Na vsebino
EN

018-298/2013 Dars, d.d.

Številka: 018-298/2013-4
Datum sprejema: 3. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje varnostne in interventne službe" in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika RIVAL - VTS d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Janez Šurk, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.09.2013

odločila:

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje varnostne in interventne službe", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 25.07.2013, se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje varnostne in interventne službe". Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.04.2013, pod št. objave JN 4950/2013.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila št. 402-8/2013-LK-037/13-47, z dne 17.07.2013, vse tri sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi SINTAL d.d., Litostrojska 38, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, ostali dve ponudbi pa nepopolni. Naročnik je tudi navedel, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker je imel njegov podizvajalec Komunala Slovenske Gorice d.o.o. na dan oddaje ponudb neplačane davčne obveznosti. Vsi trije ponudniki so obvestilo prejeli dne 19.07.2013.


Vlagatelj je dne 23.07.2013 od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila. Vlagatelj je navedel, da družbe Komunala Slovenske Gorice d.o.o. ni nominiral za svojega podizvajalca. Vlagatelj je še navedel, da noben izmed njegovih treh podizvajalcev (Varnost Maribor d.d., Prosignal d.o.o. in GVS d.o.o.) na dan oddaje ponudb (dne 15.05.2013) ni imel neporavnanih davkov.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 25.07.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva v višini plačane takse. Vlagatelj navaja, da naročnik ni pojasnil in obrazložil zakaj je njegova ponudba nepopolna. Vlagatelj zatrjuje, da družbe Komunala Slovenske Gorice d.o.o. ni navedel kot svojega podizvajalca, da mu je navedena družba neznana in da z njo ni bil nikoli v poslovnem razmerju.

Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 26.07.2013 (vlagatelju je bila vročena dne 29.07.2013). Naročnik je navedel, da je v obvestilu pomotoma navedel napačnega podizvajalca in hkrati pojasnil, da je imel neporavnane obveznosti v zvezi s plačili davkov vlagateljev podizvajalec Varnost Maribor d.d. Naročnik je istega dne (26.07.2013) izdal Popravek odločitve o oddaji javnega naročila (dokument 402-8/2013-LK-037/13-47/1), s katerim je ponudnike obvestil, da je javno naročilo (ponovno) oddal v izvedbo prvotno izbranemu ponudniku. V obrazložitvi je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, ostali dve ponudbi pa nepopolni. Naročnik je (tokrat) navedel, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker je imel njegov podizvajalec Varnost Maribor d.d. na dan oddaje ponudb neplačane davčne obveznosti (vsi trije ponudniki so obvestilo prejeli dne 29.07.2013).

Naročnik je dne 09.08.2013 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva (dokument št. 402-8/2013-AP-073). Naročnik navaja, da je izdal dodatno obrazložitev odločitve in popravek odločitve o oddaji naročila. V obeh dokumentih je navedel, da je v izpodbijani odločitvi napačno ime podizvajalca ter hkrati pojasnil, da je imel vlagateljev podizvajalec Varnost Maribor d.d. (in torej ne družba Komunala Slovenske Gorice d.o.o.) na dan oddaje ponudb neplačane davčne obveznosti. Iz navedenega razloga, zatrjuje naročnik, ostaja vlagateljeva ponudba še vedno nepravilna in nepopolna.

Naročnik je z vlogo, z dne 14.08.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 20.08.2013.

Državna revizijska komisija je dne 29.08.2013 od vlagateljevega prejela vlogo, s katero ji sporoča, da ni vložil zahtevka za revizijo in je zato na podlagi 72. člena ZPVPJN upravičen do vračila plačane takse. Vlagatelj je tudi navedel, da vložen zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v Obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 17.07.2013, napačno zapisal, da je njegova ponudba nepravilna in nepopolna iz razloga, ker njegov podizvajalec (to je družba Komunala Slovenske Gorice d.o.o.) ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Ker vlagatelj z navedeno družbo ni sodeloval, je vložil utemeljen zahtevek za revizijo, pri čemer je bil vezan na osemdnevni rok. Vložitev zahtevka za revizijo in (posledično tudi) plačilo takse je torej povzročil naročnik. Vlagatelj navaja, da je po prejemu sklepa, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, obvestil naročnika, da se ne strinja z začetkom postopka in da naj se šteje, da zahtevek za revizijo sploh ni bil vložen. Ker je torej vlagatelj takso plačal, zahtevka za revizijo pa ni vložil, je na podlagi 1. alineje prvega odstavka 72. člena ZPVPJN upravičen do vračila celotne takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje varnostne in interventne službe", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 25.07.2013, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Iz določil prvega odstavka 72. člena ZPVPJN izhaja, da je vlagatelj upravičen do vračila takse (tudi) v primeru, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek ter v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila.

V konkretnem primeru je vlagatelj dne 25.07.2013 vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje varnostne in interventne službe" Ker tako ni izpolnjen noben od pogojev po prvem odstavku 72. člena ZPVPJN, vlagatelj na tej pravni podlagi ni upravičen do vračila takse.

Dne 25.07.2013 vloženi revizijski zahtevek je vlagatelj z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 29.08.2013, umaknil. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, do povračila stroškov postopka (takse za postopek) prav tako ni upravičen na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija še pripominja, da je novela ZPVPJN (ZPVPJN-A), ki v 12. členu predvideva povračilo polovice plačane takse v primeru, če vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, preden Državna revizijska komisija sprejme odločitev iz prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, pričela veljati šele po vložitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo. Ker se skladno s prehodnimi določili novele ZPVPJN, predrevizijski in revizijski postopek, ki sta se začela pred uveljavitvijo novele, dokončata po dosedanjih predpisih (14. člena novele ZPVPJN), vlagatelj tudi ni upravičen do povrnitve polovice plačane takse.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 03.09.2013

predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- odvetnik Janez Šurk, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- SINTAL d.d., Litostrojska 38, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran