Na vsebino
EN

018-277/2013 Mestna občina Celje

Številka: 018-277/2013-5
Datum sprejema: 26. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izgradnja pustolovskega parka Celjska koča", začetem na podlagi pritožbe ponudnika Kletterpark.com GmbH, Auerspergstrasse 47 a, 5020 Salzburg, Avstrija (v nadaljevanju: pritožnik), zoper odločitev naročnika Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.8.2013

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 29.7.2013 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 4306-2/2003 z dne 16.7.2013.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Ministrstvo za finance povrne vlagatelju v roku 8 dni 4,00 EUR preveč plačane takse.

Obrazložitev:

Naročnik je v izvedel postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja pustolovskega parka in plezalne stene Celjska koča" št. JN 1820/2013. Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer: izvedbo pustolovskega parka in drugi sklop: plezalne stene. Naročnik v postopku za Izgradnjo pustolovskega parka (sklop 1) ni prejel popolne ponudbe, zato je javno naročilo ponovil in izvedel postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi z možnostjo pogajanj, št. objave na Portalu javnih naročil JN 5375/2013 z dne 9.5.2013. Naročnik je v ponovljenem postopku dne 19.6. 2013 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4306-2/2013, iz katerega je razvidno, da se za izbranega ponudnika izbere ponudba Koren Sports d.o.o., Pot na Bistriško planino 10, Tržič (izbrani ponudnik). Ponudba vlagatelja se je izločila kot neprimerna, ponudba Lesnina MG Oprema d.d. pa kot nesprejemljiva. Vlagatelj je prejel naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila 26.6.2013. Naročnik je prejel revizijski zahtevek 8.7.2013, na zadnji dan roka za vložitev revizijskega zahtevka. Revizijski zahtevek je bil vložen v delu zoper Sklop 1 (Izgradnja pustolovskega parka). Naročnik je izdal Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo dne 16.7.2013, vlagatelj pa ga je prejel dne 25.7.2013 in 30.7.2013 priporočeno po pošti iz Avstrije poslal pritožbo, ki je predmet tega postopka.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je napačno izpolnil rubriko "cena", v delu, ki predstavlja "količina x cena". Ker pa je določil ceno na enoto, je ob znani količini mogoče izračunati ceno ponudbe. Zaradi tega je bila ponudba po njegovem mnenju formalno nepopolna.

Naročnik je s sklepom dne 16.7.2013 zavrgel zahtevek za revizijo iz razloga nepravočasnega plačila takse. Naročnik prizna, da je v pravnem pouku podal napačno višino zneska takse, zato je vlagatelju določil nov rok za doplačilo takse, tj. 15.7.2013. Dne 15.7.2013 je vlagatelj naročniku poslal listino, iz katere naj bi izhajalo, da je vlagatelj dne 15.7.2013 doplačal takso v višini 967,62 EUR. Ker v konkretnem primeru ni šlo za potrdilo banke, temveč zgolj za izpis iz spletne banke, iz katerega izhaja, da je bil nalog za plačilo dolžnega zneska dan šele dne 15.7.2013 ob 21.55 uri, je naročnik zavrgel zahtevek. Pred tem je pri Ministrstvu za finance preveril, ali je bila taksa plačana pravočasno. Ministrstvo za finance je sporočilo, da taksa v znesku 967,62 EUR do vključno 15.7.2013 ni bila plačana. Glede na navedeno je vlagatelj prepozno plačal takso, saj je bil 15.7.2013 v poznih večernih urah dan šele nalog banki za plačilo takse. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel, ker ni bila podana predpostavka iz 2. odstavka 15. člena ZPVPJN. Dne 16.7.2013 je naročnik prejel tudi obvestilo, da niti znesek 377,43 EUR ni bil pravočasno plačan. Namesto 5. julija je bil plačan 8. julija 2013.

Vlagatelj je v pritožbi z dne 29.7.2013 navedel, da je plačal takso pravočasno, kot izhaja iz bančnega potrdila, in sicer dne 15.7.2013. Plačal je tudi doplačilo takse in že sam izračun takse mu daje vtis, da je vrednost takse naknadno povišana z namenom, da se kot ponudnik ne bi več pritožil. Ponovno potrdi, da je bil v pravem času plačan tudi prvi del takse, in sicer 5.7.2013. Meni, da naročnik s postavitvijo kratkih pritožbenih rokov in rokov za plačilo takse, ni upošteval dejstva, da je ponudnik v drugi državi in sama transakcija med bankami izven države traja dan dlje kot znotraj države. S tem je naročnik vlagatelja spravil v neenakopraven položaj. V nadaljevanju pa se opredeljuje do zahtevka za revizijo in kršitev, ki niso predmet pritožbenega postopka.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 8. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku. Naročnik je posebej opozoril, da se pri Državni revizijski komisiji vodijo tudi drugi predhodno neuspešno zaključeni postopki za isti predmet javnega naročanja, zato dokumentacije iz predhodnih, neuspešno zaključenih postopkov, ne pošiljajo.

Naročnik ni posredoval revizijskega zahtevka v odgovor izbranemu ponudniku, zato je Državna revizijska komisija izbranega ponudnika obvestila, da se ima možnost v treh delovnih dneh izjaviti o navedbah vlagatelja v revizijskem zahtevku. Izbrani ponudnik je v dopisu z dne 19.8.2013 navedel, da se ne strinja z zahtevkom za revizijo iz razlogov, ki jih je navedel naročnik v Sklepu o zavrženju revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je najprej v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPVPJN opravila predhodni preizkus pritožbe, ki določa, da Državna revizijska komisija po prejemu pritožbe preveri, ali:
" je bila vložena pravočasno;
" vsebuje vse obvezne sestavine iz 52. člena tega zakona;
" jo je vložil vlagatelj, izbrani ponudnik ali naročnik.

Na podlagi 5. odstavka 25. člena ZPVPJN znaša rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o oddaji, 8 delovnih dni po prejemu te odločitve. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je v navedenem primeru potekel 8.7.2013, saj je vlagatelj prejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4306-2/2013 z dne 19.6.2013, dne 26.6.2013. Državna revizijska komisija je ugotovila, da vsebuje pritožba vse obvezne sestavine iz 52. člena zakona in da jo je vložil upravičeni vlagatelj. Prav tako je bila vložena pravočasno, v roku 3 delovnih dni, saj je bila oddana priporočeno po pošti v Avstriji na zadnji dan roka (30.7.2013). Navedeno je v skladu z 2. odstavkom 51. člena v zvezi s 1. odstavkom 24. člena ZPVPJN. Iz kuverte izhaja, da je bila pritožba oddana priporočeno na eni izmed avstrijskih pošt dne 30.7. 2013. Na kuverti je koda in velika črka "R", ki v skladu s pravili poslovanja pošte oziroma priročnikom Handbuch Brief International z dne 1.7.2013, ki je objavljen na spletni strani Österreichische Post Aktiengesellschaft, pomeni poslano priporočeno.

Državna revizijska komisija je z namenom presoje vlagateljevih očitkov v dokazne namene vpogledala v pritožbo in naročnikov sklep z dne 16.7.2013. Po preučitvi celotne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora naročnik po prejemu zahtevka v okviru predhodnega preizkusa najprej preveriti, ali je bil vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni (četrti odstavek 26. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zakona ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega zakona ali da ni bila plačna ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Med strankama je sporno vprašanje izpolnjene procesne predpostavke plačila takse oziroma ali je naročnik s sklepom utemeljeno zavrgel zahtevek za revizijo iz razloga nepravočasnega plačila takse oziroma pomanjkanja potrdila o plačilu takse. Prav tako je med njima nesoglasje, ali je izpisek iz spletne banke Bank Austria enakovreden potrdilu banke o plačilu takse. Ker ZPVPJN ne določa, katero listino je mogoče šteti kot potrdilo o plačilu takse oziroma kakšne sestavine mora ta imeti, je treba ob vsakokratni presoji konkretnega potrdila ugotoviti, ali je bila taksa dejansko plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo.

V predmetni zadevi je naročnik v pravnem pouku Odločitve o oddaji javnega naročanja z dne 19.6.2013 podal napačen znesek za plačilo takse. Vlagatelj je prejel navedeno odločitev 26.6.2013. Naročnik je prejel zahtevek za revizijo 8.7.2013, ko je potekel rok za vložitev pravnega sredstva. Vlagatelj ga je poslal priporočeno 5.7.2013 iz pošte v Avstriji. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil spletni obrazec Bank Austria, s katerim je izkazal nalog za plačilo banki za navedeni znesek 377,43 EUR. Iz izpiska spletne banke Bank Austria, ki ga je vlagatelj v predmetnem postopku pravnega varstva priložil zahtevku za revizijo kot potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, je razvidno, da je vlagatelj dne 5.7.2013 banki dal zahtevo za plačilo zneska v višini 377,43 EUR na račun SI56011001000358802. Naročnik je s sklepom zavrgel zahtevek za revizijo, ker taksa ni bila plačana pravočasno oziroma vlagatelj ni predložil ustreznega potrdila o plačilu banke. Naročnik in kasneje Državna revizijska komisija sta ugotovila, da je bil navedeni znesek plačan 8.7.2013, kar je v roku za vložitev zahtevka za revizijo. V skladu s prakso Državne revizijske komisije pomeni pravočasno plačilo takse skupaj z nalogom vlagatelja banki za izvedbo plačila izpolnjeno procesno predpostavko plačila takse (zadeva št. 018-090/2013-3). Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je bila taksa v tem delu pravočasno plačana.

Vlagatelj k revizijskemu zahtevku ni priložil potrdila o plačilu takse, ampak je priložil izpisek iz spletne banke Bank Austria, iz katerega je razvidno, da je podal nalog za plačilo takse z dnem plačila 5.7.2013 za znesek 377, 43 EUR. Naročnik je vlagatelja dne 8.7.2013 pozval na doplačilo takse, saj je v pravnem pouku podal napačen znesek, namesto 1.345,05 EUR je določil le s strani vlagatelja plačani znesek. Naročnik je najprej podaljšal rok za doplačilo do 10.7.2013, v sporazumu z vlagateljem je bil rok podaljšan do 15.7.2013, saj je prejel dopis šele 12.7.2013. V dopisu je bil vlagatelj opozorjen, da bo v nasprotnem primeru revizijski zahtevek zavržen. Dne 15.7.2013 je vlagatelj poslal naročniku izpisek iz Spletne banke Bank Austria, da je 15.7.2013 ob 21.55. uri podal nalog banki za plačilo zneska 967,62 EUR. Naročnik je dne 16.7.2013 pridobil z Ministrstva za finance potrdilo, da 15.7.2013 taksa še ni bila plačana. Državna revizijska komisija je iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke ugotovila, da je bil drugi del takse plačan 17.7.2013 po poteku dogovorjenega roka.

Za razliko od prvega plačila takse, vlagatelj do dogovorjenega roka ni uspel doplačati takse, je pa 15.7.2013 ob 22.03 (10.03 pm) preko elektronske pošte posredoval naročniku za preostali del plačila takse, tj. 967,62 EUR, podoben izpisek iz spletne banke Bank Austria kot prvič. Iz njega je razvidno, da je istega dne ob 21.55 uri na isti račun kot v prvem primeru podal zahtevo banki za izplačilo 967,62 EUR. Na podlagi vpogleda v izpisek torej ni mogoče ugotoviti, ali je bila taksa dejansko plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo oziroma do 15.7.2013, saj iz njega izhaja le to, da je bila na omenjena datuma dana zahteva za plačilo takse. ZPVPJN ne ureja situacije, kako mora ravnati naročnik, če doplačilo takse zaradi napačne poučitve naročnika v pravnem pouku ni izvedeno v dogovorjenem roku. Tretji odstavek 26. člena ZPVPJN ureja situacije, če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zakona ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega zakona ali da ni bila plačana ustrezna taksa. Kot je Državna revizijska komisija ugotovila, je bil prvi del plačila takse plačan pravočasno, zato je naročnik ravnal pravilno, da je pozval vlagatelja na doplačilo takse v skladu s prakso Državne revizijske komisije. Iz navedenega izhaja, da je predložil ustrezen dokaz o plačilu takse. Plačal pa je znesek, ki mu ga je naročnik navedel v pravnem pouku, zato določbe tretjega odstavka 26. člena ni mogoče uporabiti in posledično zavreči zahtevka za revizijo.

Ker zakon ne ureja situacije, kadar je vlagatelj s strani naročnika v pravnem pouku napačno poučen o pravilnem znesku takse, je potrebno njegovo ravnanje po mnenju Državne revizijske komisije presojati mileje in preučiti vse okoliščine primera. ZPVPJN je namreč v tretjem odstavku 26. člena za primer pomanjkanja potrdila o plačilu takse ali neplačila ustrezne takse zelo strog. V njem ni določeno pravilo, koliko časa mora naročnik dati vlagatelju na razpolago za doplačilo takse, ki je posledica napačne poučitve naročnika o predpisanem znesku takse. Zakon za predvidene dopolnitve revizijskega zahtevka v 4. odstavku 26. člena predvideva rok 3 delovnih dni od prejema poziva. Naročnik je dal vlagatelju na razpolago rok, v katerem vlagatelj sploh ni prejel poziva, s katerim mu je bilo odmerjeno doplačilo takse. Naročnik prav tako ni poskušal uporabiti analogije s četrtim odstavkom 26. člena zakona. Vlagatelj je prejel poziv 12.7.2013, v ponedeljek 15.7.2013 pa je že moral plačati takso. Tako je imel na razpolago le en delovni dan, saj je prejel poziv v petek 12.7.2013.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je vlagatelj posredoval izpisek spletne banke, s katerim je podal nalog banki za plačilo zneska 967,62 EUR, naročniku po elektronski pošti 15.7.2013 ob 22.03. Nalog banki pa je podal ob 21.55 uri. Iz izpiska plačilnega prometa Uprave za javne prihodke je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bila taksa plačana na račun Ministrstva za finance 17.7.2013, kar je po dogovorjenem roku. Ker pa je imel vlagatelj na razpolago le en delovni dan za doplačilo takse, poleg tega pa je še ponudnik izven države Slovenije, je imel po oceni Državne revizijske komisije na razpolago prekratek rok, da bi taksa lahko dejansko bila plačana na račun Ministrstva za finance do 15.7.2013.

Tudi vlagatelj je izpostavil, da naročnik s postavitvijo kratkih pritožbenih rokov in rokov za plačilo takse, ni upošteval dejstva, da je ponudnik v drugi državi in sama transakcija med bankami izven države traja dan dlje kot znotraj države. Vzrok zamude doplačila takse Državna revizijska komisija vidi v napaki naročnika, da ni že prvič podal pravilnega zneska takse in da je dal vlagatelju na razpolago prekratek rok za doplačilo takse, saj ni upošteval daljših transakcij med bankami v različnih državah ali analogije s 4. odstavkom 26. člena zakona. Državna revizijska komisija je v svojih odločbah že večkrat zavzela stališče, ki sicer velja za postopek pravnega varstva, da napačen pravni pouk oziroma opustitev dolžnosti naročnika, da vlagatelja pouči o pravilnem pravnem varstvu, ne more iti v škodo stranki, ki se ravna po njem (npr. zadeva št. 018-313/2011).

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila v skladu s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN in razveljavila naročnikovo odločitev, s katero je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 4306-2/2003 z dne 16.7.2013.

Naročnik mora na podlagi 2. odstavka 55. člena ZPVPJN odločiti o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, saj je izpolnjena procesna predpostavka aktivne legitimacije vlagatelja za vložitev revizijskega zahtevka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je tudi ugotovila, da je vlagatelj plačal 4,00 EUR takse preveč, zaradi napačnega izračuna naročnika. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 29.5.2013 izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil ceno za Izgradnjo pustolovskega parka (sklop 1) 137.304,62 EUR z DDV. Kot izhaja iz Zapisnika o izvedenih pogajanjih z dne 13.6.2013 je bila cena znižana na 134.105,00 EUR z DDV. Naročnik je v Pozivu na doplačilo takse z dne 8.7.2013 napačno izračunal, da znaša taksa 1.345,05 EUR, saj znaša v skladu s tretjo alinejo 1. odstavka 71. člena ZPVPJN en odstotek od vrednosti (z DDV) izbrane ponudbe, kar v navedenem primeru znaša 1.341,05 EUR. Ker je vlagatelj prvič plačal 377,43 EUR takse, bi moral doplačati 963,62 EUR takse. Naročnik je namesto navedenega zneska vlagatelja pozval na doplačilo 967,62 EUR, zaradi česar je vlagatelj na podlagi druge alineje 3. odstavka 72. člena ZPVPJN upravičen do vrnitve 4,00 EUR takse.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 26.8.2013


Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Kletterpark.com GmbH, Auerspergstrasse 47 a, 5020 Salzburg, Avstrija
- Koren Sports d.o.o., Pot na Bistriško planino 10, Tržič
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran