Na vsebino
EN

018-292/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka: 018-292/2013-3
Datum sprejema: 5. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbije in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme oddelka za demenco Doma starejših Rakičan", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupni ponudbi Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, Ljubljana, ter Atlas oprema d.o.o., Samova ulica 12 A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.9.2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24.07.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme oddelka za demenco Doma starejših Rakičan", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 10.4.2013, pod št. objave JN4027/2013 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 13.4.2013 pod št. objave TED št. 121854-2013. Naročnik je z Obvestilom o izbiri, izdanim dne 11.7.2013, pod št. 4300-3/2013/18, ponudnike obvestil, da se kot najugodnejši ponudnik izbere družba Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 17.7.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Kot izhaja iz Zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo št. 4300-3/2013/42 se je vpogled vršil 23.7.2013.

Vlagatelj je v pravočasno vloženem Zahtevku za revizijo z dne 24.7.2013 navedel, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika nesporno ugotovil, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev naročnika razpisne dokumentacije tč e.2), saj je v razpisnem obrazcu št. 7 naročnik zahteval, da ponudnik izpolni pogoj in navede 5 referenc za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Ker izbrani ponudnik ni izpolnil tega pogoja, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, izbrati pa vlagateljevo ponudbo, ki je bila popolna ponudba. Naročnik je v razpisnem obrazcu št. 7 eksplicitno navedel, "Za primerljivo izvedeno delo se smatra istovrstno delo, primerljivo po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del.". Iz izpolnjenega obrazca izhaja, da najmanj tri navedene reference, tega kumulativnega pogoja v delu, ki se nanaša na zahtevo "primerljivo po vrednosti", ne izpolnjujejo. Gre za referenco Psihiatrične bolnišnice Vojnik v vrednosti 59.057,53 EUR, referenco ZD dr. Adolfa Drolc Maribor v vrednosti 88.319,15 EUR in referenco istega naročnika v vrednosti 100.045,09 EUR. Vlagatelj navaja, da naročnik v objavi ocenjene vrednosti sicer ni navedel, je pa iz zahteve naročnika, da ponudniki predložijo garancije za resnost ponudbe v višini 20.000 EUR in iz ponudbe izbranega ponudnika za ponudbeno ceno 179.084,14 EUR z DDV, jasno razvidno, da so reference, ki ne dosegajo najmanj zneska 147.000 EUR brez DDV, vrednostno neprimerljive.

Izbrani ponudnik se je s pravočasno vlogo z dne 1.8.2013 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi se sklicuje na Načelo preglednosti iz 8. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2), ki med drugim zahteva, da so vsi pogoji v razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako. Naročnik pa učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo naročnikovim zahtevam (prim. npr. sodba sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji natančno in nedvoumno določil minimalnih vrednosti glede referenčnih potrdil. Če je pogoj zapisan tako, da dopušča več možnih razumnih razlag, od katerih so nekatere strožje, nekatere pa milejše, je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da je v razmerju do ponudnika treba uporabiti razlago, ki gre v njegovo korist. Naročnik je navedel, da morajo biti izvedena dela (vsa navedena referenčna dela skupaj) primerljiva po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del. Povprečna vrednost posamezne reference izbranega ponudnika v zadnjih treh letih je 140.392,39 EUR brez DDV. Iz priloženih referenc je razvidno, da je izbrani ponudnik tehnično usposobljen izvesti predmetno javno naročilo. K dopisu je priložil popis že izvedenih projektov, s katerim dokazuje, da so reference v primerjavi s predmetnim javnim naročilo istovrstno delo.

Naročnik je dne 12.8.2013, pod št. 4300-3/2013/47, izdal Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, s katerim je zavrnil očitane kršitve. Po predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo je ugotovil, da so podane vse procesne predpostavke za vsebinsko odločanje. Navaja, da je bilo edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižja ponudbena cena. Potrdil je, da je naročnik pri pogoju referenc navedel, da se zahteva pet referenc za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Prav tako, da se za primerljivo izvedeno delo smatra istovrstno delo, primerljivo po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del. Naročnik je preveril spisek referenc na obrazcu št. 7 in potrdila naročnikov (obrazec 7a). Ker naročnik ni imel natančno opredeljene višine zneska za referenčna dela, je v tem primeru odločil, da se navedene reference še smatrajo za primerljive. V skladu z navedenim in ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti, se je naročnik odločil, da je ponudba primerna in popolna.

Naročnik je z vlogama z dne 13.8.2013 in 21.8.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila, skupaj z dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika odločila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj izbrani ponudnik ni predložil referenc, katerih izvedena dela bi bila vrednostno primerljiva z zahtevanimi deli, ki so predmet tega javnega naročila. Na drugi strani naročnik navaja, da je bilo edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika najnižja cena ter da je pri pogoju referenc navedel, da se zahteva pet referenc za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Ker pa naročnik ni imel natančno opredeljene višine zneska za referenčna dela, je v tem primeru odločil, da se navedene reference izbranega ponudnika smatrajo za "primerljive po vrednosti".

Med vlagateljem in naročnikom torej ni sporno, da je izbrani ponudnik na razpisnem obrazcu št. 7 predložil pet najvažnejših referenc v zadnjih treh letih:
1. Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Dobava in montaža medicinske pohištvene in ostale opreme v vrednosti 59.057,53 EUR (brez DDV) iz leta 2011;
2. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Pohištvena oprema - ZD Maribor, v vrednosti 168.048,16 EUR (brez DDV) iz leta 2011 in 2012;
3. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Pohištvena in ostala oprema za centralni laboratorij, v vrednosti 88.319,15 EUR (brez DDV) iz leta 2011;
4. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Pohištvena oprema iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, vrednosti 100.045,09 EUR (brez DDV) iz leta 2012 in 2013;
5. RS, Ministrstvo za zdravje, Dobava in montaža pohištvene, informacijske in splošne med. opreme v vrednosti 286.492,01 EUR (brez DDV) iz leta 2011.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno vprašanje, ali so reference, ki jih je navedel izbrani ponudnik v svoji ponudbi, "primerljive po vrednosti" s predmetom javnega naročila in ali je izbrani ponudnik podal reference v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

ZJN-2 v 45. členu opredeljuje tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnikov. V drugi alineji točke a) 2. odstavka je določeno, da lahko ponudniki (v primeru dobave blaga in storitev) izkažejo tehnično sposobnost s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter s predložitvijo dokazil o dobavi ali storitvi. Zakon v navedenem členu ne navaja, kdaj se štejejo reference oziroma izvedena dela za primerljive, zato je to predmet urejanja razpisne dokumentacije, ki jo pripravi naročnik.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z referencami ponudnikov v točki e.2) navedel, da je potrebno priložiti:
Spisek referenc ponudnika oziroma ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih (Razpisni obrazec št. 7). Naročnik bo upošteval izključno primerljiva zaključena dela po pogodbi. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako primerljivo izvedeno delo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 7a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

V Razpisnem obrazcu št. 7 je navedel:
Ponudnik navede na tem obrazcu pet referenc za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih. Za primerljivo izvedeno delo se smatra istovrstno delo, primerljivo po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 7a) za vsako referenco posebej. Upoštevana bodo izključno zaključena dela.

Iz določil razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik za dokazovanje tehnične sposobnosti ponudnika zahteval spisek najvažnejših referenc za primerljiva izvedena dela v zadnjih treh letih in sicer glede na istovrstnost del, primerljivo po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del, vendar med navodili razpisne dokumentacije in v razpisnih obrazcih št. 7 in št. 7a oziroma nikjer v razpisni dokumentaciji ni opredelil oziroma ovrednotil, kaj šteje za "primerljivo po vrednosti".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da se kot referenca "primerljiva po vrednosti" lahko smatra le referenca, ki znaša najmanj 147.000,00 EUR brez DDV, kar utemeljuje z višino zahtevane bančne garancije in vrednostjo ponudbe izbranega ponudnika. Po mnenju vlagatelja zato referenca Psihiatrične bolnišnice Vojnik v vrednosti 59.057,53 EUR, referenca ZD dr. Adolfa Drolc Maribor v vrednosti 88.319,15 EUR in referenca istega naročnika v vrednosti 100.045,09 EUR po vrednosti niso ustrezne.

Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni določil oziroma ovrednotil, kaj šteje kot ustrezno za pogoj "primerljivo po vrednosti", zato navedb vlagatelja, da je kot "primerljivo po vrednosti" mogoče upoštevati le reference katerih vrednost znaša najmanj 147.000,00 EUR, kar utemeljuje z višino zahtevane bančne garancije in vrednostjo ponudbe izbranega ponudnika, ni mogoče preizkusiti. Državna revizijska komisija poudarja, da neovrednotenih pogojev razpisne dokumentacije v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, ni mogoče razlagati drugače kot so določeni. Navedeno pomeni, če naročnik pogojev v razpisni dokumentaciji ni ovrednotil, tega po roku za oddajo ponudb ni mogel več spremeniti. Drugih navedb, zakaj navedene reference izbranega ponudnika ne bi bile ustrezne, vlagatelj ni navedel oziroma, niti ni ponudil nobenih dokazov na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija lahko preverila neustreznost predloženih referenc izbranega ponudnika. Na vlagatelju je namreč dolžnost, da v revizijskem zahtevku navede vsa dejstva in dokaze, s katerimi se dokazujejo kršitve naročnika.

Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen, saj ni ugotovila kršitev naročnika, zaradi katerih bi naročnik na podlagi določil razpisne dokumentacije in ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo moral sprejel drugačno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 5.9.2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana
- Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, Ljubljana
- Atlas oprema d.o.o. Samova ulica 12 A, Ljubljana
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran