnega naročila. Omenjenega zaključka ne spreminja niti navedba iz razpisne dokumentacije: "Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, da bo lahko nemoteno opravljal prevoze učencev na posameznih relacijah. Ponudniki lahko konkurirajo na posamezno relacijo z avtobusi, mini busi, kombiji ali drugimi vozili". Prvi od citiranih stavkov se namreč nanaša na zahtevo po velikosti vozil, ne pa zahtevo po številu vozil (za nemoteno opravljanje prevozov učencev na posameznih relacijah), drugi od citiranih stavkov pa se nanaša na vrsto prevoznega sredstva, s katero lahko na posamezni relaciji konkurirajo ponudniki. V prvem citiranem stavku je torej poudarek na velikosti vozil, ki jih mora ponudnik vključiti v izvajanje prevozov šoloobveznih otrok, ne pa na besedni zvezi "na posameznih relacijah", v drugem citiranem stavku pa je poudarek na vrsti prevoznega sredstva, s katero lahko na posamezni relaciji konkurirajo ponudniki, ne pa na besedni zvezi "na posamezno relacijo". Dejstvu, da je v drugem citiranem stavku "izrecno določeno, s kakšnimi vozili je mogoče kandidirati" na posamezno relacijo, v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 5) pritrjuje tudi vlagatelj. Ne na podlagi prvega citiranega in ne na podlagi drugega citiranega stavka tako ne gre napraviti zaključka, da je v katerem od njiju naročnik določil,
" da morajo ponudniki na vsaki posamezni relaciji (posameznega sklopa oddaje zadevnega javnega naročila) prevoze šoloobveznih otrok opravljati z drugim vozilom,
" s koliko vozili (po številu) morajo ponudniki opravljati prevoze šoloobveznih otrok na vsaki posamezni relaciji (posameznega sklopa oddaje zadevnega javnega naročila).

Na zaključek, predstavljen v obeh alineah prejšnjega odstavka tega sklepa, ne vpliva niti vsebina stavkov, ki se glasi "Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem času iz šole v skladu s šolskim urnikom" oziroma "Prevoznik mora prevzete šolske prevoze izvajati redno in vestno po šolskem koledarju, ki ga določi šola". Citirana stavka se namreč nanašata zgolj na vprašanje, kdaj se opravlja prevoz šoloobveznih otrok (v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem času iz šole) ter kako se opravlja prevoz šoloobveznih otrok (v skladu s šolskim urnikom, pa tudi redno in vestno po šolskem koledarju, ki ga določi šola). Na zaključek, predstavljen v obeh alineah prejšnjega odstavka tega sklepa, tudi ne vpliva prvi stavek drugega odstavka 7. člena vzorca pogodbe, saj iz njega izhaja zgolj zaveza ponudnika, da bo pri izvedbi predmeta zadevnega javnega naročila opravljal prevoze z vozili, ki jih je ponudil v ponudbi. Poleg tega je omenjeni stavek potrebno brati v navezavi na preostalo vsebino vzorca pogodbe, zlasti na vsebino drugega odstavka 7. člena vzorca pogodbe, po kateri bo (izbrani) ponudnik v primeru okvare ali zamenjave vozil prevoze opravljal z drugimi vozili enake ali boljše kvalitete. Res je sicer, da je naročnik v obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL" z uporabo množine v besedi "vozil" in šestimi vrsticami za vnos podatkov v tabeli predvidel, da ponudniki v nadaljevanju v njem podajo po posameznih sklopih seznam vozil, s katerimi bodo opravljali prevoze šoloobveznih otrok, vendar pa pri tem kot ključnega ne gre prezreti dejstva, da se omenjeni obrazec nanaša na štiri sklope, kar pomeni, da se tudi omenjeno navodilo iz obrazca 5.11 nanaša na vse štiri sklope (zato uporaba množine v besedi "vozil"). Vsebinsko enak zaključek gre napraviti tudi v navezavi na zadnji stavek pod tabelami, zapisan v poudarjenem tisku, ki se glasi: "Izjavljamo, da navedena vozila izpolnjujejo pogoje"" (podčrtala Državna revizijska komisija). Zaradi navedenega ni slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 5) zatrjuje, da je že zaradi uporabe množine v besedi "vozil" razumeti, da so morali ponudniki za izvedbo predmeta zadevnega javnega naročila v vsakem sklopu navesti več kot eno vozilo. Omenjeni zaključek potrjuje stolpec v tabeli vsakega od sklopov, ki so ga morali ponudniki izpolniti, in se glasi: "Znamka in tip vozila". Beseda "vozila" je tokrat uporabljena v ednini, ne pa v množini. Poleg tega naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morali ponudniki v tabeli obrazca 5.11 izpolniti več vrstic ali prav vseh šest vrstic za vnos podatkov. Glede na navedeno je pritrditi
" izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (v tretjem odstavku) zatrjuje, da naročnik ni navedel "zahteve, da je potrebno zagotoviti za vsako relacijo eno vozilo", ter zaključuje, da bi moral naročnik, v kolikor bi "zahteval kot pogoj določeno število vozil," le-to "navesti v razpisni dokumentaciji", tega pa ni navedel,
" naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na drugi strani) ugotavlja, da "v razpisni dokumentaciji od ponudnikov za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti ni zahteval minimalno določenega števila vozil" (za posamezen sklop), da "ni izrecno zahteval, da mora ponudnik ponuditi tudi toliko vozil", kot je posameznih relacij v sklopu predmeta oddaje zadevnega javnega naročila, pa tudi, da "[n]ikjer ni zahteve naročnika glede minimalnega ali maksimalnega števila vozil" (drugi odstavek na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija lahko sicer razume zatrjevanje vlagatelja (zadnji odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo), da "OŠ Stari trg ob Kolpi zajema širok šolski okoliš v katerem so vasi iz občine Kočevje in Črnomelj", vendar pa poudarja, da je potrebno pri vprašanju, ali je ponudba (izbranega ponudnika) popolna, izhajati le iz zahtev in pogojev, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Takšen zaključek je napraviti že na podlagi prvega odstavka 8. člena ZJN-2 (ki določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku), v navezavi na 71. člen ZJN-2 (ki normira pripravo razpisne dokumentacije) in točke od 16 do 21 prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila pa izhaja, da naročnik v njej pri določanju načina izvedbe predmeta javnega naročila po posameznih relacijah oziroma po posameznih sklopih ni ocenil, da bi bilo glede na izvedbo premeta zadevnega javnega naročila potrebno opredeliti minimalno število vozil, ki bi bila potrebna, da bo ponudnik varno, uspešno in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila, opravljal prevoze šoloobveznih otrok po posameznih sklopih (oziroma relacijah posameznega sklopa) predmetnega javnega naročila. Tako naročnik, ki nosi vso odgovornost za pripravo razpisne dokumentacije (70. in 71. člen ZJN-2), pa tudi rizike in posledice, povezane z njeno pripravo, v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na tretji strani) sam ugotavlja, da "[z] ustrezno kombinacijo lahko ponudnik opravi dovoz otrok v šolo tudi z enim vozilom". Ob upoštevanju dejstva, da v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila naročnik ni določil, s koliko vozili (po številu) morajo ponudniki opravljati prevoze šoloobveznih otrok na vsaki posamezni relaciji (posameznega sklopa oddaje zadevnega javnega naročila), v konkretnem primeru tudi niso pravno relevantna zatrjevanja vlagatelja, v katerih utemeljuje svoje stališče, da z enim vozilom v sklopu številka 4 ni mogoče opravljati prevozov otrok na vseh štirih relacijah (Državna revizijska komisija zato ni izvedla dokaznega predloga "izračun na google maps" oziroma "izpis iz google maps" in dokaznega predloga "email ravnatelja OŠ Stari trg ob Kolpi z dne 23.7.2013 skupaj s tabelo učencev").

Vlagatelju je sicer pritrditi v njegovi ugotovitvi, da je razpisna dokumentacija za sklop številka 4 obsegala štiri relacije, vendar pa Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da ponudniki morebiti nimajo možnosti kombiniranja oziroma združevanja relacij. Poleg tega je naročnik v (novi) prilogi k (novemu) predračunu (ta izhaja iz novega obrazca številka 5.6), vsebinsko primerljivo pa tudi na strani 15 razpisne dokumentacije v točki 2.13., jasno zapisal, da si pridržuje pravico do "spremembe linij oz. relacij in voznih redov glede na dejansko stanje in pouk šol ter do spremembe števila otrok na posameznih linijah oz. relacijah". Že citirana določba razpisne dokumentacije tako napeljuje na zaključek, da vsaka posamezna relacija (linija) ni povsem določena (nespremenljiva), s čimer ne izključuje možnosti kombiniranja oziroma združevanja relacij (linij). Naročnik je možnost spremembe posameznih relacij (s čimer ni izključena niti možnost njihove združitve) torej izrazil v razpisni dokumentaciji, ker citirana določba izhaja iz razpisne dokumentacije, pa je vlagatelju morala biti znana. V posledici navedenega zatrjevanje naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na tretji strani), da iz razpisne dokumentacije "ne izhaja in naročnik tudi ni predvidel, da bi bile posamezne relacije med seboj nezdružljive", ne predstavlja tako imenovane novote, kot to v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 3) zatrjuje vlagatelj.

Upoštevajoč dosedanje zaključke in sklepe je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog "obrazec 5.11 SEZNAM VOZIL iz ponudbe izbranega ponudnika". Ob vpogledu v obrazec "5.11 SEZNAM VOZIL", predložen v ponudbi izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v tabeli, ki se nanaša na sklop številka 4, navedeno eno vozilo z 21 sedeži. Ker naročnik, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, v razpisni dokumentaciji ni določil,
" da morajo ponudniki na vsaki posamezni relaciji (posameznega sklopa oddaje zadevnega javnega naročila) prevoze šoloobveznih otrok opravljati z drugim vozilom,
" s koliko vozili (po številu) morajo ponudniki opravljati prevoze šoloobveznih otrok na vsaki posamezni relaciji (posameznega sklopa oddaje zadevnega javnega naročila),
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati svojega zatrjevanja (na strani 4 zahtevka za revizijo), da je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije "izbral ponudbo ponudnika, ki se je na 4. sklop, ki obsega kar 4 relacije, prijavil zgolj z enim vozilom, kar je v nasprotju z zahtevami naročnika". V izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelj prav tako ni dokazal, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, iz razlogov, kot izhajajo iz omenjenega dela zahtevka za revizijo, označil za popolno, kršil katero od določb ZJN-2 ali razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V predstavljenem smislu je pritrditi tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani dve) ugotavlja, da "[p]onudba izbranega ponudnika, ki je ponudil 1 vozilo, torej ni v nasprotju z zahtevami naročnika".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni dokazal utemeljenosti svojega zahtevka za revizijo niti v delu, v katerem zatrjuje neprimerljivost predloženih ponudb. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako med drugim (v drugem odstavku na strani 6) zatrjuje, da je očitno, da "sta ponudbi v sklopu 4 povsem neprimerljivi, in to izključno iz razloga, ker izbrani ponudnik vseh naročnikovih zahtev pri oddaji ponudbe sploh ni upošteval". Kot to izhaja iz dosedanje obrazložitve predmetne odločitve Državne revizijske komisije, vlagatelj v delu zahtevka za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija obravnavala že doslej, ni dokazal, da izbrani ponudnik "naročnikovih zahtev pri oddaji ponudbe sploh ni upošteval". Poleg tega je zatrjevana neprimerljivost ponudb v konkretnem primeru zgolj posledica vlagateljevega napačnega razumevanja (sicer jasnih) določb razpisne dokumentacije. Ob pravilnem razumevanju določb razpisne dokumentacije namreč do zatrjevane neprimerljivosti ponudb ne prihaja. Iz predstavljenega razloga, pa tudi iz razloga, ker
" je formulo za izračun ponudbene cene za sklop številka 4 naročnik v (novem) obrazcu številka 5.6 določil jasno,
" je naročnik v (novem) obrazcu številka 5.6 določil, da je "[p]onudbena cena/km z DDV" ["] "za šolsko leto 2013/2014 fiksna in nespremenljiva" (podčrtala Državna revizijska komisija),
" je "[p]onudbena cena z DDV, izračunana za 760 šolskih dni," ["] "osnova za izračun vrednosti garancije za resnost ponudbe in garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti",
" iz razpisne dokumentacije (točka 2.13. na strani 15) izhaja, da "[n]e glede na spremembo linij oz. relacij, in števila kilometrov veljajo cene za km iz sklenjene pogodbe za opravljanje prevozov" (podčrtala Državna revizijska komisija),
neprimerljivosti ponudb tudi sicer ne bi utemeljevalo niti (nejasno in nekonkretizirano) vlagateljevo zatrjevanje (drugi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo), da je "ponudba izbranega ponudnika glede na posamezen avtobus torej več kot 3x dražja od ponudbe vlagatelja". Ponudbena cena predmeta javnega naročila v sklopu številka 4 namreč (v vseh) ponudbah predstavlja (končno) ceno za kilometer (v EUR), ponudbeno ceno, izračunano za 760 šolskih dni (z davkom na dodano vrednost), pa predstavlja cena, izračunana po formuli " EUR za km z DDV x 226 km dnevno x 760 šolskih dni = _ EUR". Glede na navedeno bi bilo tako tudi sicer ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni jasno in konkretizirano (na način, da bi bilo to mogoče preveriti) izkazal, na podlagi česa je zaključil, da je "ponudba izbranega ponudnika glede na posamezen avtobus" ["] "več kot 3x dražja od ponudbe vlagatelja". Ponudbena cena za sklop številka 4 namreč ni bila podana "glede na posamezen avtobus", temveč je bila podana za izvedbo celotnega predmeta javnega naročila v sklopu številka 4.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker avtobus, v ponudbi izbranega ponudnika naveden v sklopu številka 4, ni dovolj velik, saj ima za potnike 20 sedežev in en sedež za voznika, pa čeprav bo v šolskem letu 2013/2014 na "OŠ Stari trg ob Kolpi 31 učencev", od katerih bo 25 vozačev.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila in ugotovila, da naročnik v njej ni določil, kolikšno število sedežev mora imeti posamezno vozilo, ki ga je ponudnik navedel v obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL". V slednje omenjenem obrazcu je naročnik v zadnjem stolpcu tabele zahteval zgolj vpis podatka "Št. sedežev", ni pa določil, kakšno mora biti minimalno število sedežev v posameznem vozilu. V (novem) obrazcu številka 5.6 je naročnik sicer dodal, da mora ponudnik v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, da bo lahko nemoteno opravljal prevoze učencev na posameznih relacijah, vendar pa to ne spremeni dejstva, da podatka o tem, kakšno mora biti minimalno število sedežev v posameznem vozilu, naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil. V predstavljenem smislu je tako pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na tretji strani) ugotavlja, da "v razpisni dokumentaciji ni navedel zahteve glede števila sedežev za posamezna vozila in za posamezni sklopi". Glede na navedeno, pa tudi iz razloga, ker
" naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil niti števila (osnovnošolskih) šoloobveznih otrok po posameznih sklopih (oziroma relacijah posameznega sklopa), na kar v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (v tretjem odstavku) opozarja tudi izbrani ponudnik, ko zapiše, da naročnik v razpisni dokumentaciji "ni navedel števila otrok na posamezni relaciji",
" se zadevno javno naročilo oddaja "za šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017",
je prav tako razumljivo, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (v trenutku predložitve ponudb) ni bilo mogoče natančno vedeti, kaj šteti za "vozila take velikosti, da bo lahko" ponudnik "nemoteno opravljal prevoze učencev na posameznih relacijah". Tega zaključka ne spreminja niti podatek o številu učencev in vozačev "v šolskem letu 2013/2014 na OŠ Stari trg ob Kolpi", ki ga je vlagatelju po elektronski pošti dne 23. 7. 2013 "izrecno potrdil sam ravnatelj OŠ Stari trg ob Kolpi". Omenjeni dokument, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja kot dokazni predlog, je namreč vlagatelj pridobil v predrevizijskem postopku in po poteku roka za prejem ponudb, ki je bil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila določen na 26. 6. 2013, ob 10. uri (v zvezi s tem pogledati točko IV.3.4) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU, pa tudi stran 4 razpisne dokumentacije), kar pomeni, da ni sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelj ob tem v zahtevku za revizijo ne zatrjuje in ne dokazuje, da je bil z omenjenim dokumentom, ki vsebuje podatek o številu učencev in vozačev "v šolskem letu 2013/2014 na OŠ Stari trg ob Kolpi", izbrani ponudnik morebiti seznanjen pred potekom roka za prejem ponudb. Glede na navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) iz doslej predstavljenih razlogov ni dokazal niti, da izjava izbranega ponudnika, v kateri je ta na obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL" izjavil, da navedena vozila izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi za prevoze skupine otrok in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila, ni resnična (vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah tako tudi ni dokazal dejstva, da je ponudba izbranega ponudnika "zaradi kršitve razpisne dokumentacije zelo očitno nepopolna", na katerega veže zatrjevanje o neresničnosti omenjene izjave). Prav tako je izbrani ponudnik v ponudbi predložil tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo 5.2 ("IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA TEHNIČNO IN KADROVSKO SPOSOBNOST"), v kateri je pod materialno in kazensko odgovornostjo med drugim izjavil, da
a) ima tehnično brezhibna in ustrezno opremljena vozila,
b) v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika zagotavlja nadomestno vozilo oziroma nadomestnega voznika, ki bo sposoben nemoteno, varno in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila, opravljati prevoze učencev osnovnih šol,
c) je kadrovsko sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
d) izvaja notranjo kontrolo,
e) vozniki, ki sodelujejo v zadevni ponudbi za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok, izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi za prevoze skupine otrok in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da vozilo, ki ga je v ponudbi navedel izbrani ponudnik, ob upoštevanju določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (ki je bistvena za presojo omenjenega vprašanja) "nima dovolj sedežev", ni dokazal niti, da to vozilo "nesporno tudi ne izpolnjuje določb ZPrCP" (peti odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo).

V zahtevku za revizijo vlagatelj nadalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu številka 4, nepopolna tudi iz razloga, ker se izbrani ponudnik ni prijavil s svojim vozilom, temveč z vozilom gospodarskega subjekta PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., katerega pa ni nominiral za podizvajalca.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, v posledici pa ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej priložil tudi izjavo o oddaji vozila v najem, z dne 21. 6. 2013 (v nadaljevanju: izjava z dne 21. 6. 2013), v kateri gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., izjavlja, da bo v primeru izbire na zadevnem javnem naročilu "samostojnemu podjetniku MARJANU BABIČ" v času od 1. 9. 2013 do 24. 6. 2017 dal v najem vozilo, ki ga je izbrani ponudnik navedel v tabeli obrazca 5.11 "SEZNAM VOZIL" za sklop številka 4. Iz omenjene izjave torej jasno izhaja, da bo gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., v primeru izbire na zadevnem javnem naročilu "samostojnemu podjetniku MARJANU BABIČ" dal v najem (torej v rabo za plačilo) vozilo, ki ga je izbrani ponudnik navedel v tabeli obrazca 5.11 "SEZNAM VOZIL" za sklop številka 4. Gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., v zahtevku za revizijo (prvi odstavek točke 5. na strani 11) tudi vlagatelj imenuje "najemodajalec za vozilo" (ne pa na primer izvajalec storitev prevozov).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da gospodarskega subjekta, ki naj bi "samostojnemu podjetniku MARJANU BABIČ" dal v najem vozilo, ki ga je izbrani ponudnik navedel v tabeli obrazca 5.11 "SEZNAM VOZIL" za sklop številka 4, na podlagi določb razpisne dokumentacije oziroma določb ZJN-2 (zlasti 15.a točke prvega odstavka 2. člena) ne gre šteti za podizvajalca izbranega ponudnika. V točki 2.6. na strani 11 razpisne dokumentacije je namreč naročnik jasno določil, da je podizvajalec "vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s pogodbo sklenjeno z izbranim ponudnikom prevzel izvedbo posla v določenem delu ter je bil kot podizvajalec naveden v ponudbi" (podčrtala Državna revizijska komisija), iz izjave z dne 21. 6. 2013 pa izhaja, da je predmet omenjene izjave zgolj vozilo (to je najem vozila), ne pa, da bo na podlagi omenjene izjave gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., morebiti prevzel "izvedbo posla v določenem delu" (torej, da bo za izbranega ponudnika morebiti izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila, to je storitve prevozov šoloobveznih otrok za "OŠ Stari trg ob Kolpi za šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017"). Na podlagi navedenega gre tako pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (četrti odstavek na tretji strani) ugotavlja, da
" gospodarskega subjekta PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., ki "naj bi izbranemu ponudniku" ["] "v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v najem oddal vozilo za izvajanje storitev javnega naročila, v smislu določb ZJN-2 (zlasti v smislu 15.a točke prvega odstavka 2. člena) ne gre šteti za podizvajalca izbranega ponudnika", saj ta "za izbranega ponudnika ne bo izvajal storitev, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila (storitev prevoza šoloobveznih otrok OŠ Stari trg ob Kolpi)",
" gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., "ne bo izvajal nobene storitve, saj daje vozilo zgolj v najem. Za podizvajalca je šteti nekoga, ki bo izvajal del storitve, t. j. na primer prevoz šoloobveznih otrok na določenih relacijah namesto izbranega ponudnika".
Kot (v nasprotju z zatrjevanji vlagatelja) pravilno ugotavljata že naročnik (četrti odstavek na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo), smiselno pa tudi izbrani ponudnik (drugi odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), gre v konkretnem primeru za sklicevanje (izbranega ponudnika) na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim (tretji odstavek 45. člena ZJN-2), ki ga je naročnik dopustil v točki 2.7. na strani 12 razpisne dokumentacije. V omenjeni določbi razpisne dokumentacije je tako naročnik navedel: "Ponudnik se lahko v ponudbi glede izpolnjevanja tehničnih in kadrovskih pogojev sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno povezavo z njimi. V takem primeru mora v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo se šteje pisni dogovor sklenjen med njim in subjektom na katerega kapacitete se sklicuje. Pisni dogovor mora obsegati najmanj izjavo o dajanju kapacitet na razpolago in časovno trajanje ter obseg kapacitet, ki se jih daje na razpolago. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči".

Predstavljenega zaključka ne spreminja niti drugačno utemeljevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo. V konkretnem primeru namreč gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., izbranemu ponudniku na podlagi izjave z dne 21. 6. 2013 ne bo dobavljal blaga v smislu (15.a točke prvega odstavka 2. člena) ZJN-2 niti izvajal storitve oziroma gradnje, ki je neposredno povezana s predmetom zadevnega javnega naročila. V postopku oddaje zadevnega javnega naročila gre za javno naročilo storitev na podlagi 9. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ne pa za javno naročilo blaga na podlagi 8. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, kar jasno izhaja iz predmeta javnega naročila, kot ga je v razpisni dokumentaciji opredelil naročnik. Glede na navedeno je naročnik tudi v točki II.1.2) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, upravičeno zadevno javno naročilo označil za "Storitve" Seznama storitev A (v zvezi s tem primerjati 20. člen ZJN-2). V posledici doslej navedenega tudi ni na ustreznem razumevanju določb ZJN-2 utemeljen zapis vlagatelja v zadnjem odstavku na strani 8 zahtevka za revizijo v delu, ki se glasi "ali daje v najem". Ob upoštevanju dejstva, da gre v konkretnem primeru za sklicevanje (izbranega ponudnika) na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim, v konkretnem primeru niso pravno relevantna niti zatrjevanja vlagatelja, ki se nanašajo na vprašanje, ali je "prispevek podizvajalca neposredno povezan s predmetom javnega naročila" (kot to v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj), oziroma vprašanje, ali ima gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., z izbranim ponudnikom sklenjeno "splošno pogodbo, ki ni namenjena dobavi blaga zgolj za predmetni postopek javnega naročanja" (drugi odstavek na strani 9 zahtevka za revizijo).

Dosedanjih zaključkov prav tako ne spreminja sklicevanje vlagatelja na nekatere opredeljeno navedene odločitve Državne revizijske komisije. Dejansko stanje v (nadaljevanju) omenjenih zadevah je bilo namreč bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi:
" v zadevi, v kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-337/2011-12, je bil tako predmet javnega naročila (za razliko od tokratnega predmeta javnega naročila) "Dobava in vgradnja ključavnic v novozgrajenih objektih J in K v ZPKZ Dob", vrsta naročila je bila (za razliko od oddaje tokratnega javnega naročila) blago, prav tako pa (za razliko od tokratnega dejanskega stanja) v omenjeni zadevi ni šlo za sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim (v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2),
" v zadevi, v kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-445/2011-3, je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da "iz ponudbe izbranega ponudnika nedvoumno izhaja, da bo družba TEC EUROLAB Srl, Italija, v primeru, če bo predmetno javno naročilo oddano izbranemu ponudniku, zanj opravljala storitve laboratorija, akreditiranega v skladu s standardom ISO/IEC 17025 za testiranje mehanskih lastnosti materialov za jeklene konstrukcije (pločevina, profili ter vijačni material), to pa so storitve, ki so, kot je že bilo pojasnjeno, del predmetnega javnega naročila" (podčrtala Državna revizijska komisija), in zaključila, da "je družbo TEC EUROLAB Srl, Italija, potrebno šteti za podizvajalca izbranega ponudnika". Poleg tega je bila omenjena odločitev Državne revizijske komisije sprejeta na podlagi drugega zakona (to je Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev " Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), za razliko od tokratnega dejanskega stanja pa v omenjeni zadevi tudi ni šlo za sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim (v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 oziroma 48. člena ZJNVETPS),
" v zadevi, v kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-81/2011-2, je bil tako predmet javnega naročila (za razliko od tokratnega predmeta javnega naročila) "Nakup delovnih pozicij za delovno mesto kontrolor zračnega prometa", vrsta naročila je bila (za razliko od oddaje tokratnega javnega naročila) dobava blaga, prav tako pa (za razliko od tokratnega dejanskega stanja) v omenjeni zadevi ni šlo za sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim (v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2). Poleg tega je bila omenjena odločitev Državne revizijske komisije sprejeta na podlagi ZJNVETPS,
" v zadevi, v kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-167/2013-6, so bile predmet javnega naročila (primerljivo tokratnemu predmetu javnega naročila) "[s]toritve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1.5.2013 do 30. 6. 2016", vrsta naročila so bile (primerljivo oddaji tokratnega javnega naročila) storitve, Državna revizijska komisija pa je (primerljivo kot v tokrat obravnavani zadevi) v sklepu omenjene zadeve zapisala: "Državna revizijska komisija ugotavlja, da gospodarskega subjekta (kot najemodajalca), ki naj bi izbranemu ponudniku (kot najemniku) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v najem oddal "turistični avtobus za izvajanje storitev javnega naročila", v smislu določb ZJN-2 (zlasti v smislu 15.a točke prvega odstavka 2. člena) ne gre šteti za podizvajalca izbranega ponudnika. Kot to pravilno ugotavlja že vlagatelj" ["] "je namreč predmet najema po najemni pogodbi z dne 1. 1. 2012 v ponudbi izbranega ponudnika" ["] "vozilo, to je "turistični avtobus". Ker najemodajalec po najemni pogodbi za izbranega ponudnika ne bo izvajal storitev, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila (storitev prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica), gospodarskega subjekta (kot najemodajalca), ki naj bi izbranemu ponudniku (kot najemniku) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v najem oddal "turistični avtobus za izvajanje storitev javnega naročila", v smislu določb ZJN-2 (zlasti v smislu 15.a točke prvega odstavka 2. člena) ne gre šteti za podizvajalca izbranega ponudnika. V predstavljenem smislu gre pritrditi tako naročniku, ki" ["] "ugotavlja, da najemodajalec "ne izvaja nobene storitve, saj daje zgolj v najem vozilo", kakor tudi izbranemu ponudniku, ki" ["] "zatrjuje, da je podizvajalec "nekdo, ki bo izvajal prevoze osnovnošolskih otrok na določenih relacijah namesto nas", ter dodaja, da najemodajalec "tega ne izvaja, ampak v najem daje samo eno vozilo za potrebe izvajanja javnega naročila". Kot pravilno ugotavljata že naročnik" ["] "oziroma izbrani ponudnik" ["] "gre v konkretnem primeru za sklicevanje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim (v zvezi s tem primerjati tretji odstavek 45. člena ZJN-2)".

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, predloženo v sklopu številka 4, v predstavljenem delu označil za popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2), kršil katero od določb ZJN-2, oziroma katero od določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj namreč ni dokazal, da je v konkretnem primeru v postopku oddaje zadevnega javnega naročila gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o., ki naj bi "samostojnemu podjetniku MARJANU BABIČ" dal v najem vozilo, ki ga je izbrani ponudnik navedel v tabeli obrazca 5.11 "SEZNAM VOZIL" za sklop številka 4, v smislu določb ZJN-2 (zlasti 15.a točke prvega odstavka 2. člena) šteti za podizvajalca izbranega ponudnika. Predstavljeni zaključek v posledici dosedanje obrazložitve tega sklepa tudi ne pomeni, kot to v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 11) zatrjuje vlagatelj, da so odločitve Državne revizijske komisije, izpostavljene v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa, nezakonite.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi opozarja, da je izjava, predložena v ponudbi izbranega ponudnika (za sklop številka 4), s katero izbrani ponudnik izjavlja, da vozila izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi za prevoze skupine otrok in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila, neresnična, saj "izbrani ponudnik in najemodajalec za vozilo", v obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL" navedeno za sklop številka 4, na dan podpisa izjave še nista uredila prenosa licence vozila na ponudnika.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v njej med drugim (v točki 10 na strani 8, v povezavi z uvodnim stavkom na strani 7) določil, da mora ponudba vsebovati tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano "Izjav[o] ponudnika o izpolnjevanju pogojev za tehnično in kadrovsko sposobnost (raz. obr. 5.10)", "PRILOGA: Fotokopije licence". Na strani 17 razpisne dokumentacije je naročnik določil, da mora ponudnik izpolnjevati vse navedene pogoje, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev pa mora priložiti "dokazila tako kot je navedeno za vsak zahtevani pogoj". V 6. alinei točke 3.4 na strani 21 razpisne dokumentacije je naročnik določil tudi
" pogoj s sledečo vsebino: "Ponudnik imata veljavno licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu. Izjavi je potrebno priložiti fotokopije licenc",
" zahtevano dokazilo: "izjava ponudnika in partnerja v skupni ponudbi " priloga: fotokopije licenc".
Iz obrazca številka 5.10 "IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA TEHNIČNO IN KADROVSKO SPOSOBNOST" izhaja, da z njim ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo med drugim (v f) alinei) izjavlja, da ima "veljavno licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu (PRILOGA: fotokopije licenc)" (v nadaljevanju: izjava glede licenc).

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je v njej predložena izpolnjena, podpisana in žigosana izjava glede licenc, fotokopija veljavne licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu, katere imetnik je izbrani ponudnik, za sklop številka 4 pa je predložena tudi skenirana verzija licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu (izvod licence za vozilo), katere imetnik je gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o. Licenca (skupnosti) za izvajanje prevozov potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu sicer na podlagi drugega odstavka 32.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 " ZPCP-2 in sprem.) velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

Ne glede na vprašanje, ali je določbe razpisne dokumentacije razumeti na način, da je naročnik v njih, kot to zatrjuje v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na tretji strani), zahteval "le licenco ponudnika za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prevozu", ne pa "licenc izdanih za posamezna vozila" (čemur vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo sicer neposredno ne nasprotuje), Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja, ko gre za najem vozila in sklicevanje (izbranega ponudnika) na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ne glede na pravno naravo povezave z njim, razpisne dokumentacije ne gre razlagati na način, kot ga zasleduje vlagatelj. V konkretnem primeru upoštevanje zgolj jezikovne razlage ni primerno, pač pa je potrebno izhajati iz drugih razlag, zlasti namenske in logične, skladno s katerima je mogoče (in potrebno) izpostavljeni pogoj, ki se nanaša na licence, razlagati tako, da ponudniku v primeru, ko določeno vozilo šele namerava vzeti v najem pod pogojem, da bo izbran na javnem naročilu, ni potrebno že v ponudbi predložiti izvoda licence za to vozilo, ki bi se glasil nanj. Razlaga, po kateri bi moral ponudnik v primeru, ko določeno vozilo šele namerava vzeti v najem pod pogojem, da bo izbran na javnem naročilu, že v ponudbi predložiti izvod licence za to vozilo, ki bi se glasila nanj (vlagatelj sicer izpostavlja, da je izjava glede licenc zapisana v sedanjiku), bi bila tudi nesorazmerna predmetu zadevnega javnega naročila.

Ob upoštevanju doslej navedenega, zlasti pa ob upoštevanju dejstva, da
" se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja izpolnjena, podpisana in žigosana izjava glede licenc,
" je izbrani ponudnik v izjavi glede licenc izjavil, da ima "veljavno licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu" (ni pa na primer izjavil, da že ima veljavno licenco za vozilo, ki ga namerava za namen izvajanja zadevnega javnega naročila v sklopu številka 4 vzeti v najem, ki bi se glasila nanj), v svoji ponudbi pa je predložil fotokopijo veljavne licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu, katere imetnik je on,
" se v ponudbi izbranega ponudnika (v navezavi na sklop številka 4) nahaja tudi skenirana verzija licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu (izvod licence za vozilo), katere imetnik je gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o.,
" v konkretnem primeru upoštevanje zgolj jezikovne razlage ni primerno, pač pa je potrebno izhajati iz drugih razlag, zlasti namenske in logične, skladno s katerima je mogoče (in potrebno) izpostavljeni pogoj, ki se nanaša na licence, razlagati tako, da ponudniku v primeru, ko določeno vozilo šele namerava vzeti v najem pod pogojem, da bo izbran na javnem naročilu, ni potrebno že v ponudbi predložiti izvoda licence za to vozilo, ki bi se glasil nanj,
" je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tudi izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, v kateri izjavlja, da bo, v kolikor bo izbran na zadevnem javnem razpisu, "pravočasno in še pred začetkom izvajanja prevozov zagotovil zadostno število vozil in naročniku dostavil dokazila o le-tem",
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, predloženo v sklopu številka 4, v izpostavljenem delu označil za popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2), kršil katero od določb ZJN-2, oziroma katero od določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah tudi ni uspel dokazati, da je ob upoštevanju predstavljenih dejstev izjava glede licenc, predložena v ponudbi izbranega ponudnika (za sklop številka 4), neresnična, ker naj "izbrani ponudnik in najemodajalec za vozilo", v obrazcu 5.11 "SEZNAM VOZIL" navedeno za sklop številka 4, na dan podpisa izjave še ne bi uredila prenosa licence vozila na ponudnika. Izbrani ponudnik je v izjavi glede licenc namreč izjavil, da ima "veljavno licenco za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu" (ni pa na primer izjavil, da že ima veljavno licenco za vozilo, ki ga namerava za namen izvajanja zadevnega javnega naročila v sklopu številka 4 vzeti v najem, ki bi se glasila nanj), prav tako pa je v ponudbi predložil fotokopijo veljavne licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu, katere imetnik je on (in skenirano verzijo licence za mednarodni avtobusni prevoz potnikov v cestnem prometu (izvod licence za vozilo), katere imetnik je gospodarski subjekt PREVOZI STEKLAČIČ, d. o. o.).

Iz razloga, ker ob upoštevanju dosedanje obrazložitve tudi izvedba dokaznih predlogov z opravo ustreznih poizvedb glede izvoda licence za vozilo, ki ga je izbrani ponudnik navedel v tabeli obrazca 5.11 "SEZNAM VOZIL" za sklop številka 4, pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije ne bi mogla vplivati na predstavljene zaključke Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija omenjenih dokazov ni izvedla.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi 1. alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj (po vsebini) med drugim predlaga tudi, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo odloči tako, da naročniku naloži, da mu je dolžan povrniti stroške revizijskega postopka.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljev predlog za povrnitev stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 10. 9. 2013


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
" OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
" Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d .o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
" ROBERTTOURS, Marjan Babič, s. p., Mala Lahinja 10, 8343 Dragatuš
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
" v spis zadeve, tu

Natisni stran