Na vsebino
EN

018-289/2013 Občina Cerklje na Gorenjskem

Številka: 018-289/2013-9
Datum sprejema: 6. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)", začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Lokainženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ki ga zastopa odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva 3, Kranj (v nadaljevanj: vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli ustavitev postopka in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet, dne 6. 9. 2013

odločila:

Predlogu naročnika za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli ustavitev postopka in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 1. 2013 sprejel dokument "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila", št. 430-03/2013-01. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 6. 2013 pod oznako JN6653/2013, s popravkoma dne 4. 6. 2013 (JN6776/2013) in dne 7. 6. 2013 (JN7029/2013).

Naročnik je dne 12. 7. 2013 sprejel dokument "Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)"", št. 430-03/2013-24, s katerim je z namenom odprave nezakonitosti svojo predhodno odločitev spremenil in nadomestil z novo odločitvijo in javno naročilo oddal ponudniku DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot nepopolno, ker je na podlagi predloženega referenčnega potrdila in po preverbi pridobljenih dokazil ugotovil, da storitev nadzora pri referenčnem projektu ni bila izvedena po pravilih FIDIC, kot je to zahteval referenčni pogoj.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 7. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje popolnost svoje ponudbe in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ter zahteva razveljavitev naročnikove odločitve in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 31. 7. 2013 opredelil do navedb vlagatelja.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 12. 8. 2013 zavrnil kot neutemeljen in z vlogo z dne 14. 8. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Dne 28. 8. 2013 je na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu revizijskemu zahtevku dovoli ustavitev postopka in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Naročnik navaja, da je pri ponovnem pregledu postopka oddaje javnega naročila odkril nepravilnosti, namreč da je bilo obvestilo o naročilu objavljeno le na Portalu javnih naročil, čeprav bi glede na ocenjeno vrednost in v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) moral obvestilo poslati v objavo tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Naročnik meni, da mora zaradi tega razveljaviti celoten postopek oddaje javnega naročila za predmetni projekt in ponovno objaviti javno naročilo. Naročnik podaja predlog pod odložnim pogojem, ki se izpolni z izdajo sklepa o predhodnem soglasju občinskega sveta kot nadzornega organa občine v javnonaročniških razmerjih.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 9. 2013 opredelil do predloga naročnika. Strinja se s predlagano ustavitvijo postopka in novim postopkom javnega naročila, vendar pod pogojem, da se naročniku naloži povrnitev stroškov revizijskega postopka, ki jih je vlagatelj priglasil v zahtevku.

Po preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o predlogu naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Ker se zahtevek za revizijo obravnava po pravilih postopka, ki so ločena od pravil postopka za obravnavo predloga iz 20. člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija pri odločanju o tem, ali naj ugodi predlogu iz 20. člena ZPVPJN, ni upoštevala naročnikovih argumentov v zvezi z neutemeljenostjo zahtevka za revizijo.

Naročnik predlaga izdajo sklepa po 20. členu ZPVPJN, s katerim se kljub vloženemu revizijskemu zahtevku dovoli ustavitev postopka in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Temeljno pravilo ZPVPJN je torej, da lahko naročnik po prejemu zahtevka za revizijo nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, kar pomeni, da vloženi zahtevek za revizijo nima suspenzivnega učinka, razen v izjemnih primerih, ki jih določa zakon. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo ustavi postopek ter začne nov postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, in sicer v primerih ter pod pogoji, ki so taksativno navedeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, ter v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (prvi in četrti odstavek 20. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN tako Državna revizijska komisija dovoli ustavitev postopka in začetek novega postopka za isti predmet naročanja v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Ker predstavlja možnost iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN izjemo glede na strogo pravilo iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, izjeme pa je treba interpretirati ozko, je treba ugotoviti, da je navedena možnost pridržana le za izjemne in glede na konkretne okoliščine posameznega primera posebej utemeljene primere, pri čemer je naročnik tisti, ki mora predlog za izdajo sklepa ustrezno obrazložiti in dokazati, da je izdaja takšnega sklepa nujna in objektivno upravičena. Okoliščine, ki jih lahko Državna revizijska komisija upošteva pri presoji izdaje sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, morajo biti objektivne, izredne in nepredvidljive. Okoliščine, ki jih s svojim ravnanjem povzroči sam naročnik, ali okoliščine, ki bi jih naročnik pri skrbnem poslovanju moral predvideti, ne morejo biti upoštevne. Prav tako pri izdaji sklepa Državna revizijska komisija glede na izrecno določbo zakona ne more upoštevati zgolj ekonomskih interesov naročnika. Pri presoji utemeljenih okoliščin mora Državna revizijska komisija tudi upoštevati, da mora biti nastanek škodljivih posledic gotov in ne le verjeten, ugoditev predlogu pa mora biti edini možni ukrep za preprečitev škode.

Naročnik svoj predlog utemeljuje z ugotovljeno nepravilnostjo pri postopku oddaje javnega naročila " neobjavo javnega naročila v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, čeprav naj bi glede na ocenjeno vrednost skladno s prvim odstavkom 12. člena ZJN-2 to moral storiti.

Že na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da naročnik v konkretnem primeru ni izkazal, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila prišlo do izrednih ali nepredvidljivih okoliščin, to je okoliščin, ki jih s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v zvezi s predmetnim javnim naročilom ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi se razlogi, ki jih navaja naročnik (v kolikor bi se izkazali za resnične), lahko v celoti pripisali njegovemu ravnanju in bi jih bilo mogoče predvideti.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da postopek javnega naročanja iz izpostavljenega razloga ni nepravilen ali nezakonit. V predmetnem postopku gre za javno naročilo storitev, 2. točka prvega odstavka 12. člena ZJN-2 pa določa, da mora naročnik poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil naročila storitev, katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost enaka ali večja od:
a) 130.000 eurov, če storitve naročajo naročniki iz Seznama naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti, ki so organi Republike Slovenije in njihovi organi v sestavi;
b) 200.000 eurov:
- če storitve naročajo drugi naročniki po tem zakonu;
- za javna naročila, ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Seznama storitev A, ki je priloga uredbe, ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev A), elektronskimi komunikacijskimi storitvami kategorije 5, katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524, 7525 in 7526, in/ali s storitvami iz Seznama storitev B, ki je priloga uredbe, ki jo izda vlada (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev B).

Iz navedenega izhaja, da je naročnik (občina Cerklje na Gorenjskem) zavezan k pošiljanju objave Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti le za javna naročila storitev, katerih vrednost je enaka ali večja kot 200.000 eurov. Vrednost 130.000 eurov iz točke a) namreč k tovrstni objavi zavezuje le organe Republike Slovenije in njihove organe v sestavi iz Seznama naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti (priloga uredbe, ki jo izda vlada). Naročnik je v dokumentu "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila", št. 430-03/2013-01, vrednost javnega naročila ocenil na 197.417,00 EUR brez DDV. Ne drži torej navedba naročnika, da bi moral glede na ocenjeno vrednost javno naročilo poslati v objavo tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Ker naročnik tako ni uspel izkazati utemeljenih okoliščin, ki bi narekovale ugoditev njegovemu predlogu, Državna revizijska komisija predlogu naročnika za izdajo sklepa na podlagi četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 6. 9. 2013Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
- Petra Jereb " odvetnica, Nazorjeva 3, 4000 Kranj


Vložiti:
- v spis, tu.

Natisni stran