Na vsebino
EN

018-241/2013 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-241/2013-12
Datum sprejema: 5. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izgradnja objekta PPP Celje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba GIC gradnje d.o.o, Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina, ki ga zastopa odvetnica Simona Preininger, Rogaška cesta 20, Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 05.09.2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi Odločitev o popolnosti ponudb št. 0135/2012/JNB/6/0135, z dne 28.05.2013, v delu, ki se nanaša na naslednje ponudbe: 1. Strabag d.o.o., 2. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 3. CGP d.d., 4. Remont d.d. in Riko d.o.o., 5. VG5 d.o.o. in 6. Imos d.d.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 9.604,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja objekta PPP Celje". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 28.12.2012, pod št. objave JN 13968/2012.
Naročnik je dne 28.05.2013 sprejel Odločitev o popolnosti ponudb št. 0135/2012/JNB/6/0135, s katero je vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je (od skupaj dvanajstih prejetih ponudb) devet ponudb (vključno z vlagateljevo) popolnih, ostale tri ponudbe pa so nepopolne.
Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 14.06.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da so vse ponudbe (razen njegove) nepopolne in bi morale biti izločene. Vlagatelj predlaga, da se odločitev naročnika v delu, ki se nanaša na osem ponudnikov (1. Strabag d.o.o., 2. Gorenje Projekt d.o.o. in Begrad d.d., 3. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 4. Kolektor Koling d.o.o., 5. CGP d.d., 6. Remont d.d. in Riko d.o.o., 7. VG5 d.o.o. in 8. Imos d.d. razveljavi oziroma (podredno), da se mu omogoči vpogled v tiste dele ponudb navedenih ponudnikov, v katere mu je bil nezakonito onemogočen, ter se mu določi primeren rok, v katerem bo lahko podal pripravljalno vlogo. V obeh primerih vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
I.) Vlagatelj navaja, da je ponudba družbe Strabag d.o.o. nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tiste dele ponudbe, ki so navedeni pod točkama 4 in 5):
1. Ker na Obrazcu št. 8 ni navedel podizvajalca, zato vlagatelj dvomi, da je sposoben z lastnimi kapacitetami izvesti projektiranje.
2. Ker na Obrazcu št. 9 ni navedel odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
4. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P 12, P14, P15 in P16.
5. Ponudnik ni predložil soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike.
II.) Vlagatelj navaja, da je skupna ponudba ponudnikov Gorenje Projekt d.o.o. in Begrad d.d nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja P12):
1. Družba Begrad d.d. je imela v zadnjih dvanajstih mesecih, in sicer med 05.12.2012 in 11.12.2012 blokiran TRR (vlagatelj prilaga BON obrazec).
2. Obrazec št. 2 (Ponudbeni predračun) je podpisal le vodilni partner, kar ustvarja dvom o seznanjenosti partnerja s ponujeno vrednostjo in garancijskimi roki.
3. Vzorec pogodbe in Obrazci št. 5, 6 in 7 so podpisani le s strani vodilnega partnerja.
4. Po pozivu k dopolnitvi ponudbe pridobljeno (prevedeno) referenčno potrdilo ni prevedeno s strani sodno zapriseženega prevajalca.
5. Ponudba ne izpolnjuje pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
III.) Skupna ponudba družb MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o. je nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja P12, P13 in P14):
1. Obrazec št. 2 (Ponudbeni predračun) je podpisal le vodilni partner, kar ustvarja dvom o seznanjenosti partnerjev s ponujeno vrednostjo in garancijskimi roki.
2. Na Obrazcu št. 2 ni popravljena opcija ponudbe.
3. Pogodba in Obrazec št. 9 sta podpisana le s strani vodilnega partnerja. K Obrazcu št. 9 niso priložena Navodila za varstvo pred požarom.
4. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
5. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
6. Ponudnik ni predložil soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike.
7. Ker ponudnik na Obrazcu št. 8 ni navedel podizvajalca, vlagatelj dvomi, da je sposoben z lastnimi kapacitetami izvesti projektiranje.
IV. Ponudba družbe Kolektor Koling d.o.o. je nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tiste dele ponudbe, ki jih navaja pod točkama 3, 4 in 5):
1. Na Obrazcu št. 2 ni popravljena opcija ponudbe.
2. Tudi po dopolnitvi ponudbe še vedno manjka izjava pod točko P18.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
4. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
5. Ponudnik ni predložil soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike.
6. Ker ponudnik na Obrazcu št. 8 ni navedel podizvajalca, vlagatelj dvomi, da je sposoben z lastnimi kapacitetami izvesti projektiranje.
7. V vzorcu pogodbe ni vpisana ponudbena cena.
8. Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe je prekratka.
V. Ponudba družbe CGP d.d. je nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tiste dele ponudbe, ki jih navaja pod točkami 2, 3, 4. in 5):
1. Na Obrazcu št. 2 ni popravljena opcija ponudbe.
2. V terminskem planu je vpisan predolg rok za izvedbo del.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
4. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
5. Ponudnik ni predložil soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike.
VI. Skupna ponudba družb Remont d.d. in Riko d.o.o. je nepopolna (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja P12, P13 in P15):
1. Obrazec št. 2 (Ponudbeni predračun) je podpisal le vodilni partner, kar ustvarja dvom o seznanjenosti partnerja s ponujeno vrednostjo in garancijskimi roki.
2. Družba Riko d.o.o. ni priložila izjav iz točk P5, P17 in P18, Obrazca št. 9 in Navodila za varstvo pred požarom.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
4. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
5. Ponudnik ni predložil soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike.
VII. Ponudba ponudnika VG5 d.o.o. je nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja P12 P13 in P15):
1. Na Obrazcu št. 2 ni popravljena opcija ponudbe.
2. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P13, ker ni predložil Seznama odgovornih oseb.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
VIII. Ponudba ponudnika Imos d.d. je nepopolna iz naslednjih razlogov (vlagatelj opozarja, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del ponudbe, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja P12, P14 in P15 in P16):
1. Na Obrazcu št. 2 ni popravljena opcija ponudbe.
2. V ponudbi je pooblastilo za podpis ponudbe, vendar na njem ni pooblastila pooblaščenke.
3. Ponudnik ni izpolnil pogojev iz točke P12, P14, P15 in P16.
Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil dne 08.07.2013. Naročnik je zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na skupno ponudbo ponudnikov Gorenje Projekt d.o.o. in Begrad d.d. ugodil in v tem delu razveljavil izpodbijano odločitev. V preostalem delu je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je v celoti zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik je pojasnil, da bi vlagatelj plačal enako takso in odvetniške stroške tudi v primeru, če bi bila navedena ponudba izločena že z izpodbijanim sklepom. Naročnik navaja, da je dne 12.06.2013 omogočil vlagatelju vpogled v ponudbeno in spisovno dokumentacijo, pri čemer je kot zaupne varoval podatke, ki so tajni po zakonu in tiste podatke, ki so jih ponudniki označili kot poslovno skrivnost. Naročnik je pri tem dosledno upošteval tudi določilo 27. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Naročnik še navaja, da je vlagatelj kot poslovno skrivnost označil podatke o nekaznovanju, BON obrazec in vsa referenčna potrdila, kakor tudi del ponudbe, ki se nanaša na podizvajalce, v zahtevku za revizijo pa za enako ravnanje drugih ponudnikov zatrjuje, da je nezakonito. Naročnik zavrača očitek, ki se nanaša na podizvajalce in navaja, da iz nobene izmed ponudb (v katerih podizvajalci niso navedeni) ne izhaja, da ponudniki razpisanih del niso sposobni izvesti brez podizvajalcev. Naročnik nadalje navaja, da je nevpis vseh podatkov v Obrazec št 9 in Vzorec pogodbe štel kot nebistveno pomanjkljivost ponudb. Glede očitkov, ki se nanašajo na reference za odgovorne osebe (P14, P15 in P16), naročnik pojasnjuje, da je zadoščalo referenčno potrdilo, prav tako je vse reference kadrov tudi vsebinsko preveril in so vse ustrezne. Ker odgovorne osebe izhajajo iz ponudbene dokumentacije (navedba odgovornih delavcev z referencami), je naročnik v tem delu omogočil ponudnikom, da ponudbe dopolnijo. Naročnik navaja, da je prejel vsa soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in pridobil tudi vsa potrdila o nekaznovanju (za zastopnike in pravne osebe). Ker mora (skladno s prvim odstavkom 27. člena ZJNVETPS) zagotoviti varovanje teh podatkov, jih ni razkrival. Naročnik še navaja, da je v vseh ponudbah tudi preveril, ali so jih podpisale pooblaščene osebe. V primeru skupnih ponudb so ponudniki v pogodbah o skupnem nastopu zapisali, kateri izmed partnerjev je pooblaščen za podpisovanje ponudbene dokumentacije. Ker je bila veljavnost ponudbe zapisana v vnaprej pripravljenem obrazcu, naročnik pa obrazca (kljub temu, da je podaljšal zahtevano veljavnost ponudbe) ni popravil, navedene pomanjkljivosti ni štel v škodo ponudnikov. Vsi ponudniki pa so tudi sicer predložili bančno garancijo za resnost ponudbe s pravilnim rokom veljavnosti. Naročnik pojasnjuje, da je v nadaljevanju obravnaval očitke, ki se nanašajo na nepopolnost posameznih ponudb, zlasti natančno pa je preveril vse vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na ustreznost predloženih referenc.
I.) Naročnik navaja, da je ponudba družbe Strabag d.o.o. popolna. Naročnik pojasnjuje, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da Seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
II.) Kot že izhaja iz te obrazložitve je naročnik ugotovil, da je skupna ponudba družb Gorenje Projekt d.o.o. in Begrad d.d nepopolna in v tem delu sledil vlagateljevim očitkom.
III.) Naročnik navaja, da je skupna ponudba družb MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o. popolna. Naročnik navaja, da je z odgovorom, z dne 28.02.2013, pojasnil, da Navodila o varstvu pred požarom v ponudbo ni bilo potrebno predložiti. Naročnik navaja, da iz ponudbe izhaja, da je odgovorni projektant in (hkrati) vodja projekta oseba P.V., oseba A.Š. pa je odgovorni vodja del. Naročnik še navaja, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
IV.) Prav tako, nadaljuje naročnik, je popolna tudi ponudba družbe Kolektor Koling d.o.o. Naročnik navaja, da je izjava, ki se nanaša na izpolnjevanja pogoja P18 (in se nanaša na garancijsko dobo), vključena v obrazec ponudbenega predračuna. Prav tako je skladna z njegovimi zahtevami tudi predložena bančna garancija za resnost ponudbe, ki je veljavna do 16.09.2013. Naročnik še navaja, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da Seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
V. ) Naročnik zavrača vlagateljeve očitke tudi v delu, ki se nanašajo na ponudbo družbe CGP d.d. Naročnik navaja, da je preveril ustreznost terminskega plana in ugotovil, da so vse aktivnosti predvidene v (zahtevanem) roku 17 mesecev, naveden izvedbeni rok izhaja tudi iz Vzorca pogodbe ((21. člen). Naročnik pojasnjuje, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da Seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
VI.) Naročnik nadalje navaja, da je popolna tudi skupna ponudba družb Remont d.d. in Riko d.o.o. Naročnik navaja, da je navedena ponudba izpolnila pogoja P14 in P16, saj oseba M.J., ki je nominirana za odgovornega vodjo del in za odgovornega vodjo projekta, izpolnjuje vse kadrovske zahteve iz razpisne dokumentacije. Poleg tega je navedena oseba izpolnila tudi referenčno zahtevo. Naročnik tudi navaja, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da Seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da odgovorni projektant (P15) izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako pa je zanj predložena tudi ustrezna referenca.
VII.) Naročnik prav tako zavrača vse očitke, ki se nanašajo na ponudbo družbe VG5 d.o.o. Naročnik navaja da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), da Seznam odgovornih oseb (P13) izhaja iz ponudbene dokumentacije ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
VIII.) Kot zatrjuje naročnik, je popolna tudi ponudba družbe Imos d.d. Naročnik navaja, da je v ponudbo predloženo pooblastilo za zastopanje, ki ga je podpisal direktor družbe. Naročnik navaja, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz razpisne dokumentacije (P12), ter da nominirana vodja del, odgovorni projektant in vodja projekta (P14, P15 in P16) izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako so za vse kadre priložene tudi reference, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.
Naročnik je z vlogo, z dne 12.07.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 12.07.2013 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 15.07.2013), opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da je odločitev naročnika napačna in v nasprotju z ugotovljenim dejanskim stanjem. Naročnik napačno ugotavlja, da vlagatelj zgolj pavšalno opozarja na onemogočen vpogled. Vlagatelj zatrjuje, da v kolikor bi mu naročnik omogočil vpogled v ponudbe, bi lahko navedbe konkretiziral, tako pa je bil prisiljen podati zgolj domneve in ugibanja. Po vlagateljevem mnenju je nesprejemljivo, da je naročnik v odločitvi razkril osebne podatke, ki so varovani po zakonu. Prav tako je nesprejemljivo, da naročnik šele sedaj razkriva podatke, v katere je želel vpogledati vlagatelj. Vlagatelj zato še vedno vztraja pri vseh svojih očitkih, saj se, kot navaja, do enostranskih navedb naročnika ne more opredeliti. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova odločitev napačna tudi v delu, ki se nanaša na stroške. Že naročnik je delno ugodil zahtevku za revizijo, zaradi česar bi mu moral priznati stroške. Vlagatelj zato tudi v stroškovnem delu vztraja pri svojih zahtevah.
Državna revizijska komisija je dne 02.08.2013 zahtevala od naročnika, da ji odstopi tudi odvetniško pooblastilo.
Ker je naročnik Državno revizijsko komisijo dne 08.08.2013 obvestil, da s pooblastilom ne razpolaga, je Državna revizijska komisija dne 20.08.2013 pozvala vlagatelja, naj ji odstopi odvetniško pooblastilo. Zahtevano dodatno dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 23.08.2013.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da mu je naročnik nezakonito onemogočil vpogled v nekatere dele ponudb sodelujočih ponudnikov. Zlasti pa vlagatelj zatrjuje, da je vseh osem ponudb, ki jih je naročnik ocenil kot popolne, nepravilnih in nepopolnih in da bi jih moral naročnik izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vpogled v ponudbe ureja 27. člena ZJNVETPS. Sedmi odstavek 27. člena ZJNVETPS določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZJNVETPS mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Ne glede na določbo prvega odstavka 27. člena ZJNVETPS pa so, skladno z drugim odstavkom 27. člena ZJNVETPS, javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Ker reference niso določene med vsebinami, ki so javne na podlagi drugega odstavka 27. člena ZJNVETPS (v obravnavanem primeru predstavlja edino merilo za ocenitev ponudb najnižja skupna ponudbena cena - točka 1.15 razpisne dokumentacije - Merila) in zlasti iz razloga, ker vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi sicer ne zatrjuje, da mu je naročnik onemogočil vpogled v tisti del ponudbe, ki bi moral biti v skladu z določbami 27. člena ZJNVETPS javen, prav tako pa tudi ne zatrjuje, da bi moral naročnik oznako zaupnosti spregledati na kakšni drugi podlagi, Državna revizijska komisija očitku ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se smejo v skladu s Pravilnikom o kazenski evidenci (Uradni list RS, št. 34/2004 s spremembami) podatki iz kazenskih evidenc razkriti samo pod pogoji, ki so predpisani v zakonu. V Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami: v nadaljevanju: ZVOP-1) je določeno, da se podatki o vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence uvrščajo med občutljive osebne podatke (19. točka 6. člena ZVOP-1), občutljivi osebni podatki pa morajo biti pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih, razen v primeru, če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe (prvi odstavek 14. člena ZVOP-1, v povezavi s 5. točko 13. člena ZVOP-1). Ker mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne podatke (prvi odstavek 27. člena ZJN-2), mednje pa v obravnavanem primeru, poleg podatkov iz kazenskih evidenc, sodijo tudi vsi podatki iz Obrazcev za življenjepise (ki so jih morali ponudniki predložiti za svoj nominirani kader), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku tudi v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da je tudi vlagatelj kot poslovno skrivnost ali z oznako zaupno označil vse podatke, ki se nanašajo na ponujene reference, prav tako pa tudi podatke iz kazenskih evidenc in druge osebne podatke (Obrazce za življenjepise), ki se nanašajo na ponujene kadre. Poleg tega je vlagatelj v vlogi, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb, tudi sam očital naročniku, "da je docela nesprejemljivo, da je naročnik v odločitvi o revizijskem zahtevku, celo mimo veljavne zakonodaje, razkril osebne podatke, ki so varovani po veljavni zakonodaji".

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še vse očitke vlagatelja, ki se nanašajo na (ne)popolnost sedmih ponudb. Ker je naročnik zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na skupno ponudbo družb Gorenje Projekt d.o.o. in Begrad d.d., ugodil, Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov v tem delu zahtevka za revizijo ni obravnavala.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na referenčne in kadrovske zahteve. Naročnik jih je navedel v točkah P12, P13, P14, P15 in P16 Splošnih določb naročila, in sicer:

"REFERENCE

P12 Ponudnik mora k ponudbi priložiti najmanj eno potrjeno referenco s strani svojih naročnikov, da je v obdobju zadnjih petih let uspešno izvedel vsaj en projekt, pri čemer mora biti iz reference razvidno, da gre za istovrstna dela (projektiranje in izgradnja) kot pri predmetnem razpisu, vrednost posameznega objekta pa mora biti v višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu. Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih. Naročnik so pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi predložene reference (kot npr.: pogodbo z investitorjem, obračun ") oziroma, da navedbe še neposredno preveri pri investitorju.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev. Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100 %.

KADROVSKA SPOSOBNOST

P13 Ponudnik mora v ponudbi navesti:
- odgovornega vodjo projekta
- odgovornega projektanta
- odgovornega vodjo del

Za vse zgoraj navedene odgovorne osebe ponudnik navede: ime in priimek, strokovno izobrazbo, identifikacijsko številko pri pristojni inženirski zbornici in leta delovne dobe na podobnem delovnem mestu.

P14 - Ponudnikov odgovorni vodja gradbenih in inštalacijskih del, ki bo sodeloval pri izvedbi del iz predmetnega razpisa, mora izpolnjevati zahteve za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1 in mora imeti v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni vodja del pri izvedbi vsaj enega (1) istovrstnega oziroma podobnega projekta v višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu.

Za odgovornega vodjo del ponudnik izpolni Obrazec za življenjepis in priloži zahtevana referenčna potrdila.

P15 - ponudnikov odgovorni projektant, ki bo sodeloval pri izvedbi del iz predmetnega razpisa, mora izpolnjevati zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1 in mora imeti v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni projektant pri izvedbi vsaj enega (1) istovrstnega oziroma podobnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD in enega projekta za izvedbo PZI v višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu.

Za odgovornega projektanta ponudnik izpolni Obrazec za življenjepis in priloži zahtevana referenčna potrdila.

P16 - Odgovorni vodja projekta, ki mora izpolnjevati zahteve za odgovornega vodjo projekta za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1 in mora imeti v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni vodja projekta pri izvedbi vsaj enega (1) istovrstnega oziroma podobnega projekta v višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu.

Za odgovornega vodjo projekta ponudnik izpolni Obrazec za življenjepis in priloži zahtevana referenčna potrdila."

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije so bila v zvezi z referenčnimi in kadrovskimi zahtevami postavljena številna vprašanja. Naročnik je na postavljena vprašanja odgovoril z več pojasnili, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil dne 09.01.2013, 16.01.2013, 29.01.2013, 04.02.2013, 13.02.2013 in 22.02.2013. Ker se naročnikovi odgovori ponavljajo, Državna revizijska komisija citira le nekatera izmed njih.

"Pogoj P12 določa, da mora ponudnik priložiti najmanj eno potrjeno referenco s strani svojih naročnikov, da je v obdobju zadnjih petih let uspešno izvedel vsaj en projekt, pri čemer mora biti iz reference razvidno, da gre za istovrstna dela (projektiranje in izgradnja) kot pri predmetnem razpisu, vrednost posameznega objekta mora biti v višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu. Iz reference mora biti razvidno, da je bila obveznost ponudnika projektiranje in izgradnja objekta (po določilu "na ključ"), v okviru katere je sicer ponudnik lahko sodeloval z drugimi ponudniki ali podizvajalci, vendar je bil sam v vlogi odgovornega izvajalca.

Istovrstnost pomeni projektiranje in izgradnja.

V primeru oddaje skupne ponudbe zadošča, da referenco predloži eden od partnerjev v skupni ponudbi. Iz reference mora biti razvidno, da je bila obveznost ponudnika projektiranje in izgradnja objekta (po določilu "na ključ"), v okviru katere je sicer ponudnik lahko sodeloval z drugimi ponudniki ali podizvajalci, vendar je bil sam v vlogi odgovornega izvajalca.

1. V primeru oddaje skupne ponudbe zadošča, da referenco predloži eden od partnerjev v skupni ponudbi.
2. V primeru, da ponudbo odda en ponudnik, referenco predloži sam.
3. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalci, mora referenco predložiti ponudnik.

Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva reference ponudnika in reference odgovornih oseb.

Reference ponudnika določa pogoj P12 - ponudnik mora ponudbi predložiti najmanj eno potrjeno referenco s strani svojih naročnikov, da je v obdobju zadnjih petih let izvedel vsaj en projekt, pri čemer mora biti iz reference razvidno, da gre za istovrstna dela (projektiranje in izgradnja) kot pri predmetnem razpisu, vrednost posameznega objekta pa mora biti v višini ponujene vrednosti na razpisu. Iz reference mora biti razvidno, da je bila obveznost ponudnika projektiranje in izgradnja objekta (po določilu "na ključ"). Kot je bilo že večkrat poudarjeno, istovrstnost v tem primeru pomeni projektiranje in izgradnja.

Reference odgovornih oseb določajo pogoj P14, P15 in P16 - odgovorne osebe morajo imeti izkušnje (v zadnjih petih letih pred objavo razpisa) pri izvedbi vsaj enega istovrstnega oziroma podobnega projekta v višini ponujene vrednosti na razpisu. Podobni projekt dejansko pomeni objekt, ki je primerljiv z objektom predmetnega javnega naročila ne glede na njegovo uporabo in objavljeno klasifikacijo CC-SL (ki se ne upošteva).

Odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja del sta lahko ista oseba, pod pogojem, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za odgovornega vodjo projekta in odgovornega vodjo del iz razpisne dokumentacije."

Iz vsebine postavljenih pogojev izhaja, da so morali ponudniki izkazati, da so v obdobju zadnjih petih let vsaj enkrat uspešno izvedli projekt projektiranja in izgradnje objekta v višini ponujene vrednosti. Iz reference mora izhajati, da je ponudnik dela izvedel kvalitetno in v postavljenih rokih in da je bil projekt (kot je naročnik dodatno zahteval z več dodatnimi pojasnili razpisne dokumentacije) izveden na ključ. Naročnik je navedel, da lahko zahtevano referenco predloži katerikoli partner v skupni ponudbi, ni pa dopustil izkazovanja reference s strani podizvajalcev. Iz postavljenih kadrovskih pogojev izhaja, da so morali ponudniki ponuditi tri kadre (odgovornega vodjo projekta, odgovornega projektanta in odgovornega vodjo del), pri čemer je naročnik tudi dopustil, da sta lahko odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja del ista oseba, pod pogojem, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za odgovornega vodjo projekta in odgovornega vodjo del iz razpisne dokumentacije. Za vsakega izmed nominiranih kadrov je naročnik zahteval, da so v obdobju zadnjih petih let vsaj enkrat že uspešno izvedli istovrsten ali podoben projekt projektiranja in izgradnje objekta, in sicer za vsakega izmed njih iz njegovega področja. Naročnik je za vsakega izmed zahtevanih kadrov zahteval tudi izpolnjevanje zahtev v skladu z ZGO-1 (odgovorni vodja gradbenih in inštalacijskih del mora izpolnjevati zahteve za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1, odgovorni projektant mora izpolnjevati zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1, odgovorni vodja projekta pa mora izpolnjevati zahteve za odgovornega vodje projekta za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1).

V zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na nepredložene Sezname odgovornih oseb Državna revizijska komisija ugotavlja, da predstavlja navedena pomanjkljivost v ponudbah zgolj nebistveno formalno pomanjkljivost ponudb. Vse tri odgovorne osebe so namreč navedene v drugih delih ponudb (v Obrazcih za življenjepise). Iz navedenih obrazcev so razvidna njihova imena in priimki, strokovna izobrazba, identifikacijska številka pri pristojni inženirski zbornici in leta delovne dobe na podobnem delovnem mestu. Poleg tega je naročnik, tekom pregledovanja ponudb, vse tiste ponudnike, ki seznama niso predložili, pozval k dopolnitvi.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da so v spornem segmentu ponudniki ravnali v skladu z vsemi zahtevami naročnika, razen v delu, ki se nanaša na obračun del "na ključ". Iz predloženih referenc (P12) namreč pri ponudnikih 1. Strabag d.o.o., 2. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 3. CGP d.d., 4. VG5 d.o.o. ter 5. Imos d.d. ni mogoče ugotoviti, ali so bila referenčna dela izvedena "na ključ". Ker so ponudbe navedenih ponudnikov iz navedenega razloga (vsaj) formalno nepopolne, bi moral naročnik ravnati v skladu z določilom prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS, in ponudnike v zvezi s tem pozvati k dopolnitvi.

Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije je naročnik navedeno pomanjkljivost (vsaj pri nekaterih izmed zgoraj navedenih štirih ponudnikov) poskušal sanirati (šele) tekom predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je v zvezi je že večkrat zapisala, da je dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb, kot ga ureja 82. člen ZJNVETPS, stvar postopka oddaje javnega naročila ter da je to možnost dopustno uporabiti le pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila. Nasprotna interpretacija bi lahko privedla do položajev, v katerih bi bilo ponudnikom onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva, saj bi lahko povzročila, da bi bil zahtevek za revizijo ob njegovi vložitvi sicer utemeljen, med predrevizijskim postopkom pa bi ga zaradi naknadno izvedenega odpravljanja formalnih nepopolnosti naročnik zavrnil kot neutemeljenega. V primeru, ko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, se lahko že po naravi stvari (gl. tudi 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) upošteva le dejansko stanje do sprejema odločitve o oddaji naročila (in njene odpreme ponudnikom), ne pa tudi kasneje nastalih dejstev. Ker za naročnika očitno ni sporno, da so bile nekatere ponudbe pomanjkljive, zahtevek za revizijo v trenutku vložitve in njegove obravnave pred naročnikom ni bil neutemeljen. Sprejeti naročnikovo ravnanje, da je formalne nepopolnosti odpravil v predrevizijskem postopku, bi pomenilo, da bi ponudnikom odrekli možnost uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva (9. člen ZPVPJN), saj bi bilo v tem primeru mogoče zahtevek za revizijo zavrniti tudi na podlagi ugotovitve, da je naročnik nesporno opustil zakonsko predpisana ravnanja, ki so vplivala na odločitev o oddaji naročila, pomanjkljivosti pa je saniral šele po vložitvi zahtevka za revizijo.

Pregled ponudbe ponudnika Strabag d.o.o. pokaže, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da morajo biti referenčna dela izvedena "na ključ" (referenca se nanaša na objekt v vrednosti 12.359.143,09 EUR z DDV, začetek in konec gradnje: 2011-2012, obseg del: projektiranje, gradbena, obrtniška, inštalacijska in zunanja ureditev). Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba I.J.) ter odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta (ki ju predstavlja oseba S.P.) izpolnjujeta vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da sta oba nominirana kadra izpolnila vse naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se referenci nanašata na zahtevano obdobje.
Iz skupne ponudbe družb MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o. je razvidno, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da morajo biti referenčna dela izvedena "na ključ" (referenčni objekt je bil izveden v vrednosti 2.911.724,54 EUR brez DDV, začetek in konec gradnje: 2012, obseg del: projektiranje in izgradnja objekta). Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba A.Š.) ter odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta (ki ju predstavlja oseba P.V.) izpolnjujeta vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da sta oba nominirana kadra izpolnila vse naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se referenci nanašata na zahtevano obdobje.
Pregled ponudbe družbe Kolektor Koling d.o.o. pokaže, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije (referenca se nanaša na objekt v vrednosti 10.742.674,00 EUR brez DDV, začetek in konec gradnje: 2008-2009, obseg del: projektiranje in izgradnja), iz odstopljene dokumentacije je tudi razvidno, da so se dela obračunavala "na ključ". Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba Z.R.) ter odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta (ki ju predstavlja oseba A.K.) izpolnjujeta vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da sta oba nominirana kadra izpolnila vse naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se referenci nanašata na zahtevano obdobje.
Pregled spornega dela ponudbe družbe CGP d.d. pokaže, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da morajo biti referenčna dela izvedena "na ključ" (referenca se nanaša na objekt v vrednosti 25.383.154,10 EUR z DDV, začetek in konec gradnje: 2012, obseg del: projektiranje in izgradnja objekta z zunanjo ureditvijo, rušenje obstoječih objektov itd.). Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba M.Š.) ter odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta (ki ju predstavlja oseba G.Š.) izpolnjujeta vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da sta oba nominirana kadra izpolnila vse naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se referenci nanašata na zahtevano obdobje.
Vsem naročnikovim zahtevam v spornem delu ustreza skupna ponudba družb Remont d.d. in Riko d.o.o. Ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije (referenčni objekt je bil izveden v vrednosti 5.467.418,56 EUR brez DDV, začetek in konec gradnje: 2007-2010, obseg del: projektiranje in izgradnja), iz odstopljene dokumentacije je tudi razvidno, da so se dela obračunavala "na ključ". Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del in odgovorni vodja projekta (ki ju predstavlja oseba M.J.) ter odgovorni projektant (oseba V.E.) izpolnjujeta vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da sta oba nominirana kadra izpolnila vse naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se referenci nanašata na zahtevano obdobje.
Pregled spornega dela ponudbe družbe VG5 d.o.o. pokaže, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da morajo biti referenčna dela izvedena "na ključ" (referenca se nanaša na objekt v vrednosti 4.550.853,60 EUR, začetek in konec gradnje: 2009-2010, obseg del: gradbeno - obrtniška in instalacijska dela ter projektiranje). Naveden ponudnik je ponudil še eno referenco (ki se nanaša na objekt v vrednosti 2.804.543,48 EUR, začetek in konec gradnje: 2008-2009, obseg del: projektiranje in izgradnja), iz katere je razvidno, da so se dela obračunavala "na ključ". Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje, vrednost reference pa ne dosega zahtevanega pragu (to je vrednosti, ki jo je naveden ponudnik ponudil na tem razpisu) Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba V.U.) ter odgovorni vodja projekta (oseba I.C.) ter odgovorni projektant (oseba B.L.) izpolnjujejo vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da so nominirani kadri izpolnili naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno se njihove reference nanašajo na zahtevano obdobje.
Pregled spornega dela ponudbe družbe Imos d.d. pokaže, da ponujena referenca ustreza vsebinskim zahtevam iz točke P12 razpisne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da morajo biti referenčna dela izvedena "na ključ" (referenčni objekt je bil izveden v vrednosti 4.555.164,00 EUR z DDV, začetek in konec gradnje: 2010, obseg del: projektiranje, izgradnja in inženiring.). Iz reference izhaja, da se nanaša na zahtevano vrednost in na zahtevano obdobje, da so bila dela opravljena kvalitetno in v postavljenih rokih ter da so dela obsegala izgradnjo in projektiranje. Iz odstopljene ponudbe tudi izhaja, da odgovorni vodja del (oseba J.M.) ter odgovorni projektant (oseba G.B.) in vodja projekta (oseba G.A.) izpolnjujejo vse zahteve, in sicer tako v delu, ki se nanaša na strokovno kvalifikacijo, izkušnje ter na zahteve iz ZGO-1. Iz potrjenih referenc pa prav tako tudi izhaja, da so nominirani kadri izpolnili naročnikove zahteve tako po vsebini kot tudi po vrednosti, ravno tako se njihove reference nanašajo na zahtevano obdobje.
Vlagatelj tudi očita naročniku, da nekateri izmed ponudnikov (1. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 2. Kolektor Koling d.o.o., 3. CGP d.d, 3. VG5 d.o.o. in 4. Imos d.d.) niso popravili veljavnosti ponudb na Obrazcu št. 2. Vlagatelj prav tako zatrjuje, da veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, ki jo je predložila družba Kolektor Koling d.o.o., ni usklajena z naročnikovimi navodili.
Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije ponudnike obvestil, da morajo ponudbe veljati do 31.08.2013 ter jih hkrati opozoril, da je na navedeno podaljšanje vezana tudi veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, ki mora veljati še deset dni po preteku veljavnosti ponudbe (navedeni spremembi sta bili objavljeni na Portalu javnih naročil dne 13.02.2013). Naročnik v zvezi z navedenim podaljšanjem veljavnosti ponudb ni popravil Obrazca št. 2 (Ponudbeni predračun), iz katerega (še vedno) izhaja prvotna zahteva naročnika, in sicer, da ponudba velja do 31.05.2013. Ker naročnik obrazca ni uskladil z objavljeno spremembo in zlasti iz razloga, ker so vse bančne garancije za resnost ponudbe, ki so jih predložili navedeni ponudniki (tudi tista, ki jo je predložil ponudnik Kolektor Koling d.o.o.), skladne z naročnikovo (spremenjeno) zahtevo, je Državna revizijska komisija navedeno pomanjkljivost štela kot nebistveno formalno pomanjkljivost predloženih ponudb. Državna revizijska komisija ob tem še pripominja, da je (skupni) ponudnik MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o. popravil veljavnost ponudbe tudi v Obrazcu št. 2, iz ponudbe družbe Kolektor Koling d.o.o. in iz ponudbe družbe Imos d.d.,pa pravilna veljavnost ponudbe (do 31.08.2013) izhaja tudi iz prvih strani obeh ponudb.
Prav tako vlagatelj tudi zatrjuje, da več ponudnikov (1. Strabag d.o.o., 2. MarkoMark d.o.o., Štajer les d.o.o., K.B Kokot d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 3. Kolektor Koling d.o.o., ) v Obrazcih št. 8 ni navedlo podizvajalca in zato dvomi, da so sposobni z lastnimi kapacitetami izvesti projektiranje. Vlagatelj pa pri tem ni navedel ničesar drugega oziroma ni pojasnil, zakaj dvomi, da navedeni ponudniki niso sposobni izvesti tudi projektiranja. Državna revizijska komisija je zato, upoštevaje pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, navedbe vlagatelja zavrnila kot neutemeljene. ZPVPJN namreč določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tako kršitve kakor tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Zavezuje ga, da v zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, za trditve o teh dejstvih pa ponudi tudi ustrezne pravno relevantne dokaze. Skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, ki določa, da morajo biti trditve jasne, določne (konkretizirane) in dokazane, mora tako tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, to dejstvo tudi dokazati (oziroma predlagati izvedbo ustreznih dokazov), posledice nedokazanosti nekega dejstva pa prizadenejo tisto stranko (v konkretnem primeru vlagatelja), ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in tudi dokazati.
Državna revizijska komisija je prav tako preverila vlagateljev očitek, ki se nanaša na (ne)predložena soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse zakonite zastopnike. Vlagatelj namreč zatrjuje, da navedenega soglasja za vse zakonite zastopnike ni predložilo pet ponudnikov (1. Strabag d.o.o., 2. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o., 3. Kolektor Koling d.o.o., 4. CGP d.d. in 5. Remont d.d. in Riko d.o.o.). Pregled vseh petih ponudb pokaže, da so vsi izmed njih ravnali v skladu z naročnikovo zahtevo iz točke 6 Navodila za izdelavo ponudbe in predložili soglasja za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc za ponudnike in za (vse) njihove zakonite zastopnike.
Vlagatelj tudi pri obeh skupnih ponudbah (1. MarkoMark d.o.o., K.B Kokot d.o.o., Štajer les d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava d.o.o. ter Remont d.d. in Riko d.o.o.) očita naročniku, da sta nepopolni tudi zato, ker sta ponudbeni Obrazec št. 2 (Ponudbeni predračun) podpisala zgolj vodilna partnerja. Ker sta oba ponudnika v ponudbi predložila Pogodbi o skupnem nastopu, iz katerih je razvidno, da sta za podpis ponudbene dokumentacije pooblaščena vodilna partnerja, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila še vse preostale očitke, ki se nanašajo na ponudbe navedenih sedmih ponudnikov.
Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba ponudnika Kolektor Koling d.o.o. nepopolna tudi zato, ker v Vzorec ponudbe ni vpisal ponudbene cene. Ponudbena cena navedenega ponudnika sicer res ni vpisana (tudi) v Vzorec pogodbe, razvidna pa je iz drugih delov ponudbe, in sicer iz prve strani ponudbe (Ponudba za izgradnjo objekta PPP Celje, z dne 07.03.2013) ter iz Obrazca št. 2 (Ponudbeni predračun). Iz obeh navedenih dokumentov izhaja (enaka) ponudbena cena v višini 2.933.308,03 EUR brez DDV. Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija navedeno pomanjkljivost štela kot nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe.
Iz enakega razloga je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na s strani ponudnika Kolektor Koling d.o.o. manjkajočo izjavo iz točke P18. Naveden ponudnik sicer res ni predložil (lastne) izjave, ki je bila zahtevana v točki P18 razpisne dokumentacije (naročnik je v tej točki zahteval izjavo ponudnika, da zagotavlja najmanj 24 - mesečno garancijo na kvaliteto vgrajenega materiala ter najmanj 10 - letno garancijo za stabilnost objekta, fasado in streho). Pregled ponudbe pa pokaže, da sta obe izjavi o zahtevanih garancijah (tako izjava o 24 - mesečni garanciji za kvaliteto vgrajenega materiala kot tudi izjava o 120 - mesečni garanciji za stabilnost objekta, fasado in streho) razvidni iz Obrazca št. 2 (Ponudbeni predračun).
Državna revizijska komisija je nevpis vseh zahtevanih podatkov v Obrazec št. 9 obravnavala kot takšno formalno pomanjkljivost, ki jo je dovoljeno sanirati. V tem delu bo moral naročnik ravnati v skladu z določilom prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS in ponudnika Strabag d.o.o. pozvati k dopolnitvi. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da je bilo v ponudbo potrebno predložiti zgolj (izpolnjen) Obrazec št. 9 in ne tudi (naročnikovih) Navodil za varstvo pred požarom.

Državna revizijska komisija je preverila tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na družbo CGP d.d. Vlagatelj namreč očita naročniku, da je naveden ponudnik v terminski plan navedel predolg rok za izvedbo del. Po pregledu predloženega terminskega plana je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vse aktivnost zajete znotraj 17 - mesečnega roka, enak (17 - mesečni rok) pa je naveden ponudnik vpisal tudi v 21. člen (Roki izvajanja) Vzorca pogodbe.

Eden izmed vlagateljevih očitkov se nanaša tudi na skupno ponudbo družb Remont d.d. in Riko d.o.o. Vlagatelj zatrjuje, da je navedena ponudba nepopolna, ker partner v skupni ponudbi - Riko d.o.o. ni predložil izjav iz točk P5 (Izjave, da pri dajanju informacij v tem ali v predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage). P17 (Izjave o kakovostnem izvajanju predmetnega javnega naročila), P18 (Izjave o garanciji) in Obrazca št. 9 (Izjava požarni red). Državna revizijska komisija je navedene pomanjkljivosti v delu, ki se nanašajo na točki P5 in P17 ter na Obrazec št. 9 štela kot formalno nepopolnost, ki jo je dovoljeno sanirati. Tudi v tem delu bo moral naročnik ravnati v skladu z določilom prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS in navedenega ponudnika pozvati k dopolnitvi. Državna revizijska komisija na tem mestu še opozarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji tudi sicer ni zapisal nikakršnih navodil o tem, katere dokumente morajo predložiti ponudniki v primeru oddaje skupne ponudbe. Glede nepredložene izjave P18 se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju sklicuje na svojo obrazložitev, ki jo je v zvezi z enakim očitkom navedla pri ponudniku Kolektor Koling d.o.o.
Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na s strani ponudnika Imos d.d. predloženo pooblastilo za podpis ponudbe. Ker iz spornega pooblastila (Pooblastilo za podpis celotne ponudbe in vzorca pogodbe, z dne 07.03.2013) jasno izhaja, da je za podpis celotne ponudbe in vzorca pogodbe pooblaščena oseba P.L., podpisal pa ga je zakoniti zastopnik navedene družbe, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zadnji očitek vlagatelja.
Ob vsem navedenem, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJNVETPS. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa in naj pozove ponudnike k odpravi formalnih pomanjkljivosti ponudb.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.
Vlagatelj je zahteval povračilo naslednjih stroškov: 10.000,00 EUR za takso, 1.400,00 EUR za predrevizijski postopek, 1.400,00 EUR za revizijski postopek ter DDV.
Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške: za zastopanje v postopku (enotno) nagrado v višini 800,00 EUR in 22 % DDV ter za takso za revizijski zahtevek v višini 10.000,00 EUR.
Ker je drugi vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel (naročnik je vlagatelju od skupno osmih izpodbijanih ponudb ugodil v delu, ki se nanaša na eno ponudbo, Državna revizijska komisija pa še v delu, ki se nanaša na nadaljnjih šest ponudb), je Državna revizijska komisija glede na dosežen uspeh v revizijskem postopku (vlagatelj je uspel v sedmih osminah) odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v znesku 9.604,00 EUR.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 05.09.2013


predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- odvetnica Simona Preininger, Rogaška cesta 20, Šmarje pri Jelšah
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- VG5 d.o.o, Tehnnološki park 24, Ljubljana
- Strabag d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana
- CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto
- Remont d.d., Oblakova ulica 30, Celje
- Imos d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana
- Gorenje Projekt d.o.o., Prešernova 8, Velenje
- Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija
- MarkoMark d.o.o., Pobrežje 6 A, Videm pri PtujuVložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran