Na vsebino
EN

018-206/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-206/2013-17
Datum sprejema: 30. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "OBVO KIDRIČEVO: IZDELAVA PGD/PZI" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LINEAL, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 8. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, "Ev. št. 59/2013-KF", z dne 16. 5. 2013, se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-104/2012/16 412, z dne 23. 4. 2013.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.209,56 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Predlog izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 18. 10. 2012 sprejel "SKLEP št. A-67/12 S o začetku postopka javnega naročila" za predmet naročila "OBVO KIDRIČEVO: IZDELAVA PGD/PZI", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo (pod številko objave JN11333/2012) dne 22. 10. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 23. 4. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-104/2012/16 412 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je zadevno javno naročilo oddal ponudniku "CESTNI INŽENIRING d. o. o., Mladinska ulica 54, 2000 MARIBOR", v skupnem nastopu s partnerjem Ponting, d. o. o., Strossmayerjeva ulica 28, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 26. 4. 2013, dne 30. 4. 2013 pa je oddal "Vlog[o] za vpogled in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", znak vlagatelja 063668, z dne 29. 4. 2013. Naročnik je dne 3. 5. 2013 sprejel sklep številka 43001-104/2012/19, s katerim je vlagateljev "Zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila" zavrgel. Omenjeni sklep je vlagatelj prejel dne 6. 5. 2013.

Vlagatelj je dne 16. 5. 2013 oddal zahtevek za revizijo, "Ev. št. 59/2013-KF", z dne 16. 5. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga in zahteva, da naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, predlaga in zahteva pa tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka pravnega varstva.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika vsebuje pomembne nepopolnosti in nepravilnosti, zato bi moral naročnik, v kolikor bi ravnal skladno z razpisno dokumentacijo (in določbami ZJN-2), ugotoviti, da je ta nepopolna, v posledici pa jo izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz več razlogov, med njimi tudi iz razloga, ker je referenca, ki jo je v ponudbi izbranega ponudnika predložil Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), rokovno neustrezna. Po zatrjevanju vlagatelja so bila namreč dela "opravljena in izvedena že v mesecu aprilu 2007 in ne v decembru 2007, kot to navaja partner izbranega pobudnika", zaradi česar izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja podtočke 3.1.5 razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik je dne 27. 5. 2013 oddal vlogo z dne 27. 5. 2013 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), v kateri šteje, da je naročnik ravnal pravilno s tem, ko je njegovo ponudbo (upoštevaje določila ZJN-2) štel za popolno in je v sled tega javno naročilo oddal njemu. V omenjeni vlogi izbrani ponudnik predlaga, da naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo primarno zavrže, podredno kot neutemeljen zavrne, vlagatelju pa naloži, da mu povrne priglašene stroške, nastale v predrevizijskem postopku.

Naročnik je dne 7. 6. 2013 sprejel sklep številka 43001-104/2012/26, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevek vlagatelja glede stroškov. V obrazložitvi omenjenega sklepa naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v vseh njegovih delih zavrača. V navezavi na zatrjevano rokovno neustreznost reference, ki jo je v ponudbi izbranega ponudnika predložil Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), naročnik ugotavlja, da projektni dokumentaciji "Elaborat o stabilnosti gradbene jame pri izvedbi podvoza ter Prestavitev in zaščita komunalnih delov" predstavljata sestavni del celotne projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za izvedbo gradbenih del investicijskega projekta "Povezovalna cesta s podvozom pod železniško progo v Velenju", in navaja, da se je "[i]zvedba omenjene projektne dokumentacije" ["] "zaključila s končnim plačilom, to je, 16.01.2008 iz česar je razvidno, da je rok navedenega referenčnega posla ustrezen".

Naročnik je v prilogi dopisa številka 43001-104/2012/27, z dne 13. 6. 2013, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 17. 6. 2013 prejela vlagateljevo pripravljalno vlogo, "Ev. št. 61/2013-KF", skupaj s prilogami. V omenjeni vlogi vlagatelj vztraja pri vseh svojih navedbah v zahtevku za revizijo in podaja svoje mnenje na odločitev naročnika (o zahtevku za revizijo). Vlagatelj ob tem opozarja, da naročnikova trditev, da je bil sporni referenčni projekt zaključen s končnim plačilom dne 16. 1. 2008, ni pravilna, saj je za presojo merodajen dan, ko je bila projektna dokumentacija (primo)predana naročniku, ne pa datum plačila.

Državna revizijska komisija je v času od 15. do 17. 7. 2013 pridobila pojasnila Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (ki je na potrdilu o spornem referenčnem delu v ponudbi izbranega ponudnika naveden kot investitor), ter gospodarskega subjekta Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37B, Velenje (kot naročnika po pogodbi številka 30-06-SII-P, ki naj bi po zatrjevanju izbranega ponudnika predstavljala sestavni del referenčnega projekta). Slednji je pisno pojasnil, da je iz priložene pogodbe številka 30-06-SII-P, sklenjene dne 26. 9. 2006, razvidno, da je bila projektna dokumentacija za "Prestavitev in zaščito komunalnih vodov na področju PCG" naročniku predana dne 17. 10. 2006 v enem izvodu, ostalih pet izvodov pa se nahaja na Mestni občini Velenje. Iz pojasnila Mestne občine Velenje izhaja, da je zanjo, kot naročnika po naročilu JNMV-0169/2007-NAR, z dne 14. 3. 2007, Elaborat o stabilnosti gradbene jame pri izvedbi podvoza izdelalo podjetje Ponting Inženirski biro, d. o. o., Maribor, predmetni elaborat pa je bil Mestni občini Velenje primopredan dne 31. 5. 2007. Mestna občina Velenje nadalje pojasnjuje, da ji je bila projektna dokumentacija, izdelana na osnovi pogodbe številka JN-S-11/05-MO (projektna dokumentacija IDP/PGD/PZI povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju izvajalca Ponting, d. o. o., Maribor) v celoti in dokončno predana dne 15. 8. 2006 (kot dokaz je priložena kopija primopredajnega zapisnika).

Državna revizijska komisija je dne 17. 7. 2013 navedeni pojasnili posredovala v izjasnitev naročniku, pooblaščencu vlagatelja in pooblaščenki izbranega ponudnika. Naročnik v svoji izjasnitvi glede projektne dokumentacije za "Prestavitev in zaščito komunalnih vodov na področju PCG" navaja, da iz internega dokumenta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., številka 105810/XII/07-TP, izhaja, da je bil posel v celoti opravljen in potrjen z dokumentom z dne 13. 12. 2007, posledično pa se za veljavnost reference šteje datum 13. 12. 2007. Naročnik je hkrati posredoval tudi izjasnitev izbranega ponudnika, ki navaja, da so odgovori Mestne občine Velenje korektni, medtem ko odgovori Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., niso popolni, saj ta ne navaja potrditve zadržanega dela sredstev v višini 20 %. Zadržani del pogodbe je bil sproščen z internim dopisom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., številka 105810/XII/07-TP, z dne 13. 12. 2007, s čimer je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., potrdilo izdelano projektno dokumentacijo. Izbrani ponudnik sicer navaja, da je navedeni interni dopis nepodpisan, vendar pa verjame, da se original nahaja "v arhivu podjetja KP VE". Plačilo zadržanega dela sredstev je bilo izvršeno dne 16. 1. 2008, s čimer se je projekt zaključil. Izbrani ponudnik še navaja, da se je skladno s pogodbo številka 30-06-SII-P, sklenjeno dne 26. 9. 2006, projekt zaključil po potrditvi projektne dokumentacije s strani naročnika ter s sprostitvijo zadržanih sredstev, to je dne 13. 12. 2007. Izbrani ponudnik predmetni dokument tudi prilaga.

Tudi vlagatelj je podal svoja pojasnila, in sicer vztraja pri trditvah iz zahtevka za revizijo in meni, da pridobljeni dokumenti te še dodatno potrjujejo, saj je bila projektna dokumentacija, ki predstavlja referenčno delo izbranega ponudnika, predana dne 15. 8. 2006, kar je časovno neustrezno, odgovorni vodja projekta pa ne izpolnjuje pogoja iz razpisne dokumentacije glede istovrstnosti referenčnega dela.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, prejetih pojasnil, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je v konkretnem primeru vlagatelj zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve evidentno vložil izključno z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja, s čimer je izigral določbo 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), naročnik pa mora njegov zahtevek za revizijo kot prepozen zavreči.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da tretji odstavek 79.a člena ZJN-2 za primer, kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, določa, da rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja teče od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Iz razloga, ker
" se omenjena določba tretjega odstavka 79.a člena ZJN-2 uporabi (vsakokrat), "[k]adar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz" tretjega odstavka 79. člena ZJN-2
" naročnik o zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 lahko odloči tudi na način, da jo zavrže (tudi zavrženje zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 je namreč šteti za "odločit[ev] o tej zahtevi"),
Državna revizijska komisija zaključuje, da v konkretnem primeru naročnik v predrevizijskem postopku ni ravnal v nasprotju z določbami ZPVPJN, ko ob upoštevanju izpostavljenih določb ZJN-2 vlagateljevega zahtevka za revizijo ni zavrgel.

Upoštevaje opravljeni predhodni preizkus zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v nadaljevanju sprejela v (vsebinsko) obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom istega člena).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek 3. točke na sedmi strani in prvi odstavek 3. točke na osmi strani) zatrjuje, da je referenca, ki jo je v ponudbi izbranega ponudnika predložil Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), rokovno neustrezna, saj so bila dela "opravljena in izvedena že v mesecu aprilu 2007 in ne v decembru 2007, kot to navaja partner izbranega pobudnika". V posledici navedenega izbrani ponudnik, po zatrjevanju vlagatelja, ni izpolnil pogoja podtočke 3.1.5 razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v točki 2.5 Povabila k oddaji ponudbe med drugim določil, da je ponudba lahko samostojna, skupna in s podizvajalci (v zvezi s tem primerjati tudi podtočko 4.1.2 Povabila k oddaji ponudbe). V podtočki 2.5.2 Povabila k oddaji ponudbe je naročnik nadalje določil, da mora biti v ponudbi navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema. V podtočki 4.1.2 Povabila k oddaji ponudbe je naročnik določil, da podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel, če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, pa vsak (poleg osebnih podatkov) navede še vrsto (delovno področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del), količino in vrednost prevzetega posla (z davkom na dodano vrednost) ter kraj in termin izvedbe.

V točki 2.9 Povabila k oddaji ponudbe je naročnik zapisal, da se ponudbo izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije, pa tudi, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe. Pogoje za priznanje sposobnosti in dokazila, s katerimi se izpolnjevanje pogojev dokazuje, je naročnik določil v podtočkah točke 3.1 Povabila k oddaji ponudbe. Naročnik je tako v omenjeni točki zahteval, da mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti, vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec), pa mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati tudi pogoje glede referenc in predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju (točka 3.1 v povezavi s podtočko 4.1.3 Povabila k oddaji ponudbe). Ponudbena dokumentacija je morala biti izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije, naročnik pa je določil, da jo sestavljajo tudi (listine) "Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti". Navedbe v predloženih listinah so morale izkazovati aktualna in resnična stanja in so morale biti dokazljive (točka 4.1 Povabila k oddaji ponudbe).

V podtočki 3.1.5 Povabila k oddaji ponudbe je naročnik določil pogoj: "Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno opravil najmanj en istovrsten in vsaj 50% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi". Kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje omenjenega pogoja dokazuje, je naročnik določil obrazec "Podatki o referenčnem delu" (ki ga je bilo potrebno na podlagi točke 4.1 Povabila k oddaji ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati), v opombi pa je zapisal: "Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu" (v nadaljevanju: pogoj 3.1.5).

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa ugotovila, da je v njej med drugim navedeno, da bo Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prevzel dela "PGD in PZI podvoza s kesonom pod industrijskim tirom v dolžini približno 100 m", "PGD in PZI podhoda za živali" (5. člen pogodbe o skupnem nastopu, z dne 12. 11. 2013, ter druga tabela obrazca "PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU", vsebinsko enako pa tudi obrazec "IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV") in dela vodenja projekta (druga tabela obrazca "PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU", vsebinsko enako pa tudi obrazec "IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV").

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "PODATKI O REFERENČNEM DELU" za referenčno delo "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju". Kot izvajalec omenjenega referenčnega dela je naveden "PONTING d.o.o. in pogodbeni podizvajalci", kot datum izvedbe pa "03/2006 " 12/2007". Vsebinsko zelo primerljivi podatki (z navedbo meseca in leta izvedbe "12/2007") v navezavi na osebo V. M. izhajajo tudi iz izpolnjenega obrazca "PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH", na katerem je kot ponudnik (vključno z žigom na obrazcu) označen Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi).

Ker je naročnik v podtočki 3.1.5 Povabila k oddaji ponudbe določil pogoj, da je gospodarski subjekt najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, uspešno opravil v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila, bi se ob upoštevanju dejstva, da je bilo obvestilo o zadevnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN11333/2012) objavljeno dne 22. 10. 2012, v navezavi na omenjeno referenčno delo lahko štelo, da je bilo opravljeno v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila. Vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na osmi strani) zatrjuje in dokazuje, da je omenjena referenca, ki jo je v ponudbi izbranega ponudnika predložil Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), rokovno neustrezna, saj naj bi bila dela "opravljena in izvedena že v mesecu aprilu 2007 in ne v decembru 2007, kot to navaja partner izbranega pobudnika".

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija preverila, kdaj je bilo referenčno delo "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju" dejansko opravljeno, oziroma ali je bilo to referenčno delo opravljeno v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila. Obvestilo o zadevnem javnem naročilu je bilo namreč na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN11333/2012) objavljeno dne 22. 10. 2012, kar pomeni, da so ponudnikove reference, poleg ostalih pogojev, morale izpolnjevati tudi časovnega, in sicer so morala biti referenčna dela opravljena v zadnjih petih letih pred objavo konkretnega javnega naročila, to je od dne 22. 10. 2007 dalje do 22. 10. 2012.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med vlagateljem in izbranim ponudnikom ni spora o tem, da je bil pri omenjenem referenčnem delu (pri takratnem poslu oziroma takratnem javnem naročilu) vlagatelj podizvajalec gospodarskega subjekta Ponting, d. o. o. Omenjeno dejstvo izhaja tako iz zahtevka za revizijo (prvi odstavek na osmi strani) kakor tudi iz izjasnitve izbranega ponudnika o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 5).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 5) izpostavlja, da so projekt (referenčno delo) pokrivale tri pogodbe.

V navezavi na prvo od omenjenih pogodb Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz pojasnil Mestne občine Velenje, številka 000-01-0004/2013, z dne 15. 7. 2013, vključno s prilogami, jasno razbrati, da je bila projektna dokumentacija ("IDP/PGD/PZI povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju") izvajalca Ponting, d. o. o., izdelana na podlagi pogodbe JN-S-11/05-MO, Mestni občini Velenje (kot investitorju) dokončno in v celoti predana dne 15. 8. 2006. Da so omenjeni "[o]dgovori MO Velenje" ["] "popolnoma korektni in ustrezajo tudi naši dokumentaciji", v dopisu številka 490321, z dne 23. 7. 2013 (v nadaljevanju: dopis številka 490321), potrjujeta tudi izbrani ponudnik in gospodarski subjekt Ponting, d. o. o. V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da izpostavljeni dokumenti ne dokazujejo izpolnjevanja pogoja, določenega v podtočki 3.1.5 Povabila k oddaji ponudbe, da je gospodarski subjekt najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, uspešno opravil v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila.

V navezavi na drugo od omenjenih pogodb Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 5) navaja, da so bila dela po naročilu številka JNMV-0169/2007-NAR (z dne 14. 3. 2007) glede izdelave Elaborata o stabilnosti gradbene jame pri izvedbi podvoza zaključena "s plačilom dne 3. 8. 2007". Tudi v primeru, če bi omenjena dela po naročilu številka JNMV-0169/2007-NAR (z dne 14. 3. 2007) šteli za sestavni del referenčnega dela "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju", datum 3. 8. 2007 pa bi šteli za zaključek del po naročilu številka JNMV-0169/2007-NAR (izbrani ponudnik namreč v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zatrjuje, da so bila izpostavljena dela zaključena dne 3. 8. 2007), je potrebno zaključiti, da Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), ni dokazal, da je najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, uspešno opravil v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 5) izpostavlja, da je projekt (referenčno delo) pokrivala tudi pogodba, sklenjena "s Komunalnim podjetjem Velenje, pogodba št. 30-06-SII-P in naročilo 03078/2006 (Prestavitev in zaščita komunalnih vodov na področju PCG), ki pa je bila zaključena po predaji digitalnega projekta ter plačilom zadržanih sredstev dne 16.1.2008".

V navezavi na tretjo od omenjenih pogodb Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da datum plačila "zadržanih sredstev dne 16.1.2008" v konkretnem primeru ni pravno relevanten za odločitev o tem ali je v ponudbi izbranega ponudnika dokazano izpolnjevanje pogoja 3.1.5. Naročnik je namreč časovno komponento pogoja 3.1.5 vezal na dejstvo, da je bil (najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden) posel, kot ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, opravljen (izveden) v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila, ne pa na dejstvo datuma plačila omenjenega referenčnega dela (posla). V tem smislu je pritrditi tudi vlagatelju, ki v svoji pripravljalni vlogi (na strani 7) zatrjuje, da datum plačila "ne more biti merodajen". Iz omenjenega razloga ni pravno relevanten niti "dokaz: kopija bančnega izpiska", ki ga izbrani ponudnik v dokaz svojih navedb prilaga izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Neodvisno od navedenega Državna revizijska komisija ob vpogledu v omenjeni "dokaz: kopija bančnega izpiska" ugotavlja, da iz njega tudi sicer ni razvidno (zatrjevano) dejstvo, da je bilo plačilo 4.298,45 EUR opravljeno prav na podlagi pogodbe "s Komunalnim podjetjem Velenje," številka 30-06-SII-P (in naročilu 03078/2006 za prestavitev in zaščito komunalnih vodov "na področju PCG").

V navezavi na tretjo od omenjenih pogodb Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz podatkov gospodarskega subjekta Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., izhaja, da je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev in zaščito komunalnih vodov za Poslovno cono Gorenje naročniku (po pogodbi številka 30-06-SII-P) predana dne 17. 10. 2006. Naročnik v svojih pojasnilih številka 43001-104/2012/33, z dne 24. 7. 2013 (v nadaljevanju: pojasnila z dne 24. 7. 2013), posredovanih na podlagi dokumentov, ki jih je udeležencem postopka pravnega varstva v izjasnitev poslala Državna revizijska komisija, sicer ugotavlja, da je sestavni del "posla PGD in PZI projekt "Povezovalna cesta s podvozom pod železniško progo v Velenju" tudi PGD in PZI projekt "Prestavitev in zaščita komunalnih vodov na področju PCG", katerega naročnik je bilo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.", vendar pa iz podatkov o referenčnem delu (referenčnem potrdilu) "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju", ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, v rubriki "Investitor:" Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ni navedeno (kot investitor je navedena le Mestna občina Velenje).

Iz pogodbe številka 30-06-SII-P jasno izhajata dejstvi, da je rok izdelave "projektne dokumentacije PGD 30.10.2006" (6. točka pogodbe), pa tudi, da se s pogodbo pogodbeni naročnik (Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.) zavezuje, da bo revizijo projektne dokumentacije opravil "v 20 dneh po predaji PGD projektne dokumentacije". Dokumenti o opravljenih revizijah (revizijska poročila, zapisniki in drugi dokumenti), ki jih je v zvezi s tem pridobila Državna revizijska komisija, ne izkazujejo dejstva, da je v ponudbi izbranega ponudnika z referenčnim delom "Prestavitev in zaščita komunalnih vodov za Poslovno cono Gorenje" (to naj bi bilo del projekta, ki je vključeval tudi referenčno delo "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju", saj naj bi omenjeni projekt pokrivale tri pogodbe) izkazano izpolnjevanje pogoja, določenega v podtočki 3.1.5 Povabila k oddaji ponudbe (v katerem je naročnik zahteval, da je gospodarski subjekt najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi, uspešno opravil v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila). Dokumenti o opravljenih revizijah (revizijska poročila, zapisniki in drugi dokumenti) projektne dokumentacije so namreč datirani z datumi 11. 3. 2006, marec 2007, 5. 3. 2007, 14. 3. 2007, 27. 3. 2007, 29. 3. 2007, 31. 3. 2007, 3. 4. 2007, 5. 4. 2007, 10. 4. 2007, 12. 4. 2007, 13. 4. 2007, 14. 4. 2007 oziroma 23. 4. 2007, obvestilo o zadevnem javnem naročilu pa je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN11333/2012) objavljeno dne 22. 10. 2012.

Naročnik v svojih pojasnilih z dne 24. 7. 2013 sicer zatrjuje, da je iz internega dokumenta številka 105810/XII/07-TP, z dne 13. 12. 2007, razvidno, da je bil posel v celoti opravljen in potrjen "z omenjenim dokumentom dne 13.12.2007, na podlagi česar je bil nato tudi sproščen in poravnan znesek zadnje situacije v višini 4.298,45 EUR", vendar pa omenjeni dokument (dopis), ki se nahaja v prilogi pojasnil z dne 24. 7. 2013, ni podpisan. Glede na navedeno Državna revizijska komisija tudi omenjenega dokumenta, ki ga v dopisu številka 490321 izbrani ponudnik in gospodarski subjekt Ponting, d. o. o., tudi sicer označujeta (zgolj) za interni dopis, ni štela za dokument, ki bi verodostojno dokazoval podatke o referenčnem delu "Prestavitev in zaščita komunalnih vodov za Poslovno cono Gorenje" (to naj bi bilo del projekta, ki je vključeval tudi referenčno delo "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju"). Predstavljenega zaključka ne spreminjata niti vsebina elektronske pošte niti "PintScreen izplačila zadržanih sredstev", ki ju naročnik prilaga svojim pojasnilom številka 43001-104/2012/35, z dne 25. 7. 2013, saj (opuščenega) podpisa pristojne osebe na internem dokumentu številka 105810/XII/07-TP ne moreta nadomestiti. Dejstvo, da omenjeni dokument ni podpisan, ni sporno, saj to v svojem dopisu številka 490321 ugotavljata tudi izbrani ponudnik in gospodarski subjekt Ponting, d. o. o., kljub temu, da sta to možnost imela, pa podpisanega dokumenta številka 105810/XII/07-TP v nobeni od vlog nista priložila. Da omenjenega podpisanega dokumenta izbrani ponudnik v zadevnem postopku pravnega varstva iz kakršnegakoli razloga morebiti ni mogel pridobiti, v svojih vlogah izbrani ponudnik ne zatrjuje. Poleg tega se datum dokumenta številka 105810/XII/07-TP razlikuje od datuma dokumenta z enako vsebino, ki ga je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval v prilogi svojih pojasnil številka 43001-104/2012/35, z dne 25. 7. 2013.

Dejstva, da bi bilo kot pravno relevantni datum za presojo ustreznosti spornega referenčnega potrdila v ponudbi izbranega ponudnika potrebno šteti datum 13. 12. 2007, tudi sicer ne dokazuje nobena druga predložena oziroma v dokazne namene pridobljena listina.

Iz dopisa številka 490321 izhaja tudi navedba, da je drugi odgovor Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., nepopoln, saj "ne navaja potrditve zadržanega dela sredstev v višini 20%. Ta zadržani del pogodbe je bil sproščen z internim dopisom" številka 105810/XII/07-TP, z dne 13. 12. 2007, vendar pa Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da znesek 4.298,45 EUR ne predstavlja 20 % zadržanih sredstev po pogodbi številka 30-06-SII-P, katere predmet je bila izdelava projektne dokumentacije za objekt "Prestavitev in zaščita komunalnih vodov za Poslovno cono Gorenje". Ob upoštevanju pogodbene cene (pogodbene vrednosti), kot je navedena v 4. točki omenjene pogodbe, bi namreč morala biti zadržana sredstva (ta na podlagi 5. točke te pogodbe predstavljajo 20 % pogodbene vrednosti) bistveno višja od zneska 4.298,45 EUR. Poleg tega ne gre prezreti že omenjenega dejstva, da iz pogodbe številka 30-06-SII-P jasno izhajata dejstvi, da je rok izdelave "projektne dokumentacije PGD 30.10.2006" (6. točka pogodbe), pa tudi, da se s pogodbo pogodbeni naročnik (Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.) zavezuje, da bo revizijo projektne dokumentacije opravil "v 20 dneh po predaji PGD projektne dokumentacije".

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da tudi z omenjenimi deli (poslom), če bi jih šteli za sestavni del referenčnega dela "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju", Ponting, d. o. o. (kot partner v skupni ponudbi), ni izkazal, da je najmanj en istovrsten (in vsaj 50 % toliko vreden) posel, kot ga prevzema v ponudbi, uspešno opravil v zadnjih petih letih pred objavo zadevnega javnega naročila. Obvestilo o zadevnem javnem naročilu je bilo namreč, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN11333/2012) objavljeno dne 22. 10. 2012.

Ob upoštevanju vseh predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo (prvi odstavek na osmi strani) uspel prepričljivo izkazati, da se referenčna dela "IDP/PGD/PZI Povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo v Velenju" niso "izvajala od marca 2006 do decembra 2007, kot so navedbe v OBR Podatki o referenčnem delu", pa tudi, da referenca za omenjeno referenčno delo "časovno ni ustrezna". Izpostavljeni zaključek dodatno potrjujejo tudi izvedeni dokazi ("razni dopisi", kot jih v zahtevku za revizijo označuje vlagatelj). V posledici navedenega po drugi strani ne gre slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 5) ugotavlja, da se je "[i]zvedba omenjene projektne dokumentacije" ["] "zaključila s končnim plačilom, to je, 16.01.2008", niti v posledici navedenega naročniku ne gre slediti v njegovem zaključku, da je iz citiranega "razvidno, da je rok navedenega referenčnega posla ustrezen". Prav tako v posledici navedenega ne gre slediti izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 5) zatrjuje, da "[i]z navedenega torej sledi, da so bila vsa dela po osnovni pogodbi in po dveh dodatnih pogodbah za obravnavani referenčni projekt, zaključena v decembru 2007".

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je v odločitvi o oddaji naročila ugotovil, da izbrana ponudba v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije (med drugim torej tudi pogoj 3.1.5) in je (pravilna ter) popolna, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (zlasti še točko 2.9 oziroma točko 3.1 Povabila k oddaji ponudbe, v povezavi s podtočko 4.1.3 Povabila k oddaji ponudbe). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne, ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (torej tudi pogoja 3.1.5, ki ga je naročnik določil na podlagi 45. člena ZJN-2), pa je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in v posledici nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, "Ev. št. 59/2013-KF", z dne 16. 5. 2013, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43001-104/2012/16 412, z dne 23. 4. 2013.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-2 (in določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila) tudi v posledici katerega od preostalih očitkov, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo podaja v navezavi na naročnikova ravnanja pri ugotavljanju popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vsebinska presoja omenjenih očitkov namreč ne bi (več) vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne tudi stroške nagrade za zastopanje v predrevizijskem postopku (v znesku 1.400,00 EUR) in stroške nagrade za zastopanje v revizijskem postopku (v znesku 1.400,00 EUR), oboje povečano za "20 % DDV", ter strošek takse v znesku 1.249,56 EUR.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne (in opredeljeno navedene) stroške:
" takso (za predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 1.249,56 EUR,
" nagrado za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in sprem.) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera, zlasti še obsega in težavnosti odvetniške storitve, nagrado za postopek pravnega varstva v znesku 800,00 EUR ocenjuje kot primerno,
" 20 % davek na dodano vrednost v znesku 160,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za postopek pravnega varstva (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost" v stisnjeni obliki, dostopnega na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščenec, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec),
skupaj torej 2.209,56 EUR.

Stroškovno zahtevo vlagatelja glede odvetniške nagrade nad priznanim zneskom je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da ti stroški v predmetnem postopku pravnega varstva niso bili potrebni, vlagatelj pa je upravičen do enotne nagrade za predrevizijski in revizijski postopek.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne tudi vse (druge) "morebitne nastale stroške". V skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva zahteva, da se mu povrnejo tudi vsi morebitni (drugi) nastali stroški, ne zadostuje, temveč bi bil posamezne stroške, ki so mu (morebiti) v postopku odločanja o zahtevku za revizijo še (dodatno) nastali, vlagatelj dolžan specificirati. Ker vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva ni opredeljeno navedel, kateri (morebitni dodatni) stroški so mu v postopku odločanja o zahtevku za revizijo (poleg že priznanih) še nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN (v povezavi s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN) zavrnila.

Državna revizijska komisija je naročniku rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne "v roku 15 ih dni po pravnomočnosti odločitve") ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.209,56 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 73/2007 in sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo predlaga tudi, da se vlagatelju naloži, da mu povrne priglašene stroške, nastale v predrevizijskem postopku.

Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom ZPVPJN in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja tudi s pomočjo pooblaščenca (v zvezi s tem primerjati drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Povrnitev stroškov je odvisna od vprašanja utemeljenosti zahtevka za revizijo, saj mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, izbranemu ponudniku potrebne stroške povrniti naročnik (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen (razen v primeru iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN), pa vlagatelj (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je v obeh primerih izbrani ponudnik upravičen le do povrnitve potrebnih stroškov.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, izbrani ponudnik pa v zahtevku za revizijo predlaga, da se vlagatelju naloži, da mu povrne priglašene stroške, nastale v predrevizijskem postopku, je Državna revizijska komisija že iz omenjenega razloga vlagateljev predlog v izpostavljeni vsebini zavrnila (osmi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija bi predlog izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, tudi sicer zavrnila, saj ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Posledično stroški izbranega ponudnika v konkretnem primeru tudi sicer niso bili potrebni (osmi, tretji in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 30. 8. 2013


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
" odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
" odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
" v spis zadeve, tu

Natisni stran