Na vsebino
EN

018-296/2013 Plinovodi, d.o.o.

Številka: 018-296/2013-4
Datum sprejema: 26. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata in Boruta Smrdela ter mag. Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje gradbenega nadzora pri razširitvi kompresorske postaje Kidričevo s 3. kompresorsko enoto", v zvezi s predlogom vlagatelja Gradbeni inštitut ZMRK d.o.o., Dimičeva ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 8. 2013

odločila:

Predlogu vlagatelja z dne 8. 8. 2013 za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 5. 7. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave JN8310/2013, s popravki pod št. objave JN9351/2013 z dne 25. 7. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.
Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 8. 8. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem primarno predlaga, da naj se razveljavi vsebina razpisne dokumentacije v vseh delih, ki se vežejo na obseg storitev, ki so predmet javnega naročila in v ostalih delih, ki so navedeni v nadaljevanju, ter ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo tako, da bo iz nje razviden dejanski zahtevani obseg storitev in bo mogoča oddaja konkurenčne ponudbe in enakopravna obravnava ponudnikov. Podredno vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila zaradi kršitve temeljnih načel javnega naročanja in mu povrne stroške postopka.
Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo na podlagi 19. člena ZPVPJN naročniku posredoval tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v katerem navaja, da je zadržanje postopka bistvenega pomena za učinkovito pravno varstvo v postopku. Nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bi po vlagateljevem mnenju lahko pripeljalo do izkrivljanja konkurence, zaradi seznanitve s ponudbenimi cenami, v primeru, ko bo zahtevku za revizijo ugodeno.
Naročnik je na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena ZPVPJN z vlogo z dne 19. 8. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. V vlogi naročnik navaja, da predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni zadržal, kar je tudi dne 13. 8. 2013 objavil na portalu javnih naročil. Naročnik še navaja, da je rok za oddajo in odpiranje ponudb bil 14. 8. 2013 in da je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da je vlagatelj predložil ponudbo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, in sicer v primerih ter pod pogoji, ki so taksativno navedeni v 1., 2. in 3. alineji prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, ali v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi naročnikovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN).

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naj Državna revizijska komisija v predmetnem postopku pravnega varstva izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Vlagateljev predlog temelji na prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, v skladu s katerim lahko vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku predlaga zadržanje postopka. Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (2. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V obravnavanem primeru je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, po oceni Državne revizijske komisije upoštevati dejstvo, da je naročnik predlog za zdržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila prejel 9. 8. 2013, medtem ko je dne 14. 8. 2013 že izvedel odpiranje ponudb, kjer so se ponudniki s cenami ponudb že seznanili, kar je bil tudi glavni vlagateljev argument za vložitev obravnavanega predloga za zadržanje postopka, in sicer da bi v primeru nadaljevanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila zaradi razkritja cen lahko prišlo do izkrivljanja konkurence, če bi bilo zahtevku za revizijo ugodeno. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila neutemeljen. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, ponudniki so se s cenami ponudb že seznanili, vlagatelj pa drugih argumentov, ki naj bi v konkretnem primeru opravičevali zadržanje predmetnega postopka z namenom preprečitve, da bi njegovo nadaljevanje bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ni navedel. Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ocenjuje, da bo pravno varstvo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 26. 8. 2013
predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Gradbeni inštitut ZMRK d.o.o., Dimičeva ulica 12, Ljubljana,
- Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran