Na vsebino
EN

018-246/2013 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-246/2013-4
Datum sprejema: 20. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata in Vide Kostanjevec ter mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup laboratorijskega materiala za hematološki laboratorij", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 20. 8. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je postopek oddaje javnega naročila "Nakup laboratorijskega materiala za hematološki laboratorij" 8. 3. 2013 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN2718/2013, in 12. 3. 2013 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2013/S 050-081649.

Naročnik je 4. 6. 2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila, iz katere je razvidno, da je v sklopu 4 (Originalni reagenti in materiali vezani na hematološki analizator LH750 ali enakovreden nov) kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 21. 6. 2013 zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu 4 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj naročniku očita, da je kršil načelo transparentnosti, saj iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je ponudba izbranega ponudnika prispela k naročniku 21. 4. 2013 ob 13:55 uri, ko je bila nedelja, kar po vlagateljevem mnenju predstavlja zgolj dve razlagi. Prva je ta, da je nekdo izven uradnih ur sprejel ponudbo, kar kaže na povezanost predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika, druga pa lahko pomeni, da je pošiljka označena z napačnim datumom, kar pomeni, da naročnik ne razpolaga z verodostojnim potrdilom, da je ponudba dejansko prispela pred rokom za oddajo ponudbo. Vlagatelj dalje navaja, da je izbrani ponudnik oddal neprimerno ponudbo, saj je v svoji ponudbi ponudil aparat proizvajalca Sysmex, model XN-1000, ki ne izpolnjuje vseh zahtev iz tehničnih specifikacij. Vlagatelj navaja, da ponujeni aparat izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve, da mora imeti aparat možnost zamenjave reagentov med delom brez prekinitev, saj iz javno dostopnih tehničnih specifikacij za ponujeni aparat izhaja, da je potrebno med časom, ki definira menjavo posameznih reagentov, počakati, da se slednje tudi izvrši, kar pomeni, da proces analize v času menjave reagentov ne teče neprekinjeno. Vlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v dokument "Ponudba", ki ga je izbrani ponudnik priložil na lastnem obrazcu, in v del ponudbene dokumentacije, iz katere bi lahko nedvoumno ugotovil proizvajalca in model ponujenega aparata, kar je po njegovem mnenju nedopustno, vendar hkrati navaja, da ne uveljavlja kršitve pravice do vpogleda v del dokumentacije, saj je že na podlagi natančne preučitve spletne strani izbranega ponudnika ter tehnične dokumentacije ponujenega aparata ugotovil, da ponujeni aparat ne izpolnjuje vseh razpisnih zahtev. Vlagatelj dalje navaja, da ponujeni aparat izbranega ponudnika ne prikazuje parametrov MRV in UWBC, čeprav ju je naročnik izrecno zahteval v seznamu IVD parametrov analize krvne slike. Po zatrjevanju vlagatelja ponujeni aparat tudi ne meri linearnosti za MCV (MCV 50.00 " 130.00 fL), kot je to zahteval naročnik, ampak je podatek o tem možno pridobiti samo s preračunom, zaradi česar ne izpolnjuje razpisne zahteve po izmerjeni linearnosti. Vlagatelj kot zadnje navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval možnost iznosa podatkov, tudi raziskovalnih parametrov, v druge programe, pri čemer je pri pregledu izpolnjevanja te zahteve pri pregledu revije CAP TODAY, december 2012, razvidno, da ni objavljenih podatkov za parametre RUO, torej raziskovalnih parametrov. Po vlagateljevem prepričanju je izbrani ponudnik oddal neprimerno in posledično nepopolno ponudbo, ki bi jo moral naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila v sklopu 4 in povrnitev stroškov vplačane takse.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 4. 7. 2013 pravočasno izjasnil do navedb vlagatelja in pojasnil, da je naročnik vlagatelju upravičeno onemogočil vpogled v tiste dele ponudbe, ki jih je izbrani ponudnik z izjavo o zaupnosti označil za poslovno skrivnost. Izbrani ponudnik dalje navaja, da iz uradnega potrdila naročnika o prevzemu ponudbene dokumentacije izhaja, da je naročnik ponudbo prevzel 18. 4. 2013, ter da so navedbe vlagatelja o neustreznosti ponujenega aparata neutemeljene. Izbrani ponudnik pri tem pojasnjuje, da je naročnik dovolil ponudnikom ponuditi enakovreden aparat referenčnemu tehničnemu analizatorju LH750, kar je izbrani ponudnik tudi ponudil. Zaradi navedenega po navedbah izbranega ponudnika prihaja tudi do določenih neskladij med posameznimi nazivi v zahtevanem naboru merjenih parametrov in ponujenim naborom, različna poimenovanja parametrov pa nimajo nobene klinične relevantnosti. Izbrani ponudnik navaja, da ponujeni aparat Sysmex XN-1000 ustreza razpisnim pogojem in je enakovreden referenčnemu aparatu LH750, kratkotrajna zaustavitev procesiranja pri ponujenem aparatu pa ne šteje kot prekinitev delovanja, saj kratkotrajna zaustavitev procesiranja med delom aparata za 1 " 3 minute stroka šteje kot delovanje aparata brez prekinitev. Izbrani ponudnik dalje navaja, da določanje stadija anemije, čemur je namenjen parameter MRV, s ponujeni aparatom zagotavlja s RET He parametrom, ki je sprejet kot klinično relevanten parameter in je uveljavljen parameter za ustrezno diagnostiko anemije. Parameter UWBC je po navedbah izbranega ponudnika sledljiv pod kratico WBC+N in je iznosljiv v LIS. Dalje izbrani ponudnik pojasnjuje, da pri aparatu Sysmex XN-1000 ne more podati območja linearnosti za MCV zaradi specifičnosti tehnologije aparata, aparat pa meri hematokrit HTC, za katerega lahko poda območje linearnosti, MCV parameter pa je neposredno izveden iz parametra HCT. Izbrani ponudnik še pojasni, da je bila ustreznost tovrstnega načina podajanja specifikacij, nanašajoč se na neposredno povezana parametra MCV in HCT, pozitivno ocenjena tudi s strani FDA, kar potrjuje FDA certifikat. Glede vlagateljevih navedb o nezmožnosti iznosa podatkov v druge programe izbrani ponudnik navaja, da ponujeni aparat omogoča iznos vseh parametrov v druge programe in tudi v LIS ter da podatki v vlagateljevi prilogi zahtevku za revizijo, na podlagi katerih je oblikoval predmetni očitek, niso uradni vir informacij o posameznih tehničnih zmogljivostih ponujenega aparata.

Naročnik je 4. 7. 2013 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v zvezi z datumom prejema ponudbe izbranega ponudnika odgovarja, da je pri omenjenem zapisniku o odpiranju ponudb prišlo do očitne tipkarske napake naročnika. Naročnik navaja, da je ponudbo izbranega ponudnika prejel 18. 4. 2013, ob 11. 43 uri, kar je razvidno tako iz Registra prispelih ponudb in ovojnice izbranega ponudnika, o čemer bi se lahko vlagatelj prepričal z vpogledom v omenjena dokumenta.
Glede navedb vlagatelja v zvezi z domnevnimi neskladnostmi ponujenega aparata izbranega ponudnika z zahtevami iz razpisne dokumentacije naročnik izpostavlja, da je spletna stran proizvajalca zelo obširna, vendar tam predstavljene tehnične lastnosti aparatov ne zajemajo vseh, ki jih je na podlagi potreb posameznih naročnikov možno vključiti s pravilno izbiro konfiguracije. Naročnik navaja, da vlagateljevo ocenjevanje ustreznosti aparata temelji predvsem na neutemeljenih predpostavkah in pomanjkljivem tehničnem znanju, ki ne more biti odraz dejanskega stanja in praktičnega znanja strokovne komisije naročnika. Naročnik pojasni, da je v razpisni dokumentaciji dopustil možnost, da ponudniki ponudijo tudi nov, enakovreden aparat referenčnemu LH750, zaradi česar prihaja do določenih neskladij med posameznimi nazivi v zahtevanem naboru merjenih parametrov, pri čemer ponujen nabor parametrov v ničemer ne zaostaja oziroma v celoti izpolnjuje vse zahtevane ter jih v nekaterih delih celo tehnološko presega. Glede očitane strokovne nepravilnosti ponujenega aparata izbranega ponudnika v zvezi z nezmožnostjo zamenjave reagentov med delom brez prekinitve naročnik pojasnjuje, da je bilo z zahtevo "brez prekinitev" izraženo pričakovanje, da ni potrebno ustaviti že začetih hematoloških analiz ali prekiniti delovanje programa, ki omogoča analize, ga ustaviti in zagnati novega, ki podpira namestitev reagentov. Naročnik meni, da časovni zamiki v minutah, na katere se sklicuje vlagatelj, niso prekinitev delovanja, kot je navedeno v zahtevi, pač pa zgolj časovni zamik, katerega zgornja meja ni bila predhodno opredeljena v razpisnih zahtevah. Pri obeh aparatih je možna zamenjava reagentov med samim delom, pri čemer kratkotrajna zaustavitev procesiranja ne šteje kot prekinitev delovanja. Naročnik še dodaja, da kratkotrajna zaustavitev procesiranja med delom aparata za 1 " 3 minute strokovna javnost šteje kot delovanje aparata brez prekinitev, saj gre za infinitezimalno kratke časovne intervale. Ponujeni Flourcell reagenti so opremljeni s tehnologijo RFID, kar omogoča menjavo brez nastavljanja in s tem posledično še krajši čas menjave kot pri skeniranju barkode.
V zvezi z nemožnostjo prikaza vseh zahtevanih parametrov naročnik navaja, da vlagatelj sicer pravilno ugotavlja, da je bil zahtevan tudi parameter MRV, ki ga neposredno podaja le neizbrani aparat, vendar hkrati pojasnjuje, da ta parameter le posredno služi kliniku za opredelitev anemije. Ker izbrani aparat isto funkcijo omogoča z drugimi retikulocitnimi parametri, strokovna komisija naročnika pa je prispeli ponudbi ocenjevala v smislu funkcijske ustreznosti in ne le poimenske ustreznosti, saj je slednja pri novejših parametrih zaradi pestrosti tehnologij raznovrstna, je naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot vsebinsko enakovredno, kljub odstopanju v poimenovanju parametra, ocenila kot ustrezno. Podobno naročnik ugotavlja tudi glede parametra UWBC, pri katerem gre le za odstopanje v poimenovanju (WBC+N), ne pa v njegovi funkciji.
V zvezi z navedbami o merjeni linearnosti naročnik odgovarja, da nikjer v strokovnih zahtevah ni izrecno zahteval merjeno linearnost ter da je tudi preračunana linearnost preko drugega parametra, kat je pri analizi eritrocitov strokovno povsem primeren in rutinsko uporabljan pristop, strokovna ustrezna. Naročnik navaja, da so vsa območja linearnosti, ki jih je izbrani ponudnik navedel v svoji ponudbi, usklajena z mednarodnimi smernicami podajanja tovrstnih specifikacij.
Naročnik na vlagateljeve navedbe o nezmožnosti iznosa podatkov navaja, da se je pri načinu iznosa podatkov v LIS moral pri izbranem ponudniku in pri vlagatelju zanesti na zagotovila in specifikacije v predloženih dokumentih v ponudbi. Oba ponudnika v svojih ponudbah zagotavljata možnost iznosa, predpisani inštalacijski postopek ob postavitvi samega aparata pa določa, da naročnik sam iz celotnega nabora možnih podatkov izbere vse tiste, ki se bodo prenašali v druge programe in določi tudi protokol za iznos posameznih parametrov v druge programe.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 10. 7. 2013 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da sicer z zahtevkom za revizijo ne zahteva vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, vendar hkrati ne drži zavajanje naročnika, da je obrazec Ponudba dopustno varovati kot poslovno skrivnost. Vlagatelj dalje navaja, da mu naročnik pritrjuje, da ponudba izbranega ponudnika v vložišče ni prispela na dan, kot je naveden v zapisniku o odpiranju ponudb, kar pomeni, da dokazilo o prispetju ponudbe k naročniku pred rokom za oddajo ponudb ni verodostojno. Vlagatelj tudi zavrača naročnikove argumente, da je izbrani ponudnik s ponujenim aparatom ponudil enakovreden aparat LH750, saj je naročnik poleg zahteve po enakovrednosti določil še dodatne zahteve glede strokovno tehničnega opisa, ki jih je treba razumeti kot obvezne in odstop od zahtevanega ni mogoče opravičevati pavšalno s tem, da gre za enakovredne parametre ponujene naprave. Vlagatelj se v nadaljevanju opredeli do navedb naročnika o vseh posameznih očitkih glede neustreznih tehničnih karakteristik izbrane ponudbe in jih kot splošne in nedokazane zavrne kot neutemeljene.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 9. 7. 2013 odstopil dokumentacijo v postopku javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da mu je naročnik v postopku oddaje javnega naročila onemogočil pravico do vpogleda, saj mu ni razkril nekaterih ponudbenih dokumentov izbranega ponudnika, ki po vlagateljevem mnenju ne predstavljajo poslovne skrivnosti. Vendar vlagatelj hkrati izpostavlja, da kljub temu z zahtevkom za revizijo ne izpodbija pravice do onemogočanja vpogleda v ta del ponudbene dokumentacije. Zato Državna revizijska komisija, ob upoštevanju vlagateljevih navedb, domnevnih kršitev naročnika v zvezi z vpogledom vlagatelja v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ni obravnavala, saj te niso predmet spora.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, saj naj bi ta po navedbah vlagatelja ponudbo oddal prepozno, poleg tega pa naj bi bila njegova ponudba zaradi neizpolnjevanja nekaterih tehničnih razpisnih zahtev neprimerna.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve navedbe v zvezi s prepozno ponudbo in kršitvijo načela transparentnosti iz 8. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) zaradi zapisa naročnika v zapisniku o odpiranju ponudb, da je ponudba izbranega ponudnika k naročniku prispela 21. 4. 2013 ob 13.55 uri. Po prepričanju vlagatelja gre bodisi za napačen zapis datuma prejema ponudbe na zapisniku o odpiranju ponudb, zaradi katerega naročnik ne razpolaga z verodostojnim potrdilom, da je ponudba izbranega ponudnika dejansko prispela pred rokom za oddajo ponudb, bodisi za nedopustno povezanost naročnika z izbranim ponudnikom, zaradi katere je bilo izbranemu ponudniku omogočeno izročiti naročniku ponudbo izven uradnih ur.

V skladu z 18. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je pravočasna ponudba tista ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb. Da bi zagotovil pregledno izbiro ponudnika po predpisanem postopku (8. člen ZJN-2), mora naročnik določiti datum in uro roka za predložitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji, ponudnik pa mora ponudbo predložiti osebno, po pošti, po faxu, z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način, skladno z zahtevami naročnika. Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu (73. člen ZJN-2).

Med strankama ni sporno, da so morali ponudniki na naročnikov naslov ponudbe predložiti do 22. 4. 2013, do 10.00 ure, kar je razvidno tudi iz objave obvestila o predmetnem naročilu na Portalu javnih naročil in razpisne dokumentacije. Med strankama tudi ni sporno, da je v Zapisniku o odpiranju ponudb z dne 23. 4. 2013 zapisano, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika prejel 21. 4. 2013, ob 13.55 uri, torej v nedeljo. Sporno pa ostaja, ali je ponudba izbranega ponudnika k naročniku dejansko prispela na ta datum.

Državna revizijska komisija sprejema naročnikova pojasnila, da je pri spornem zapisniku prišlo do očitne tipkarske napake, ko je naročnik po pomoti navedel, da je ponudba izbranega ponudnika prispela k naročniku 21. 4. 2013, ob 13.55 uri in ne 18. 4. 2013, ob 11.43 uri, ko je naročnik dejansko prevzel ponudbo. Njegova pojasnila potrjujejo priloženi Register prispelih ponudb, v katerem je navedeno, da je bila ponudba izbranega ponudnika prevzeta 18. 4. 2013 ob 11.43 uri, Potrdilo o prevzemu ponudbe, ki ga je izbranemu ponudniku izdal naročnik in na katerem je žig naročnika, da je naročnik ponudbo prejel "UKCLJ PREJETO 00478 18. APR 2013 11:42", kakor tudi enak žig naročnika, odtisnjen na kuverti, v kateri je bila Državni revizijski komisiji odstopljena ponudba izbranega ponudnika "UKCLJ PREJETO 00479 18. APR 2013 11:43". Zato Državna revizijska komisija kot neutemeljene zavrača očitke vlagatelja o tem, da naročnik ne razpolaga z verodostojnim potrdilom o tem, da je ponudba izbranega ponudnika k naročniku dejansko prispela pred rokom za oddajo ponudb, ugotovljeno pa nasprotuje tudi vlagateljevim pavšalnim in nedokazanim navedbam o tem, da je ponudba izbranega ponudnika k naročniku prispela 21. 4. 2013, torej v nedeljo, ko po vlagateljevem mnenju naročnik ni mogel sprejeti ponudbe. Državna revizijska komisija je na podlagi ugotovljenega vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Kot naslednje je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, povezane z neprimernostjo ponudbe izbranega ponudnika.

Neprimerna ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki ni primerna, ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa je dolžan takšno ponudbo na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Pogoji, vezani na vsebino predmeta javnega naročila, so tisti, ki opredeljujejo predmet in določajo njegove bistvene lastnosti, kot jih pričakuje naročnik glede na svoje potrebe. Gre za tehnične specifikacije, ki jih mora naročnik določiti ob upoštevanju 37. člena ZJN-2. Ta določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Naročnik ima različne možnosti pri določanju predmeta naročila. Lahko ga določi bodisi z opisovanjem lastnosti, funkcionalnih zahtev ali storilnostnih zahtev bodisi s tehničnimi specifikacijami, ki temeljijo na določenih standardih. Če predmeta naročila ni mogoče opisati drugače, je dovoljeno tudi sklicevanje na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, s katerim bi se dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem izločeni, vendar mora naročnik pri takem sklicevanju navesti besedo "ali enakovredni".

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmet javnega naročila v sklopu 4 opredelil kot "Originalni reagenti in materiali vezani na hematološki analizator LH750 ali enakovreden nov". Poleg zahteve po enakovrednosti hematološkega analizatorja referenčnemu LH750 je naročnik navedel dodatni strokovno tehnični opis, v katerem je določil zahteve o zahtevanem naboru merjenih parametrov in postavil zahteve glede delovanja in obdelave podatkov ponujenega aparata (stran 18 razpisne dokumentacije).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da izbrani ponudnik s ponujenim aparatom Sysmex XN-1000 ne izpolnjuje tehnične zahteve naročnika, ki jo je ta določil v zvezi z delovanjem aparata, da mora imeti ponujeni aparat možnost zamenjave reagentov med delom, brez prekinitev. Vlagatelj navaja, da je v tehničnih specifikacijah aparata XN-1000, ki jih vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo (Priloga št. 1: Instructions for use), navedeno, da je potrebno med časom, ki definira menjavo posameznih reagentov, počakati, da se zamenjava reagentov izvrši, zraven pa so navedeni časi, ki morajo poteči, da se proces zamenjave konča ter da lahko oseba, ki z napravo upravlja, nadaljuje z uporabo aparata. Proces analize torej v času zamenjave reagentov ne teče neprekinjeno, saj je v najboljšem primeru potrebno čakati najmanj eno minuto, medtem ko lahko prekinitev traja tudi do sedem minut in pol.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom ni sporno, da hematološki analizator Sysmex XN-1000, ki ga ponuja izbrani ponudnik, med zamenjavo posameznih reagentov kratkotrajno zaustavi procesiranje za eno minuto ali več. Sporno ostaja, ali je takšna kratkotrajna zaustavitev procesiranja skladna z razpisno zahtevo naročnika, da mora ponujeni aparat imeti možnost zamenjave reagentov med delom, brez prekinitev. Naročnik namreč zatrjuje, da tako kratkotrajna zaustavitev procesiranja ne šteje kot prekinitev delovanja ter da je naročnik z zahtevo "brez prekinitev" izrazil pričakovanje, da ni potrebno ustaviti že začetih hematoloških preiskav in prekiniti delovanje programa, ki omogoča analize, ga ustaviti in zagnati novega, ki podpira namestitev reagentov, ter da gre v tem primeru za časovne zamike v minutah, ki jih ni mogoče šteti za prekinitev delovanja. Izbrani ponudnik pa zatrjuje, da je ponujen aparat enakovreden aparatu LH750 in navaja, da je treba tudi pri aparatu LH750 proizvajalca Beckman Coulter, s sklicevanjem na katerega je naročnik izrazil svoja pričakovanja glede lastnosti, ki naj jih ima ponujeni aparat, kratkotrajno zaustaviti procesiranje med zamenjavo reagentov. Izbrani ponudnik kot dokazilo prilaga dokument "COULTER LH750 TRAINING MODULES", kjer je na strani RSR-6 of 8 (Priloga 1) navedeno: "After changing reagent you may press from the Analyzer Control Panel to continue cycling samples. The instrument will pick up where it left off.", torej, da mora operater preko gumba "" ponovno zagnati procesiranje vzorcev.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju dokazil, ki jih je v zvezi z referenčnim hematološkim analizatorjem LH750 priložil izbrani ponudnik, sprejema naročnikova pojasnila, da zahteve o možnosti zamenjave reagentov med delom, brez prekinitev, ni mogoče razlagati tako strogo, kot jo razlaga vlagatelj. Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da je naročnik poleg sklicevanja na hematološki analizator LH750 določil še dodatno zahtevo, da mora imeti ponujeni aparat možnost zamenjave reagentov med delom brez prekinitev, pa je treba strogost slednje razlagati v povezavi z zahtevo po enakovrednosti ponujenega aparata z hematološkim analizatorjem LH750. Naročnik je namreč s sklicevanjem na slednjega izrazil pričakovanje, na kakšen način morajo biti izpolnjene bistvene lastnosti, ki so za naročnika pomembne, zato tudi zahteve po menjavi reagentov med delom brez prekinitev z vidika enakovrednosti ponujenih rešitev ni mogoče razlagati strožje, kot se to pričakuje od aparata LH750. Glede na to, da je izbrani ponudnik s priloženim dokumentom "COULTER LH750 TRAINING MODULES" dokazal, da tudi pri referenčnem aparatu LH750 pride do kratkotrajne prekinitve procesiranja vzorcev med zamenjavo reagentov (čemur vlagatelj ne oporeka), je upravičeno pričakovati, da je kratkotrajna prekinitev procesiranja vzorcev med zamenjavo reagentov dopustna tudi pri ponujenem ekvivalentu, saj drugače ne bi bilo mogoče govoriti o enakovrednosti ponujenih rešitev. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija sprejema naročnikova pojasnila, da zahteve "brez prekinitev" ni mogoče razlagati tako absolutno kot jo razlaga vlagatelj, da vsakršna kratkotrajna prekinitev oziroma ustavitev procesiranja pomeni že prekinitev delovanja, ampak da je naročnik s to zahtevo izrazil pričakovanje, da ni potrebno ustaviti že začetih hematoloških analiz oziroma prekiniti delovanje programa oziroma programske opreme, ki omogoča analize, in ga znova zagnati. Zato dejstva, da aparat Sysmex XN-1000, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, med zamenjavo reagentov med delom prekine proces in mora uporabnik v tem času počakati vsaj 1 minuto ali več, da nadaljuje z delom, ni mogoče šteti za neizpolnjevanje naročnikove zahteve "možnost zamenjave reagentov med delom, brez prekinitev" in je treba vlagateljeve navedbe v tem delu zavrniti kot neutemeljene.

Vlagatelj dalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ponujena naprava ne prikazuje parametrov MRV in UWBC.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dodatnem strokovno tehničnem opisu, v katerem je določil zahteve glede zahtevanega nabora merjenih parametrov (stran 18 razpisne dokumentacije), med drugim določil:
"Krvna slika:
CBC WBC, UWBC, ["]

Retikulociti:
Delež, številčna koncentracija, MRV ["]"

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ne nasprotuje vlagateljevim trditvam, da aparat Sysmex XN-1000, ki ga ponuja izbrani ponudnik, neposredno ne prikazuje parametra MRV. Tudi izbrani ponudnik pritrjuje vlagatelju, da ponujeni aparat ne prikazuje tega parametra. Vendar naročnik in izbrani ponudnik zatrjujeta, da ponujeni aparat izbranega ponudnika, kljub poimenski neustreznosti parametrov, funkcijsko ustreza zahtevam naročnika. Izbrani ponudnik navaja, da parameter MRV služi določanju stadija anemije ter da to funkcijo aparat izbranega ponudnika omogoča z drugim retikulocitnim parametrom, RET He, ki je sprejet kot klinično relevanten parameter, kar naj bi dokazovale neodvisne študije, objavljene v mednarodnih publikacijah, ki jih je izbrani ponudnik naštel kot dokaz. Na te študije se je kot dokaz, da izbrani ponudnik ponuja retikulocitne parametre, ki kljub drugačnemu poimenovanju služijo isti klinični uporabi kot parameter MRV, skliceval tudi naročnik. Naročnik še dodaja, da zgolj poimensko razlikovanje med parametri ne pomeni nujno tudi funkcionalne neustreznosti različno poimenovanih parametrov in da lahko različno poimenovani parametri služijo isti klinični uporabi, kar naj bi v konkretnem primeru zagotavljal tudi aparat izbranega ponudnika. Čeprav naročnik v sklepu o zahtevku za revizijo ni izrecno zapisal, da izbrani ponudnik isto funkcijo zagotavlja s parametrom RET-He, pa gre na takšno njegovo odločitev sklepati na podlagi sklicevanja na priložene študije, ki se nanašajo na omenjeni parameter.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da zgolj različna poimenovanja parametrov, v kolikor ta (kljub različnim imenom) zagotavljajo enako funkcionalnost oziroma služijo isti klinični uporabi, kateri so namenjena, ne morejo biti razlog za izločitev ponudbe kot neprimerne. Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila (drugi odstavek 37. člena ZJN-2), zato se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom, da je treba skladnost ponudb z razpisnimi tehničnimi zahtevami preverjati v smislu njihove vsebinske (funkcionalne) in ne poimenske ustreznosti z razpisanimi tehničnimi specifikacijami. Vlagateljeve navedbe, s katerimi zatrjuje, da izbrani ponudnik ni oddal primerne ponudbe že zato, ker aparat Sysmex XN-1000 ne prikazuje parametra MRV, ne da bi hkrati zatrjeval, da tudi drugi parametri pri zadevnem aparatu naročniku ne zagotavljajo iste funkcionalnosti kot parameter MRV, niso zadostne za ugotovitev, da aparat Sysmex XN-1000 ni skladen s tehničnimi specifikacijami. Vlagatelj bi v skladu s trditvenim in dokaznim bremenom (6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) moral zatrjevati in dokazati, da aparat Sysmex XN-1000 nima parametra, ki bi naročniku na enakovreden način kot parameter MRV omogočil pridobitev podatkov za diagnostiko anemije (čemu služi parameter MRV, med strankama ni sporno), in ne le poimensko neusklajenost med zahtevanimi in ponujenimi parametri, da bi lahko govorili o neskladnosti ponujenega aparata z zahtevami naročnika. Ker vlagatelj tega ni storil, gre njegove navedbe v tem delu zavrniti kot neutemeljene.

Enako Državna revizijska komisija ugotavlja tudi za vlagateljeve navedbe za parameter UWBC. Čeprav je med strankama nesporno, da aparat izbranega ponudnika ne prikazuje parametra UWBC, naročnik (enako tudi izbrani ponudnik) zatrjuje, da izbrani ponudnik nekorigirano številko levkocitov, katerega vrednost prikazuje parameter UWBC, zagotavlja s parametrom, poimenovanim WBC+N, in da gre v primerjavi z referenčnim parametrom le za drugo poimenovanje parametra, a za isto funkcijo. Glede na že navedeno, da zgolj poimensko razlikovanje parametrov ni dovolj za ugotovitev neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika, ampak je pomembno, da ponujeni aparat naročniku zagotavlja enako funkcionalnost, kot mu jo zagotavljajo referenčni parametri (tudi UWBC), bi moral vlagatelj zatrjevati, da aparat izbranega ponudnika nima parametra, ki bi naročniku prikazoval vrednost nekorigiranega števila levkocitov na način, kot jo prikaže parameter UWBC. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe tudi v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval izmerjeno linearnost MCV 50.00-130.00 fL, ponujeni aparat izbranega ponudnika pa linearnosti ne meri, ampak je podatek o tem možno pridobiti samo s preračunom, zaradi česar je ponudba izbranega ponudnika neprimerna.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v dodatnem strokovno tehničnem opisu (stran 18 razpisne dokumentacije), določil:
"Zahtevana linearnost (najmanj): ["] MCV 50 " 130.00 fL ["]"

Tudi pri tej naročnikovi zahtevi Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagatelj, naročnik in izbrani ponudnik strinjajo o tem, da aparat Sysmex XN-1000, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ne meri linearnosti za MCV, ampak jo je možno pridobiti s preračunom preko drugega parametra. Vendar naročnik navaja, da zaradi tega ponudba izbranega ponudnika ni neprimerna, saj naročnik v strokovnih zahtevah nikjer ni izrecno zahteval merjene linearnosti, poleg tega pa je preračunana linearnost preko drugega parametra pri analizi eritrocitov strokovno povsem primeren in rutinsko uporabljan pristop in je zato ponudba izbranega ponudnika strokovno ustrezna.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da iz strokovnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik ni izrecno zahteval merjene linearnosti, ampak samo, da mora biti zahtevana linearnost v območju "50.00-130.00 fL". Vlagatelj sicer takšni razlagi tehnični zahtev oporeka s sklicevanjem na dejstvo, da je naročnik zahteval, da mora biti aparat enakovreden LH750, pri čemer LH750 izpolnjuje zahtevo tako, da zagotavlja merjeno linearnost in ne posredno (preračunano) pridobljene linearnosti, vendar vlagatelj ne upošteva, da je naročnik, poleg sklicevanja na referenčni analizator LH750, postavil še dodatno zahtevo, s katero je natančneje opredelil, kako mora biti izpolnjena zahteva po linearnosti za MCV. Kot je razvidno iz dodatnega strokovno tehničnega opisa, se naročnik pri tem ni omejil na to, da mora biti linearnost za MCV merjena, kot to navaja vlagatelj, ampak je zahteval le, da mora biti zahtevana linearnost v določenem območju, zato ni mogoče ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna že zato, ker njegov aparat linearnosti za MCV ne meri, ampak jo je možno pridobiti s preračunom preko drugega parametra. Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Kot zadnje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikove zahteve, določene na strani 19 razpisne dokumentacije:
"Obdelava podatkov ["]
- Možen iznos podatkov (tudi raziskovalnih parametrov) v druge programe (Excell)."

Vlagatelj v zvezi s to kršitvijo navaja, da je iz revije CAP TODAY, december 2012, razvidno, da ni objavljenih podatkov za raziskovalne parametre, zato bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot neprimerno.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik naročniku priložil kazalo strokovno " tehničnih zahtev, za katere je navedel, da se aparat XN-1000 ujema z njimi, in med njimi navedel tudi možnost iznosa podatkov (tudi raziskovalnih parametrov) v druge programe.

Ob upoštevanju zagotovila izbranega ponudnika, danega v ponudbi, Državna revizijska komisija na podlagi dejstva, da v reviji CAP TODAY ni podatka o tem, ali je pri aparatu Sysmex XN-1000 možen iznos podatkov (tudi raziskovalnih parametrov) v druge programe, ne more zaključiti, da iznos takšnega nabora podatkov v druge programe pri zadevnem aparatu ni možen. Neobjava podatkov ne pomeni nujno, da teh podatkov ponujeni aparat ne zagotavlja, poleg tega pa Državna revizijska komisija sprejema navedbe izbranega ponudnika, da se vlagatelj sklicuje na podatke, objavljene v reviji, ki ni uradni vir informacij o posameznih tehničnih zmogljivostih aparata Sysmex. Nenazadnje gre z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotoviti, da je izbrani ponudnik v ponudbi naročniku zagotovil, da aparat Sysmex XN-1000 omogoča iznos tudi raziskovalnih parametrov v druge programe, s čimer je sledil naročnikovim navodilom, ki je v razpisni dokumentaciji (Splošne strokovne zahteve naročnika, stran 12 razpisne dokumentacije) zahteval, da mora ponudnik navesti natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno " tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve. Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelju ni uspelo dokazati, da je izbrani ponudnik ponudil aparat, ki ne zagotavlja možnosti iznosa podatkov (tudi raziskovalnih parametrov) v druge programe, zato je Državna revizijska komisija tudi te vlagateljeve navedbe zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati, da je naročnik kršil pravila ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 20. 8. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, Ljubljana
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran