Na vsebino
EN

018-285/2013 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-285/2013-7
Datum sprejema: 2. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL" (v sklopih številka 24 in 42) in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj MEDIMAJ, d. o. o., Škalce 1F, Slovenske Konjice, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 9. 2013

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa številka JN_007/2013_6, z dne 2. 8. 2013.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 29. 7. 2013 odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN tudi v njegovi preostali vsebini (razen v vsebini, o kateri je bilo odločeno že s sklepom številka JN_007/2013_7, z dne 8. 8. 2013).

2. Odločitev o stroških postopka s pritožbo se pridrži za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 29. 7. 2013.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16. 4. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za laboratorijski potrošni material. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo (pod številko objave JN7203/2013) dne 12. 6. 2013 objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 14. 6. 2013 pa (pod številko dokumenta 194240) v Dodatku k Uradnemu listu EU, številka 2013/S 114 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 30. 7. 2013 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 29. 7. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj (primarno) predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi tako, da razveljavi razpisno dokumentacijo in zadevni razpis v sklopih številka 24, 42 in G5: Zdravstveni dom Kranj, podrejeno pa, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi razpis v celoti. Vlagatelj obenem predlaga tudi, da mu naročnik povrne "stroške z revizijo" oziroma "stroške za revizijo".

Naročnik je dne 2. 8. 2013 sprejel sklep številka JN_007/2013_6, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo za sklopa številka 24 in 42 zavrgel (v nadaljevanju: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo) z obrazložitvijo, da je bil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na tehnične lastnosti artiklov za ta dva sklopa, ob upoštevanju datuma objave zadnjih pojasnil, vezanih na tehnične lastnosti zahtevane opreme za sklop številka 24 oziroma za sklop številka 42, vložen prepozno. Naročnik pri tem izpostavlja, da je v vseh 47. sklopih zadevnega javnega naročila opredelil tehnične zahteve artiklov, ki so vezane izključno na posamezni sklop, da je na vsa prejeta vprašanja, vezana na zahteve in merila, ki veljajo za vse ponudnike in vse sklope, odgovoril, zadnje pojasnilo (v zvezi s tem) pa je bilo objavljeno dne 11. 7. 2013. Po tem roku se, po zatrjevanju naročnika, navodila za oddajo ponudb niso več spreminjala, dopolnjevala ali pojasnjevala. Naročnik ob doslej navedenem še dodaja, da se bo do ostalih navedb vlagatelja (v zahtevku za revizijo) opredelil v samostojni odločitvi v roku osmih delovnih dni od prejema zahtevka za revizijo.

Dne 8. 8. 2013 je naročnik sprejel tudi sklep številka JN_007/2013_7, s katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo za sklop številka 5 zavrne kot neutemeljen, obenem pa se zavrne tudi zahteva vlagatelja za povračilo stroškov.

Naročnik je v prilogi dopisa številka JN_001/2013_14, z dne 9. 8. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 13. 8. 2013, odstopil dokumentacijo o postopku javnega naročanja, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj (po pooblaščeni odvetniški družbi) prejel dne 12. 8. 2013, dne 14. 8. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal pritožbo, ki jo je naročnik prejel dne 19. 8. 2013 (v nadaljevanju: pritožba). V njej Državni revizijski komisiji predlaga, da pritožbi ugodi, razveljavi odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa naloži, da zahtevek za revizijo obravnava meritorno in vlagatelju povrne stroške za zastopanje. Vlagatelj v pritožbi navaja, da se z odločitvijo naročnika, kot izhaja iz odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo, ne strinja, zatrjuje, da za naročnikovo ravnanje, s katerim je o enem zahtevku za revizijo odločil v dveh ločenih sklepih, ni najti pravne podlage, ter zaključuje, da "ne gre slediti interpretaciji naročnika, da je s potekom 8 dnevnega roka od zadnjega odgovora naročnika preko portala (glede na sklop), vlagatelj v reviziji prekludiran, saj je temelj en javni razpis in ne gre za več ločenih razpisov". Slednja interpretacija naročnika po stališču vlagatelja pomeni obid ZPVPJN, ZJN-2 in prakse Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-285/2013-2, z dne 14. 8. 2013, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 22. 8. 2013 pa je prejela naročnikov dopis številka 2374/01-1162, z dne 21. 8. 2013, v prilogi katerega ji naročnik odstopa dodatno dokumentacijo zadevnega postopka.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter proučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. in 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se je zadevni postopek s pritožbo začel po predrevizijskem postopku, ki se je izvedel po dosedanjih predpisih (naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo po pošti prejel dne 30. 7. 2013), to je po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013 " ZPVPJN-A; v nadaljevanju: ZPVPJN-A), zato se postopek s pritožbo dokonča po dosedanjih predpisih (tretji odstavek 14. člena ZPVPJN-A, v povezavi s prvim odstavkom istega člena in 15. členom ZPVPJN-A).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je iz (1. točke) naročnikove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo razvidno, da je omenjeno odločitev sprejel na podlagi prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija je ob natančni proučitvi odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo ugotovila, da je ta (kljub navedbi naročnika, da je sprejeta na podlagi prvega odstavka 25. člena ZPVPJN) po vsebini sprejeta na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN. Prvi odstavek 25. člena ZPVPJN namreč določa zgolj roke za vložitev zahtevka za revizijo, ne določa pa ravnanj naročnika za primer, ko ugotovi, da zahtevek za revizijo ni vložen v roku za njegovo vložitev. Omenjena ravnanja normira tretji odstavek 26. člena ZPVPJN (v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN). Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo obravnavala ob upoštevanju predstavljenih zakonskih podlag.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba po vsebini vložena na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija po predhodnem preizkusu vlagateljeve pritožbe, opravljenem na podlagi 54. člena ZPVPJN, pristopila k vsebinskemu odločanju o pritožbi (55. člen ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru med naročnikom in vlagateljem spor v tem, ali je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo za sklopa številka 24 in 42 (ob sklicevanju na določbo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN) upravičeno (zakonito) zavrgel kot prepozno vloženega. Medtem, ko naročnik rok za vložitev zahtevka za revizijo iz 25. člena ZPVPJN šteje od dne, ko je odgovoril na vprašanja, vezana na sklop številka 24 oziroma na sklop številka 42 (izpostavljena pojasnila se namreč, po zatrjevanju naročnika, nanašajo "izključno na tehnične lastnosti sklopa 24 in 42"), vlagatelj nasprotno v pritožbi (po vsebini) zatrjuje, da je v konkretnem primeru rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od zadnjega odgovora naročnika, objavljenega na Portalu javnih naročil, ne glede na to, na kateri sklop se ta odgovor nanaša.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil pred potekom roka za prejem ponudb. Kot izhaja iz naročnikove prejemne štampiljke na vlagateljevem zahtevku za revizijo, je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 30. 7. 2013, rok za prejem ponudb pa je bil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila določen na dan 31. 7. 2013 ob 10. uri (točka VI.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega na Portalu javnih naročil, "pojasnilo, Datum objave: 12.7.2013, 11:56", objavljeno na Portalu javnih naročil, pa tudi točka IV.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, objavljenega v Dodatku k Uradnemu listu EU). Med vlagateljem in naročnikom tudi ni spora o tem, da se vlagateljev zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (vključno z vsebino objave) postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki normira roke za vložitev zahtevka za revizijo, izhaja, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN), vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
" objave obvestila o javnem naročilu ali
" obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
" prejema povabila k oddaji ponudb.

Kot izhaja iz zahtevka za revizijo (točka II. na strani 2) vlagatelj v njem zatrjuje, da je njegov zahtevek za revizijo vložen pravočasno, saj "je vložen v 8 delovnih dneh od dne, ko naročnik preko portala JN7203/2013, objavil zadnji odgovor (dne 22.07.2012)", obenem pa zaključuje, da je iz razloga, ker "rok za oddajo ponudb še ni potekel," ["] "revizija pravočasna, vložena pa je v roku osnih delovnih dni, od objave zadnjega odgovora naročnika (sprememba razpisne dokumentacije)".

Ob vpogledu v obvestilo o (javnem) naročilu postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da
" zadnji pojasnili (odgovora), objavljeni na Portalu javnih naročil, nosita "Datum objave: 20.7.2013, 06:06" oziroma "Datum objave: 20.7.2013, 06:09",
" je bilo obvestilo o dodatnih informacijah (pod številko dokumenta 235518) v Dodatku k Uradnemu listu EU, številka 2013/S 136, objavljeno dne 16. 7. 2013,
" je bilo obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (pod številko objave JN8750/2013) na Portalu javnih naročil objavljeno dne 12. 7. 2013,
" zadnje pojasnilo, ki se nanaša na vse sklope (naročnik namreč v njem podaljšuje rok za oddajo ponudb), objavljeno na Portalu javnih naročil, nosi "Datum objave: 12.7.2013, 11:56",
" zadnji naročnikovi odgovori, ki se nanašajo na (tehnične) zahteve sklopa številka 24, objavljeni na Portalu javnih naročil, nosijo "Datum objave: 11.7.2013, 09:08",
" zadnji naročnikovi odgovori, ki se nanašajo na (tehnične) zahteve sklopa številka 42, objavljeni na Portalu javnih naročil, nosijo "Datum objave: 10.7.2013, 13:30".
Glede na navedeno Državna revizijska komisija v predstavljenem smislu pritrjuje naročniku, ki v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo ugotavlja, da je zadnje "pojasnilo vezano na tehnične lastnosti zahtevane opreme za sklop 24" ["] "objavil dne 11.7.2013" (druga alinea prvega odstavka na strani 2), da je bilo zadnje "pojasnilo vezano na tehnične lastnosti zahtevane opreme za sklop 42" ["] "objavljeno dne 10.7.2013" (tretja alinea prvega odstavka na strani 2), oziroma, da je v navezavi na "postavljena vprašanja vezana na sklop 24 in 42" ["] "odgovore objavil 10. In 11.7.2013".

Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da druga alinea prvega odstavka 25. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo omenjenega odstavka) tek roka za vložitev zahtevka za revizijo veže na obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. ZPVPJN torej tek roka za vložitev zahtevka za revizijo navezuje na obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s katerim se spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije (kot celote) ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (glej besedno zvezo "iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu"), ne pa morebiti na obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s katerim se spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz posameznega sklopa razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (upoštevaje posamezni sklop). Drugačnega zaključka ni napraviti niti ob upoštevanju vsebine Predloga Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, objavljenega v Poročevalcu Državnega zbora (dopolnjen zakon, prva obravnava, EVA 2011-1611-0100). Ponudniku je namreč, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, učinkovito pravno varstvo zagotovljeno le v primeru, če ima ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se šteje od dneva, ko se seznani s celotno razpisno dokumentacijo.

Razumevanje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN v predstavljenem smislu zgolj še dodatno potrjuje tudi prvi odstavek 71. člena ZPVPJN, ki v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (kot tokrat), določa znesek takse v postopku pravnega varstva tako, da ga veže na oddajo javnega naročila kot celoto (ne pa na posamezen sklop javnega naročila), v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila, pa (za razliko od tokratnega konkretnega dejanskega stanja) določa znesek takse v postopku pravnega varstva tako, da ga veže na odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo.

Ob tem ne gre prezreti dejstva, da je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah zapisala, da je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati ne samo objave obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen Zakona o javnem naročanju " Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), temveč tudi pojasnila naročnika, objavljena na Portalu javnih naročil v obliki odgovorov na vprašanja gospodarskih subjektov (potencialnih ponudnikov). Tudi v takšni obliki objavljena pojasnila naročnika so namreč po svoji vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Državna revizijska komisija je ob tem v več svojih odločitvah zapisala tudi, da je treba kot del razpisne dokumentacije obravnavati ne le informacije, ki spreminjajo ali dopolnjujejo posamezne določbe razpisne dokumentacije, temveč tudi informacije, ki le pojasnjujejo naročnikove zahteve ali odpravljajo morebitne dvome in dvoumnosti. Iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 tako izhaja, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji.

Res je sicer, da je sklop del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno (31. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), vendar pa ustrezne pravne podlage za sklep (naročnika), po katerem bi bilo od dejstva, na kateri sklop se nanaša posamezna posredovana informacija (odgovor naročnika), odvisno, katerega dne gospodarskemu subjektu poteče rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije v posameznem sklopu, ne v določbi 25. člena ZPVPJN ne v kateri drugi določbi ZPVPJN ni najti. Takšen sklep bi lahko pripeljal tudi do situacije, v kateri bi moral gospodarski subjekt, če bi v postopku oddaje istega javnega naročila ocenil, da so določbe razpisne dokumentacije nezakonite v delih, ki se nanašajo na več sklopov, vložiti ne le en, temveč več zahtevkov za revizijo (v odvisnosti od tega, kdaj je bilo objavljeno zadnje vprašanje, ki se nanaša na določen sklop). V posledici takšnega (sicer nesorazmernega) sklepa bi moral gospodarski subjekt za vsak zahtevek za revizijo, vložen v postopku oddaje istega javnega naročila, plačati tudi novo takso (v zvezi s tem primerjati 71. člen ZPVPJN, v povezavi z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN), kar pa bi bilo v nasprotju z načelom dostopnosti (10. člen ZPVPJN), po katerem mora biti vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s katerim se varujejo interesi, zagotovljeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in drugimi predpisi, ter s katerim se mora krepiti zaupanje javnosti v delo države in njenih organov. V posledici navedenega je v doslej predstavljenem smislu pritrditi vlagatelju, ki v pritožbi (četrti odstavek na tretji strani) zatrjuje, da "ne gre slediti interpretaciji naročnika, da je s potekom 8 dnevnega roka od zadnjega odgovora naročnika preko portala (glede na sklop), vlagatelj v reviziji prekludiran, saj je temelj en javni razpis in ne gre za več ločenih razpisov".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zadnji pojasnili (odgovora), objavljeni na Portalu javnih naročil, nosita "Datum objave: 20.7.2013, 06:06" oziroma "Datum objave: 20.7.2013, 06:09", kar pomeni, da
" se je dne 20. 7. 2013 vlagatelj lahko seznanil s celotno razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila,
" je vlagatelju z dnem 22. 7. 2013 (kot prvim delovnim dnem, ki sledi dnevu 20. 7. 2013) začel teči rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila kot celoto (torej zoper razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila v vsakem od njenih sklopov).

Kot izhaja iz prejemne štampiljke na zahtevku za revizijo je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 30. 7. 2013. Omenjeno dejstvo v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo (prve tri alinee prvega odstavka na strani 2) potrjuje tudi naročnik. Ker
" iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN izhaja, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, za katerega pa v konkretnem primeru ne gre), vloži v osmih delovnih dneh od dneva obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,
" je potrebno pri vprašanju teka roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati ne samo objave obvestil o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen ZJN-2), temveč tudi pojasnila naročnika, objavljena na Portalu javnih naročil v obliki odgovorov na vprašanja gospodarskih subjektov (potencialnih ponudnikov),
" je objavi na Portalu javnih naročil, ki nosita "Datum objave: 20.7.2013, 06:06" oziroma "Datum objave: 20.7.2013, 06:09", po vsebini šteti za pojasnili naročnika,
" je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 30. 7. 2013,
je bil vlagateljev zahtevek za revizijo v predmetnem postopku pravnega varstva vložen v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, torej pravočasno.

V posledici dosedanjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo v njegovi preostali vsebini (razen v vsebini, o kateri je bilo odločeno že s sklepom številka JN_007/2013_7, z dne 8. 8. 2013), ob upoštevanju datuma objave zadnjih pojasnil, vezanih na tehnične lastnosti zahtevane opreme za sklop številka 24 oziroma za sklop številka 42, kot prepozno vložen zavrgel, kršil tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, ne da bi odločala o utemeljenosti ostalih vlagateljevih pritožbenih argumentov (zlasti tistih, v katerih vlagatelj zatrjuje, da za naročnikovo ravnanje, s katerim je o enem zahtevku za revizijo odločil v dveh ločenih sklepih, ni najti pravne podlage), vlagateljevi pritožbi na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa številka JN_007/2013_6, z dne 2. 8. 2013. Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 55. člena ZPVPJN obenem odločila, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 29. 7. 2013 odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN tudi v njegovi preostali vsebini (razen v vsebini, o kateri je bilo odločeno že s sklepom številka JN_007/2013_7, z dne 8. 8. 2013). Odločanje o ostalih vlagateljevih pritožbenih argumentih ne bi v ničemer vplivalo na zadevno končno odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj Državni revizijski komisiji v pritožbi predlaga tudi, da naročniku naloži, da mu povrne stroške za zastopanje.

Ker je odločitev o stroških postopka pravnega varstva odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo (glej tretji oziroma četrti odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija na podlagi 75. člena ZPVPJN (ob uporabi tretjega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN) odločila, da se odločitev o stroških postopka s pritožbo pridrži za končno odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 2. 9. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
" Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
" v spis zadeve, tu

Natisni stran