Na vsebino
EN

018-274/2013 Občina Šmarje pri Jelšah

Številka: 018-274/2013-8
Datum sprejema: 27. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 2. odstavka 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) ter na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN, v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Gradnja v okviru projekta št. 1: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle " Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GMI, Inženiring in vzdrževanje, d.o.o., Zgornja Pristava 4A, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: naročnik) dne 27. 8. 2013

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo z dne 26. 7. 2013 umaknil.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Gradnja v okviru projekta št. 1: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle " Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 6.6.2013, pod številko objave JN6899/2013, dne 21.6.2013, pod številko objave JN7696/2013, dne 12.7.2013, pod številko objave JN8752/2013 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 11.6.2013, pod številko objave 2013/S 111-189065.

Vlagatelj je dne 22. 7. 2013 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom št. 430-0007/2013-7 z dne 24.7.2013 zavrgel.

Zoper sklep št. 430-0007/2013-7 z dne 24.7.2013 je vlagatelj dne 26.7.2013 vložil pritožbo.

Naročnik je z dopisom št. 430-0007/2013-9 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je 26. 8. 2013 prejela vlagateljev umik pritožbe z dne 26.7.2013 in umik zahtevka za revizijo z dne 22.7.2013 v tem postopku javnega naročanja.

Ker ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, umik zahtevka za revizijo pa se glede na določbo 2. odstavka 18. člena ZPVPJN šteje za brezpredmeten (ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel), je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP).
Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.
Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo še preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah I Cp 1073/05, VSL sklep III Cp 1804/03, VSL sklep I Cp 2036/99, VSL sklep I Cpg 1561/99) Državna revizijska komisija izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. 8. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" GMI, inženiring in vzdrževanje d.o.o., Zgornja Pristava 4A, 3210 Slovenske Konjice
" Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran