Na vsebino
EN

018-279/2013 Srednja šola Slovenska Bistrica

Številka: 018-279/2013-8
Datum sprejema: 27. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvajanje šolske prehrane v Srednji šoli Slovenska Bistrica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Viteo d.o.o. Gradišče 2, Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.8.2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24.7.2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje šolske prehrane v Srednji šoli Slovenska Bistrica" iz Seznama storitev B, kategorija št. 17 (storitve hotelov in restavracij) - z referenčno številko CPV 55524000 Storitve priprave in dostave hrane za šolo. Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje šolske prehrane je bilo objavljeno 27.6.2013 na spletni strani naročnika.

Naročnik je 11.7.2013 izdal dokument Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja njegova odločitev, da predmetno javno naročilo odda ponudniku SODEXO d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja tudi naročnikova odločitev, da se vlagateljeva ponudba izloči kot nepopolna, saj vlagatelj ponudbi naj ne bi predložil tehnične dokumentacije o vozilu, iz katere bi izhajalo, da to vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24.7.2013 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj primarno zatrjuje, da je njegova ponudba popolna, ker je naročnik kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki se nanašajo na tehnične specifikacije, podrejeno pa, da je njegova ponudba formalno nepopolna. Navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju z zakonom in lastno razpisno dokumentacijo v zvezi s tehničnimi specifikacijami. Navaja, da bi naročnik iz prometnega dovoljenja moral ugotoviti, da so izpolnjeni pogoji iz tehničnih specifikacij. Avtomobil je vozilo letnik 2012, z datumom registracije 6.2.2012. Predpostavka za registracijo vozila letnika 2012 pa je izpolnjevanje tehničnih zahtev emisij izpušnih plinov EURO5. Od 1.10.2008 se za homologacijo zahteva motor, ki ustreza kriterijem EURO. Nedvomno in nesporno vozilo letnika 2012 izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO5, kar je vlagatelj izkazal s priloženim prometnim dovoljenjem. S tem je vlagatelj ravnal v skladu s 37. členom ZJN-2, saj je dolžan izpolnjevanje tehničnih specifikacij izkazati s katerimikoli ustreznimi sredstvi. Naročnik pa je kršil navedeni člen in svojo lastno razpisno dokumentacijo. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev Obvestila o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov.

Naročnik je 5.8.2013 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v sklepu odgovarja na očitke vlagatelja in pojasnjuje, da se naročilo nanaša na storitve iz Seznama storitev B, kategorija št. 17 (storitve hotelov in restavracij), z referenčno št. CPV 55524000 Storitve priprave in dostave hrane za šolo, kar izhaja iz povabila k oddaji ponudbe za izvajanje šolske prehrane. Sklicuje se na drugi odstavek 20. člena ZJN-2 in drugi odstavek 4. člena ZPVPJN, ki določata, da je pravno varstvo omejeno na opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije in njihovo objavo. Naročnik je v povabilu k oddaji naročila v točki 4. Vsebina ponudbe navedel, da se bo ponudba štela za pravilno, primerno in sprejemljivo, če bo ponudnik predložil seznam vozil, ki jih bo uporabljal za izvajanje storitev, in tehnično dokumentacijo teh vozil, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve glede emisij. V točki 5. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti pa je v 13. točki določil, da naj vozila, ki jih bo ponudnik uporabljal, izpolnjujejo vsaj zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5. Kot dokazilo je moral ponudnik predložiti seznam vozil (obrazec št. 2) in tehnično dokumentacijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne nasprotuje opredelitvi predmeta oziroma tehničnih specifikacij, temveč zatrjuje kršitve naročnika glede dokazovanja izpolnjevanja zahtevanega pogoja, kar pa se ne nanaša na kršitev določb, ki opredeljujejo predmet naročila oziroma tehnične specifikacije iz 37. člena ZJN. Gre namreč za dokazovanje tehnične usposobljenosti za izvedbo javnega naročila. Vlagatelj je priložil k ponudbi prometno dovoljenje, ki je dokaz o lastništvu vozila, iz njega pa ni razviden letnik vozila (zgolj datum registracije), prav tako ni razvidno, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 26.7.2013 obvestil o vloženem zahtevku za revizijo in ga pozval, da se izjasni o navedbah vlagatelja v revizijskem zahtevku. Izbrani vlagatelj se do navedb vlagatelja ni opredelil.

Naročnik je z vlogo z dne 5.8.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je 8.8.2013 pozvala naročnika, da dopolni dokumentacijo s sklepom o začetku postopka. Naročnik je Sklep o začetku postopka z dne 11.6.2013 posredoval Državni revizijski komisiji 12.8.2013.

Dne 19.8.2013 je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval še vročilnice, iz katerih je razvidno, da je bil Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelju vročen 13.8.2013, njegovemu pooblaščencu pa 14.8.2013.

Vlagatelj se je z vlogo, ki jo je Državni revizijski komisiji posredoval priporočeno dne 19.8.2013, opredelil do navedb naročnika v Sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka. V vlogi izpostavlja, da je naročnik dolžan ravnati skladno z lastnimi pravili v postopku, zlasti pa je v vsakem primeru dolžan ravnati skladno s 37. členom ZJN-2, tudi v primeru, da gre pri zadevi res za storitve B, in tudi v postopku pravnega varstva. Vlagatelj v zvezi s tem izpostavlja, da mu naročnik ni posredoval odločitve o zahtevku za revizijo, medtem ko je že 6.8.2013 zadevo posredoval Državni revizijski komisiji. Vlagatelj ponavlja tudi, da je že s predložitvijo prometnega dovoljenja nesporno izpolnil zahtevane tehnične specifikacije v smislu 37. člena ZJN-2, zato zavrača naročnikovo argumentacijo, da naj bi prepozno dokazoval izpolnjevanje pogoja.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz določil 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07; v nadaljevanju: Uredba) izhaja, da je potrebno pojem storitev v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 in je pomembna zato, ker za vsako od navedenih skupin veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Navedeno pomeni, da so storitve iz Seznama storitev B v določenem delu izvzete ne le iz domene urejanja veljavne javno naročniške direktive, pač pa tudi iz domače zakonodaje s področja javnih naročil.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi nesporno, da so predmet obravnavanega javnega naročila storitve iz Seznama storitev B. Naročnik je storitve, ki so predmet javnega naročila, tako označil z referenčno številko CPV 55524000, na podlagi Uredbe pa jih je uvrstil med storitve iz kategorije št. 17 Seznama storitev B (storitve hotelov in restavracij). Navedenemu vlagatelj ne nasprotuje. Po pregledu opisa predmeta javnega naročila tudi Državna revizijska komisija ugotavlja, da so predmet javnega naročila storitve iz Seznama storitev B.

Iz določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja: "Za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi uvrščene na Seznam storitev B, je pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje."

ZJN-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. V tretjem odstavku 20. člena ZJN-2 pa je določeno, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, oddajo v skladu z ZJN-2, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.

Navedeno pomeni, da je uporaba določb ZJN-2 (glede na 20. člen ZJN-2) v primeru, ko se oddajajo naročila storitev (pretežno) iz Seznama storitev B, omejena, saj je naročnik zavezan upoštevati (le) tiste določbe ZJN-2, ki mu nalagajo, da mora predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij (37. člen ZJN-2), da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati Uradnemu glasilu EU oziroma na portal javnih naročil (62. člen ZJN-2) ter da lahko objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (drugi odstavek 63. b člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da se kršitve, ki jih je zatrjeval vlagatelj v zahtevku za revizijo, ne nanašajo na določbe ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2), kot to navaja vlagatelj, temveč, kot pravilno ugotavlja naročnik, na določbe zakona, ki urejajo sposobnost za izvedbo javnega naročila. Konkretneje " pri zahtevi, katere izpolnjevanje s strani vlagatelja je v zadevi sporno, gre za pogoj tehnične sposobnosti v skladu s 45. členom ZJN-2. Navedeno izhaja tudi iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki med pogoji za ugotavljanje sposobnosti v 13. točki določajo, da mora ponudnik podati izjavo (obrazec št. 2) ter predložiti seznam avtomobilov, ki jih bo uporabljal za izvajanje storitev, in tehnično dokumentacijo o teh vozilih, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve glede emisij izpušnih plinov. Ker vlagatelj naročniku tako očita kršitev določb ZJN-2, ki se v skladu z določbami 20. člena ZJN-2 v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ne uporabljajo, vlagatelju pravnega varstva v tem delu, skladno z določili drugega odstavka 4. člena ZPVPJN, ni mogoče zagotoviti.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom obenem ni uspel izkazati, da je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2, katerih uporabo mu nalaga 20. člen ZJN-2, je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPVPJN in na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 24.7.2013 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 27.8.2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, Slovenska Bistrica
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Sodexo d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran