Na vsebino
EN

018-249/2013 Osnovna šola Bičevje

Številka: 018-249/2013-7
Datum sprejema: 27. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Javni razpis za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za izbiro izvajalca za prenovo kuhinje, jedilnice in gospodinjske učilnice Osnovne šole Bičevje" in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CE-INVEST d.o.o., Stari trg 32 a, Trebnje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.08.2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. I/OŠ/2013-48, z dne 05.06.2013.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 5.981,74 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila za prenovo kuhinje, jedilnice in gospodinjske učilnice Osnovne šole Bičevje, ki je bilo pod št. JN 4866/2013 dne 26.04.2013 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 05.06.2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. I/OŠ/2013-48, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi DEMA PLUS inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 59, Ljubljana (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 03.06.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika ugotovil, da sta nepopolni. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik podal neresnično izjavo o tem, da je finančno in poslovno sposoben in da njegovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani. Vlagatelj prilaga dokumente, iz katerih izhaja, da so bili v zadnjih šestih mesecih blokirani vsi transakcijskih računi izbranega ponudnika (pet transakcijskih računov), in sicer pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 5 dni, pri Factor banki d.d. 4 dni, pri Novi KBM d.d. 6 dni ter oba računa pri Sberbank d.d. 2 dni. Vlagatelj še navaja, da je iz plačilnih indeksov razvidno, da izbrani ponudnik račune plačuje povprečno 60 dni po njihovi zapadlosti in da je vpleten v devet sodnih sporov, pri čemer je v vseh primerih tožena stranka. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker za pet pozicij (poz. 8.3 - hladilna komora, poz. od 19.1 do 19.9 in 19.12 - izdajna linija, poz. 30.2 - pralni stroj, poz. 30.3 - kondenzacijski sušilni stroj in poz. 30.4 - vakuumska likalna miza) ni predložil prospektov oziroma ostalih dokazil, iz katerih bi bili razvidni tipi tehnološke opreme oziroma tehnične karakteristike ponujene opreme. Vlagatelj zatrjuje, da je iz dokazil in prospektnega materiala, ki jih je predložil izbrani ponudnik, razvidno, da ne zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, in sicer: 1.) poz. 9.2 - lupilnica krompirja na kovinskem podstavku - na prospektu niso označeni priključki CCF in CCV, 2.) poz. 14.1 - plinska prekucna ponev - tehnične karakteristike iz prospekta niso skladne z naročnikovimi zahtevami glede kapacitete in avtomatskega dviga posode in glede dna Compond, 3.) poz. 14.2 - plinski štedilnik - tehnične karakteristike iz prospekta niso skladne z naročnikovimi zahtevami glede dimenzije, moči gorilnikov, priključne moči in mreže nad gorilci, 4.) poz. 14.2 a - električna pečica, poz. 14.3 - električni kotel za kuhanje z okroglo posodo, poz. 14.4 električni kotel za kuhanje z okroglo posodo, poz. 14.6 - elektro štedilnik s polnimi ploščami in poz 14.7 - plinski štedilnik s polno ploščo - tehnične karakteristike iz prospekta niso skladne z naročnikovimi zahtevami glede dimenzije in priključne moči. Pri vseh navedenih pozicijah iz predloženih prospektov tudi niso razvidni tipi ponujene opreme in pozicije, na katere se prospekt nanaša. Pri poz. 14.10 - plinska parno konvekcijska peč iz prospekta ni razvidno, da je v povezavi/sistemu combi duo s poz. 14.10 in poz. 14.11.a. Vlagatelj še navaja, da poz. 14.15 - potopni mešalec ne ustreza, ker je naročnik zahteval priključno moč 1,5 kW, na prospektu pa je navedena priključna moč 370 W oziroma 0,37 kW, ker je naročnik zahteval napetost 3 N - 400 V, v prospektu je navedena napetost 230 V, prav tako pa iz prospekta tudi ni razvidno, da ima stroj zahtevanih 1400 obr/min. Vlagatelj še navaja, da je iz podobnih razlogov neprimerna tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika. Vlagatelj navaja, da drugo uvrščeni ponudnik za več pozicij (poz. 30.2 - pralni stroj, poz. 30.3 - kondenzacijski sušilni stroj, poz. 30.4 - vakuumska likalna miza, poz. 14.2 - plinski štedilnik, poz 14.2 a - plinska pečica, poz. 16.3 - planetarni mešalec, poz. 19.1 do poz. 19.10 in poz. 19.12 - izdajna linija) ni predložil prospektov oziroma ostalih dokazil, iz katerih bi bili razvidni tipi tehnološke opreme oziroma tehnične karakteristike ponujene opreme. Vlagatelj še zatrjuje, da je iz dokazil in prospektnega materiala, ki jih je predložil drugo uvrščeni ponudnik, razvidno, da ne zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, in sicer: 1.) poz. 8.3 - hladilna komora - iz prospekta ni razvidno, da so vrata komore iz nerjaveče pločevine, 2.) poz. 9.2 - lupilnica krompirja na kovinskem podstavku - na prospektu ni označen model in dodatni priključki, 3.) - poz. 9.7 - stroj za pranje zelenjave in sadja ne ustreza zato, ker je naročnik zahteval priključno moč 1,2 kW, na prospektu pa je navedena priključna moč 1 kW in iz razloga, ker je naročnik zahteval napetost 3 N - 400 V, iz prospekta pa izhaja 230 V napetost, 4.) poz. 9.11 - univerzalni stroj " drugo uvrščeni ponudnik ni predložil popolne prospektne dokumentacije - ni glavnega pogonskega stroja in niso razvidni priključki, 5.) poz. 101 - zamrzovalna omara ne ustreza zahtevam naročnika iz razloga, ker je bilo zahtevano temperaturno območje - 14 C/+28 C, na prospektu pa je navedeno - 2 C/+8 C, 6.) poz. 14.1 - plinska prekucna ponev ne ustreza, ker je naročnik zahteval 90 litrsko kapaciteto, iz prospekta pa izhaja 130 litrska kapaciteta), prav tako ne ustreza priključna moč plina (zahtevano 19,3, na prospektu 30 kW) in priključna moč elektrike (zahtevano 0,5 kW, na prospektu 0,15 kW), 7.) poz. 14.3 - električni kotel za kuhanje z okroglo posodo ne ustreza zahtevam naročnika v delu, ki se nanaša na priključno moč elektrike (zahtevano 22 kW, na prospektu 24 kW) in v delu, ki se nanaša na dimenzije kotla (zahtevano 900 x 900 x 750 mm, na prospektu 800 x 900 x 720 mm), 8.) poz. 14.4 - električni kotel za kuhanje z okroglo posodo ne ustreza zahtevam naročnika v delu, ki se nanaša na priključno moč elektrike (zahtevano 22 kW, na prospektu 24 kW) in v delu, ki se nanaša na dimenzije kotla (zahtevano 900 x 900 x 750 mm, na prospektu 800 x 900 x 720 mm), 9.) poz. 16.5 - blok pult s povišano mešalno baterijo - iz splošnega prospekta niso razvidne pozicije, 10.) poz. 14.6 - elektro štedilnik s polnimi ploščami ne ustreza v delu, ki se nanaša na dimenzije (zahtevano 450 x 900 x 750, na prospektu 400 x 900 x 720 mm), 11.) poz. 14.7 - plinski štedilnik s polno ploščo ne ustreza v delu, ki se nanaša na dimenzije (zahtevano 450 x 900 x 750, na prospektu 400 x 900 x 720 mm) in v delu, ki se nanaša na priključno moč plina (zahtevano 7,5 kW, na prospektu 7 kW), 12.) poz. 14.10 - plinska parno konvekcijska peč - iz prospekta ni razvidno, da je v povezavi/sistemu combi duo s poz. 14.10 in poz. 14.11.a, 13.) poz. 14.11 - elektro parno konvekcijska peč - iz prospekta ni razvidno, da je v povezavi/sistemu combi duo s poz. 14.10 in poz. 14.11.a, 14.) poz. 14.15 - potopni mešalec - ne ustreza, ker na prospektu ni označen model in 15.) poz. 23.6 - pretočni pomivalni stroj s košarnim premikom s povratnim zajemanjem toplote - naročnik je zahteval povratno zajemanje toplote (Energy), iz prospekta pa je razvidno, da ponujen stroj nima funkcije povratnega zajemanja toplote.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 27.06.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba popolna. Izbrani ponudnik navaja, da v izogib dvomom prilaga dva obrazca BON-2 (z dne 09.04.2013 in z dne 07.06.2013), iz katerih je razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnavnanih obveznosti, izpisek iz Gvin, iz katerega izhaja, da v zadnjem letu (od 22.06.2012 do 21.06.2013) ni imel blokiranega nobenega računa in potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, kjer ima odprte transakcijske račune, iz katerih izhaja, da noben ni bil blokiran oziroma, da je naročnikov pogoj v celoti izpolnil. Izbrani ponudnik še navaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki za ponujeno tehnološko opremo predložiti dokazila, iz katerih bi bili razvidni tipi tehnološke opreme oz. tehnične karakteristike ponujene opreme. Naročnik je v VII. točki razpisne dokumentacije zapisal le, da mora ponudnik za ponujeno tehnološko opremo predložiti prospekte ali kataloge. Izbrani ponudnik navaja, da je za ponujeno tehnološko opremo predložil prospekte, ni pa predložil prospektov prav za vsako posamezno postavko, saj naročnik tega ni zahteval. V razpisni dokumentaciji je (brez gradbenih) kar 419 postavk, zato razpisne dokumentacije tudi sicer ni mogoče razlagati na način, kot jo interpretira vlagatelj. Izbrani ponudnik še navaja, da je poleg vseh prospektov med drugim predložil tudi vse izjave, ki jih je zahteval naročnik. Izbrani ponudnik še navaja, da iz razloga, ker si je naročnik v razpisni dokumentaciji na več mestih pridržal pravico, da bo skladno z določilom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) preveril obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe, vlagatelj napačno navaja, da je naročnik preveritev njegove ponudbe že opravil. Ker naročnik tega ni storil oziroma iz razloga, ker sta izvedba in čas preveritve v njegovi domeni (ki lahko ponudbo preveri najpozneje pred sklenitvijo pogodbe), mu ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja. Celo če bi držalo vlagateljevo stališče, poudarja izbrani ponudnik, bi bila njegova ponudba zgolj formalno nepopolna. Izbrani ponudnik še navaja, da zgolj iz previdnosti in za potrebe preveritve ponudbe v smislu 77. člena ZJN-2, že v tej fazi prilaga dokazila, ki jih pridobil od svojega podizvajalca, s katerimi ne spreminja tehničnih specifikaciji predmeta.

Drugo uvrščeni ponudnik se je dne 26.06.2013 izjasnil o navedbah naročnika. Navaja, da tehnični podatki posameznih delov opreme niso v celoti skladni s podatki iz razpisa, vendar obenem poudarja, da je ponujena oprema kvalitetna, varna in ustrezna. Drugo uvrščeni ponudnik navaja, da navedenih odstopanj ne bo komentiral, saj je le naročnik pristojen za izbiro opreme, tudi če ta minimalno odstopa od tehničnih podatkov iz razpisne dokumentacije. Drugo uvrščeni ponudnik priznava, da nekaj vlagateljevih pripomb, ki se nanašajo na nepredloženi prospektni material, drži, vendar zatrjuje, da na to ni bil opozorjen.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. I/OŠ/2013-63 z dne 02.07.2013). Naročnik zavrača očitke, ki se nanašajo na finančno in poslovno sposobnost izbranega ponudnika in navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokaze, iz katerih izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Navedeno dejstvo je preveril tudi naročnik z vpogledom v Gvin. Poleg tega je izbrani ponudnik k vlogi, s katero se je izjasnil o naročnikovih navedbah, priložil tudi obrazec BON-2, z dne 09.04.2013, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, obrazec BON-2, z dne 07.06.2013, iz katerega prav tako izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti, priložil je tudi izpisek Gvin, iz katerega je razvidno, da v zadnjem letu ni imel blokiranega nobenega računa ter potrdila vseh bank, iz katerih izhaja, da ni imel blokiranega nobenega izmed transakcijskih računov. Naročnik tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika skladna s popisi in zahtevami iz popisov in da je izbrani ponudnik s podpisom Krovne izjave potrdil, da vse navedbe, priloge in dokazi, ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju in jih naročnik lahko preveri. Izbrani ponudnik je s podpisom Razpisnega obrazca 4 tudi potrdil, da so vse izjave iz obrazca pravilne in resnične, med drugim je podal tudi izjavo, da bo storitve izvajal v zahtevanem roku in kakovosti, izbrani ponudnik je podal tudi izjavo, da prevzema osebno odgovornost, da je podal resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa je pooblastil naročnika, da lahko, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2, preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe. Na razpisnem obrazcu 14 je izbrani ponudnik potrdil, da so se njegovi strokovnjaki s pregledom objekta seznanili s projektom in stanjem na lokaciji, jih preučili in upoštevali pri izdelavi ponudbe. Naročnik še navaja, da so bili ponudniki obveščeni, da bodo morala biti dela izvedena, oprema pa dostavljena skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Dejstvo je tudi, da je izbranemu ponudniku banka podala izjavo, da mu bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, tako kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naročnik še navaja, da se v celoti strinja z vlogo izbranega ponudnika, s katero se je izjasnil o vlagateljevih navedbah. Naročnik je z enako obrazložitvijo zavrnil tudi očitke vlagatelja, ki se nanašajo na ponudbo drugo uvrščenega ponudnika.

Naročnik je z vlogo, z dne 10.07.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika nepopolni in da bi ju moral naročnik izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj (med drugim) očita naročniku, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika (družbe Varstal d.o.o., Trzin) neprimerni in nepopolni iz razloga, ker za določene postavke tehnološke opreme nista predložila zahtevanih prospektov in zlasti tudi zato, ker iz predloženih prospektov izhaja, da pri posameznih pozicijah tehnološke opreme nista izpolnila vseh naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2. ZJN-2 kot neprimerno ponudbo določa tisto, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba ni popolna ponudba (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Tisti del ponudbe, ki se nanaša na tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ima z vidika dopolnjevanja oziroma spreminjanja ponudbe poseben (strožji) status. V skladu z 78. členom ZJN-2 ima namreč ponudnik v določenih primerih možnost, da ponudbo, ki je formalno nepopolna, dopolni. Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Gre za možnost odprave tistih nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oz. prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. Ob tem drugi odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 je razvidno, da tistega dela ponudbe, v katerem ponudnik predstavi tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ni dopustno spreminjati. Ponudnik mora torej v ponudbi dokazati izpolnjevanje tehničnih zahtev, ponudbo pa lahko v tem delu dopolni le v primeru posameznih nejasnosti ali manjkajočih dokumentov, ne sme pa pri tem spreminjati tehničnih specifikacij predmeta, kot jih je predstavil v svoji ponudbi.

V obravnavanem primeru predstavlja predmet javnega naročila preureditev, adaptacijo in prenovo kuhinje, jedilnice in gospodinjske učilnice ter nakup notranje in tehnološke opreme. Naročnik je tehnične specifikacije tehnološke opreme navedel v 80 postavkah Popisa del, ki so ga morali ponudniki izpolniti s cenami za en komad in s skupno ceno za (vse) razpisane količine. Državna revizijska komisija je preverila vse odstopljene ponudbe in pri tem ugotovila, da predstavlja postavka tehnološke opreme (znotraj skupne rekapitulacije vseh del, ki je sestavljena iz sedmih postavk: 1. gradbena dela, 2. obrtniška dela, 3. električne instalacije, 4. strojne instalacije, 5. notranja in zunanja kanalizacija, 6. tehnološka oprema in 7. notranja oprema) cenovno daleč najdražji del vsake izmed prejetih ponudb.

Naročnik je v točki VII. (Značilnosti in opis predmeta javnega naročila) razpisne dokumentacije med drugim zapisal:

"Za ponujeno tehnološko opremo mora ponudnik predložiti prospekte in kataloge".

Naročnik je v tej točki razpisne dokumentacije tudi opozoril ponudnike, da je "Popis del zaklenjen in ga potencialni ponudniki ne smejo odklepati, saj bo ponudba v nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje obravnave".

Navodila v zvezi s tehnološko opremo nadalje izhajajo tudi iz Razpisnega obrazca 5 (Dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev), v katerega so morali ponudniki vpisati "blagovno znamko ponujene tehnološke opreme". Z navedenim obrazcem je naročnik od ponudnikov ponovno zahteval, da morajo za ponujeno tehnološko opremo predložiti kataloge.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je naročnik na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov ("Glede na specifične zahteve iz popisa tehnološke opreme nas zanima ali boste te tudi dosledno upoštevali in bodo kot takšne izločilni kriterij oziroma ali lahko ponudimo primerno opremo") odgovoril (vprašanje in odgovor sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 14.05.2013):

"Naročnik bo upošteval le zahteve iz popisa tehnološke opreme, ki so pripravljene po tehnološkem projektu. Potencialni ponudniki naj pripravijo svojo ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije."

V obravnavanem primeru so torej morali ponudniki za (vso) ponujeno tehnološko opremo predložiti prospekte, ter zanjo v ponudbeni obrazec vpisati tudi blagovne znamke. Ponujena tehnološka oprema je morala biti skladna z (vsemi) zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Pregled ponudb izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika pokaže, da sta s cenami izpolnila celoten Popis del. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija pa se strinja z vlagateljem v tem, da izbrani ponudnik in drugo uvrščeni ponudnik za vse postavke tehnološke opreme nista predložila prospektne dokumentacije (čemur pritrjujeta tudi oba ponudnika), iz predložene prospektne dokumentacije za posamezne postavke ponujene opreme pa je tudi razvidno, da ponujena oprema ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev naročnika.

Izbrani ponudnik je v ponudbo (med drugim) predložil prospekt potopnega mešalca Mitho TBF, in sicer za postavko 14.15 - potopni mešalec. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da ponujen mešalec ne ustreza zahtevam naročnika v delu, ki se nanaša na priključno moč (naročnik je zahteval priključno moč v višini 1,5 kW, na prospektu pa je navedena priključna moč zgolj v višini 370 W oziroma 0,37 kW) in v delu, ki se nanaša na napetost (naročnik je zahteval napetost v višini 3 N - 400 V, v prospektu navedena napetost pa znaša le 230 V). Tehnične pomanjkljivosti je mogoče ugotoviti tudi pri drugih postavkah tehnične opreme, ki jo je ponudil izbrani ponudnik. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik zahteval prospekte za vso tehnološko opremo in zlasti tudi, da vsa ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Ne glede na to, da naročnik ni zahteval tudi navedbe tipa ponujene opreme (pač pa zgolj navedbo blagovne znamke), pa je mogoče tudi ugotoviti, da npr. pri postavki 14.1 - plinska prekucna ponev niti eden izmed različnih modelov ThermoPlate Al (blagovne znamke Kogast), ki so navedeni v priloženem prospektu, ne ustreza zahtevani dimenziji (1200 x 900 x750 mm) niti zahtevani kapaciteti (90 l). Zahtevani dimenziji (900 x 900 x 220 mm) pa pri postavki 14.7 prav tako ne ustreza niti eden izmed modelov plinskih štedilnikov (blagovne znamke Kogast).

Izbrani ponudnik tudi navaja, da je njegova ponudba iz navedenih razlogov kvečjemu formalno nepopolna in da bi ga moral naročnik v zvezi s temi pomanjkljivostmi (v skladu z 78. členom ZJN-2) pozvati k dopolnitvi ponudbe. Državna revizijska komisija opozarja, da lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe le, če ugotovi, da iz ponudbe kakšno dejstvo za ugotavljanje popolnosti ponudbe ni razvidno, ne pa tudi v (obravnavanem) primeru, ko že iz ponudbe izbranega ponudnika nedvomno izhaja, da ponujena oprema ni v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V takšnem primeru bi dopolnjevanje ponudbe z novimi dokazili, pomenil nedopusten poseg v predmet ponudbe oziroma v tisti del ponudbene dokumentacije, v katerega (v skladu z zgoraj predstavljenim določilom tretjega odstavka 78. člena ZJN-2) ni dovoljeno posegati.

Ugotovljenih napak prav tako ne more sanirati dejstvo (kot to napačno zatrjuje naročnik), da je izbrani ponudnik sicer podpisal in potrdil vse s strani naročnika vnaprej pripravljene izjave (in med njimi tudi izjavi, da bo vse razpisane storitve izvedel v zahtevanem roku in kakovosti ter da so se njegovi strokovnjaki s pregledom objekta seznanili s projektom in stanjem na lokaciji, jih preučili in upoštevali pri izdelavi ponudbe) in da je pravilno predložil tudi obe zahtevani garanciji (garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku). Tudi sicer je cilj javnega naročanja, kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, v nabavi blaga, oddaji storitev ali gradenj in ne morda v uveljavljanju finančnih zavarovanj. Glede na izrecno zahtevo, v skladu s katero je morala ponujena tehnološka oprema izpolnjevati prav vse tehnične zahteve iz Popisa del, se tudi ni mogoče strinjati z naročnikom v tem, "da morebitna odstopanja pri priključni moči napetosti predstavljajo še dovoljeno toleranco v okviru meje +/- 10 %".

Naročnik je vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na neprimernost ponudbe izbranega ponudnika zavrnil tudi z navedbo, da lahko ponudbo izbranega ponudnika, skladno z določilom 77. člena ZJN-2, preveri (šele) pred podpisom pogodbe. Določilo prvega odstavka 77. člena ZJN-2 je sicer res namenjeno preverjanju obstoja in vsebine podatkov iz najugodnejše ponudbe, kar lahko naročnik stori najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila. Vendar pa mora naročnik, v skladu z določilom prvega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki ureja vsebinsko odločanje naročnika o zahtevku za revizijo, upoštevajoč navedbe v zahtevku za revizijo, presoditi, ali je zahtevek za revizijo utemeljen ali ne, ter na tej podlagi sprejeti odločitev in jo pisno obrazložiti. Zakon tudi določa, da mora naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo opraviti vsa dejanja, ki so potrebna za ugotovitev določenega dejstva in presojo navedb v zahtevku za revizijo, zlasti tista, ki jih ni izvedel v postopku oddaje javnega naročila, pa bi jih moral, in upoštevati navedbe vlagatelja, zagovornika javnega interesa in izbranega ponudnika in se do njih opredeliti ter utemeljiti svoja stališča (drugi odstavek 28. člena ZPVPJN). Če se torej očitki iz zahtevka za revizijo nanašajo na neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, jih mora naročnik (vsebinsko) obravnavati, oziroma se jim ne more izogniti z navedbo o tem, da bo ponudbo tozadevno preveril šele pred podpisom pogodbe.

Državna revizijska komisija je podobne pomanjkljivosti (kot v ponudbi izbranega ponudnika) ugotovila tudi pri pregledu ponudbe drugo uvrščenega ponudnika. Vsaj nekatere izmed njih drugo uvrščeni ponudnik tudi priznava, preverila (in potrdila) pa jih je tudi Državna revizijska komisija (pri postavki 9.7 - stroj za pranje zelenjave in sadja je naročnik zahteval priključno moč v višini 1,2 kW, iz prospekta drugo uvrščenega ponudnika pa izhaja priključna moč v višini 1 kW, prav tako so utemeljeni vlagateljevi očitki v delu, ki se nanašajo na poziciji 14.6 (elektro štedilnik s polnimi ploščami) 14.7 (plinski štedilnik s polno ploščo). Drugo uvrščeni ponudnik priznava, da pri navedenih postavkah ni ponudil ustrezne dimenzije stroja - naročnik je zahteval naslednje dimenzije štedilnika: 450 x 900 x 750 mm, ponujene pa so bile naslednje dimenzije: 400 x 900 x 720 mm), vendar jih zavrača z navedbo, "da je ponujena oprema še vedno kvalitetna, varna in ustrezna in da je le naročnik pristojen za izbiro opreme, četudi ta minimalno odstopa od tehničnih podatkov iz razpisne dokumentacije". Državna revizijska komisija na tem mestu ponovno opozarja, da je naročnik zahteval skladnost ponujene tehnološke opreme z vsemi postavljenimi tehničnimi specifikacijami in torej ni dopustil nikakršnega odstopanja.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi presoje vlagateljevih navedb v delu, ki se nanaša na ponujeno tehnološko opremo izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika ugotovila, da (vsaj) pri postavkah 14.15, 14.1 in 14.2 (izbrani ponudnika) ter 9.7, 14.6 in 14.7 (drugo uvrščeni ponudnik) ne ustrezata vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, ni vsebinsko obravnavala vlagateljevih ostalih revizijskih navedb, ki se ravno tako nanašajo na neprimernost obeh ponudb. Iz navedenega razloga Državna revizijska komisija tudi ni obravnavala vlagateljevih očitkov, s katerimi zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker naj ne bi izpolnil zahteve, ki se nanaša na (ne)blokado transakcijskih računov. Vsebinska presoja vseh preostalih revizijskih navedb namreč ne bi mogla več spremeniti ugotovitve, da tehnološka oprema, ki sta jo ponudila izbrani ponudnik in drugo uvrščeni ponudnik, ne izpolnjuje vseh naročnikovih tehničnih zahtev, zaradi česar sta obe ponudbi neprimerni in posledično nepopolni.

Ob vsem navedenem, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse in poštnih stroškov. Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.981,74 EUR. medtem ko mu poštnih stroškov ne priznava. Dokazno breme dokazovanja stroškov je namreč na vlagatelju, vlagatelj pa v obravnavanem primeru nastanek poštnih stroškov ni izkazal, slednji pa ne izhajajo niti iz priloženih ovojnic.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 27.08.2013


predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana
- CE-INVEST d.o.o., Stari trg 32a, 8210 Trebnje
- DEMA PLUS d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran