Na vsebino
EN

018-293/2013 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Številka: 018-293/2013-2
Datum sprejema: 21. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzdrževanje osuševalnih sistemov za obdobje 2013 " 2015" - sklop 16 in 18, na podlagi pritožbe vlagatelja Košnja trave Golob Srečko, s.p., Tibolci 17a, 2272 Gorišnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.8.2013

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21. 6. 2013 se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 12. 2012 sprejel sklep (številka 430-289/2012-1) o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo sečnje, spravila in odkupa gozdnih lesnih sortimentov ter požarno varstvenih in drugih del v gozdovih in na ostalih površinah, s katerimi upravlja in gospodari Ministrstvo za obrambo. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo (pod številko objave JN13857/2012) dne 24. 12. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 28. 12. 2012 pa (pod številko dokumenta 412541) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 249 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 30. 5. 2013 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. MORS-229/2012-ODP", številka 430-289/2012-70 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno javno naročilo v sklopu številka 4 odda ponudniku GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC, z. o. o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec, čigar ponudbo je naročnik v sklopu številka 4 izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 4. 6. 2013, dne 7. 6. 2013 pa je naročnik prejel vlagateljevo zahtevo (za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila) z dne 5. 6. 2013. Naročnik je dne 11. 6. 2013 izdal Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop številka 4, ki jo je vlagatelj prejel dne 13. 6. 2013 (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Vlagatelj je dne 21. 6. 2013 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 21. 6. 2013, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter odločitev o oddaji naročila "ZA SKLOP 4 z dne 30.05.2013 razveljavi". Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja razloge, zaradi katerih je cene v odkupnem ceniku gozdnih lesnih sortimentov v spornih postavkah oblikoval (določil) na način, kot jih je, zatrjuje, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti, ker "da ni sestavljena na način, kot je zahtevano v obrazcu ponudba Priloga 1a", dodaja, da bi ga naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo lahko pozval "k obrazložitvi ponudbe", ter zaključuje, da je naročnik s tem, ko je izbral drugega ponudnika, kršil 9. člen ZJN-2. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi meni, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih pogojev za izvedbo zadevnega javnega naročila, saj izbrani ponudnik v njej ni podal ponudbene cene za merilo "M.f. in M.g.".

Naročnik je dne 9. 7. 2013 sprejel sklep številka 430-240/2013-3, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne "izkazuje da je ponudba sestavljena kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji", pač pa navaja "razloge zaradi katerih njegova ponudba ni sestavljena na način kot je določeno v obrazcu ponudba Priloga 1a". Naročnik ob tem (ponovno) navaja razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe, kot jih je navedel v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (to je, da je vlagatelj cene za odkup gozdnih lesnih sortimentov v nekaterih postavkah svoje ponudbe za sklop številka 4 ponudil v nasprotju z zahtevo pete in šeste alinee drugega odstavka na strani 25 razpisne dokumentacije), ter dodaja, da je pred objavo razpisne dokumentacije z Zavodom za gozdove opravil analizo cen na trgu, iz pridobljenih podatkov pa izhaja, da je na primer cena za macesen najvišja, sledijo pa smreka, jelka in bor. Naročnik pri tem še ugotavlja, da "je izbrani ponudnik v odkupni cenik navedel vse odkupne cene, tako tudi za merilo M.f in M.g.", ter zaključuje, da je na podlagi podanih odkupnih cen posameznih lesnih gozdnih sortimentov v ponudbi izbranega ponudnika sam "izračunal ponudbeno ceno M.f in M.g ter pripadajoče število točk za posamezno merilo".

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-240/2013-4, z dne 15. 7. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. členom ZPVPJN, v povezavi s 4. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da tako iz točke IV.1.1) objave obvestila o javnem naročilu kakor tudi iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Ker se javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o (javnem) naročilu pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 24. 12. 2012 (točka VI.5) omenjenega obvestila), torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/2012 " ZJN-2D; v nadaljevanju: ZJN-2D), ki je začel veljati dne 30. 12. 2012, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 27. člena ZJN-2D izvede po določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), brez upoštevanja novele ZJN-2D.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta se v konkretnem primeru tako predrevizijski kot revizijski postopek začela pred dnem 10. 8. 2013, torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013 " ZPVPJN-A; v nadaljevanju: ZPVPJN-A). Revizijski postopek se na podlagi 30. člena ZPVPJN namreč začne, ko Državna revizijska komisija na podlagi prvega, drugega ali tretjega odstavka 29. člena ZPVPJN od naročnika prejme (vlagateljev) zahtevek za revizijo, slednjega pa je Državna revizijska komisija prejela dne 16. 7. 2013. Glede na navedeno se zadevni revizijski postopek na podlagi prvega oziroma drugega odstavka 14. člena ZPVPJN-A dokonča po dosedanjih predpisih.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je iz naročnikove razpisne dokumentacije (drugi odstavek 2. točke in točka 4.2. Povabila k oddaji ponudb), pa tudi iz točke II.1.1) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, razvidno, da je predmet oddaje zadevnega naročila (v štirih sklopih) izvedba sečnje, spravila in odkupa gozdnih lesnih sortimentov ter požarno varstvenih in drugih del v gozdovih in na ostalih površinah, s katerimi upravlja in gospodari Ministrstvo za obrambo. Naročnik ima namreč, kot to prav tako izhaja iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila (3. točka Povabila k oddaji ponudb), z Zavodom za gozdove Slovenije sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju gospodarjenja z gozdovi in na ostalih površinah, poraslih z gozdnim drevjem, ki so v upravljanju naročnika.

Obseg in vsebina zadevnega naročila je razvidna iz popisa del v Prilogi 6a, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (4.4. točka Povabila k oddaji ponudb in 2. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Iz Priloge 6a razpisne dokumentacije izhaja, da predmet zadevnega naročila (v vseh štirih sklopih) zajema naslednja predvidena dela:
" posek in izdelava dreves,
" spravilo gozdnih lesnih sortimentov,
" gozdnogojitvena in varstvena dela,
" odstranitev sečnih ostankov,
" vzdrževanje protipožarnih pasov,
" krčitev grmovne vegetacije,
" segmentno podiranje in obrezovanje parkovnega drevja.
Kot to izhaja iz omenjene Priloge 6a razpisne dokumentacije, predmet zadevnega naročila v sklopu številka 1 ("OE Postojna, Sežana in Tolmin") poleg naštetih predvidenih del zajema tudi predvidena dela gradnje vlake, prevoznosti vlake in vzdrževanja ter rekonstrukcije protipožarnih presek.

Kot izhaja iz 9. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je javno naročilo storitev tisto javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot javno naročilo storitev, če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila, se obravnava kot javno naročilo storitev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v izpostavljenem delu predmet naročila, kot izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije, v konkretnem primeru (v vseh štirih sklopih) izvedba storitev poseka in izdelave dreves, spravilo gozdnih lesnih sortimentov, gozdnogojitvena in varstvena dela, odstranitev sečnih ostankov, vzdrževanje protipožarnih pasov, krčitev grmovne vegetacije in segmentno podiranje in obrezovanje parkovnega drevja. Predmet naročila, kot izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije, v konkretnem primeru (v sklopu številka 1) poleg naštetih predvidenih del zajema tudi predvidena dela gradnje vlake, prevoznosti vlake in vzdrževanja ter rekonstrukcije protipožarnih presek, omenjena predvidena dela pa so samo dodatek (v tem odstavku že opisanemu) glavnemu predmetu naročila v sklopu številka 1 (vlagatelj sicer zahtevek za revizijo vlaga le zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 4).

V posledici navedenega je naročilo v doslej izpostavljenem delu v skladu z določbami ZJN-2 potrebno opredeliti za javno naročilo storitev, pogodbo, katere predmet je opravljanje doslej izpostavljenih storitev (v skladu s pomenom kot izhaja iz ZJN-2), pa je v posameznem sklopu opredeliti za odplačno pogodbo med enim ponudnikom in enim naročnikom, torej kot pogodbo o izvedbi javnega naročila (v posameznem sklopu) v smislu določbe 14. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je v predmet zadevnega naročila naročnik vključil tudi odkup gozdnih lesnih sortimentov (v zvezi s tem pogledati zlasti točko "IV. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB" in Prilogo 1a razpisne dokumentacije). V ponudbi (Prilogi 1a) so morali namreč ponudniki naročniku posredovati tudi odkupni cenik gozdnih lesnih sortimentov za vse sklope, izdelan na podlagi Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 79/2011) ter tržnih razmer. Kot izhaja iz 2. člena omenjenega pravilnika so gozdni lesni sortimenti ves posekan les gozdnih drevesnih vrst (s skorjo ali brez nje) in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe) ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru odkup gozdnih lesnih sortimentov mogoče ločiti od doslej predstavljenega javnega naročila storitev (ki v vseh štirih sklopih zajema izvedbo storitev poseka in izdelave dreves, spravilo gozdnih lesnih sortimentov, gozdnogojitvena in varstvena dela, odstranitev sečnih ostankov, vzdrževanje protipožarnih pasov, krčitev grmovne vegetacije in segmentno podiranje in obrezovanje parkovnega drevja, v sklopu številka 1 pa poleg naštetih predvidenih del zajema tudi predvidena dela gradnje vlake, prevoznosti vlake in vzdrževanja ter rekonstrukcije protipožarnih presek). Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je potrebno v navezavi na javno naročilo storitev v konkretnem primeru upoštevati določbe ZJN-2.

ZJN-2 storitve deli v dve ločeni skupini in sicer v storitve Seznama storitev A in storitve Seznama storitev B. V skladu z 20. členom ZJN-2 velja za vsako izmed njiju drugačen pravni režim naročanja. Seznam storitev, ki se z javnim naročanjem oddajajo, je določen z Uredbo o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007; v nadaljevanju: Uredba), storitve pa so naštete v Prilogi 2, poimenovani "SEZNAM STORITEV A IN B" (v nadaljevanju: priloga številka 2), ki je sestavni del Uredbe (druga alinea 1. člena Uredbe). Priloga številka 2 vsebuje dva seznama, to je Seznam storitev A in Seznam storitev B. Na obeh seznamih so storitve opisane s pomočjo ustreznih referenčnih numeričnih kod (CPC oziroma CPV) ter razdeljene v 27 ločenih kategorij. Enotni besednjak javnih naročil (CPV), sprejet z Uredbo (ES) številka 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 5. 11. 2002, o enotnem besednjaku javnih naročil " CPV (Uradni list EU, št. L 340/2002, z dne 16. 12. 2002), spremenjen tudi z Uredbo Komisije (ES) številka 213/2008, z dne 28. 11. 2007 (Uradni list EU, št. L 74/2008, z dne 15. 3. 2008), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami (4. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Seznam storitev A in Seznam storitev B razvrščata storitve v posamezne kategorije s pomočjo referenčnih številk, prevzetih iz mednarodnih kvalifikacijskih sistemov CPV oziroma CPC. CPC (Central Product Classification oziroma Osrednja klasifikacija proizvodov), ki označuje standardno klasifikacijo (enoten referenčni sistem), tvori celovit klasifikacijski sistem za razvrščanje vseh možnih vrst blaga oziroma storitev, ki so lahko predmet domačih in mednarodnih transakcij, obenem pa služi kot okvir za zbiranje in mednarodno primerjavo različnih vrst ekonomskih statistik. Po drugi strani Enotni besednjak javnih naročil " CPV (Common Procurement Vocabulary) predstavlja enoten referenčni sistem, ki naročnikom v vseh državah članicah omogoča uporabo enakih opisov predmetov javnih naročil z enotnimi referenčnimi številkami, potencialnim ponudnikom pa olajšuje pregled nad razpisanimi javnimi naročili na območju Evropske unije. Sprejet je bil v obliki uredbe, kar pomeni, da je v celoti zavezujoč in se (splošno) neposredno uporablja v vseh državah članicah (drugi odstavek 288. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije " prečiščena različica; Uradni list EU, številka C 326/2012). Kot izhaja iz ZJN-2 se v primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC (drugi odstavek 20. člena ZJN-2) oziroma v primeru različnih razlag uporabe ZJN-2 zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama Enotni besednjak javnih naročil (CPV) in Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev (CPC, začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga Uredbe (4. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), uporablja nomenklatura CPC. Vsebinsko zelo podobno izhaja tudi iz Direktive številka 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 31. 3. 2004, o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (Uradni list EU, št. L 134/2004, z dne 30. 4. 2004; v nadaljevanju: Direktiva številka 2004/18/ES), v kateri je v 36. uvodni izjavi zapisano, da je Enotni besednjak javnih naročil (CPV) v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) številka 2195/2002 določen kot referenčna nomenklatura za javna naročila. V primeru različnih razlag področja uporabe Direktive številka 2004/18/ES zaradi morebitnih razlik med nomenklaturami CPV in CPC (začasna različica) s seznama v Prilogi II, se uporablja nomenklatura CPC (14. točka člena 1 Direktive številka 2004/18/ES).

Javna naročila, katerih predmet so storitve Seznama storitev A, se oddajo v skladu z ZJN-2 (prvi odstavek 20. člena ZJN-2). Pri oddajanju storitev iz Seznama storitev A naročnika vežejo vsa pravila ZJN-2, če naročnik oddaja storitve, ki sodijo v Seznam storitev B, pa je v skladu z ureditvijo ZJN-2 pravni položaj drugačen. ZJN-2 namreč določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo (zgolj) v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije, pri čemer mora naročnik pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati tudi pravila ZJN-2 za objavo obvestil o oddaji naročila. Navedeno pomeni, da mora naročnik pri oddaji tovrstnih storitev predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij in obvestilo o oddaji javnega naročila poslati na Portal javnih naročil oziroma Uradni list Evropske Unije (o tem se je Državna revizijska komisija izrekla že v več svojih odločitvah). Za razliko od storitev Seznama storitev A namreč s stališča oblikovanja skupnega trga Evropske unije predstavljajo storitve Seznama storitev B skupino tako imenovanih "ne-prioritetnih storitev". Skupna značilnost slednje omenjenih storitev naj bi bila v tem, da je njihovo izvajanje vezano na točno določen geografski prostor, na katerem se naročajo, posledično pa je njihovo izvajanje zunaj meja posamezne države članice omejeno (ali celo onemogočeno).

Opisana delitev storitev in s tem povezan različen režim oddaje javnih naročil storitev sta prevzeta iz Direktive številka 2004/18/ES. Iz 18. uvodne izjave omenjene direktive tako izhaja, da je za namen uporabe postopkovnih pravil iz Direktive številka 2004/18/ES in za namene spremljanja najbolje opredeljeno področje storitev na podlagi porazdelitve le-tega na kategorije, ki ustrezajo posebnim postavkam skupne klasifikacije, in njihove združitve v dveh prilogah, II A in II B, v skladu z režimom, ki za njih velja. Glede storitev v Prilogi II B zadevne določbe iz Direktive številka 2004/18/ES ne bi smele posegati v uporabo predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na te storitve. Iz Direktive številka 2004/18/ES nadalje izhaja, da se morajo naročila, katerih predmet so storitve iz seznama v Prilogi II A, oddati v skladu s členi 23 do 55 (člen 20 omenjene direktive), naročila, katerih predmet so storitve iz seznama v Prilogi II B, pa se morajo (na podlagi člena 21 omenjene direktive) oddati samo v skladu s členom 23 (ta normira tehnične specifikacije) in členom 35(4) (ta normira pošiljanje obvestila o izidih postopka oddaje naročil oziroma objavo obvestila o oddaji naročila).

Čeprav so storitve Seznama storitev B v pretežnem delu izvzete iz področja ureditve Evropske unije in posledično prepuščene ureditvi nacionalnim zakonodajam držav članic, se je tudi nacionalni (slovenski) zakonodajalec odločil, da bo na področju teh storitev (deloma) prevzel ureditev, ki izhaja iz omenjene Direktive številka 2004/18/ES.

Storitve poseka in izdelave dreves, spravila gozdnih lesnih sortimentov, gozdnogojitvena in varstvena dela, odstranitev sečnih ostankov, vzdrževanje protipožarnih pasov, krčitev grmovne vegetacije ter segmentno podiranje in obrezovanje parkovnega drevja, ki so predmet naročila v vseh štirih sklopih, se v konkretnem primeru, upoštevaje Enotni besednjak javnih naročil (CPV), uvrščajo v skupino gozdarskih storitev s CPV kodo 77200000-2. V kategorijo storitev v zvezi s pridobivanjem lesa (CPV koda 77211000-2) se namreč med drugim uvrščajo tudi storitve sečnje dreves (CPV koda 77211400-6), storitve pospravljanja lesa (CPV koda 77211100-3), storitve transporta hlodov v gozdu (CPV koda 77211200-4), storitve vzdrževanja dreves (CPV koda 77211500-7) in storitve zasajevanja dreves s semeni (CPV koda 77211600-8), v razred storitev v zvezi z gozdarstvom (CPV koda 77230000-1) pa se uvrščajo na primer storitve upravljanja z gozdnimi viri (CPV koda 77231100-9), storitve zatiranja gozdnih škodljivcev (CPV koda 77231200-0), storitve upravljanja gozdov (CPV koda 77231300-1), storitve pogozdovanja (CPV koda 77231600-4) in nekatere druge storitve. Tudi iz pojasnjevalnih opomb Enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) 2008 tako izhaja, da skupina 772 (gozdarske storitve) zajema:
" storitve pridobivanja lesa in storitve v zvezi s pridobivanjem lesa, transport hlodov v gozdu, storitve krčenja gozda, storitve sečnje dreves, storitve vzdrževanja dreves,
" storitve impregniranja lesa, ki so sestavljene iz storitev impregniranja ali kemične obdelave lesa s konzervansi ali drugimi materiali (vključno s sušenjem lesa),
" storitve v zvezi z gozdarsko pridelavo, kot so presajanje, ponovna zasaditev (obnova), redčenje, popisi gozdov, vrednotenje lesa, storitve upravljanja gozdarstva, vključno s storitvami ocenjevanja škode v gozdu.

Dejstvo, da je storitve, ki jih gre v konkretnem primeru opredeliti kot javno naročilo storitev, potrebno uvrstiti med storitve, ki se ob upoštevanju Enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) in pojasnjevalnih opomb Enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) 2008 uvrščajo v skupino gozdarskih storitev s CPV kodo 77200000-2, je očitno ugotovil tudi naročnik, saj je v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, v točki II.1.6) (za vsak sklop posebej pa tudi v točki 2 "PRILOG[E] B INFORMACIJE O SKLOPIH") predmet zadevnega naročila razvrstil v kodo CPV "77200000 (Gozdarske storitve)". Vsebinsko enako je naročnik storil tudi v obvestilu o naročilu, objavljenem v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, v katerem je v točki II.1.6) (za vsak sklop posebej pa tudi v točki 2 poglavja "Informacije o sklopih") zapisal (kodo CPV) "77200000".

Po pravilih, ki veljajo za razvrščanje posameznih storitev v posamezne kategorije storitev Seznama storitev A oziroma Seznama storitev B, je potrebno v kategorijo 27 Seznama storitev B ("Druge storitve") uvrstiti vse (ostale) storitve, torej tiste, ki niso zajete v nobeni izmed šestnajstih kategorij storitev Seznama storitev A, niti v nobeni izmed prvih desetih kategorij storitev Seznama storitev B, upoštevajoč pri tem tudi izjeme pri javnem naročanju, za katere se ZJN-2 ne uporablja (poglavje 1.7. ZJN-2). Vsebinsko zelo primerljivo je Državna revizijska komisija zapisala že v svojem sklepu številka 018-058/2008-7, z dne 13. 5. 2008, v svojem sklepu številka 018-287/2012-3, z dne 8. 11. 2012, pa tudi v svojem sklepu številka 018-334/2012-5, z dne 23. 11. 2012.

Ker storitve, ki jih je v konkretnem primeru potrebno opredeliti kot javno naročilo storitev, niso zajete v nobeni izmed šestnajstih kategorij storitev Seznama storitev A niti v nobeni izmed prvih desetih kategorij storitev Seznama storitev B, prav tako pa se ne uvrščajo med izjeme pri javnem naročanju, za katere se ZJN-2 ne uporablja (poglavje 1.7. ZJN-2), jih je v konkretnem primeru potrebno uvrstiti med storitve, ki so naštete v Seznamu storitev B priloge številka 2 Uredbe v kategoriji 27 " "Druge storitve". Vsebinsko smiselno enak zaključek je v navezavi na
" storitve sečnje dreves Državna revizijska komisija napravila tudi v svojem sklepu številka 018-058/2008-7, z dne 13. 5. 2008, v katerem je med drugim zapisala: "Iz opredelitve vsebine razpisanih storitev" ["] "izhaja, da gre za storitev, ki jo je (ob upoštevanju geslovnika CPV) potrebno uvrstiti med "Storitve sečnje dreves" - koda CPV št 77211400-6". ["] "Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, navedena storitev, ob uporabi obeh nomenklatur (CPV in CPC) ter Priloge III k Uredbi Evropske komisije o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV), št. 2195/2002 in 2151/2003 - Preglednica ustreznosti med CPV in CPC PROV, ni zajeta oz. je ni mogoče uvrstiti v nobeno izmed šestnajstih kategorij storitev iz Seznama storitev A niti med prvih deset kategorij storitev iz Seznama storitev B", ["] "kar posledično pomeni, da sodi v kategorijo 27 - druge storitve Seznama storitev B",
" storitve sečnje in spravila lesa, storitve opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij (gozdov), Državna revizijska komisija napravila tudi v svojem sklepu številka 018-287/2012-3, z dne 8. 11. 2012,
" storitve poseka in izdelave dreves, spravila gozdnih lesnih sortimentov, gozdnogojitvena in varstvena dela, odstranitev sečnih ostankov, vzdrževanje protipožarnih pasov, krčitev grmovne vegetacije ter segmentno podiranje in obrezovanje parkovnega drevja Državna revizijska komisija napravila tudi v svojem sklepu številka 018-334/2012-5, z dne 23. 11. 2012.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno vsebinsko enak zaključek napraviti ob upoštevanju podatkov Osrednje klasifikacije proizvodov in storitev (CPC), kar v posledici pomeni, da v konkretnem primeru na podlagi podatkov obeh nomenklatur (CPV in CPC) ne prihaja do različnih razlag uporabe ZJN-2.

Dejstvo, da je storitve, ki jih gre v konkretnem primeru opredeliti kot javno naročilo storitev, potrebno uvrstiti med storitve, ki so naštete v Seznamu storitev B priloge številka 2 Uredbe (kategorija 27 " "Druge storitve"), je očitno ugotovil tudi naročnik, saj je v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, v točki II.1.2) zapisano "Storitve.", "Kategorija storitve: št. 27.", v obvestilu o naročilu, objavljenem v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pa je v točki II.1.2) zapisano: "Storitve" in "Št. kategorije storitev 27: Druge storitve".

Iz drugega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja, da je za storitve, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na njegovi podlagi izdanimi predpisi uvrščene na Seznam storitev B, pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje. Ker ZJN-2, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, določa, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona (ZJN-2), ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila, je torej v konkretnem primeru vlagatelju pravno varstvo (na podlagi drugega odstavka 4. člena ZPVPJN) zagotovljeno v izpostavljenih delih ZJN-2.

Čeprav tako iz razpisne dokumentacije oddaje zadevnega naročila, kakor tudi iz IV.1.1) točke obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, izhaja, da naročnik predmet zadevnega naročila oddaja po odprtem postopku, v konkretnem primeru ni najti pravne podlage za uporabo tretjega odstavka 4. člena ZPVPJN. Omenjena določba (ki določa, da se v primeru, če naročnik za oddajo javnega naročila izvede strožji postopek, kot ga zahteva zakon, ki ureja javno naročanje, v postopku pravnega varstva v celoti upoštevajo določbe strožjega postopka, ki je bil izveden za oddajo javnega naročila) se namreč nanaša zgolj na situacijo, v kateri naročnik izvede strožji postopek, kot ga zahteva ZJN-2, pravni režim naročanja storitev Seznama storitev B pa ni uvrščen med postopke javnega naročanja (prvi odstavek 24. člena ZJN-2, v povezavi z 20. členom ZJN-2).

Kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila (zadnji odstavek obrazložitve na prvi strani)
" je na naslov naročnika v predpisanem roku prispelo šest ponudb, med drugimi tudi ponudba vlagatelja,
" vlagatelj s svojo ponudbo nastopa (zgolj) v sklopu številka 4.
Kot izhaja iz zahtevka za revizijo (zlasti še predzadnji odstavek na prvi strani in zadnji odstavek na drugi strani) vlagatelj "vlaga revizijo" ["] "za sklop 4" in predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter odločitev o oddaji naročila "ZA SKLOP 4 z dne 30.05.2013 razveljavi".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se kršitve, ki jih v navezavi na naročnikova ravnanja v postopku oddaje zadevnega naročila v sklopu številka 4 "OE Celje, Nazarje, Slovenj Gradec Maribor in Murska Sobota" (v nadaljevanju: sklop številka 4) v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, ne nanašajo na kršitve določb, ki normirajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2), niti na kršitve pravil ZJN-2, ki se nanašajo na objavo obvestil o oddaji naročila (62. člen ZJN-2). Tudi v primeru, če bi bilo zahtevek za revizijo posredno in pogojno kakorkoli razumeti drugače, ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN tudi sicer ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb (drugi odstavek 25. člena ZPVPJN). V konkretnem primeru vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb, saj je rok za predložitev (prejem) ponudb potekel dne 25. 2. 2013 ob 10. uri (točka VI.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega na Portalu javnih naročil, oziroma točka IV.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije), vlagatelj pa je svoj zahtevek za revizijo priporočeno na pošto oddal dne 21. 6. 2013.

Ker torej naročnik javna naročila, katerih predmet so storitve Seznama storitev B, oddaja v skladu z določbami zakona (ZJN-2), ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila, vlagatelj pa v svojem zahtevku za revizijo kršitve omenjenih določb ne zatrjuje v smislu predstavljenih določb ZJN-2 oziroma predstavljene vsebine drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da je naročnik s svojimi ravnanji kršil katero od določb ZJN-2, ki jih je bil pri oddaji zadevnega naročila (v smislu oddaje storitev Seznama storitev B) dolžan upoštevati in spoštovati. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (v smislu predstavljenih določb ZJN-2 oziroma predstavljene vsebine drugega odstavka 25. člena ZPVPJN) ne zatrjuje kršitev določb ZJN-2, ki jih je naročnik dolžan upoštevati pri oddaji naročila v tistem delu predmeta, ki v konkretnem primeru predstavlja javno naročilo storitev Seznama storitev B.

Glede na navedeno, pa tudi ob upoštevanju že predstavljene vsebine drugega odstavka 4. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, v povezavi z drugim odstavkom 4. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljen.

Vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva povračila stroškov do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ni zahteval, zato Državna revizijska komisija, ob upoštevanju petega odstavka (v povezavi z osmim odstavkom) 70. člena ZPVPJN, o povračilu stroškov ni odločala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 21. 8. 2013


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
" HRAST-GOZDARSTVO PETER OŠLAK, s. p., Vuhred 147, 2365 Vuhred
" GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC, z. o. o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
" v spis zadeve, tu

Natisni stran